LAUSUIMME SIVISTYSVALIOKUNNALLE PERUSOPETUSLAIN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA (12.6.2020)


Eduskunnalla on käsittelyssä hallituksen esitys (HE 86/2020 vp) laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ajaksi 1.8.-31.12.2020. Perusopetuslakiin lisättävä 20 a § poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä koskisi ymmärtääkseni myös oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta, josta säädetään perusopetuslain 46 §:ssä. Siksi 20 a § olisi lisättävä 46 §:n ensimmäisen virkkeen luetteloon niistä muista perusopetuslain säännöksistä, joita tähän opetukseen sovelletaan. Mutta luettelon päivittäminen on aina aiemmin laiminlyöty. Näiden seikkojen tähden yhdistyksemme antoi 10.6.2020 sivistysvaliokunnalle oma-aloitteisen LAUSUNNON [PDF]. Lausunto ei ehtinyt vielä valiokunnan kokoukseen eilen 11.6., mutta sitä seuraavaan kokoukseen tiistaina 16.6. sen luvattiin ehtivän. Näin valiokunta saa tiedon yhdistyksemme 7.4.2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemästä lakiesityksestä 46 §:n muuttamisesta pykälän yksikäsitteisen sovellettavuuden, yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden tähden. 

Havaitsin ongelman helmikuussa 2017. Sen jälkeen tämä on ensimmäinen kerta, kun perusopetuslakiin esitetään muutosta, joka olisi otettava huomioon 46 §:n sovellettavien säännösten luettelossa. 

En huomannut vielä lausunnossamme ehdottaa valiokunnalle, että se ottaisi mietintöönsä lausuman, joka vaatisi hallitukselta 46 §:n täsmentämistä (lausumat eivät sido hallitusta). Lausuma olisi silloin lisätuki lakiesityksellemme. Siksi lähetin tänään aamulla kaikille valiokunnan jäsenille ja varajäsenille allaolevan sähköpostiviestin, jonka toimitin tiedoksi myös valiokunnan virkamiehille: 

Lausumaehdotus tarpeen perusopetuslakiasiassa HE 86/2020 vp

Hyvät SiV-jäsenet ja -varajäsenet! 

Perusopetuslakiin lisättävä 20 a § poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä on ongelmallinen oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen osalta. Tästä opetuksesta säätävän 46 §:n alkuvirke luettelee muut tähän opetukseen sovellettavat perusopetuslain säännökset. Täten 20 a § olisi lisättävä luetteloon, jonka päivittäminen on kuitenkin aina aiemmin laiminlyöty. Valiokunnan olisi siksi syytä ehdottaa LAUSUMAA 46 §:n päivittämisestä. 

Lausuman tarpeen ja hyödyllisyyden perustelee paremmin SiV:n kokouksessa 16.6. jäsenille tiedoksi jaettava yhdistyksemme Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n 10.6.2020 asiassa HE 86/2020 vp antama lausunto, jossa ei valitettavasti kuitenkaan vielä huomattu puhua lausumaehdotuksesta. 

Terveisin 

pj Jouni Luukkainen”

Totean tässä lisäksi, että jos 20 a §:n ei olisi tarkoitus koskea oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta, se olisi sanottava 20 a §:ssä; pelkkä 20 a §:n poissaolo 46 §:n luettelosta ei nykyisellään riittäisi.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?