VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖ PURETTIIN (24.12.2015)

Päivitetty 27.12.2015

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n kuluvan vuoden kuudes yhtiökokous pidettiin 22.12.2015 alkaen kello 17.00 Helsingissä, Cafe Mascotissa. Yhtiö on ollut selvitystilassa 2.4.2015 lähtien. Kokous hyväksyi äänestyksen jälkeen lopputilityksen, ja yhtiö purkautui.

Toisen käsityksen mukaan lopputilitys jäi hyväksymättä ja vastuuvapaus selvitysmiehille myöntämättä äänin 12-8 eikä yhtiö purkautunut. 

Asiamiehet 

Saapuvilla olivat Vapaa-ajattelijain liitto ry:n asiamies Kimmo Laine (84 osaketta ja ääntä), Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) asiamies Maarit Fredlund (tämän ollessa estynyt Kimmo Laine; 8 osaketta ja ääntä) sekä osakas Kimmo Sundström (12 osaketta ja ääntä). Karkkilan Vapaa-ajattelijat (4 osaketta ja ääntä), Keski-Suomen vapaa-ajattelijat (1 osake), Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Kotkan Vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Porvoon seudun vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Tampereen vapaa-ajattelijat (4 osaketta) ja Turun Vapaa-ajattelijat (1 osake) eivät olleet lähettäneet asiamiestään kokoukseen. Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen entinen puheenjohtaja ja entinen toimitusjohtaja Juha Kukkonen sekä Sundströmin avustaja Kim Sjöström. Yhtiön 120 osakkeesta edustettuna oli yhteensä 104 osaketta. Yhtiön osakasluettelo ei ollut nähtävissä yhtiökokouksessa. 

Fredlund, toinen yhtiön selvitysmiehistä, avasi kokouksen kello 17.01. Laineen ehdotuksesta puheenjohtajaksi valittiin Laine, sihteeriksi Fredlund ja tämän ollessa estynyt Kukkonen. Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa kohta kohdalta. 

Osanottajat todettiin ja ääniluetteloksi vahvistettiin edellä mainitut äänimäärät. Samalla todettiin, että esityslistaehdotuksen kohdassa ”9 Päätetään lopputilityksen vahvistamisesta ajalta 2.4.2015-18.11.2015” Fredlund ei toimi sihteerinä. 

Kukkonen kertoi, ettei hän puhu lopputilityksestä, koskei ole sitä laatinut. Hän oli kuitenkin alinomaan äänessä myös lopputilitystä käsiteltäessä. Lopputilityksen olivat allekirjoittaneet selvitysmiehet Jouni Vilkka ja Fredlund yhdessä. 

Selvitysmiehet olivat lähettäneet kokouskutsut 9.12.2015. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Esityslista 

Kukkonen sanoi, että esityslistaehdotuksen kohdassa ”8 Päätetään vastuuvapaudesta selvitysmiehille yhtiön tilikaudelta 1.1.2015-1.4.2015” päätetäänkin vastuuvapaudesta yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Laine otti tämän muutosehdotuksen nimiinsä. 

Sundströmin mielestä tällaista asiaa ei ollut mainittu esityslistaehdotuksessa. Hän ei halunnut hyväksyä ehdotettua muutosta, sillä kokouksessa voidaan päättää vain asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa ellei yksimielisesti toisin päätetä. 

Toiseksi Sundström vaati, että yhtiölle valitaan tilintarkastaja, jonka tarkastustehtävä yhtiössä alkaa heti kun nykyisen tilintarkastajan tehtävä päättyy. Vaatimus perustui vähemmistönsuojasäännökseen, joka on voimassa myös lopputilityksen hyväksyvässä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja valitaan kohdassa 6, heti esityslistan hyväksymiskohdan jälkeen. Yhtiössä on tarvetta selvitystoimien jatkamiselle ja tilintarkastajalle. 

Kolmanneksi Sundström esitti, että esityslistaehdotuksen kohdat 6-10 poistetaan esityslistasta, koska yhtiö ei ole nyt purkukelpoinen. Nämä kohdat koskivat tuloslaskelmien ja taseiden vahvistamista, vahvistetun taseen mukaisen voiton/tappion käsittelyä sekä vastuuvapauksien myöntämistä vastuuvelvollisille. 

Jokaisesta kolmesta asiasta äänestettiin. Ensimmäisessä äänestyksessä Sundströmin esitys hylättiin äänin 92-12 Sundströmin äänestäessä vastaan. Sundström jätti asiaan eriävän mielipiteensä ja vastalauseensa, jonka mukaan päätöstä ei voitu tehdä, koska se ei syntynyt yksimielisesti. Toisessa äänestyksessä Sundströmin vaatimus hylättiin äänin 92-12 ja kolmannessa äänestyksessä hänen esityksensä hylättiin äänin 92-12. Sundström jätti eriävän mielipiteensä molempiin päätöksiin. 

Tässä kohdassa kokousta Kukkonen ryhtyi häiritsemään kokousta haukkuen Sjöströmiä ja Sundströmiä ja kertoi, mitä Sjöström hänen mielestään muista ajattelee. Peilinyrkkeilyäkin nähtiin. Kukkosen mielestä häntä vihataan. Samaan aikaan tietokone kaatui ja kaikki kokouksesta siihen mennessä kirjoitettu katosi ja oli kirjoitettava uudelleen. Kukkonen alkoi kirjoittaa pöytäkirjaa uudelleen. 

Kokous hyväksyi esityslistaehdotuksen selvitysmiesten esittämässä muodossa seuraavalla muutoksella: Kohdassa 8 päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle yhtiön tilikaudelta 1.1.2015-1.4.2015. Sundström jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. 

Tilikausi 1.1.2015-1.4.2015 

Selvitysmiehet olivat laatineet tuloslaskelman tilikaudelta 1.1.2015-1.4.2015, taseen 1.4.2015 ja toimintakertomuksen ajalta 1.1.2015-1.4.2015 sekä lopputilityksen ajalta 2.4.2015-18.11.2015. 

Selvitysmiehiltä kysyttiin kuka oli maksanut yhtiön menot tilikautena 1.1.2015-1.4.2015. Fredlund vastasi, että ”ystävälliset ihmiset” olivat ne maksaneet eikä hän ollut nähnyt menoja. 

Sundström sanoi, että yhtiö oli lopettanut kirjanpidon jo vuoden 2014 puolella eikä kirjanpitoon ollut kirjattu mitään yhtiön tuloja eikä menoja. Tuloslaskelmassa kaikki luvut olivatkin muotoa 0,00. Myöskään kirjaamatta jätettyjen menojen ja tulojen määristä ei saatu selvitystä. Hän ei kannattanut tuloslaskelman ja taseen vahvistamista. 

Laine esitti tuloslaskelman ja taseen vahvistamista. Asiasta äänestettiin. Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin äänin 92-12. Sundström jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. 

Asiakohta 7 koski vahvistetun taseen mukaisen voiton (+-0,00) käsittelyä. Sundström esitti, että päätös siirretään myöhempään yhtiökokoukseen, koska yhtiö ei ole purkukelpoinen. Asiamiehet Laine ja Fredlund kannattivat selvitysmiesten ehdotusta ”Tilinpäätös osoittaa tulosta +-0 euroa”. Tämä tuli kokouksen päätökseksi äänin 92-12. Sundström jätti eriävän mielipiteensä päätökseen. 

Kohta 8 (muutettuna) koski vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Sundström toisti, ettei hän ole hyväksynyt kohtaa käsiteltäväksi kokouksessa. Kohta oli ennen sen muuttamista tarkoittanut muuta asiaa eikä kohdan muuttamisen jälkeen päätettäväksi tullutta asiaa ollut ilmoitettu esityslistaehdotuksessa. 

Kukkonen oli ennen sanottua aikaa (4.12.2014-31.12.2014) ja sen kuluessa (1.1.2015-1.4.2015) omavaltaisesti jatkanut toimintaansa yhtiön hallituksen puheenjohtajana (kuten koko muukin hallitus oli jatkanut toimintaansa) ja toimitusjohtajana, vaikka 29.10.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jatkokous 3.12.2014 oli asettanut yhtiön selvitystilaan 4.12.2014 lukien. Selvitysmieheksi oli valittu Jouni Vilkka. 

Kukkonen on tosiaan kertonut (20.2.2015 Helsingin käräjäoikeudelle), että yhtiön hallitus (jota ei enää edes ollut olemassa selvitysmiehen tultua sen tilalle) oli ”päättänyt” jättää panematta toimeen yhtiökokouksen tekemät päätökset. Tämän valehallituksen Kukkonen oli kertonut olevan yhtiössä joku ”toimeenpanija”, joka oli ”omatoimisesti itseoikaisuna” päättänyt, että asiat käsitellään uudelleen jossakin tulevassa yhtiökokouksessa. Tämän kannanilmaisun Kukkonen oli selittänyt olevan ”yhtiön kanta”, joka oli myös saatettu osakkeenomistajien tietoon. 

Yhtiön entisellä hallituksella tai entisellä toimitusjohtajalla ei tietenkään ollut mitään toimivaltaa yhtiössä sen jälkeen, kun yhtiö oli asetettu selvitystilaan. 

Osakas Sundström piti kummallisena mainitun hallituksen ja toimitusjohtajan omavaltaista ja yhtiökokouksen päätöksien vastaista toimintaa. Hallitus tai kukaan muukaan ei myöskään ollut ehdottanut, että jokin tuleva yhtiökokous kumoaisi 3.12.2014 tehdyt päätökset, jos ne entisen hallituksen mielestä olivat huonoja. 

Kukkonen alkoi taas haukkua avustaja Sjöströmiä tavalla, jota ei tässä kerrota. Hän häiritsi kokousta, vaikkei edes ollut kenenkään osakkeenomistajan asiamies eikä itse ole koskaan omistanut ainoatakaan yhtiön osaketta. 

Sundström esitti, ettei vastuuvapautta myönnetä, koska yhtiö ei ole vielä purkukelpoinen. Laine esitti, että vastuuvapaus myönnetään. Äänestyksen tulos oli 92-12. Sundström jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. 

Pöytäkirjan tämä pykälä tarkastettiin. Puheenjohtaja Laine ei hyväksynyt pöytäkirjaan mainintaa siitä, ettei Sundström ollut hyväksynyt kohtaa käsiteltäväksi kokouksessa. Tämän asiakohdan tarkastusta ei voitu hyväksyä yksimielisesti. Sundström jätti pöytäkirjaan asiakohdan tarkastusta koskevan eriävän mielipiteensä. 

Lopputilityksen vahvistaminen 

Lopputilitys oli laadittu ajalta 2.4.2015-18.11.2015. Avustaja Sjöström huomautti, että Vapaa-ajattelijain liitto ry:n valtakirjan oli allekirjoittanut Maarit Fredlund itse eikä näillä äänillä voitu äänestää selvitysmiesten laatiman lopputilityksen vahvistamisen puolesta eikä Fredlundin vastuuvapauden puolesta.

Sjöström ja Sundström esittivät, ettei lopputilitystä vahvisteta.

Kukkonen oli sitä mieltä, että Fredlund oli allekirjoittanut liiton antaman valtakirjan asemansa (taloudenhoitaja) nojalla liitossa ja liiton äänillä sai äänestää. 

Tällä kaudella yhtiön menot olivat olleet moninkertaiset siihen määrään (85 euroa) nähden, jonka poliisi omasta puolestaan yhtiötä koskevassa tapauspäätöksessään 13.4.2015 oli katsonut niin vähäiseksi, ettei sen suuruisten menojen merkitsemättä jättäminen yhtiön kirjanpitoon ollut kirjanpitorikos eikä -rikkomus. 

Kysyttäessä menojen suuruutta selvitysmies ei suostunut vastaamaan mitään. 

Viranomaismaksu yhtiön asettamisesta selvitystilaan on 85 euroa ja julkisen haasteen hakemisesta yhtiön velkojille 210 euroa, nämä yhteensä siis 295 euroa. Kokouskutsut lähetetään osakkaille kirjattuina kirjeinä, jotka maksavat tavanomaisesti 7,30 euroa/kirje. Pelkästään näistä kuluista yhtiölle tulee siis useiden satojen eurojen kulut. 

Yhtiölle ei ilmaantunut velkojia 

Patentti- ja rekisterihallitus ilmoitti yhtiölle, ettei saatavista yhtiöltä ollut kuitenkaan ilmoitettu julkisen haasteen määräpäivään 28.10.2015 mennessä. Kysyttäessä kukaan ei yhtiökokouksessa kyennyt esittämään mitään dokumenttia mainitusta haasteesta tai viranomaisen päätöksestä. Tällaiset haasteet julkaistaan Virallisessa lehdessä. 

Lopputilityksen vahvistamisesta äänestettiin. Tulos oli 92-12 Sundströmin äänestäessä vastaan. Hän jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Samoin Fredlundin allekirjoittaman valtakirjan äänillä äänestämiseen jätettiin eriävä mielipide.

Oikea äänestystulos olisi ollut 12-8 sen puolesta, ettei lopputilitystä vahvisteta.

Kun vastauksia ei saatu, Sundström ei halunnut myöntää vastuuvapautta selvitysmiehille. Laine esitti, että vastuuvapaus myönnetään. Äänestyksessä vastuuvapaus myönnettiin äänin 92-12 Sundströmin äänestäessä vastaan. Hän jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan. Eriävä mielipide jätettiin myös edellisen kohdan tavoin siitä, että Fredlundin allekirjoittaman valtakirjan äänillä äänestettiin Fredlundin vastuuvapauden puolesta. 

Kokous päätettiin kello 19.35. 

Selvitystoimia 

Sundströmin mielestä selvitystoimia tarvittiin vielä yhtiössä eikä yhtiö ollut purkukelpoinen. Yhtiökokouksen olisi tullut lykätä lopputilityksen hyväksymistä, selvitystila olisi jatkunut. 

Kun yhtiö on purkautunut, asiasta tulee tehdä ilmoitus kaupparekisterille. Toiseksi yhtiö oli talvella 2015 saanut haasteen Helsingin käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden kutsu istuntoon annettiin 9.11.2015. Istuntopäivä on 13.1.2016. Selvitystoimiin olisi kuulunut raportointi oikeudenkäynnin tuloksesta osakkaille yhtiökokouksessa. Sen jälkeen yhtiö olisi purkukelpoinen ja yhtiökokous voi päättää lopputilityksen hyväksymisestä. 

Arviointia 

”Kukkoslovakit” ovat hoitaneet yhtiön alasajoa Vapaa-ajattelijain liiton Piikkiön liittokokouksesta (14.-15.6.2008) lähtien. Työtä lienee hoidettu tuntihommina. Korkeintaan puolen vuoden työ ei vie yli seitsemää ja puolta vuotta. 

Alasajon kuluessa yhtiön hallitus kulutti ensin kaikki yhtiön omat varat. Sen jälkeen se onnistui saamaan kulujen rahoittajaksi yhtiön pääosakas Vapaa-ajattelijain liiton. Kolmantena ja viimeisenä yhtiön toiminnan rahoittajana mainitaan ”ystävälliset henkilöt”. Yhtiön hallitus on koko ajan toiminut yhtiön pääosakkaan tahdon mukaisesti. Osakeyhtiölain lähtökohta on kuitenkin se, että tulee toimia kaikkien osakkaiden puolesta. Vapaa-ajattelijain liiton äänin on myös valittu kaikki yhtiön hallitukset. Näin ei vaikuta vääryydeltä, että liitto maksoi yhtiön hallinnon kuluja, vaikkei sillä ollut siihen suurempaa oikeudellista velvollisuutta kuin muillakaan osakkailla. 

Jaettavaa osakkaille ei jäänyt. He menettivät yhtiöön sijoittamansa pääoman. Tämä ei ollut osakkaiden etu. 

22.12.2015 pidetty yhtiökokous kesti tavallista kauemmin ja siitä huomautettiin. Sanoin, että yhtiöhän on vaivannut osakkaita seitsemän ja puoli vuotta. 

Tässä yhteydessä Kukkonen esitti taas aivan uskomattoman väitteen. Hän sanoi, että pitkitys on Sundströmin syytä ja yhtiön hallitus olisi halunnut purkaa yhtiön selvitysmenettelyn kautta. 

Väite on tietysti puppua. Yhtiön viime vuosien jokaisesta kokouksesta on kirjoitettu uutinen tälle palstalle. Näistä selviää mm. se, että yhtiön hallitus ja Kukkonen vastustivat yhtiön purkamista selvitysmenettelyn kautta vuosikausia, ainakin yhtiökokoukseen 29.10.2014 saakka. Pian sen jälkeen vastustajat tulivat mielenmuutokseen ja alkoivat kannattaa yhtiön purkamista selvitysmenettelyn kautta. Asiasta ryhdyttiin päättämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa 3.12.2014, mutta epäasiallisesti ja lainvastaisesti. 

Yhtiön tanssi kohti hautaa alkoi yhtiökokouksessa 20.10.2009. Sen jälkeenkin ”kukkoslovakit” riistivät ja kiduttivat yhtiötä julmasti monen vuoden ajan. Yhtiö purkautui vuoden pimeimpänä päivänä 22.12.2015. Tässä voi nähdä vertauskuvallisuutta. 

Kimmo Sundström


Lue myös

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab teki tappiota (15.4.2001)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab tuomittiin käräjäoikeudessa (29.11.2001)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakeanti etenee (26.9.2002)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab piti yhtiökokouksen (8.10.2003)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n liikevaihto ja tulokset 1981-2004 (24.11.2005)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:lle asetettiin uhkasakkoja (20.10.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksen puheenjohtaja erosi (24.10.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab piti yhtiökokouksen (4.11.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksen varapuheenjohtaja erosi (19.11.2006)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (10.12.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokous loppui lyhyeen (21.4.2007)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön toinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä (12.5.2007)
Hakemus erityisen tarkastuksen toimittamiseksi vapaa-ajattelijain kustannusyhtiössä jätettiin (3.7.2007)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen jatkokokous loppui lyhyeen (11.8.2007)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen toinen jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (24.8.2007)
Lääninhallitus: Ei erityistä tilintarkastusta vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (9.5.2008)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n tilinpäätös vuodelta 2007 valmistui (4.2.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n tilinpäätös vuodelta 2008 valmistui (13.4.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokous pidetty (19.4.2009)
Kustannusyhtiön yhtiökokouksen jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (11.6.2009)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön tanssi kohti hautaa alkoi (20.10.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus jätti laivan (5.12.2009)
Kaupparekisteri antoi vapaa-ajattelijain kustannusyhtiölle kehotuksen (20.4.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus täydennettiin (1.7.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:lle korjauskehotus kaupparekisteriltä (20.8.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus järjestäytyi (21.8.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n ilmoitus hallituksesta raukesi (8.12.2010)
Poliisi tutkii vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön asioita (27.9.2011)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä yhtiökokous pitkästä aikaa (1.12.2011)
Jori Mäntysalo erosi Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksesta (16.12.2011)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:llä ongelmallinen yhtiökokouksen jatkokokous (23.1.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiölle tuomio käräjäoikeudesta (3.6.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön velat ulosottoon (13.7.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä ylimääräinen yhtiökokous (7.8.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä taas yhtiökokous (6.9.2012)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen jatkokokouksessa äänestettiin vastuuvapaudesta (18.10.2012)
Aluehallintovirasto ei määrää tilintarkastajaa vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (28.10.2012)
Poliisi: Ei rikosta Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:ssä (1.11.2012)
Hämeenlinnan hallinto-oikeus palautti vapaa-ajattelijain kustannusyhtiötä koskevan tilintarkastajan määräämisasian aluehallintovirastolle (15.8.2013)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön yhtiökokous pidettiin (15.8.2013)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön yhtiökokouksen jatkokokous pidettiin Helsingissä (19.9.2013)
Aluehallintovirasto määräsi tilintarkastajan vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (17.10.2013)
Ulosottomies: Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiö on varaton (29.10.2014)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä yhtiökokous (30.10.2014)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä kaksi yhtiökokousta samana päivänä (4.12.2014)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä taas kaksi yhtiökokousta samana päivänä (15.1.2015)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä jo neljä yhtiökokousta kuluvana vuonna (26.2.2015)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiö piti vuoden viidennen yhtiökokouksen (2.4.2015)
Poliisi: Ei rikosta vapaa-ajattelijain kustannusyhtiössä (17.4.2015)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?