VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 (28.5.2013)

Päivitetty 21.6.2015

Toimintakertomus vuodelta 2012 

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n toimintakertomukset julkaistiin aiemmin liiton verkkosivulla (luettu 8.5.2013), mutta vuosien 2011-2012 kertomuksia ei ole julkaistu. 

Toimintakertomuksen mukaan liiton varsinainen tehtävä on antaa kannanottoja. Tätä voi verrata liiton sääntöjen 2 §:ään, jossa liiton tarkoitus ilmoitetaan

Ulkoistamistoimet jatkuivat. Vuonna 2012 ulkoistettiin liiton omistamien asuinhuoneistojen vuokraus, vuokravalvonta ja huoneistojen kunnon seuranta, oikeastaan koko huoneistohallinta. Tämä ja suuren testamentin saaminen "vakauttivat liiton talouden". 

Liittovaltuusto 

Liittovaltuuston (LV) kokoonpanossa ei tapahtunut muita muutoksia kuin varajäsen Anita Törnin (Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry) ero 24.9.2012. Siitä kirjoitin aiemmin. Toimintakertomuksessa ajatellaan paikka täydennettävän vuonna 2013, vaikka toimivalta asiassa kuuluu liittokokoukselle, joka pidetään vasta vuonna 2014. 

Liittovaltuuston kokouksia oli kaksi, kokouspäiviä ei kerrota. Ne olivat 17.5.2012 ja 27.10.2012. Toimintakertomuksen mukaan käsitellyt asiat olivat sääntöjen edellyttämiä asioita. LV ei esimerkiksi täyttänyt lokakuun kokouksessaan kahta avoimeksi jäänyttä liittohallituksen (LH) varajäsenen paikkaa. Paikat olivat vapautuneet varajäsenten erottua tehtävistään. 

LH kokoontui seitsemän kertaa, joista neljä kokousta oli "fyysisiä" ja kolme sähköpostikokouksia. LH:n työvaliokuntaan kuuluivat Petri Karisma (liiton puheenjohtaja), Esa Ylikoski (liiton pääsihteeri), Heljä Pekkalin (liiton taloudenhoitaja) ja Lasse Pylkki. Työvaliokunnan kokousten määrää ei kerrota, se kokoontui "fyysisesti joitakin kertoja". Nykyisessä toimintakulttuurissa päätöksiä ei tehdä kokouksissa vaan ne tekee se henkilö, joka on asian ottanut hoitaakseen (?). Toimintakertomus ei kerro pidetäänkö työvaliokunnan kokouksista pöytäkirjaa. 

Toimihenkilöt 

Vapaa Ajattelijan toimitussihteeriä (Suvi Auvinen), taittajaa (Sauli Lehtinen) ja projektikoordinattoria (Jouni Vilkka) kutsutaan toimihenkilöiksi. Kaksi edellistä palkattiin vuoden alussa, Vilkka elokuussa. Vilkka työskentelee noin päivän viikossa "toimistolla" Helsingissä, muutoin hän tekee etätyötä (Tampereella). 

Työryhmät 

Taloustyöryhmä (Karisma ja Pekkalin) "uudisti" asunto-osakkeiden hallinnoinnin. Uudistamisella tarkoitetaan ulkoistamista. 

Vapaa Ajattelijan toimituskunnan (toimitusneuvosto) jäseniä olivat Pylkki (pj), Karisma (päätoimittaja), Ylikoski, Aimo Törmänen ja Auvinen (toimitussihteeri). Lehteä muokattiin yleisölehden suuntaan, koko kasvoi, ilmestymiskerrat vähenivät kuudesta neljään. 

Lehden tilaajamäärän kerrotaan kuusinkertaistuneen ja tilausmaksutuottojen kohonneen n. 4.000 euroon (vuonna 2011 tilausmaksutuottoja saatiin vain 568,50 euroa). Kutakin numeroa lähetetään 5-20 kappaletta jäsenyhdistyksille. Valtion jakama kulttuurilehtituki aleni 7.500 eurosta 5.000 euroon. 

Sääntö- ja liittokokoustyöryhmän jäseninä olivat Kari Pasanen (pj) ja Pylkki. Kerrotaan, että ryhmä on uudistanut ansiomerkkiohjesäännön "(hyväksytty)". Liiton sääntöjen (3 §) mukaan ansiomerkkiohjesäännöstä päättää LV, mutta toimintakertomus ei kerro milloin uusi ohjesääntö olisi LV:ssa hyväksytty. Ohjesääntöä ei ole julkistettu. 

Tämä työryhmä askartelee taas jäsenyhdistysten mallisäännön kanssa. Ne ovat "hyväksyntää vaille valmiit". Mallisääntöä ei ole julkistettu. 

Vain muutamia vuosia sitten, "kukkoslovakian" kultakaudella 2005-2008, liitossa oli edellinen jäsenyhdistyksen mallisääntöhanke. Tuo mallisääntö oli laadittu autoritaariseen kuosiin ja sai 2008 nuivan vastaanoton jäsenyhdistyksissä. Onkohan olemassa ainoatakaan jäsenyhdistystä, joka olisi ottanut tämän mallisäännön sellaisenaan omiksi säännöikseen? Jatkuva liiton sääntöjen ja jäsenyhdistyksen mallisäännön muuttelu kertoo sääntöosaamisen puuttumisesta. 

Hautausmaatyöryhmään kuuluivat Anneli Laakkonen, Pekkalin ja ryhmästä eronnut Törn. Ryhmän työn tuloksista ei kerrota mitään. 

Omantunnon- ja vakaumuksenvapaus -työryhmään (ET- ja katsomusainetyöryhmään) kuuluivat Ylikoski (pj), Markku Pääkkönen, Jori Mäntysalo, Karisma, Anneli Aurejärvi-Karjalainen, Pylkki, Kaisa Robbins ja Antti Ellonen. Se valmisteli lausuntoja ja kannanottoja. 

Jäsenistö 

Jäsenistön kehityksestä kerroin aiemmin

Jäsenyhteistyö 

Toimintakertomus luettelee hautausmaita ylläpitävät jäsenyhdistykset. Mistään muusta yhteistyöstä ei kerrota kuin rahallisesta tuesta. Liitto tuki hautausmaiden ylläpitoa ja kehittämistä yli 5.000 eurolla (tuloslaskelma: 5.409,26 euroa; vuonna 2011 vain 515,90 euroa). Tässä on tapahtunut huomattava muutos parempaan päin. 

Jäsenpalvelu on jokseenkin lopetettu. Liitolla on kuitenkin sähköpostilista Yhdistykset, jonka kautta se pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiinsä. 

Liitto 75 vuotta 

Liiton 75-vuotisjuhlat pidettiin 3.11.2012 vain kutsutuille yhdistysten edustajille. Osallistujamääräksi mainitaan 36. 

Jäsenyhdistysten jäseniä ei haluttu juhliin. Juhliminen kuuluu edustajille. LH on aikaisemmin todennutkin, että edustajien keskinäinen juhliminen on palvelutoimintaa. 

Karisma ja Ylikoski vierailivat jäsenyhdistyksissä 

Puheenjohtaja Karisman kerrotaan vierailleen seitsemässä yhdistyksessä, myös Länsi-Uudenmaan yhdistyksessä (LUAT). LUAT on ateistiyhdistys. Sen johto ei ollut kutsunut Karismaa vierailulle yhdistykseen eikä muutenkaan tiedä vierailusta mitään. Tällaiset vierailut herättävät kysymyksen toimintakertomuksen luotettavuudesta. Ylikoski vieraili kahdessa jäsenyhdistyksessä. 

Liiton hallinnosta syrjäytetyistä jäsenyhdistyksistä vierailujen yhteydessä mainitaan vain Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (KAVA) ja Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT), joista LUAT ei siis ole saanut tietää mitään Karisman vierailusta. Vierailut eivät kohdistuneet oppositioyhdistyksiin KAVA:aa lukuun ottamatta. 

Toimipaikka ja kirjasto 

Liiton entinen toimisto toimi kokoustilana ja kirjastona. Uudemmat kirjat on nyt järjestetty ja luetteloitu lainausta varten. 

Talous 

Tilikauden ylijäämä oli 10.064,86 euroa. Pitkästä aikaa liitolle realisoitui testamentti ja liitto peri asunnon sekä käteisvaroja. Testamenttaajaa (helsinkiläinen Elli Maria Koskinen) ei mainita. Olen kirjoittanut liiton saamista testamenteista ja lahjoituksista aikaisemmin artikkeleissa Testamenteista ja muita muistoja, Vapaa-ajattelijain liitto ja testamenttaajat ja Vapaa-ajattelijain liitto sai miljoonan euron testamentin

Viimeinen tiedossani oleva, liitolle realisoitunut testamentti oli Erik Helinin vuonna 2001 realisoitunut testamentti. Elli Maria Koskinen ei tiennyt testamenttia tehdessään (2007) kuinka onnettomassa tilassa Vapaa-ajattelijain liitto oli ja kuinka kurja sen lähitulevaisuus tuli olemaan. Nyt, kymmenen vuoden jälkeen edellisestä testamentin realisoitumisesta, Koskisen testamentti kuitenkin realisoitui. Liitto vaurastui tuntuvasti. Peritty asunto-osake on ensimmäinen asunto-osake, joka tulee liiton omistukseen vuonna 2002 ostetun Kuulakujan (E 90) asunnon jälkeen. 

Asunto-osakkeiden vuokraus ja hallinnointi ulkoistettiin Vuokraturva Oy:lle ja tämän yhteistyökumppani Hallinnointiturva Oy:lle. Hallinnointiturva Oy:n kanssa sopimus tuli voimaan 1.7.2012. Liitto ei kerro sopimuksen kustannusta. Hallinnointiturvan mukaan se on 6 prosenttia huoneiston vuokrasta; suurin osa tuotosta hupenee hallinnointikuluihin. 

Kun liitosta hävitettiin vuokraus- ja hallinnointiosaaminen, liitto alkoi kärsiä jatkuvia vuokratulojen menetyksiä väärien vuokralaisvalintojen, tyhjäkäynnin ym. vaikeuksien takia. Ratkaisu vuokraustoiminnan ja hallinnon ulkoistamiseksi yksityiselle, kaupalliselle ja hintavalle taholle oli odotettu. Ulkoistaminen on kallista eikä sitä tehdä jäsenyhdistysten suuntaan, vaan kaupalliselle sektorille. Ulkoistamisen hyvänä puolena voitaneen nähdä se, että vuokralaisilta peritään käypää vuokraa, koska kaupallisten toimijoiden saamat palkkiot riippuvat niistä. Asuntoja ei myöskään vuokrata ifojen kavereille, sukulaisille tai muille hengenheimolaisille käypää hintaa alemmalla vuokralla. Tämän kaiken liitto olisi tietysti voinut tehdä itsekin, jos sillä olisi ollut osaava hallitus. 

Liiton omaisuuden myynti alkoi nyt Vellamonkadun asunnon myynnillä. Tämä asunto-osake (Vellamonkatu 14 A 15, Helsinki, pinta-ala 28 neliömetriä, osakkeet 659-686), ostettiin 28.8.1996. Kauppahinta oli 230.000 mk eli 38.683,22 euroa. 

Vuonna 2010 liitto sai vuokratuloa tästä asunnosta vain 2.472,42 euroa, vuonna 2011 6.615 euroa. Vuoden 2012 vuokratulo tammi-elokuulta oli 3.962,00 euroa. Kuukausivuokra oli 550 euroa. 

Tällainen yksiö oli hallituksen mielestä ylen vaikea myyntikohde pääkaupungissa. Se sijaitsi lähes kolmen kilometrin päässä keskusrautatieasemalta. Onneksi sinne pääsi tietä pitkin liikennevälineillä.

Asuintalon vieressa oli Sörkän vankila, se pelotti hieman. Vapaa-ajattelijat olivat lukeneet jo lähes unhoon painuneesta menneisyydestä, että tässä vankilassa heidän pelottomampi edeltäjänsä, anarkisti Alfred Bernhard Sarlin (1860-1919) kärsi rangaistuksensa 3.12.1914-23.4.1915. Kun myöhempi anarkisti, Kimmo Sundström (1957-), sai vuonna 2003 samasta syystä, liian terävästä kynän käytöstä, 25:n päiväsakon rangaistuksen Juha Kukkosen kunnian loukkaamisesta, hänkin pyrki tähän vankilaan. Sarlin sairasti useamman lääkärintodistuksen mukaan "korkea-asteista" sokeritautia ja muitakin sairauksia, joiden takia häntä ei voitu lääkärien mielestä sulkea vankilaan "ilman hengenvaaraa". Vankilaan hän kuitenkin joutui. Sundström puolestaan ei päässyt vankilaan, vaikka oli terve ja nuorempi kuin Sarlin, koska hänet todettiin liian hyvätuloiseksi. Edellisen kerran Sundström oli yrittänyt päästä vankilaan vuonna 1987 kieltäytyessään palvelemasta Suomen armeijassa, koska armeijassa oli siihen aikaan myös ateisteille pakollista (kristillistä) uskonnonharjoitusta. Tällöinkin Sundström epäonnistui pääsemään ateistivangiksi, vaikka jehovantodistajille, helluntailaisille ym. annettiin aina asepalveluksesta kieltäytymisestä vuoden ehdoton vankeusrangaistus. Ateisteja ei kohdella Suomessa yhdenvertaisesti, tämäkin on esimerkki siitä. 

Kun omatoimiseen asunnon myyntiin ei uskaltauduttu, palkattiin myyntityötä tekemään oikein kallis välitysliike. Se laskutti palveluistaan 4,88 prosenttia laskettuna asunnon velattomasta myyntihinnasta. Välittäjillä on pöytälaatikossaan nippu ostajia tällaisia yksiöitä varten. Asiakas on kuitenkin tyytyväisempi, jos asunnosta ilmoitetaan edes kerran paikkakunnan lehdessä. Välittäjä julkaisikin tällaisen ilmoituksen Pravdan sunnuntainumerossa 12.8.2012. Asunto myytiin vuokrattuna ja "täysremontoitavana". Myyntihinta oli 115.000 euroa. Ensimmäinen näyttö järjestettiin 13.8.2012. Pian kaupat syntyivätkin. Täyden hinnan saaminen olisi merkinnyt 5.612 euron palkkiota välittäjälle. Asunnon kulutilille (ei koske yhtiövastikkeita) kirjattiin kokonaisuudessaan vain 5.361,50 euroa. Se kertonee, että asunto vaihtoi omistajaa alle 110.000 euron kauppahinnasta. Luovutushinnan ja hankintahinnan erotuksen eli luovutusvoiton (n. 70.000 euroa) liitto sai verotta. 

Hallitus ei kerro miksi asunto myytiin. Rahapula syy ei ainakaan ollut. 10.000 eurolla asunto olisi voitu kuukaudessa kunnostaa lattiasta kattoon kalusteineen päivineen. Kun kuukausivuokra olisi korotettu 600 euroon, remonttikulu olisi tullut katetuksi 23 kuukaudessa. Jos taas myynti-ilmoitus olisi julkaistu Vapaa Ajattelijassa, liitto olisi säästänyt noin 5.000 euron välityspalkkion. Nyt noudatettiin aikanaan liittovaltuustossa esitettyä taloudellista viisautta rahan jakamisesta ja sen käytöstä: Pannaan rahaa menemään, "kun rahaa kerran on". 

Avustukset-kappaleessa kerrotaan Pro-Seremoniat Oy:stä (Prometheus-seremoniat Oy). Melkein kaikki liiton toiminta on jo ulkoistettu. Tälle yksityiselle, kaupalliselle osakeyhtiölle on ulkoistettu uskonnottomat seremoniapalvelut, juhlapuhujat ja neuvonta. Liiton jäsenyhdistykset ja näiden jäsenet on työnnetty taustalle. Heille ei lähetetä liiton valmistamaa aineistoa tai ohjeita siitä, kuinka tätä palvelutyötä kehitetään aatteellisena toimintana. Heille lähetetään Prometheus-seremoniat Oy:n mainoksia. Jäsenistöstä on tehty toiminnan kohteita, kuluttajia, maksavia asiakkaita. Juhlapuhujille ei enää myönnetä edes puhujakorvauksia, vaikka tätä varten liitto sai suuren testamentin. Tuki suunnataan "perheille", jotka sitten voivat palkata uskonnottoman juhlapuhujan. Liitto siis tukee (yleensä täysin) ulkopuolisia "perheitä", jotta nämä voisivat ostaa Prometheus-seremoniat Oy:n kaupallisia palveluita. 

Tilintarkastus 

Tilintarkastajana jatkoi Timo Vilén (HTM), tositetarkastajina toimivat Tarmo Niskanen ja Veikko Laine (molemmat Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijoista, KUVA). 

KUVA kuuluu siihen jäsenyhdistysten kastiin, jota ei syrjäytetty liiton hallinnosta Lahden liittokokouksessa 2011. Kaikkien 42:n, liittokokouksessa täytettävän luottamustoimen, lisäksi myöskään tositetarkastajien tehtäviä ei annettu kenellekään, hallinnosta ulos suljettujen kymmenen jäsenyhdistyksen jäsenelle. KUVA:n jäsenillä on LH:ssa Tapio Kortesaaren varsinaisen jäsenen paikka ja Kortesaaren varajäsenen Lasse Pylkin paikka. Näin yhteensä neljä KUVA:n jäsentä on valittu liiton luottamustoimiin. 

Tiedotus, lausunnot, kannanotot ja kantelut 

LH:n mielestä liiton varsinainen tehtävä on siis antaa kannanottoja. Vuoden sato: Yksi lausunto ja viisi tiedotetta (mm. Joulujuhla kuuluu kaikille). Tästä tulee mieleen, että lausuntojen, kannanottojen ja kanteluiden tekeminen pitäisi mieluummin ulkoistaa asian osaaville tahoille, jos uskonnottomien asioita tahdotaan puolustaa tässä maassa. 

Tiedotusvälineet ovat haastatelleet puheenjohtaja Petri Karismaa liiton tavoitteista. Olisi paljon mukavampaa, jos häntä olisi mahdollista haastatella liiton saavutuksista. 

Verkkosivun ilmettä uudistettiin. Liitolle tosiaan luotiin epämuodollinen logotyyppi. Mutta pitikö vapaa-ajattelijaliikkeen kansainvälisistä väreistäkin sininen ja punainen vaihtaa vihreäksi ja oranssiksi? 

Uusia esitteitä liitto valmisti neljä: (1) Liiton yleisesite, (2) Koulu ja uskonto - tietoa vanhemmille ja oppilaille, (3) Koulu ja uskonto. Mitä koulun tulee ottaa huomioon, jotta uskonnon- ja omantunnonvapaus toteutuisi koulussa perusopetuslain edellyttämällä tavalla ja (4) Koululaisten iltapäivätoiminta. 

Esitteiden vikana on, etteivät jäsenyhdistykset kehtaa jakaa niitä oppilaille, näiden vanhemmille tai kouluille. Esitteissä on voimassa olevaan lainsäädäntöön verrattuna virheitä ja niissä on tehty ylen propagandistia johtopäätöksiä. Esitteiden mukaan oppilaita ei esimerkiksi saisi jakaa uskonnon tai vakaumuksen perusteella eri ryhmiin. Eihän nykyinen katsomusopetus olisi lainkaan mahdollista, jos näin ei tehtäisi. Kaikki katsomusvähemmistöt juuri haluavat, että heitä kohdellaan vähemmistöinä yhdenvertaisesti sekä suhteessa luterilaiseen enemmistöön että suhteessa muihin katsomusvähemmistöihin. Oppilaan/opiskelijan uskonto paljastuu nykyisessä katsomusopetuksessa, mutta vain silloin, kun hänen vanhempansa tai hän itse sitä haluaa. Koulun on kyettävä myös varmistamaan se, ettei mitään vähemmistöopetusta tuhota luterilaisten invaasiolla. Katsomusvähemmistöt eivät ole koskaan nauttineet Suomen kouluissa niin hyvistä eduista kuin nyt. Aikaisemmin hyvät edut koskivat korkeintaan ortodokseja ja uskonnottomille (suurin ryhmä luterilaisten jälkeen) suunnattu opetus oli suuressa määrin kristillistä sekin eikä palvellut oppilaita ja heidän parastaan. 

Vapaa-ajattelijain ajattelussa on vahva tasapäistämisen, ei tasa-arvoisuuden tai yhdenvertaisuuden, juonne. Kun se vielä sekoittuu propagandaan, ei kannata toivoa, että esitteet vaikuttaisivat myönteisesti oikeastaan kehenkään. 

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2012 

Yleisiä huomioita: (1) Tilinpäätös on ylijäämäinen 10.064,86 euroa (2011: 1.050,08 euroa). Tähän vaikutti ainakin se, ettei vuosi 2012 ollut liittokokousvuosi ja kokouskulut supistuivat; (2) oma pääoma kasvoi paljon ja oli 744.283,31 euroa (511.183,90). Tähän vaikutti saatu testamentti; (3) Hallinto-pääluokan jälkeinen kulujäämä oli -90.818,95 euroa (-73.882,46). 

Tarkastellaan tuloslaskelmaa pääluokittain. 

Opintotoiminta. Toiminnanala on surkastunut pois. Tuloja tai menoja ei ollut. 

Tiedotustoiminta. Vapaa Ajattelija -lehden tilausmaksut kasvoivat 568,50 eurosta 3.379,80 euroon. Käsitykseni mukaan tämän ei johdu uusien tilausten saamisesta, vaan siitä, että tilausmaksut olemassa olevista tilauksista yleensä kerättiin. Kulttuurilehtituessa kärsittiin kolmasosan menetys, tuki tippui 5.000 euroon. 

Taittajalle maksettiin palkkaa 3.110,00 euroa (0,00). Lehden painatus ja postitus maksoi yhteensä 12.909,32 euroa (14.637,98) eli halpeni vain 11,8 prosenttia, vaikka numeroiden lukumäärä supistui neljään. Matkailuinnostus tarttui lehteen, kun kulut nousivat 160,50 eurosta (2011) 2.795,59 euroon. Toimitussihteerin kulut alenivat 5.000 eurosta 4.000 euroon. 

Kaiken kaikkiaan lehden tulot olivat 8.405 euroa ja kulut -23.174,15 euroa eli tappio -14.769,15 euroa (-13.018,40). 

Palvelutoiminta. Liiton Prometheus-seremoniat Oy:n ulkopuolelle menevä tuki juhlapuhujatoimintaan oli vaatimatonta, 239,70 euroa. Hautausmaa-avustuksissa on sitä vastoin tapahtunut suuri parannus, kun avustuksia annettiin 5.409,26 euroa (515,90). Reilu parannus on tapahtunut myös jäsenyhdistyksille suunnatuissa toiminta-avustuksissa. Ne kasvoivat 5.086,80 euroon (3.398,00). 

Myyntitoiminta. Myyntitoiminta surkastui vain 66,05 euroon. Adressi- ja merkkimyynti loppui kokonaan. 

Kansainvälinen toiminta. Toiminnanalan ainoat kulut olivat jäsenmaksut humanistijärjestöille, 500 euroa. 

Toimisto. Pääluokan nimi ei enää vastaa todellisuutta, parempi olisi puhua toimitilasta. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry sai 470 euroa piilotukea alihintaisen toimitilavuokran muodossa. 

Poistot kasvoivat -3.782,71 euroon (-1.487,28) uusien vempainten hankinnan takia. Monistuksesta ja kopioinnista ei kirjattu kuluja 2011, mutta nyt niitä kirjattiin -1.471,32 euroa. Internet-kulujakaan ei kirjattu ollenkaan vuonna 2011, mutta nyt niitä kirjattiin -1.284,90 euroa. Merkillistä, jos tällaiset kulut yleensä voisivat laskea 0,00 euroon. Kaiken kaikkiaan hyvin vähäisessä käytössä oleva toimitila aiheutti -19.074,77 euron nettokulut (-11.720,54), jossa oli kasvua 62,7 prosenttia. 

Hallinto. Hallinto on ollut varsinaisen toiminnan toiminnanaloista suurin. Sen kasvu jatkui 8,2 prosentin vauhdilla. Elokuussa palkatun projektikoordinaattorin kuluihin saatiin työllistämistukea 4.606,40 euroa, kun vuonna 2011 työllistämistuet olivat vain 540,54 euroa. 

Matka-, majoitus- ja päivärahakulut pomppasivat -3.614,85 eurosta (2011) -13.511,87 euroon. Kirjanpito ja tilintarkastus aiheuttavat jo varsin suuret menot, -7.716,90 euroa. Juhla- ja seminaarikuluihin (ei opintotoimintaa) meni -7.265,36 euroa. Hallinto yhteensä kustansi -43.108,54 euroa (-39.841,25). Jos liitto ei saisi valtionavustuksia eikä sillä olisi pääomatuloja, se tuupertuisi raskaiden hallintokulujensa alle. Hallinto-luokan jälkeinen kulujäämä kasvoi 22,9 prosenttia ja oli -90.818,95 euroa. 

Varainhankinta. Saadut liittomaksut alenivat vain hitusen ja olivat 18.180 euroa. Lahjoitustilille on kirjattu -35,00 euroa eli nollan alle on sittenkin mahdollista mennä. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta. Ensi kertaa liitto sai osinkoja, 80,08 euroa. Vuokratuottojen osalta herää monia kysymyksiä. Miksi Angervotien kaksion vuokratuotot alenivat 8.475 eurosta 6.070,40 euroon? Miksi Karjopolun yksiön vuokratuotot kasvoivat 3.377 eurosta 8.246 euroon? Miksi Paimenenkadun kaksiosta saatiin vuokratuottoja vain 3.170 euroa? Miksi Rasinrinteen kaksion vuokratuotot kasvoivat 5.898,20 eurosta 11.804,20 euroon? Merkillinen poukkoilu johtunee siitä, että vuokravalvonta on ollut retuperällä johtaen tuhansien eurojen menetyksiin. Testamentilla saadusta Koroistentien asunnosta (Koroistentie 9 B 31) saatiin vuokratuottoja 5.990 euroa. Harvoin nähtyjä arvonkorotuksia on nyt kirjattu 1.350,85 euroa. Kokonaisuutena sijoitustoiminnan tuotot paranivat mukavasti 69.242,63 euroon (30,4 prosenttia). 

Kulupuolella meno oli tasaisempaa. Myydyn Vellamonkadun yksiön korkeasta kulukirjauksesta mainittiin jo aiemmin. Arvonalentumisia on nyt kirjattu -47.210,38 euroa. Tämä painoi pääluokan -8.554 euroa miinukselle (31.790,14), joten kulujäämää jäi pääluokan jälkeen vielä -81.217,95 euroa (-23.949,92). 

Satunnaiset erät. Testamentin realisoituminen nosti satunnaiset tuotot 288.849,33 euroon (0,00). Tästä rahastoihin siirrettiin -220.566,52 euroa ja tuloslaskelmaan jäi 68.282,81 euroa. Tämä supisti kulujäämän -12.935,14 euroon. 

Yleisavustus. Valtion toiminta-avustusta tuli 23.000 euroa (25.000). Tämä erä käänsi tilikauden tuloksen 10.064,86 euroa ylijäämäiseksi (1.050,08). 

Liitto on varakas järjestö eikä valtionavustuksen laskutrendi uhkaa sen toimintaa. Uhkat tulevat itse järjestön johdosta. Ei ole olemassa niin hyvää asiaa tai järjestöä, jota huono johto ei pystyisi pilaamaan. 

Tehdään aiempaan tapaan vertailu vuosien 2002 ja 2012 muutamien tilinpäätöslukujen kesken: 

1. Liiton kaikki tulot: 90.571,97 (2002) / 194.047,96; 
2. Liiton kaikki menot: -100.217,79 / -183.983,10; 
3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot: -25.667,63 (25,6 prosenttia kaikista menoista) / -3.879,31 (työllistämistuki vähennetty) (2,1 prosenttia kaikista menoista); 
4. Vapaa Ajattelija -lehden tappio: -11.466,17 / -14.769,15;
5. Oma pääoma: 498.896,94 / 744.283,31. 

Tase 31.12.2012 

Vastaavan puolella toimistokoneiden ja kaluston arvo yli kaksinkertaistui 4.461,81 eurosta 11.348,13 euroon. 

Huoneisto-osakkeiden (1 myymälähuoneisto ja 10 asuinhuoneistoa) yhteinen tasearvo kasvoi 76.000,33 eurolla 579.608,01 euroon. Yksi asuinhuoneisto siis perittiin ja yksi myytiin. 

Muiden osakkeiden yhteinen tasearvo oli 5.577,51 euroa (2.704,63), lisäystä 2.872,88 euroa. 

Taseen 31.12.2011 mukaan muiden osakkeiden yhteinen tasearvo 2.704,63 muodostui näin: Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakkeet [84 kpl] 100,00 euroa, Prometheus-seremoniat Oy:n osakkeet [28 kpl] 2.354,63 euroa ja Prafé Osk´n osuudet (5 kpl) 250,00 euroa. Tase ei kerro mitä laatua uudet osakkeet ja/tai osuudet ovat. Nokian osakkeita liitto omisti 100 kpl. Niiden tasearvoa ei ole erikseen mainittu. Jos osakkeet perittiin Elli Maria Koskiselta, osakkeen päätöskurssi tämän kuolinpäivänä 17.9.2011 oli 4,36 euroa eli 436 euroa yhteensä. 

Vaihtuviin vastaaviin on uusina erinä ilmestynyt "Muut sijoitusrahastot" 16.325,75 euroa ja Nordean määräaikainen sijoitus, 18.000,00 euroa. Lyhytaikaisia saamisia on 41.528,29 euroa (5.454,45). 

Uusia pankkitilejäkin on ilmestynyt saamisiin saadun perinnön vuoksi: kaksi Nordean tiliä, joiden saldot olivat 82.864,92 euroa ja 20.664,22 euroa. Vaihtuvia vastaavia on yhteensä 156.640,02 euroa (51.795,75). Summa on suuri. Kun kunnollista toimintaa, johon rahaa voitaisiin järkevästi käyttää, ei ole, ainoa järkevä toimi olisi sijoittaa varat turvaavasti ja tuloa tuottavasti. 

Vastattavan puolella sidottuja nimikkorahastoja on edelleen kolme: Aarne Yrjösen rahaston (1988) tasearvo on edelleen 95.326,23 euroa sekä Fanny ja Frans Lampisen rahaston (1993) tasearvo edelleen 69.575,35 euroa. Kolmatta sidottua nimikkorahastoa, Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahastoa (1996), on kasvatettu 4.972,03 eurolla ja rahaston arvo on 134.290,97 euroa. Tässä on muutosta parempaan. Jos rahaston vuosituotoksi lasketaan 0,09x129.318,94 = 11.638,70 euroa, se on vain 1.017,71 euroa enemmän kuin rahastosta ulos jaettujen juhlapuhujakorvausten, hautausmaa-avustusten ja rahaston lisäyksen summa (239,70+5.409,26+4.972,03 = 10.620,99). 

LH on tehnyt kohteliaasti perustaessaan Elli Koskiselle nimikkorahaston. Ehkei testamentissa ollut perittyjen varojen käyttöä rajoittavia ehtoja, koska rahasto on listattu muiden vapaiden nimikkorahastojen jatkoksi. Rahastosta tulikin oitis liiton suurin rahasto, arvo on 218.062,52 euroa. 

Vierasta pääomaa oli yhteensä 8.890,36 euroa. Taseen loppusumma oli 753.173,67 euroa (562.569,87). 

Tärkeintä on "hyvä pöhinä" 

Vuoden 2012 valopilkku oli suuren testamentin loppuosan realisoituminen ja liiton vaurastuminen. Toiminnallinen näkymä on vaisu. 

Johtajuutta ei ole, työnjakoa ei ole, ulkoistukset jatkuvat, aatteellinen toiminta siirtyy liiton ulkopuolelle. Julkisuuskuva on imagofasistinen. Pääasia on, että päästään mediaan pälättämään muiden pälättäjien kanssa. 

YLE:n Puheen Politiikkaradiossa 21.1.2013 liiton puheenjohtaja Petri Karisma kertoi vapaa-ajattelijain ja Vapaa-ajattelijain liiton toiminnasta. On olemassa vain hajanaisia pieniä ryhmiä, jotka puuhailevat omia asioitaan. Tärkeintä hänen mielestään on "hyvä pöhinä".  

Kimmo Sundström


Lue myös

Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2010 (11.6.2011)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2011 (27.3.2013)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?