HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS PALAUTTI VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖTÄ KOSKEVAN TILINTARKASTAJAN MÄÄRÄÄMISASIAN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE (15.8.2013)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi päätöksellään 23.10.2012 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakas Kimmo Sundströmin hakemuksen, jolla tämä oli hakenut virastoa määräämään yhtiöön tilintarkastajan tai tilintarkastajat

Sundström valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 22.11.2012. 

Hallinto-oikeuden päätös (päätösnumero 13/0468/3, diaarinumero 02476/12/7101 FINLEX) annettiin 12.8.2013. Aluehallintoviraston päätös kumottiin. Asia palautettiin virastolle uudelleen käsiteltäväksi. Sundströmin vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylättiin. Päätös on tämän uutisen lopussa. Päätöksestä on mahdollisuus valittaa korkeimpaan halllinto-oikeuteen. 

Kiinnitän tässä huomiota vain päätöksen muutamiin kohtiin: 

(1) Pöytäkirja epäluotettava. Varsinaisen yhtiökokouksen 5.9.2012 puheenjohtajana oli Lasse Pylkki, sihteerinä Erja Sallinen ja pöytäkirjantarkastajana Marja Vinni. Sundström raportoi useista pöytäkirjan kohdista, joissa oli annettu tarkoituksella väärä tieto tai jätetty tarkoituksella jokin asia kirjaamatta. Hän piti pöytäkirjaa epäluotettavana ja sen todistusvoimaa kyseenalaisena. Mahdollista tulkinnanvaraisuutta oli valittajan mielestä tulkittava valittajan eduksi, joka ei ollut millään tavalla myötävaikuttanut pöytäkirjan syntyyn. 

Yhtiön puolesta hallinto-oikeudelle 15.1.2013 selityksen antanut Juha Kukkonen ei myöntänyt pöytäkirjan virheitä vaan päinvastoin piti sitä asianmukaisena. 

Kukkonen on itsekin vääristellyt runsaasti pöytäkirjoja. 

(2) Vaatimus tilintarkastajan valitsemisesta esitettiin. Hallinto-oikeus asettui Sundströmin kannalle katsoen "Sundströmin tehneen yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 7 luvun 5 §:n mukaisen vaatimuksen tilintarkastajan valitsemisesta siitä huolimatta, ettei ollut nimennyt ehdokasta tilintarkastajaksi, kun laki ei tätä nimenomaan edellytä." Se piti myös Sundströmin kertomusta kokouksen kulusta johdonmukaisena ja uskottavana. Näin ei ole ollut perusteltua tulkita pöytäkirjamerkintää kohdassa 13 niin, että Sundström olisi luopunut vaatimuksestaan tilintarkastajan määräämisestä. Sundströmillä oli oikeus saada määrätyksi yhtiölle tilintarkastaja. Aluehallintoviraston ei olisi tullut hylätä Sundströmin hakemusta. 

(3) Tulkinnanvaraisuutta. Hallinto-oikeus viittaa yhtiökokouspöytäkirjan sisältöön ja myös sovellettavaan lainsäädäntöön todeten, että asia on "jossain määrin tulkinnanvarainen". 

Kustannusyhtiön hallitus ja yhtiökokouksessa edustettuina olleet (harvat) osakkeenomistajat Sundströmiä lukuun ottamatta ovat tavallisesti tahtoneet päästä eroon tilintarkastuksesta. Tilintarkastajan määrääminen aluehallintoviraston toimesta on nyt annetun päätöksen jälkeenkin epävarmaa. Päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, aluehallintovirasto voi tehdä uuden, hylkäävän päätöksen tai yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2012 tullessa vahvistetuksi ja päätöksen saadessa lainvoiman, määräystä ei voida enää antaa. 

Sundström on katsonut, että olisi parempi, jos yhtiöllä olisi hallituksenkin toimia tarkastava tilintarkastaja. Hän ei luota yhtiön hallitukseen eikä myös toimitusjohtajana toimivaan Juha Kukkoseen. Nyt istuva hallitus ja aikaisemmatkin hallitukset ovat useiden vuosien aikana tuhonneet yhtiön kaikin puolin kuluttaen sen varat hallintoon. 

Aiemmin arvioin, että yhtiön hallitus lopettaa varojen hävittämisen, kun kaikki varat on kulutettu. Yhtiön hallitus on kuitenkin jatkanut varojen kuluttamista ja velkaantumista senkin jälkeen, kun oma pääoma painui negatiiviseksi. 31.12.2012 yhtiön tase oli -25,61 euroa, muttei yhtiön toimintaa ole lopetettu.

Kimmo Sundström

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?