KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:LLÄ ONGELMALLINEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS (23.1.2012)

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n syksyllä 2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous pidettiin 17.1.2012 Vapaa-ajattelijain liiton entisessä toimistossa, Helsingissä, alkaen kello 17.00.

Heikko osanotto

Läsnä oli lisäkseni vain kolmen osakkaan kaksi asiamiestä, hallituksen jäsen Juha Kukkonen ja avustajani Kim Sjöström. Vapaa-ajattelijain liitto ry:n (84 ääntä) ja Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA, 8 ääntä) asiamiehenä esiintyi Henrik Sawela, Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n (KUVA, 2 ääntä) asiamies oli Lasse Pylkki ja minulla oli 12 ääntä.

Kokouspuheenjohtajaksi Lasse Pylkki

Kukkonen avasi kokouksen kello 17.02. Sawela ehdotti Kukkosta kokouspuheenjohtajaksi, mutta tämä ei pitänyt sitä sopivana, koska on yhtiön hallituksen jäsen. Sen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Pylkki Sawelan ehdotuksesta. Sihteeriksi valittiin Sawela ja pöytäkirjan tarkastajaksi sekä äänten laskijaksi Kukkonen. Kysyttäessä varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja oli vielä tuon kokouksen sihteeri Sawelan mukaan "kynävaiheessa". Pöytäkirja tulee laatia kahden viikon kuluessa kokouksesta. Kukkonen suhtautui jossain määrin ylimielisesti yhtiön asioihin tokaisullaan: "Me ollaan kohta kaikki linnassa." Tällä hän tarkoitti itseään ja muita yhtiön tuhonneita tovereitaan.

Ääniluettelosta erimielisyyttä

Ääniluettelon vahvistamisessa oli ongelmia. Valtakirjoja tarkasteltaessa todettiin, että liiton ja HVA:n Sawelalle antamat valtakirjat oli annettu "syksyllä" 2011 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Oltiin yksimielisiä siitä, että nyt on talvi ja vuosi 2012. Kun valtuutukset aina koskevat yhtä kokousta, ellei valtuutuksesta muuta ilmene, jatkokokous pidettiin yli puolitoista kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja siihen oli lähetetty hallituksen eri kutsu sekä uusi esityslistaehdotus, jossa oli yksi uusikin, varsinaisessa yhtiökokouksessa käsittelemätön asia, Sundström katsoi, etteivät Sawelalle annetut valtuutukset olleet enää päteviä. HVA:n hallitus ja puheenjohtajakin oli kokousten välillä vaihtunut. Ehkäpä HVA:n olisi tullut valtuuttaa jatkokokoukseen joku parempi asiamies, joka ei ole Kukkosen perässä suksija. Näin Sundström ehdotti, että ääniluetteloksi vahvistetaan luettelo, jossa laillisesti edustettuina on 14 osaketta. Puheenjohtaja Pylkki torjui ehdotuksen katsoen, että laillisesti edustettuina on 106 osaketta. Sundström jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Esityslistan hyväksymiskohdassa Sundström ehdotti, että äänivaltaongelmien takia tilinpäätösasiat jätetään nyt käsittelemättä ja siirretään myöhempään yhtiökokoukseen. Ehdotus torjuttiin, asiasta äänestettiin ja esityslistaehdotus hyväksyttiin äänin 94-12.

Kukkoselta kysyttiin, kuka on yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja kuka toimitusjohtaja. Tämä vastasi, ettei hallitus ole vielä järjestäytynyt 30.11.2011 jälkeen, mutta toimitusjohtajana on edelleen Tarja Koivumäki. Tämän toimintaa Kukkonen moitti eri tavoin.

Sundström ehdotti, ettei tilikauden 2009 tuloslaskelmaa ja tasetta vahvisteta. Äänestyksen tulos oli 94-12 vahvistamisen puolesta. Sundström jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

Sundström vastusti samoin vastuuvapauden antamista hallitukselle ja toimitusjohtajalle, mutta ne myönnettiin äänin 94-12 ja Sundström jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

Yhdessä toverien kanssa ja yksin

Tilikauden 2010 osalta kysyttiin mihin toimiin hallitus oli ryhtynyt epäkohtien korjaamiseksi.

Kukkonen vastasi, että tilinpäätöksistä pois jätetyt erät merkitään vuoden 2012 tileihin. Hän moitti Koivumäkeä siitä, ettei tähän oltu saatu yhteyttä, ettei tämä ollut vastannut sähköposteihin ja että tilinkäyttöoikeus oli ollut toimitusjohtaja Koivumäellä, joka ei ollut hoitanut yhtiön asioita. Muutenkin Kukkonen toisti, että hän oli "jankuttanut" hallitustovereilleen kuinka olisi pitänyt toimia koettaen saada nämä ymmärtämään tämä. Mutta hän ei yksin ollut hallituksen enemmistö.

Syksyllä 2009 kaikki Kukkosen hallitustoverit erosivat hallituksesta, viimeisenä Aimo Törmänen 7.12.2009: Kukkonen todellakin oli yksin hallituksessa. Ongelmana oli, ettei yhden jäsenen hallitus ollut päätösvaltainen. Sitä, minkä Kukkonen olisi voinut yksin tehdä, kutsua koolle varsinainen yhtiökokous täydentämään hallitus, hän ei halunnut tehdä.

Sundström toisti aiemmin kirjallisesti hallitukselle tekemänsä ehdotuksen, että tilinpäätös 2010 korjataan ja ettei vastuuvapautta nyt myönnetä kenellekään. Sawela ehdotti vastuuvapauden myöntämistä, mikä tapahtui äänin 94-12. Sundströmin eriävä mielipide merkittiin pöytäkirjaan.

Heljä Pekkalin uudeksi varajäseneksi

Seuraavaksi valittiin yhtiön hallitukseen varajäsen eronneen Jori Mäntysalon tilalle. Kukkonen vakuutti, että varajäseneksi ehdotettu liiton taloudenhoitaja Heljä Pekkalin oli "tosi suostuvainen" tehtävään. Muita ehdotuksia ei tehty; Pekkalin valittiin varajäseneksi.

Siirryttiin valitsemaan tilintarkastajia. Tilintarkastajina toimivat aiemmin Timo Vilén (HTM) ja Kerttu Loukola. Sjöström huomautti, ettei Loukolaa voida valita uudelleen, koskei hän ole hyväksytty tilintarkastaja. Tällaisia maallikkotilintarkastajia ei enää saa olla osakeyhtiöissä.

Sundström kysyi, miksei hallitus ehdottanut yhtiöjärjestyksen tilintarkastajien valitsemista koskevan pykälän (10 §) muuttamista niin, ettei enää tarvitse valita kahta varsinaista ja kahta varatilintarkastajaa? Vastausta ei saatu. Sundström ehdotti sitten tilintarkastajien valinnan siirtämistä myöhempään yhtiökokoukseen. Myös puheenjohtaja Pylkki sanoi, että olisi hyvä, jos yhtiöjärjestystä muutettaisiin Sundströmin ehdottamalla tavalla.

Ehdotuksia hyväksytyistä tilintarkastajista ei Vilénin lisäksi tehty. Pylkki ehdotti sitten valittaviksi varatilintarkastajiksi yhdistystovereitaan Veikko Laine ja Tarmo Niskanen Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijoista. Hyväksymättömien eli ns. maallikkotilintarkastajien valitsemisesta äänestettiin. Loukola valittiin toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi sekä Laine ja Niskanen varatilintarkastajiksi äänin 94-12. Sundström jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

Kukkosen mukaan poliisi ei ollut esitutkinnassaan vielä tutkinut lainkaan yhtiön asioita. Tästä oli hänen mielestään osoituksena se, ettei poliisi ollut ollut yhteydessä yhtiöön eikä ollut esimerkiksi tullut inventoimaan kirjoja liiton kellarivarastoon. Tällä viitattiin luultavasti siihen, että Sundström oli suhtautunut skeptisesti yhtiön kirjavarastosta vuonna 2009 tehtyyn inventaarioon. Siitä oli Sundströmin mielestä puuttunut ainakin Jukka Lindforsin teos Nasaretin pesänjakajat (1983), jota yhtiöllä oli ollut suuri määrä, satoja kappaleita. Inventaariossa oli yhteensä 31 nimikettä, joista kymmenen nimikkeen määrä oli nolla. 21 teoksen yhteenlaskettu kappalemäärä oli 1 533.

Kirjavaraston arvo vuoden 2008 taseessa oli 464,24 euroa ja varasto myytiin tästä tasearvosta Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle.

Kokous päättyi kello 17.50 kestettyään vajaan tunnin. 

Kimmo Sundström


Tauno Lehtosen 14.10.2009 lähettämä inventaario yhtiön kirjoista


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?