KANTELUT MINISTERIEN TUOMARINVALOISTA RATKAISTIIN (18.7.2017)

Täydennetty 16.9.2017

Kahdesta omasta kantelustani kerroin uutisissani Kanteluni ministerien tuomarinvaloista kaatunee (7.5.2017) [HTML] ja Taas oli kanneltava ministerin tuomarinvalasta (11.7.2017) [HTML]. Ks. Kantelut-osaston kohta 21.

Kantelin tukeakseni yhdistyksemme vaatimusta, että virkavala on poistettava lainsäädännöstä. Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta oli edelleenkin korjaamatta huolimatta siitä, että tuomarinvala ja sen kaava olivat poistuneet laeista tämän vuoden alusta alkaen. Mitään ei ollut tapahtunut vuoteen, eikä edes merkkejä sellaisesta ollut. Oliko jokin taho ryhtynyt jarruttamaan? Kaikkiaan neljä uutta ministeriä vannoi tuomarinvalan 5.5. tai 10.7., joten eikö edes valtioneuvosto muistanut, että tuomarinvala on poistunut, vai eikä se vain välittänyt siitä? Oikeuskansleri oli sallinut valojen vannomisen tapahtua, joten oliko hänkin mitätöimässä eduskunnan lailla toteuttamaa tuomarinvalasta luopumista?

Sellaisissa ajatuksissa halusin aiheuttaa huomiota valtioneuvostossa, ja julkisuudessakin. Se, että nuo ministerit olisivat joutuneet antamaan tuomarinvakuutuksen, oli tavoitteeni, mutta hepä olisivat voineet sellaisesta kieltäytyä. Silloinkin valasta esittelyn tehnyt valtiosihteeri olisi voinut kirjauttaa myöhemmän valtioneuvoston yleisistunnon pöytäkirjaan, että tuomarinvalat olivat mitättömät. Jos taas esittelijä olisi kieltäytynyt sellaisesta, häntä olisi toivoakseni syytetty virkavirheestä. Näin asiaa ei olisi voitu valtioneuvostossa ohittaa. Mutta vaikutusyritykseni valtioneuvoston suhteen oli vain keino edistää säädösten muutosta, ei kanteluideni tavoite itsessään.

Apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen ratkaisi kantelut heti 11.7.2017. Ks. apulaisoikeuskanslerin anonymisoitu päätös [PDF]. Anonymisoinnissa oli vain lopusta jätetty pois jakelua kahdelle kantelijalle koskeva tieto. Toinen kantelija oli yksityishenkilö; tuttu kuitenkin.

Oikeuskanslerinviraston verkkosivuilla päätöksestä on seuraava tiedote (ja linkki itse päätökseen):

***

Ministerin tuomarinvalaa koskevia säännöksiä on tarkistettava
Diaarinumero: OKV/1107/1/2017
Lisädiaarinumerot: OKV/1152/1/2017
Antopäivä: 11.7.2017 132. Helsingin Sanomat ministerien tuomarinvalasta (30.7.2017)132. Helsingin Sanomat ministerien tuomarinvalasta (30.7.2017)
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskanslerin mukaan olisi perusteltua, että jatkossa uudet ministerit antaisivat tuomioistuinlain mukaisen tuomarinvakuutuksen tuomarinvalan vannomisen sijaan. Asiaa koskevat säännökset ovat ristiriitaisia, joten apulaisoikeuskansleri pyysi valtioneuvoston kansliaa selvittämään yhteistyössä oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa, miten säännöksiä tulisi muuttaa.

Vuonna 1988 säädetyn asetuksen mukaan ministerin on ennen tehtävänsä vastaanottamista vannottava tuomarinvala tai annettava tuomarinvakuutus. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa tuomioistuinlaissa ei kuitenkaan enää säädetä tuomarinvalasta, vaan ainoastaan tuomarinvakuutuksesta.

Valtioneuvoston yleisistunnoissa 5.5.2017 ja 10.7.2017 uudet ministerit vannoivat aikaisempaan tapaan tuomarinvalan. Asiaa koskevissa kanteluissa menettelyä pidettiin virheellisenä. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että valan vannominen ei ollut sillä tavoin lainvastaista, että siihen olisi syytä jälkikäteen puuttua.

***

Apulaisoikeuskansleri vetosi perustuslain 107 §:ään Lakia alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus kun taas minä perustuslain 80 §:ään Asetuksen antaminen ja lainsäädäntövallan siirtäminen. Laki todellakin käy asetuksen edellä, ja tuomarinvakuutusta koskevien säännösten on tarkoitettu koskevan kaikkia niitä, jotka voivat tuomarinvakuutuksen antaa. Siis ministereitäkin.

Apulaisoikeuskansleri myös kertoi ratkaisunsa arviointiosassa, että uskonnollisesta tuomarinvalasta luopumista perusteltiin sillä, että tuomarin tehtävä on maallinen tehtävä. Totean, että myös ministerin tehtävä on maallinen tehtävä.

Valtioneuvoston kanslia, joka on ministeriö sekin, antoi 12.6.2017 apulaisoikeuskanslerille siltä 15.5.2017 pyydetyn selvityksen ja lausunnon ensimmäisen kanteluni tutkimista varten (toinen kantelija lähetti kantelunsa 16.5.2017). Lausunnon [PDF] johtopäätöksenä oli, että "valtioneuvoston kanslia jatkaa tarkemman sääntelyn puuttuessa vakiintuneeksi katsomaansa asetukseen perustuvan valtioneuvoston jäsenen valan vannomisen tai vakuutuksen antamisen menettelyä sekä siinä muodostuneen perinteen noudattamista". Mutta toisaalta: "ja jää odottamaan oikeuskanslerin vastausta kantelijalle asiassa." Siis kanteluilla on merkityksensä ainakin katkaisemaan VNK:n menettelyn tähän.

Totean, että apulaisoikeuskansleri ei kai olisi oikein voinut jälkikäteen tuomarinvalan vannomisiin puuttua, koska oikeuskanslerinvirasto ei ollut estänyt niitä etukäteenkään. Minulle joka tapauksessa riitti, että valakäytäntö ei jatku. Mutta eivät ministerien tuomarinvalan vannomiset esimerkillistä toimintaa olleet - nehän eivät voi enää jatkua.

VNK:n lausunto paljasti, että oikeusministeriöstä saadun tiedon mukaan asetuksen tarkistus on tekeillä mutta että oikeusministeriö joutuu odottamaan sitä, että eduskunta käsittelee ensin loppuun hallituksen esityksen laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 270/2016 vp). Valiokuntaneuvos arvioi asian valmistuvan lakivaliokunnasta syyskuussa.

Mutta oikeusministeriö siis sittenkin edisti asiaa. Ehkä oikeuskanslerinvirasto olisi siksi itse tyytynyt antamaan tuomarinvalakäytännön jatkua siihen asti, kunnes se olisi aikanaan lakannut asetuksen muutoksen myötä.

Apulaisoikeuskansleri esitti, että valtioneuvoston kanslia selvittäisi yhteistyössä oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa, miten valtioneuvoston jäseniä koskevia säännöksiä tulisi muuttaa tuomarinvakuutusta koskevien säännösten voimaantulon johdosta. Hän lähetti päätöksensä tiedoksi näille kolmelle ministeriölle ja pyysi valtioneuvoston kansliaa ilmoittamaan viimeistään 30.11.2017, mihin toimenpiteisiin hänen esityksensä johdosta on ryhdytty.

Tämä esitys oli se, johon kanteluillani pyrin. Joka tapauksessa asetuksesta tulisi poistaa viittaukset tuomarinvalaan. Mutta muutoin esitys on minimaalinen sikäli, että sen toteuttamiseen riittäisi tuon jälkeen poistaa valtioneuvoston jäsenen velvollisuus antaa tuomarinvakuutus. Näin virkavala jäisi voimaan. Se olisi kovin ikävää.

Todistajan ja tuomarin valat poistettiin aiheellisesti osana oikeusministeriön ajamia suuria lakihankkeita. Tähän jatkumoksi olisi samoin aiheellisesti poistettava myös virkavala. Apulaisoikeuskansleri lainasi VNK:n lausunnosta erityisesti kohdan, että VNK piti varsin erikoisena sitä, jos ministeri ensin vannoisi valintansa mukaan virkavalan ja antaisi sen jälkeen samassa tilaisuudessa tuomarinvakuutuksen. Tätä samaa seikkaa korostin kanteluissani, joista jälkimmäisessä puhuin sellaisesta tilanteesta aluksi varovaisesti "ehkä omituisena". Sellaisen tilanteen valinnan mahdollisuuden eteen ei vastaisuudessa pidäkään uusia ministereitä asettaa sikäli, kuin heiltä edelleenkin vaadittaisiin tuomarinvakuutus. Siksikin on luovuttava virkavalasta.

Mutta jos virkavala kuitenkin säilytettäisiin, niin tuollaista "varsin erikoista" mahdollisuutta silti tarjottaisiin keskusvirastojen pääjohtajille ja (Ahvenananmaan) maaherralle, jotka nykyisin ovat asetuksessa aivan samassa asemassa kuin valtioneuvoston jäsenet mutta joilta tuskin vietäisiin velvollisuutta antaa tuomarinvakuutus. Haluttaisiinko siis valtioneuvoston yleisistunnossa todella nähdä uusi keskusviraston pääjohtaja, jonka olisi ollut pähkäiltävä, vannoisiko virkavalan kuten ministerit halutessaan, kun kuitenkin perään joutuisi antamaan tuomarinvakuutuksen, toisin kuin ministerit? Toivottavasti ja uskoakseni niin ei haluttaisi.

Odotan nyt, että viimeistään 30.11.2017 mainitut kolme ministeriötä tekevät periaatepäätöksen, että valtion virkamieslain 70 §:stä poistetaan maininta virkavalasta. Perustuslain 80 §:n nojalla monia asioita, kuten virkavakuutuksen kaava, olisi tällöin nostettava asetuksesta lain tasolle. Mutta se taas olisi pelkkää tekniikkaa.

Mahdollisuus, että tulisi erityinen uusi uskonnollinen "ministerinvala" ja sen vaihtoehtona ministerinvakuutus, ei onneksi ole realistinen.

Kirjoitin 17.7.17 apulaisoikeuskanslerin päätöksestä kirjeen [PDF] niille neljälle ministerille ja sille VNK:n valtiosihteerille, jotka olivat kanteluideni kohteena. Luulisin, että heistä ainakin valtiosihteeri Paula Lehtomäki ja ehkä myös oikeusministeri Antti Häkkänen sen lukisivat.

Ilmoitin kirjeessäni hyväksyväni apulaisoikeuskanslerin johtopäätöksen, ettei laillisuusvalvonnalle ollut tarvetta jälkikäteen, kunhan menettely muutetaan jatkossa. Kuten yllä totesin, eivät ministerit (ja valtiosihteeri) toimineet esimerkillisesti. Mutta voin sanoa, että he toimivat ovelasti minut kahdesti yllättäen.

STT laati 12.7.2017 apulaisoikeuskanslerin päätöksestä uutisen, jonka julkaisi ainakin Turun Sanomat verkkosivuillaan; ks. Vala vai vakuutus? Ministereitä koskeva laki ja asetus ovat ristiriidassa [PDF]. Muista tiedotusvälineistä en tiedä.

Täydennys 16.9.2017

Toisen kantelijan lähtökohta oli pitää laista poistuneen tuomarinvalan vannoneita neljää ministeriä oikeudettomana tehtäväänsä.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?