VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 (22.6.2014)

Päivitetty 3.7.2014

Toimintakertomus vuodelta 2013 

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n toimintakertomukset julkaistiin ennen liiton verkkosivulla (luettu 21.6.2014). Vuodesta 2011 lukien toimintakertomuksia ei ole enää julkaistu, eivätkä liiton jäsenet tai yleisö pääse niitä lukemaan. Myös kaikki vanhat kertomukset poistettiin saatavilta. 

Edellisten vuosien tapaan liiton toiminta on supistunut hallinnon ylläpitoon, lausuntojen antamiseen, tiedottamiseen, Vapaa Ajattelija –lehden julkaisemiseen ja joihinkin muihin toimiin alla kuvatulla tavalla. 

Liittovaltuusto 

Kertomuksen mukaan liittovaltuuston (LV) varajäsen Anita Törn erosi jäsenyhdistyksestään (Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry, KSVA) ja LV:sta 24.9., vaikka tämä tapahtui jo vuotta aikaisemmin. LV kokoontui kahteen sääntömääräiseen kokoukseensa. Kokouspäiviä ei kerrota. 

Kevätkokous pidettiin lauantaina 6.4.2013 ja syyskokous lauantaina 2.11.2013 (liiton käsityksen mukaan pyhäinpäivänä). Toimintakertomus on laadittu heikosti, koska LV:n täyttämistä liittohallituksen (LH) paikoista ei mainita mitään tässä kohdassa, vaan vasta LH:n ja työvaliokunnan yhteydessä. 

Kevätkokouksessaan LV jätti LH:n varsinainen jäsen Kari Pasasen (KSVA) varajäsenpaikan täyttämättä. Paikka oli vapautunut varajäsen Kristian Virtasen (Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry, SEVA) erottua. Sen sijaan varsinainen jäsen Marko Lakkalan (Oulunseudun Vapaa-ajattelijat ry, OSVA) varajäseneksi valittiin Erja Sallinen (Turun Vapaa-ajattelijat ry, TUVA). Varajäsenpaikka oli vapautunut Niko Saarisen erottua. Niko Saarinen oli Raision Vapaa-ajattelijat ry:n (RVA) jäsen ja tämä paikka oli ainoa RVA:n luottamustoimipaikka liiton hallinnossa. Kun tilalle ei valittu ketään RVA:n jäsentä, liiton hallinnosta kokonaan syrjäytettyjen jäsenyhdistysten määrä nousi yhteentoista. Lisäluottamuspaikan saaneella TUVA:lla, oli jo ennestään LH:n varsinaisen jäsenen paikka, jolle oli valittu Mikko Mäkinen. 

Syyskokouksessa Kristian Virtasen paikka vihdoin täytettiin. Paikalle valittiin Heidi Friman (KSVA). 

Toimintakertomus ei mainitse LV:n käsitelleen muita kuin sääntömääräisiä asioita. Tämä osoittaa jonkinlaista LV:n jäsenten passiivisuutta, sillä heillä on kernaasti oikeus tehdä esityksiä, olla aktiivisia ja käyttää päätösvaltaa. 

Liittohallitus ja työvaliokunta 

LH kokoontui seitsemän kertaa, joista neljä oli istuntokokouksia ja loput sähköpostikokouksia. LH:n työvaliokuntaan kuuluivat Petri Karisma, Esa Ylikoski, Heljä Pekkalin ja Lasse Pylkki. Ei kerrota pitikö työvaliokunta pöytäkirjaa kokouksistaan. Päätöksiä ei tehty kokouksissa vaan päätökset teki se henkilö, joka oli ottanut asian hoitaakseen. Tämä on LH:n mukaan ”uutta toimintakulttuuria”. 

Toimihenkilöt 

Vapaa Ajattelijan toimitussihteerinä jatkoi Suvi Auvinen ja taittajana Sauli Lehtinen. Jouni Vilkka toimi projektikoordinaattorina ja taloudenhoitajana. Hänen työnsä on etätyötä Tampereella, mutta yleensä hän työskentelee päivän (keskiviikon) viikossa liiton entisessä toimistossa, Helsingissä. 

Työryhmät 

Taloustyöryhmän jäseniksi mainitaan Karisma, Vilkka ja edelleen Pekkalin, jolta taloudenhoitajan tehtävä siirtyi Vilkalle vuoden alussa. 

Vapaa Ajattelijan toimituskunnan (toimitusneuvosto) jäseniä olivat Pylkki (pj), Karisma (päätoimittaja), Ylikoski, Aimo Törmänen ja Auvinen (toimitussihteeri). Toimituskunta kokoontui neljästi. Lehti pidettiin yleisölehden tyylisenä, numeroita ilmestyi neljä. Markkinointia lisättiin, jäsenyhdistykset saivat 5-20 kpl kutakin numeroa. 

Vaikka valtion maksamasta kulttuurilehtituesta menetettiin vuonna 2012 kolmannes (7.500 ->5.000 euroa), kertomusvuonna tuki painui vielä tuhat euroa, 4.000 euroon. Näin alhaisella tasolla tuki oli viimeksi vuonna 2002, jolloin sitä saatiin samoin 4.000 euroa. 

Tuen laskusuunta katkesi vuonna 2014. Tukea saatiin samoin 4.000 euroa. 

Sääntötyöryhmään kuuluivat Pasanen (pj), Pylkki ja Karisma. Se valmisteli uuden ansiomerkkiohjesäännön. Tämän ohjesäännön hyväksymisestä LV:ssa ei kerrota mitään. Siitä päättäminen kuuluu LV:n toimivaltaan. Ryhmä valmisteli myös liiton jäsenyhdistyksen mallisäännön, joka tarkastettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa sekä annettiin jäsenyhdistysten käyttöön. Liiton sääntöjen muutosesitys ja uusi liittokokousohjesääntö eivät valmistuneet vuoden 2013 aikana. Ryhmä kokoontui kahdesti Tampereella. 

Hautausmaatyöryhmään kuuluivat Anneli Laakkonen, Pekkalin ja Pertti Periniva (pj). Anita Törnin kerrotaan eronneen ryhmästä, mutta mahdollisesti tämä tapahtui jo vuonna 2012 kuten Törnin ero muistakin luottamustehtävistään. Työryhmä kokoontui kolmesti. 

Toimintakertomus mainitsee liiton surunvalitteluadressin valmistuneen vuonna 2014, vaikka se valmistui syksyllä 2013 (ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liitolta surunvalitteluadressi (16.11.2013)).

Omantunnon- ja vakaumuksenvapaus -työryhmä (ET- ja katsomusainetyöryhmä). Ryhmään kuuluivat Ylikoski (pj), Markku Pääkkönen, Jori Mäntysalo, Karisma, Anneli Aurejärvi-Karjalainen, Pylkki, Kaisa Robbins ja Antti Ellonen. Ryhmä valmisteli lausuntoja ja kannanottoja. 

Jäsenistö 

Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n liitosta eron johdosta jäsenyhdistysten yhteinen jäsenmäärä laski reippaasti (ks. tarkemmin Karkkilan Vapaa-ajattelijat eroaa Vapaa-ajattelijain liitosta (6.4.2013) ja Karkkilan Vapaa-ajattelijat ilmoitti erostaan Vapaa-ajattelijain liitolle (18.4.2013)). Jäsenmäärämuutoksista kirjoitin jo aikaisemmin.

Vapaa-ajattelijain liiton alamäki näkyy myös jäsenyhdistysten määrässä eli liittoon liittyneiden yhdistysten ja liitosta poistuneiden jäsenyhdistysten määrässä. Vuodesta 2000 lukien liittoon on liittynyt vain kolme uutta yhdistystä: Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry 2003, Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat 2006 (jäsenyys alkoi 1.1.2006, hyväksymispäätös tehtiin LH:ssa 6.11.2005) ja Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry 2009. Eri tavoin (erotettu, eronneeksi katsottu, eronnut, purkautunut) liitosta poistuneiden jäsenyhdistysten määrä on 14. Yhtään lakkautettua yhdistystä ei ollut poistuneiden joukossa. 

Jäsenyhteistyö 

Liitto tuki hakemuksesta ”yhdistysten” ylläpitämien yksityisten hautausmaiden ylläpitoa ja kehittämistä, toteaa toimintakertomus. 

Kirjoitin sanan yhdistysten lainausmerkkeihin, sillä sen testamentin tarkoitemääräyksen mukaan, jota liiton tulee noudattaa avustuksia myöntäessään, avustuksen saavan hautausmaan ylläpitäjän ei tarvitse olla liiton jäsenyhdistys eikä muutoinkaan yhdistys. Avustuksen saaja voi olla muukin taho. Toimintakertomus ei mainitse tarkemmin annettiinko avustusta myös muille kuin liiton jäsenyhdistyksille. Tukisummiakaan ei mainita. Informaatio on köyhää ja johtaa osittain lukijaa harhaan. 

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n syksyllä julkaisema Uskomaton-lehti sai liiton avustusta 3.000 euroa. Lehti julkaistiin kolmannen kerran.

Jäsenyhdistyksiin pidettiin yhteyttä Yhdistykset-sähköpostilistan välityksellä ja jäsenkirjein. Helmikuussa lähetettiin ohje ”Jäsenasioiden hoitaminen”. Siitä kirjoitin aiemmin. 

Elokuussa pidettiin seminaari jäsenyhdistysten edustajille. 

Mainittu seminaari (31.8.2013) oli kohdennettu jäsenyhdistysten ja liiton aktiiveille. Muutama vuosi sitten nimenomaan jäsenyhdistysten puheenjohtajille suunnattua ja luvattua tapahtumaa LH ei koskaan järjestänyt. Seminaariin osallistui vain seitsemän jäsenyhdistyksen puheenjohtajaa, kun jäsenyhdistyksiä oli 26. Osanottajaluettelon mukaan 28 osanottajaa oli muita kuin puheenjohtajia. Puheenjohtajia oli vain viidennes. Puheenjohtajille luvattua tapahtumaa odotettiin, sillä ajatusta siitä pidettiin uutena. Puheenjohtajat olisivat voineet tulla runsaslukuisemmin tähänkin seminaariin, jossa Kari Loimu esitelmöi Yhdistystoiminnan nykytrendeistä. Nyt ei käynyt näin. 

Seminaarissa pj Karisma ja pääsihteeri Ylikoski kertoivat liiton tavoitteista, toiminnasta ja saavutuksista. Jäsenyhdistysten edustajat antoivat palautetta liiton toiminnasta. Tällaisia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia on runsaasti muutenkin. Eikö puheenjohtajille suunnattu tilaisuus olisi juuri sellainen, jossa paneudutaan jäsenyhdistyksen johtamiseen ja mahdollisiin ongelmiin siinä? Jäsenyhdistysten puheenjohtajat voisivat tällöin myös keskustella keskenään, eivät vain kuunnella muita. 

Karisma ja Ylikoski vierailivat jäsenyhdistyksissä 

Karisma vieraili Kotkan, Raision ja Keski-Suomen jäsenyhdistyksissä, Ylikoski Keski-Suomen, Keski-Uudenmaan ja Kotkan yhdistyksissä. Vaille liiton johdon vierailua jäi 22 jäsenyhdistystä. Yhdessäkään oppositioon kuuluvassa jäsenyhdistyksessä ei vierailtu. 

Toimitila ja kirjasto 

Liiton entinen toimisto Helsingissä (Neljäs linja 1) toimi kokoustilana ja kirjastona. Uudempia kirjoja voi lainata. Vanhemmat kirjat ovat kellarivarastossa. 

Talous 

Vuonna 2012 tilikauden ylijäämä oli 10.064,86 euroa, vuonna 2013 alijäämä painui -19.376,09 euroon. 

Liittomaksutuloksi toimintakertomus raportoi 15.770 euroa. Tuloslaskelma ei enää erittele varainhankinnassa liittomaksuja ja lahjoituksia. Annettua informaatiota heikennetään. Liittomaksutulo ei ole ollut näin alhaisella tasolla vuoden 1995 jälkeen kuin yhtenä vuonna, 2005. Tulo oli silloin 14.736,00 euroa. Oltiin allikon pohjalla, kun ”kukkoslovakia” pääsi riehumaan esteittä liitossa. Liittomaksutulon alhaisuus ei tosin ole pahin asia liiton taloudessa. Siinä on kyse liiton ja jäsenyhdistysten välisestä liiton kustannusten jakamisesta. Asia voidaan nähdä niinkin, että mitä pienempi liittomaksutulo on, sitä enemmin varoja jäi jäsenyhdistysten omaan käyttöön. Vuonna 2013 maksutuloon vaikutti tietysti aleneva jäsenmäärä. Jos liitto aikaisemmin sai Karkkilan Vapaa-ajattelijoilta 2.500 euroa liittomaksutuloa, nyt se saa sitä 0 euroa. 

Liiton mainekadon takia liiton vuosittain saamat lahjoitukset ovat jo kauan olleet lähellä nollaa (tai, kirjanpidon mukaan, sen alle!). Vuonna 2012 liittomaksutulo oli 18.180 euroa ja lahjoitukset -35,00 euroa eli varainhankinnan tuotot yhteensä 18.145 euroa. Vuonna 2013 varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 15.900,62 euroa. Summa sisälsi siis 130,62 euroa jotain muita kuin liittomaksutuloja. 

Liittomaksutulo pieneni taas, nyt 2.410 euroa eli 13,3 prosenttia. Pääosa selittyy tietysti Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n erolla liitosta. 

Myös toiminnanalan Kansainvälinen toiminta informaatiota on heikennetty niin, ettei mitään erittelyjä esitetä. Vuonna 2012 IHEU:lle (International Humanist and Ethical Union) ja EHF:lle (European Humanist Federation) maksettiin jäsenmaksuja yhteensä 500 euroa ja siinä olikin kaikki tämän toiminnanalan menot. Vuonna 2013 kulut olivat yhteensä -588,11 euroa. Koska kansainvälistä toimintaa ei ole jäsenmaksujen maksamisen lisäksi ollut, päättelen, että myös vuoden 2013 kulut olivat käytännössä kaikki edellä mainituille järjestöille maksettuja jäsenmaksuja. 

Erittelyt olisivat aiheellisia. Liittokokouksessa 14.-15.6.2014 pääsihteeri Esa Ylikoski kertoi lähtevänsä elokuun alkupuolella kokoukseen Lontooseen, joten tänä vuonna tällaisia kuluja syntyy. 

Liiton omistamien asunto-osakkeiden hallinnointi on ulkoistettu. Vuokraturva Oy huolehtii siitä, että asunnoissa on vuokransa maksavia asukkaita ja Hallinnointiturva Oy huolehtii asuntojen isännöinnistä. Liittokokouksessa 14.-15.6.2014 Karisma kertoi, että isännöinti myös tarkkailee asuntojen kuntoa vuokralaisten vaihtuessa. Jos kunnostustarpeita on, remonttifirma kutsutaan toteuttamaan kunnostus. 

Kaupallisia palveluja koskeva sopimus on ollut voimassa 1.7.2012 alkaen. LH on salannut sopimusten kustannukset. Olen aikaisemmin raportoinut, että kustannus on kuusi prosenttia huoneiston vuokrasta. Tampereen liittokokouksessa 14.-15.6.2014 Karisma myönsikin näin olevan. 

Uskonnottomat seremoniapalvelut, juhlapuheiden pito ja asiaa koskeva neuvonta on ulkoistettu kaupalliselle Prometheus-seremoniat Oy:lle. Liitto on yhtiön osakas. Liitto välittää toimeksiantoja Prometheus-seremoniat Oy:lle ja yhtiön mainoksia jäsenistölleen. Talousvaliokunnalla on valtuus myöntää korvausta seremoniapalvelujen ostamiseen 200 euroon asti. Anomusbyrokratiaa on hieman kevennetty. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion yleisavustusta liitto sai 23.000 euroa. Avustus laski tälle tasolle vuonna 2012. Kuluvanakin vuonna avustus on samansuuruinen (ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liiton valtionapu ei kasva (17.6.2014))

Tilintarkastajana toimi Timo Vilén, toiminnantarkastajana Eeva Hartikainen ja tositetarkastajina Tarmo Niskanen sekä Veikko Laine. 

Tiedotus ja kantelut 

Liiton toiminta oli vilkkainta tällä alalla. LH laati tiedotteita koskien lainsäädäntöä ja opettajankoulutusta, kannanottoja ja lausuntoja koskien demokratiaa ja ihmisoikeuksia, esiopetuksen opetussuunnitelmaa, tunnustuksetonta valtiota, lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa, vankien henkistä tukea, yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista ja maahanmuuton tulevaisuutta sekä muitakin kannanottoja. 

Mediaseurantaa harjoitettiin Meltwater mediaseurantapalvelun avulla. Palvelun hinta salataan. 

Julkiset esiintymiset 

Karisma ja Ylikoski esiintyivät televisiossa, radiossa ja muissa tiedotusvälineissä kertoen vapaa-ajattelijoiden tavoitteista, tunnustuksettomuudesta, yhdenvertaisuuslaista, kirkosta eroamisesta, uskonnonopetuksesta ja elämänkatsomustiedosta, ympärileikkauksesta, juhlapäivistä, vankilapapeista ja –psykologeista, armeijan uskonnollisesta toiminnasta sekä Yhdenvertainen Suomi –kansalaisaloitteesta. 

Pylkki ja Vilkka olivat liiton edustajia opetusalan Educa-messuilla 25.-26.1.2013. 

Vapaa Ajattelija –lehti 

Valtaosa lehdestä jaetaan jäsenille jäsenmaksun vastikkeena. Maksavia lehden tilaajia on melkein 200. Ilmaiskappaleita jaetaan 120. 

Liittokokouksessa 14.-15.6.2014 Karisma mainitsi, että lehti on ”kallis”. 

Oppositio arvioi, että lehti kuolee pois ainakin paperilehtenä. Lehteä on kehitetty yleisölehden suuntaan, mutta suuri yleisö ei halua lehteä. Järjestölehteä liiton johto taas ei halua julkaista. Järjestöväkeä ei arvosteta, heidät on työnnetty liiton toiminnassa sivuun. 

Esitteet 

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n ja Kotkan opiston lokakuussa järjestettyä tilaisuutta varten valmistettiin juliste. 

Huomionosoitukset 

Kouvolalaiselle lukiolaiselle, ateisti Sofia Nykäselle myönnettiin 300 euron stipendi, kun tämä esiintyi rohkeasti koulun pakollisesta uskonnonharjoituksesta kärsivien puolesta. Nykänen on itsekin kärsinyt uskonnonharjoituksesta. 

Kärsimystauko koitti, kun koulu paloi 11.2.2014.

Tuloslaskelma 1.1.2013-31.12.2013

Tuloslaskelmasta liittokokousedustajille annettiin hyvin rankasti karsittu versio s.e. jokaisesta toiminnanalasta esitetään vain tuotot yhteensä ja kulut yhteensä poikkeuksina Vapaa Ajattelija –lehden henkilöstökulut, Toimisto-toiminnanalan poistot ja Hallinto-toiminnanalan henkilöstökulut. Näin ylimmän päättävän tahon käsitys asiasta jäi ylimalkaiseksi. LH:n toimintalinja liittokokousta kohtaan on sama kuin kaikkia muita liiton toimielimiä tai päätöksentekomuotoja kohtaan. 

Tilikartan muutoksia 

Tilikaudella tilikarttaa muutettiin varsinaisen toiminnan toiminnanalojen osalta ja myös kirjanpitotileihin tehtiin muutoksia; vertailua aiempiin vuosiin vaikeutettiin. 

Toiminnanalan Tiedotustoiminta tuotot ja kulut on esitetty nyt toiminnanalalla Vapaa Ajattelija. Vapaa Ajattelijan tuotot ja kulut edustivat aikaisemminkin suurinta osaa koko tiedotustoiminnan tuotoista ja kuluista. Vuonna 2012 kaikki tuotot (8.405 euroa) olivat lehden tuottoja. Saman vuoden kuluista (-25.126,25 euroa) vain 1.952,10 euroa eli 7,8 prosenttia oli muita kuin Vapaa Ajattelijan kuluja. 

Toiminnanala Vapaa Ajattelijan lisäksi tuloslaskelmassa on kuitenkin sitä edeltävä toiminnanala Tiedotustoiminta. Sen menot ovatkin varsinaisen toiminnan toiminnanaloista suurimmat (-13.875,64 euroa) Hallinnon jälkeen. Tämä kertoo numeroin sen, kuinka vahva propagandakonttorin luonne liitolla nykyisin on. 

Toinen ryhmitysmuutos on, että toiminnanalan Palvelutoiminta tuotot ja kulut ovat nyt toiminnanalalla Avustukset. Muutos pyrkinee johtamaan ajatukset pois siitä, että aikaisemmin liitolla oli suuret kuvitelmat palvelutoiminnan tuotoista. Kun palvelutoimintaa ei oikeastaan LH:ssa ymmärretä eikä haluta ollenkaan, tuottoja ei ole saatu. Kulut taas ovat olleet korvauksia, rahallista tukea ja erilaisia avustuksia sekä ifojen kavereille että liiton jäsenyhdistyksille. Vuonna 2012 palvelutoiminnan tuotot olivat 0 euroa ja kulut -10.735,76 euroa. Vuonna 2013 tuotot olivat 150 euroa ja kulut -12.388,82 euroa. 

Kolmas ryhmitysmuutos on, että toiminnanalalla Myyntitoiminta vuonna 2012 olleet tuotot ja kulut on siirretty toiminnanalalle Vapaa Ajattelija. Vuonna 2012 Myyntitoiminta toiminnanalalla oli neljä kirjanpitotiliä: myynti, kirjamyynti, adressimyynti ja merkkimyynti. Yhteensä tuottoja saatiin vain 66,05 euroa, kun kulut olivat -744,68 euroa. Myyntitoiminta on jo kauan sitten supistunut olemattomiin liiton toiminnan yksipuolistuessa. Vaikka tuotot ja kulut ovat vähäisiä, en ymmärtänyt, miksi ne on päätetty esittää toiminnanalalla Vapaa Ajattelija, joka on julkaisutoimintaa. 

Toiminnanalat 

Uuden ryhmityksen mukaan toiminnanalan Tiedotustoiminta tuotot olivat 0 euroa ja kulut -13.875,64 euroa. 

Toiminnanalan Vapaa Ajattelija tuotot olivat 7.210,35 euroa. Vuoden 2012 tuotoiksi on merkitty 8.471,05 euroa, vaikka itse tilikauden 2012 tuloslaskelmassa tuotot olivat 8.405,00 euroa. 

Toiminnanalan Avustukset tuotot olivat 150 euroa ja kulut -12.238,82 euroa. 

Kansainvälisen toiminnan tuotot olivat 0 euroa ja kulut -588,11 euroa. 

Toimiston tuotot olivat 1.400,20 euroa ja kulut -13.461,45 euroa. 

Toiminnanala Hallinto on mahtava: tuotot 14.088,49 euroa, kulut -68.047,42 euroa. 

Informaatio on karsittua ja heikkoa erittelyjen puuttuessa. Suurimpia häivytettyjä tuloeriä lienee saadut työllistämistuet. Vuonna 2012 niitä saatiin 4.606 euroa. 

Varsinaisen toiminnan kulujäämäksi saadaan -105.361,93 euroa (2012: -90.818,95 euroa). Kulujäämä kasvoi 16,0 prosenttia, paljon. 

Henkilöstökuluja oli vain toiminnanaloilla Vapaa Ajattelija (-6.350 euroa) ja Hallinto (-30.659,42 euroa). 

Edellä kerrottujen muutosten lisäksi myös toiminnanala Opintotoiminta on hävitetty tuloslaskelmasta. Ajattelen, että 31.8.2013 pidetyn seminaarin kulut olisi voitu luontevasti kirjata tälle toiminnanalalle. Seminaari järjestettiin Hilton Helsinki Strand hotellissa. Järjestöväkeä olisi kiinnostanut tietää yli 30 osanottajalle järjestetyn tapahtuman kulut, jotka olivat tuhansia euroja. Nyt tuloslaskelma häivytti ne jonnekin. Minusta tällainen tuloslaskelman esittäminen ei ole riittävää, vaikka tilintarkastaja näin lausuukin. 

Varainhankinnasta kerrottiin jo edellä. Kulujäämä sen jälkeen on -89.461,31 euroa (2012: -72.663,95 euroa). 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta kannattelee liittoa. Sen tuotot olivat 78.032,95 euroa (2012: 69.242,63 euroa) eli parannusta syntyi 12,7 prosenttia. Kulut olivat vain -30.947,73 euroa (2012: -77.796,63 euroa). Vuoden 2012 tuloslaskelman mukaan kulut tosin olivat täsmällisesti -77.796,70 euroa. Suurta eroa selittää se, että vuonna 2012 sijoitusten arvonalentumisia kirjattiin -47.210,38 euroa. Arvonalentumiskirjauksen syytä ei kerrota. 

Sijoitustoiminnan erittelyssä on havaittu vuokratuottojen poukkoilleen paljon ja selittämättömästi liiton vahingoksi. LH on aikaisemmin salannut tapahtuneen syyn. Muiden tietojen nojalla on tiedetty menetysten johtuneen vuokravalvonnan pettämisestä. Tampereen liittokokouksessa 14.-15.6.2014 Karisma myönsi asian. Hän kertoi liiton tappioiksi 19.000 euroa! Se edellyttää, että jonkin vuokralle annetun asunnon vuokrat ovat jääneet saamatta useammalta vuodelta tai että vuokria on jäänyt saamatta useamman asunnon osalta. Jälkimmäinen vaihtoehto lienee oikea. Lisäksi vuokratulon menetys ei koske vain yhtä vuotta. Asunnon Siltasaarenkatu 15 C 104 vuokra- ja vastikekirjauksia on pidetty aikaisemmin selittämättöminä. Nytkin asunnon Rautkalliontie 5 A 32 osalta liitolla on saamisia 967,65 euroa vuodelta 2012. Vuonna 2011 saman huoneiston osalta saamisia oli 1.861,20 euroa. Miksi näitä lyhytaikaisia saamisia ei ole onnistuttu kotiuttamaan vuonna 2013? 

Karisma sanoi liittokokouksessa 14.-15.6.2014, että liiton kymmenen vuokra-asunnon hallinnoiminen on raskas työ kenelle hyvänsä oman toimen ohella. Ollessani liiton toimiston- ja taloudenhoitaja (1988-2003) hoidin yksin nämä asiat muiden töitteni ohessa sekä lisäksi vapaaehtoisten kanssa monenlaiset pienemmät remontit. Yhtiökokouksiin osallistumisen jaoimme jokseenkin puoliksi Janne Vainion kanssa. Nytkin hallinnointi voitaisiin hoitaa vaikkapa kahden vapaaehtoisen avulla halvemmalla kuin mitä joudutaan maksamaan Vuokraturva Oy:lle ja Hallinnointiturva Oy:lle. No, minulle ei ollut tietenkään yllätys, että valvonta pettää ja suuria menetyksiä tulee. 

LH ei tietenkään vastaa mistään liitolle aiheuttamastaan vahingosta. Myös toiminnantarkastaja Eeva Hartikainen kirjoittaa kertomuksissaan 23.3.2012, 13.3.2013 ja 7.5.2014, ettei sellaisiin tekoihin tai laiminlyönteihin, joista saattaisi seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, ole syyllistytty. 

Tilikauden alijäämä 

Kulujäämä sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeen on -42.376,09 euroa. Kun tähän lisätään valtion yleisavustus, 23.000 euroa, tilikauden alijäämäksi jäi -19.376,09 euroa. 

Tase 31.12.2013 

Koneita ja kalustoa ei toimintavuonna hankittu eikä myyty. 25 prosentin menojäännöspoiston jälkeen niiden tasearvo on 8.511,10 euroa. 

Huoneisto-osakkeet 

Sijoituksissa huoneisto-osakkeita on 11, joista yksi toimisto-osake (yhtiöjärjestyksen mukaan myymälä), loput asunto-osakkeita. Vuoden 2012 tase-erittelyt LH salasi. Vuoden 2013 tase-erittelyistä nähdään, että huoneisto-osakkeiden tasearvo kasvoi vuonna 2012 76.000,03 euroa. 

Välihuomautuksena kerron, että kahden asunto-osakkeen tasearvo on ajan kuluessa muuttunut omituisesti muutamilla senteillä. Asunto-osakkeen Angervotie 4 F 59 tasearvo on kasvanut 0,10 eurolla ja asunto-osakkeen Kuulakuja 3 D 79 tasearvo pienentynyt 0,86 eurolla. Vaikea nähdä, että tällaiset muutokset olisivat mitään muuta kuin kirjanpidon huolimattomuutta. 

Muut asunto-osakkeiden tasearvon muutokset ovat: Kuulakuja 3 E 90 -45.749,66 euroa, Paimenenkatu 16 A 5 -1.143,68 euroa ja Rasinrinne 3-5 D 65 -227,06 euroa, nämä yhteensä 47.120,40 euroa. Taseeseen aktivoituina remonttikuluina on kirjattu: Rasinrinne 7 A 15 5.161,25 euroa ja Rasinrinne 3-5 D 65 2.643,48 euroa. 

Voidaan esittää laskelma: 

Angervontie 4 F 59, tasearvon kasvu 0,10 euroa
Kuulakuja 3 D 79, tasearvon pienentyminen -0,86 euroa
Kuulakuja 3 E 90, tasearvon pienentyminen -45.749,66 euroa
Paimenenkatu 16 A 5, tasearvon pienentyminen -1.143,68 euroa
Rasinkatu 3-5 D 65, tasearvon pienentyminen -227,06 euroa
Rasinrinne 7 A 15, aktivoitu remonttikulu 5.161,25 euroa
Rasinrinne 3-5 D 65, aktivoitu remonttikulu 2.643,48 euroa
Koroistentie 9 B 31, peritty 154.000,00 euroa
Vellamonkatu 14 A 15, myyty -38.683,22 euroa
Yhteensä 76.000,35 euroa

Saatu tulos on lähellä tilinpäätöksen osoittamaa tasearvon kasvua, 76.000,03 euroa. Näin saatiin parempi kuva huoneisto-osakkeita koskevista muutoksista. 

Muut osakkeet ja osuudet 

Taseessa 31.12.2013 näkyy nyt entisten omistusten (Prafé Osk´n osuudet (5 kpl), yhteensä 250,00 euroa, Prometheus-seremoniat Oy:n osakkeet [28 kpl], yhteensä 2.354,63 euroa ja Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakkeet [84 kpl], yhteensä 100,00 euroa) kirjanpitoarvot. 

Näiden osalta todettakoon, että Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus saattoi kustannusyhtiön hävitystyön loppuun vuonna 2012 niin, että enemmän kuin kaikki yhtiön varat hävitettiin. Pankkitili ja tase näyttivät miinusta jo 31.12.2012, mutta yhtiön hallitus jatkoi tappiotehtailua vuonna 2013. Yhtiön osakkeilla ei voi olla sitäkään 1,19 euron kappalearvoa, jonka Vapaa-ajattelijain liiton tase uskottelee niillä olevan. Kustannusyhtiön hallituksen jäseninä ovat Juha Kukkonen, Petri Karisma, Robert Brotherus, Timo Karjalainen ja Esa Ylikoski sekä varajäseninä Heljä Pekkalin, Lasse Pylkki ja Arto Tiukkanen. 

Liitto peri helsinkiläiseltä Elli Koskiselta Koroistentien asunnon. Nyt kerrotaan, että myös liiton omistamat Nokian osakkeet (100 kpl) perittiin häneltä. Edellisessä tilinpäätöksessä niiden tasearvoa ei ollut erikseen mainittu. Nyt tasearvoksi on kirjattu 292,60 euroa. Vielä liitto peri Koskiselta 502 kpl TeliaSoneran osakkeita. Näiden yhteinen tasearvo on 2.580,28 euroa. 

Lyhytaikaisiin saamisiin on kirjattu muita omistuksia. Nämä lienee hankittu Vellamonkadun asunnon myyntituloilla. Liittokokouksessa 14.-15.6.2014 kerrottiin, ettei kaikkia myynnistä saatuja varoja kulutettu. Nordea Nordic Small Cap –rahaston osuuksien arvo on yhteensä 8.035,06 euroa. Rahasto on osakerahasto, tase ei kerro osuuksien lukumäärää. Nordean Yrityslaina Plus Kasvu on kansainvälinen pitkän koron joukkolainarahasto. Osuuksien arvo on yhteensä 8.290,69 euroa. Osuuksien lukumäärää ei kerrota. 

Kun Vapaa-ajattelijain liitossa on voimassa liittokokouspäätös (1999), ettei liiton varoja saa sijoittaa listattujen yhtiöiden osakkeisiin ollenkaan, voidaan kysyä, koskeeko tämä myös rahasto-osuuksia ja eritoten osakerahaston rahasto-osuuksia. Nordean Yrityslaina Plus Kasvu taas sijoittaa varansa pääasiassa yhdysvaltalaisiin alemman luottoluokituksen yrityslainoihin, joten riskiä on. Sijoitus on merkitty lyhytaikaisiin saamisiin, vaikka vähimmäissijoitusaika on kolme vuotta. LH ei tosin aikaisemmin ole noudattunut kaikkia liittokokouspäätöksiä ja on rikkonut niitä omavaltaisesti. Tämä ei voine olla peruste rikkoa yhä uusia päätöksiä. Jos LH haluaa sijoittaa tällaisiin kohteisiin, sen olisi tuotava sitä koskeva esitys liittokokouksen päätettäväksi. 

Nordean määräaikainen sijoitus, 18.000 euroa, on poistunut taseesta vuoden 2013 aikana. 

Siirtosaamiset 

Siirtosaamisia on yhteensä 2.827,37 euroa, joista suurin edellä mainittu 967,65 euron saaminen vuodelta 2012 koskien Rautkalliontien asuntoa. Turun Vapaa-ajattelijat ry on velkaa liitolle 870 euroa. Näitä muita saamisia oli vuotta aikaisemmin 7.202,54 euroa. 

Rahat ja pankkisaamiset 

Liiton maksuvalmius säilyi hyvänä. Rahaa ja pankkisaamisia oli yhteensä 120.823,23 euroa (2012: 115.111,73 euroa). 

Vastattavan puolella sidottujen rahastojen arvoksi on merkitty 701.594,61 euroa. Rahastoja ei ole eritelty ja ne kaikki on merkitty sidotuiksi. 

Ei kerrota miksi aikaisemmin vapaat rahastot on muutettu sidotuiksi. Vielä 31.12.2010 sidottuja rahastoja olivat 

Aarne Yrjösen rahasto (1988)
95.326,23 euroa
Fanny ja Frans Lampisen rahasto (1993) 69.575,35 euroa
Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahasto (1996) 128.140,91 euroa
Yhteensä 293.042,49 euroa

Näistä Koivistojen rahasto kasvoi vuonna 2011 1.178,03 eurolla ja vuonna 2012 4.972,03 eurolla päätyen arvoon 134.290,97 euroa muiden sidottujen rahastojen arvojen pysyessä ennallaan. Näin sidottujen rahastojen yhteinen arvo 31.12.2012 olisi ollut 299.192,55 euroa. Muiden rahastojen yhteinen arvo olisi ollut 184.339,54 euroa ja kaikkien rahastojen yhteinen arvo 483.532,09 euroa. Taseessa rahastoja ei kuitenkaan ollut enää eroteltu sidottuihin ja vapaisiin rahastoihin. 

31.12.2010 vapaat rahastot olivat 

Väinö Koivulan rahasto (1989)
62.229,53 euroa
Emil Henrikssonin rahasto (1992) 11.493,85 euroa
Aino ja Kalle Oikarisen rahasto (1996) 50.456,38 euroa
Ahti Frostin rahasto (1996) 3.363,76 euroa
Hilja Mäkelän rahasto (2000) 53,095,89 euroa
Ilmo Kilpiön rahasto (2000) 3.700,13 euroa
Yhteensä 184.339,54 euroa

Tämän jälkeen on perustettu vain Elli Koskisen rahasto (2012), jonka arvo 31.12.2012 oli 218.062,52 euroa. 483.532,09+218.062,52=701.594,61 euroa, mikä on taseen 31.12.2013 rahastojen yhteinen arvo. Ne on siis esitetty sidottuina rahastoina. 

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Muina velkoina on esitetty liitolle annetut vuokravakuudet. Huomiota herättää se, että vain kahdelta vuokralaiselta on saatu vakuus. Miksi näin? 

Siirtovelat ovat pienehköjä. Vuoden lopussa liitto oli velkaa Tampereen vapaa-ajattelijat ry:lle 1.395 euroa. 

Tehdään aiempaan tapaan vertailu vuosien 2002 ja 2013 muutamien tilinpäätöslukujen kesken: 

1. Liiton kaikki tuotot: 90.571,97 (2002) / 139.782,61 (2013); 

2. Liiton kaikki kulut: -100.217,79 / -159.158,70; 

3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot: ei voida laskea erittelyn puuttuessa; 

4. Vapaa Ajattelija –lehden tappio: -11.466,17 / -12.639,18; 

5. Oma pääoma: 498.896,94 / 724.907,22. 

Näkymä tulevaisuuteen 

Liiton nykyinen valtaryhmä, imagofasistit (ifat), on vakiinnuttanut asemansa. Heitä edeltäneistä ”kukkoslovakeista” ei enää ole paljon jäljellä ja lisää ”kukkoslovakkeja” siivottiin pois liiton hallinnosta Tampereella 14.-15.6.2014 pidetyssä liittokokouksessa. Liittokokous sujui pääosin vanhan vallan tahdittamana. Siitä kirjoitetaan myöhemmin. 

Imagopuhetta kuultiin liitossa jo liittokokouskaudella 2008-2011. Imagofasistit pääsivät valtaan Lahden liittokokouksessa 9.-10.7.2011 noin 2/3:n vankalla kannatuksella. Puolitoista vuotta kuhnittuaan he pääsivät enemmän jyvälle liiton toiminnasta. Toimintalinja vakiintui päättyneen liittokokouskauden jälkimmäisen puoliskon aikana. Tampereen liittokokouksessa 14.-15.6.2014 myös Karisma vahvisti sen, että ifojen 2011 saama toiminnallinen perintö oli olematon. 

Nyt liitosta on muodostunut propagandakonttori. Monet toiminnanalat ovat surkastuneet pois tai ulkoistettu. Jäsenyhdistysten määrä on laskussa, samoin näiden yhteenlaskettu jäsenien määrä. Valtionavut ovat laskeneet ja polkevat paikallaan. Alijäämää syntyi reilusti vuonna 2013. Vuoden 2014 tulosta painavat raskaat liittokokouskut. 

Valoisampia puolia on, että jäsenyhdistysten ja työntekijöiden erottamiset, oikeudenkäynnit yms. ovat lakanneet. Liittokokousedustajilla oli Tampereen liittokokouksessa kohtuullinen tieto siitä, mitä ifat heille tarjoavat. He tyytyvät siihen. Näkymä tulevaisuuteen on samantapainen kuin menneet puolitoista vuotta. En odota mitään suuria läpimurtoja, mutta en katastrofejakaan. 

Varakkaana järjestönä liitto on riippumaton jäsenistöstään ja julkisista avustuksista. Näillä eväillä ja liittokokouksen antamalla valtakirjalla valittu hallitus nyt jatkaa.

Kimmo Sundström


Lue myös


Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2010 (11.6.2011)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2011 (27.3.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2012 (8.5.2013)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?