LAUSUIMME LUONNOSTELLUSTA PERUSOPETUSLAIN MUUTTAMISESTA KEVÄÄKSI 2021
(27.10.2020)


Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti lausuntokierroksen 12.-27.10.2020 luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Perusopetuslakiin lisättäisiin koronaepidemian tähden ajaksi 1.1.-31.7.2021 uusi 20 a § Poikkeukselliset opetusjärjestelyt. Annoin eilen 26.10.2020 yhdistyksemme lausunnon [PDF]. Valitettavasti lausuntopalvelu.fi ei ottanut tuota alkuperäistä PDF-tiedostoani, vaan jouduin muokkaamaan sitä hiukan tekstitiedostoksi. 

Samanlainen väliaikainen lisäys perusopetuslakiin on voimassa 1.8.-31.12.2020. Ks. uutistani Lausuimme sivistysvaliokunnalle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (12.6.2020) [HTML]. Tuolloin asian kiireellisyyden tähden ei ollut lausuntokierrosta hallituksen esityksen luonnoksesta. 

Ongelma uudessakin 20 a §:ssä on, että sen suhde oppivelvollisuusiän ylittäneiden (eli ”aikuisten”) perusopetuksesta säätävään perusopetuslain 46 §:ään on epäselvä. Luonnos ei aseta rajoitusta, että 20 a § koskisi vain esiopetuksen oppilaita ja oppivelvollisia, vaikka siinä keskitytään vain näiden oppilaiden opetukseen. Toisaalta 46 §:n ensimmäisessä virkkeessä luetellaan ne muut perusopetuslain säännökset, joita aikuisten perusopetukseen sovelletaan. Luonnoksessa ei ehdoteta muutoksia tähän luetteloon, joten sen tähden 20 a § ei koskisi aikuisten perusopetusta. Mutta luetteloa ei ole koskaan päivitetty. Pykälää on muutettu vain vuoden 2018 alussa voimaan tulleella lailla, jolla maahanmuuttajien suuresti kasvaneen perusopetuksen tarpeen tähden aikuisten perusopetuksen rakenne muutettiin ja jolla luettelosta vain poistettiin ”11 §” tämän opetuksen sisällöstä säätävän pykälän tultua katetuksi suoraan 46 §:ssä. Päivittämättömyyden tähden se, että ”20 a §” puuttuu luettelosta, ei yksinään sano, että 20 a § ei koskisi myös aikuisten perusopetusta. 

Hallituksen esityksessä olisi otettava suoraan kanta 20 a §:n suhteesta aikuisten perusopetukseen ja myönnettävä 46 §:n luettelon päivittämättömyys. 

Ministeriön olisi samalla ryhdyttävä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle vuonna 2017 lupaamiinsa toimiin 46 §:n luettelon päivittämiseksi. Tällöin yhdistyksemme mielestä luetteloon olisi myös viitattava sanomalla, että niissä tarkoitetut oppilaan huoltajan tahdonilmaisut tekee opiskelija. Se asettaisi tämän opetuksen yhdenmukaiseksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kanssa. Erityisesti silloin mahdolliset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevat valinnat tekisi alaikäinenkin opiskelija itse. Myönnettäisiin siis opiskelijan aikuinen asema, mihin velvoittaisi myös tämän opetuksen nimen virallinen muuttaminen aikuisten perusopetukseksi eduskuntaan juuri ehtineessä oppivelvollisuuden laajentamista koskevassa lakipaketissa.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?