LAUSUNTOMME LUONNOSTELLUSTA PERUSOPETUSLAIN MUUTTAMISESTA ENSI KEVÄÄKSI TEHOSI
MUTTEI RIITTÄVÄSTI (19.11.2020)


Hallitus antoi 12.11.2020 eduskunnalle esityksen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 218/2020 vp). Perusopetuslakiin lisättäisiin kevätlukukauden 2021 ajaksi opetuksen poikkeuksellisista järjestelyistä säätävä 20 a §. Pykälä vastaa sisällöltään perusopetuslakiin syyslukukauden 2020 ajaksi lisättyä samoin numeroitua ja otsikoitua pykälää, jota koskeneesta hallituksen esityksestä annoimme lausunnon sivistysvaliokunnalle kesäkuussa; ks. uutiseni [HTML]. Uuden hallituksen esityksen luonnoksesta annoimme lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle lokakuussa; ks.uutiseni [HTML]. 

Niin edellisen kuin tämänkin hallituksen esityksen esittelijä oli hallitussihteeri Kirsi Lamberg, joka on yhdistyksemme perusopetuslain 46 §:stä (ks. alla) opetus- ja kulttuuriministeriölle vuonna 2017 tekemän lakiesityksen osalta asian vastuuvalmistelija. 

Eilen eduskunta kävi asiasta lähetekeskustelun ja lähetti sen sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Lähetekeskustelussa ei ollut meidän kannaltamme kiinnostavaa. Saatoin siis lähettää sivistysvaliokunnalle yhdistyksemme oma-aloitteisen lausunnon [PDF] asiasta. Sain tänään vastauksen, että lausunto jaetaan huomisessa valiokunnan kokouksessa. Valiokunta merkitsee tänään pöytäkirjaansa saaneensa asian mietinnön laatimista varten. [Jakaminen ja merkitseminen vasta 26.11.2020.]

Kahden edellisen lausuntomme mukaan aiempi hallituksen esitys ja uuden luonnos olivat ongelmallisia oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen osalta. Tästä opetuksesta (jonka nimi ehdotetaan paraillaan sivistysvaliokunnassa olevan oppivelvollisuuslain yhteydessä muutettavaksi aikuisten perusopetukseksi) säädetään perusopetuslain 46 §:ssä, jonka ensimmäisessä virkkeessä taas luetellaan muut tähän opetukseen sovellettavat perusopetuslain säännökset. Esitykset eivät ehdottaneet 20 a §:n lisäämistä tähän luetteloon, minkä puolesta 20 a § ei koskisi 46 §:ssä tarkoitettua opetusta. Mutta siten ei välttämättä pystyttäisi päättelemään, sillä 46 §:n luettelon päivitys on aina laiminlyöty perusopetuslakia muualla muutettaessa ja olisi ehkä laiminlyöty jälleen (kuten tehtäisiin oppivelvollisuuslainkin yhteydessä). Lisäksi esitykset eivät mitenkään muutoinkaan sanoneet, että 20 a § koskisi vain esiopetusta ja oppivelvollisten perusopetusta. Mutta niin niissä kuitenkin tunnuttiin (asiallisesti aivan oikein) ajateltavan. Erityisesti niissä lainattiin valtioneuvoston periaatepäätöksensä 6.5. mukaisesti antamaa suositusta jatkaa etäopetusta mm. aikuisten perusopetuksessa kevätlukukauden loppuun saakka toisin kuin 14.5. alkaen esiopetuksessa ja oppivelvollisten perusopetuksessa. 

Ehdotin kesäkuussa, mutta tuloksetta, että eduskunta antaisi hallitukselle lausuman, joka vaatisi 20 a §:n ja 46 §:n suhteen täsmentämistä sekä 46 §:n luettelon päivittämistä; ks. uutiseni [HTML]. 

Uudessa hallituksen esityksessä oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus mainitaan nyt lisäksi kahdessa muussa yhteydessä, joita seuraavaksi tarkastelen. 

Esityksen suhteesta perustuslakiin ja säätämisjärjestyksestä olevan luvun 10 jaksossa perusopetuksen toteuttamistavasta sanotaan seuraavaa (s. 32): 

”Mikäli laajamittainen etäopetus olisi tarkoitettu mahdolliseksi oppivelvollisille tarkoitetussa perusopetuksessa, olisi siitä nimenomaisesti säädetty vastaavasti kuin perusopetuslaissa on säädetty erikseen etäopetuksen antaminen mahdolliseksi perusopetuslain 46 §:n mukaisessa oppivelvollisuusiän ylittävien perusopetuksessa.” 

Tämä havainto on peräisin Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n HE:n luonnoksesta 27.10. antamasta lausunnosta, jossa OAJ korostaa vastustavansa lähiopetukseen perustuvan [oppivelvollisten] perusopetuksen nakertamista pysyvästi perusopetuslaissa. Lausunnossa mainittu säännös on 46 §:n 9 momentti, jota en valitettavasti muistanut yhdistyksemme kesäkuisessa lausunnossa vaan jonka tajusin vasta eduskunnan jo hyväksyttyä esitetyn lain. 

Säännöskohtaisista perusteluista olevan luvun 7 perusopetuslain 20 a §:ää koskevassa alaluvussa haavoittuvimmassa asemassa olevien oppilaiden, kuten esiopetuksen oppilaiden ja perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaiden, poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä poissulkemista koskevan 4 momentin osalta sanotaan seuraavaa (s. 25): 

”Ehdotettu sääntely ei koskisi perusopetuslain 46 §:n mukaista oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta, jossa opetuksessa voidaan siirtyä etäopetukseen voimassaolevan lain 46 §:n 9 momentin mukaisesti.” 

Tämä kohta perustuu yhdistyksemme HE:n luonnoksesta 26.10. antamaan lausuntoon. Missään muussa lausunnossa ei asiaan puututtu. Lausunto- ja kuulemispalautteesta kertovan luvun 6 lausuntokierrosta koskeva jakso (s. 18–19), joka on oleellisesti sama kuin 13.11. päivätty lausuntotiivistelmä, vaikenee kuitenkin oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksesta. 

Millä perustein 20 a § ei koskisi 46 §:ssä tarkoitettua opetusta? Eikö HE:n tulisi perustella tämä jotenkin, kun niin ei tehty voimassa olevan 20 a §:n suhteen? Onko jotain tapahtunut voimassa olevan 20 a §:n säätämisen jälkeen? Riittääkö tuo yksi virke täsmentämään asian, vai olisiko se mainittava myös 20 a §:ssä? Miksi HE vaikenee 46 §:n luettelon päivittämättömyydestä? Näihin kysymyksiin pureutuu uusi lausuntomme.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?