Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen

Alla mainitut kolme uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamista koskevaa lomaketta (sekä neljäs, uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymistä koskeva lomake) ja niihin liittyvät ohjeet ovat 1.8.2003 voimaan tulleen uuden uskonnonvapauslain (453/2003; ks. FINLEX) mukaiset.

Lomakkeet kelpaavat näytöllä täytettäviksi, (kaksin kappalein) tulostettaviksi, allekirjoitettaviksi ja maistraattiin tai uskonnolliseen yhdyskuntaan postitse tai käymällä toimitettaviksi. Eroaminen astuu voimaan ilmoituksen saavuttua. Maistraatti lähettää eroamisesta vahvistuksen eronneelle. Näiden lomakkeiden sijasta kelpaavat myös vapaamuotoiset ilmoitukset.

Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamisestaan voi henkilö päättää itsenäisesti huoltonsa päätyttyä eli täytettyään 18 vuotta tai mentyään sitä ennen avioliittoon. Vaadittua kirjallista ilmoitusta varten on lomake "Eroamisilmoitus".

15-17-vuotias henkilö voi erota uskonnollisesta yhdyskunnasta huoltajiensa kirjallisella suostumuksella. Tätä varten on nuorelle lomake "Eroamisilmoitus" ja sen liitteeksi lomake "Huoltajien suostumus".

Mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton peruskoulun oppilas tai lukion opiskelija voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen, jos oppilaan huoltaja tai opiskelija itse niin tahtoo.

Lapsen huoltajat voivat yhteisellä päätöksellään ilmoittaa lapsen eronneeksi uskonnollisesta yhdyskunnasta. Tätä varten on lomake "Eroamisilmoitus". Tämä huoltajien oikeus on riippumaton siitä, mikä huoltajien oma uskonnollinen asema on. Siis huolimatta lomakkeen tätä tarkoitusta varten hankalasta muotoilusta ilmoituksen voi tehdä, vaikka yksikään huoltaja ei samalla eroaisi tästä uskonnollisesta yhdyskunnasta. Kuitenkin, jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hänet voidaan ilmoittaa eronneeksi uskonnollisesta yhdyskunnasta vain omalla kirjallisella suostumuksellaan. Tätä varten on liitteeksi lomake "Lapsen suostumus".

Lapsi voi tietysti minkä ikäisenä tahansa itse ehdottaa huoltajilleen, että hänet ilmoitettaisiin eronneeksi uskonnollisesta yhdyskunnasta (ja siirrettäisiin elämänkatsomustiedon opetukseen).

Vertailun vuoksi esitetään uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymistä varten oleva lomake "Liittymisilmoitus". Liittyvän on otettava yhteys asianomaiseen yhdyskuntaan. Yhdyskunnalla voi olla omat jäsenyysehtonsa. Itse uskonnonvapauslaissa ikärajat uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymiselle ovat samat kuin uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiselle.

Täten huoltajat eivät voi liittää 12-17-vuotiasta lasta uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, ellei tämä anna omaa kirjallista suostumustaan. Tätä varten oleva lomake "Lapsen suostumus" ei kuitenkaan selosta uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden haitallisia oikeudellisia seuraamuksia kuten mahdollista pakollista uskonnonopetusta ja jäsenmaksua tai kirkollisveroa.

Lomakkeet:


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?