VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VALTIONAPU EDELLEEN ENNALLAAN (28.3.2017)


Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi 23.3.2017 Vapaa-ajattelijain liitolle valtion yleisavustusta 22.000 euroa (2016: 22.000 eur). Avustus on kolmatta vuotta samansuuruinen. Päätöksen ovat allekirjoittaneet ylijohtajan sijainen, johtaja Jorma Waldén ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. 

Apua haettiin 14.12.2016 päivätyllä ja 5.1.2017 kirjatulla ja rekisteröidyllä hakemuksella 25.000 euroa. 

Päätöksessä on nyt uusi ehto. Sen mukaan avustuksen enimmäisosuus liiton toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista on 50 prosenttia. Rajoitus ei ole ongelma liitolle. Avustus maksetaan kahdessa samansuuruisessa erässä 31.3.2017 ja 31.8.2017. Selvitys on annettava viimeistään 30.4.2018. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

Liitto salaa toimintasuunnitelmansa ja -kertomuksensa. Avustushakemukseen suunnitelma on kuitenkin liitettävä. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin liittovaltuuston kokouksessa 19.11.2016. Suunnitelman mukaan liitto mm. tukee ”elämänkatsomustiedon vahvistumista ja avaamista kaikille valittavaksi katsomusaineeksi.” Nytkin tilanne on se, että kaikki rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat oppilaat pääsevät elämänkatsomustietoon (ET), kun he sitä haluavat ja kun opetusta annetaan eli ns. kolmen sääntö täyttyy. Suomen ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat pääsevät ET:n opetukseen, jos heidän oman uskontonsa opetusta ei anneta (kolmen sääntö ei täyty) ja ET:n opetusta annetaan. Näin Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat ovat ainoa ryhmä, joka ei pääse ET:n opetukseen. Tämä johtuu siitä, että heille oman uskonnon opetus on pakollista (heidän kirkkonsa ei salli vaihtoehtoja) ja lisäksi kaikissa kouluissa annetaan evankelis-luterilaista uskonnon opetusta. Vapaa-ajattelijain liitto siis ajaa evankelis-luterilaisten oppilaiden asiaa. Samalla se tahtoo kumota uskonnottomien oppilaiden erioikeuden omaan oppiaineeseen. Liitto lähti ajamaan tätä vastoin liittokokouspäätöksiä syyskuussa 2010, turhaan. 

Kaikki ateistijärjestöt ovat asiassa eri mieltä kuin liitto. Ne ajavat uskonnottomien oikeuksia ja tahtovat parantaa ET:n opetusta myös siten, ettei evankelis-luterilainen kirkko pääse siihen vaikuttamaan enempää kuin se jo nyt tekee. 

Liitto tahtoo kehittää alueellista ja paikallista vapaa-ajattelijatoimintaa. Tavoite ei ole uskottava. Tänäkin vuonna kaksi liiton jäsenyhdistystä katsottiin eronneiksi liitosta, koska niiden toiminta lakkasi (ks. tarkemmin Kaksi jäsenyhdistystä katsottiin eronneiksi Vapaa-ajattelijain liitosta (24.2.2017)). Uusia jäsenyhdistyksiä liittoon ei liity. 

Toimintasuunnitelmassa häiritsee se, että vanhoja asioita toistellaan vuodesta toiseen ilman, että ne toteutuvat tai että niiden suunnittelusta luovutaan (esim. kiertuetoiminta, jäsenhankintakampanja tukiaineistoineen, aineisto turvapaikanhakijoille, projektien rahoitushakemukset, sekulaarihumanistien neuvoston perustaminen, Vapaa Ajattelija -lehden kehittäminen ja markkinointi jne. - Ks. lehdestä tarkemmin Vapaa Ajattelija -lehti menetti loputkin kulttuurilehtituestaan (27.3.2017)). 

Seremoniapalveluiden hankinnassa liitto ei anna tukea muille kuin ”jäsenperheille”. Tämä on yhdistyslain vastaista jäsenistön eriarvoista kohtelua. Mitään perhejäsenyyttä liiton jäsenyhdistyksissä ei ole olemassa. 

Vuoropuhelu viranomaisten kanssa ei suju. OKM on jo useita vuosia leikannut liiton valtionapuja. Liiton avustushakemukset RAY:lle menivät myttyyn. Pääsihteeri Esa Ylikoski ei ole enää ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen. Onko hänet todettu ihmisoikeusrikolliseksi

Talousarvio vuodelle 2017 

Alla joitakin huomioita talousarvioluvuista. 

Opinto- ja seminaaritoimintaa aiotaan supistaa paljon, siihen osoitetaan vain 1.000 euroa (toteuma 1-10/2016: 4.810 eur). Sama koskee muuta tiedotustoimintaa, 500 euroa (toteuma 1-10/2016: 2.890 eur). Sen sijaan mediaseurannan varojen karsiminen 3.500 euroon (toteuma 1-10/2016: 6.575 eur) on paikallaan, ainakin jos tarkoitetaan ylen kalliista Meltwater-palvelusta luopumista. Tätä kirjoitettaessa toiminnanjohtaja Maarit Fredlund vahvistaakin, että sopimus Meltwaterin kanssa on päätetty 25.3.2017 irtisanoa. Meltwaterin tarjoama mediaseurantapalvelu maksaa useita tuhansia euroja vuodessa. Imagofasistien valtakaudella (2011-) se on aiheuttanut liitolle kymmenien tuhansien eurojen turhat menot. Palvelun osto oli imagofasistien kotkotuksia ja hinta liian kallis niin pienelle yhdistykselle kuin Vapaa-ajattelijain liitto. Nyt kun Petri Karisma, alettuaan nähdä pyhiä asioita, on eronnut liiton puheenjohtajan tehtävästä, menoerästä luovutaan. 

Kulttuurilehtituki arvioitiin 5.000 euroksi eli 5.000 euroa liian suureksi. Tässäkään liitto ei kyennyt näkemään kehityksen suuntaa. 

Paikallistoiminnan kitumista kuvastaa siihen osoitettu 7.000 euroa, kun toteuma 1-10/2016 oli vain 107 euroa. Myös vuonna 2016 tähän oli budjetoitu 4.000 euroa. Toteuma kertoo, että käytännön avustustoiminta on lähellä nollaa. Näin valtavat erot budjetoitujen summien ja toteumien välillä hämäävät lukijaa. Rahat on käytetty ja käytetään tosiasiassa johonkin muuhun. 

Toimiston palkkakuluissa on voimakas nousu (6.500 eur; 72 %) edellisvuoden budjettiin verrattuna. Työnantajamaksuja oli 1-10/2016 2.010 euroa, nyt ne arvioidaan jo 5.000 euroksi. Toteumaan 1-10/2016 verrattuna henkilöstökulut kasvaisivat 37 prosenttia. 

Liittokouskulut ovat taas jättiläismäiset, 24.000 euroa! Hallinnon päivärahat budjetoidaan nyt kymmenkertaisiksi verrattuna vuoteen 2016. Hallinnon kilometrikorvaukset arvioidaan 50 prosenttia suuremmiksi kuin vuonna 2016. 

Liittomaksutulojen arvioidaan kasvavan 17.000 eurosta 19.450 euroon (14 %), vaikka jäsenkehitys on laskeva. Tämä on ristiriitaista, kun liittomaksua ei ole korotettu. Lahjoitukset on arvioitu 100 euroksi. Se kuvannee oikein lahjoittajien luottamusta liittoa kohtaan. Jos liiton mainetta ei olisi pilattu, luku voisi yhtä hyvin olla 10.000 euroa. 

Varsinaisen toiminnan kulujäämäksi arvioidaan 95.096 euroa (toteuma 1-10/2016: 66.677 eur). 

Vuokralle annettujen asunto-osakkeiden (10 kpl) kunnossapitomenoiksi arvioidaan 1.000 euroa. Toteuma 1-10/2016 oli 3.100 euroa. Luku kuvastaa sitä, ettei liitto pidä riittävästi kunnossa vuokra-asuntojaan. Seurausta on tapana kutsua korjausvelaksi. Kun korjauksiin jonain päivänä joudutaan pakon edessä ryhtymään, äkillisiä menoja voikin kertyä kymmeniä tuhansia euroja. Liiton kunnossapitopolitiikka ei ole viisasta. 

Kallis kaupallinen hallinnointiturva kallistuu lisää: vuonna 2016 budjetti oli 5.000 euroa, nyt jo 6.500 euroa. Hallinnointiturvan voisi joku jäsen helposti hoitaa 3.000 euron korvausta vastaan. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan toteuma 1-10/2016 oli 30.824 euroa, mutta nyt arvio on 49.000 euroa. Tässä on taas toiveajattelua. 

Valtion yleisavustus arvioitiin 25.000 euroksi eli 3.000 euroa liian suureksi. 

Kokonaisuus on aika paljon pielessä. Vuonna 2016 ylijäämäksi arvioitiin 7.560 euroa, kun jo toteuma 1-10/2016 oli alijäämää 13.853 euroa. Vaikka liitto saa liittomaksut jäsenyhdistyksiltä lähes kokonaan vuoden lopussa, sekään ei selitä tätä hyväuskoisuutta. Vuoden 2017 alijäämäksi arvioidaan 21.096 euroa. Liiton köyhdyttäminen jatkuu. Arvioin talousarvion epärealistiseksi. Vapaa-ajattelijain liiton hallitus ja liittovaltuusto tahtovat kaunistella tosiasioita kuten ne ovat tehneet vuosikausia. 

Vapaa-ajattelijain liiton saamat varsinaiset ja ylimääräiset valtionavustukset 1976-2017 

Päivitetty taulukko on tässä.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?