AIKUISTEN PERUSOPETUKSESTA: TÄYDENNYKSIÄ JA ROVALA (23.5.2020)

Tåydennnetty 25.5.2020

1) Pyysin 17.3.2020 korkeimmalta hallinto-oikeudelta, että se tekisi esityksen valtioneuvostolle oppivelvollisuusiän ylittäneiden (lyhyemmin aikuisten) perusopetuksesta säätävän perusopetuslain 46 §:n täsmentämisestä. Ks. uutiseni [HTML]. Täydensin pyyntöäni 18.5.2020. Ks. uutiseni [HTML]. KHO vastasi 19.5.2020, kuinka asiani (H 145/20) siellä eteni. Ks. uutiseni [HTML].

Huomasin jälkikäteen, että pyynnössäni ja sen täydennyksessä pohdintani oikaisu- ja valitusmenettelystä aikuisten perusopetuksessa jäi liiaksi pelkän perusopetuslakiin nojanneen intuition varaan. Kaksi eri pohdintaani veivät jopa eri lopputuloksiin. Siksi mietin asian vielä uudestaan, ja sovelsin suoraan hallintolakia sekä oikeudenkäynnistä hallintoasioista annettua lakia, joka tämän vuoden alussa korvasi hallintolainkäyttölain. Näin, että olin pyyntöni täydennyksessä johtunut oikeaan päätelmään. Siksi toimitin eilen 22.5.2020 toisen täydennyksen pyyntööni KHO:lle [PDF]. 

2) Toimitin eilen 22.5.2020 seitsemännen täydennyksen [PDF] yhdistyksemme lakiesitykseen opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain 46 §:n muuttamisesta. Se selostaa lyhyesti yo. pyyntöäni KHO:lle sekä yhdistyksemme lausuntoa 12.5.2020 opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ks. uutiseni [HTML]. Lisäksi täydennyksessä korostetaan, että luonnoksessa ehdotettu lisäys perusopetuslain 46 §:n 8 momenttiin jää torsoksi pykälän epätäsmällisyyden tähden; onko oikaisuvaatimusaika 14 vai 30 päivää? 

3) Aikuisten perusopetuksen käytännön järjestämisestä kuului minua kiinnostavia uutisia koulukaupungistani Rovaniemeltä. Rovalan Setlementti ry (Rovala-Opisto) haki valtioneuvostolta lupaa perusopetuksen järjestämisestä oppivelvollisuusiän ylittäneille (aikuisten perusopetus) 100 opiskelijapaikalla 1.8.2020 alkaen. Tietoni ovat opetus- ja kulttuuriministeriön muistiosta 20.5.2020, jonka oli laatinut esittelijänä opetusneuvos Annika Bussman. Muistiossa esitettiin, että järjestämislupa myönnettäisiin mutta että siihen lisätään ehto, että järjestäjän opetussuunnitelma tulee korjata Opetushallituksen lausunnossa esiin nostettujen epäkohtien osalta. Valtioneuvoston yleisistunto hyväksyi tämän esityksen 20.5.2020 vastuuministerinä opetusministeri Li Andersson. 

Hakija toimii sääntöjensä mukaan kristillis-yhteiskunnalliselta arvopohjalta. 

Hakemuksen mukaan aikuisten perusopetuksen tarve Rovaniemellä on suuri, sillä vailla perusopetusta olevien maahanmuuttajien määrä on noussut koko ajan, ja aikuisten perusopetuksen osallistujamäärät ovat kasvaneet viime vuosina. 

Hakijalle on myönnetty vapaan sivistystyön kansanopiston ja kansalaisopiston ylläpitämisluvat sekä ammatillisen koulutuksen järjestämislupa. Rovaniemen kaupunki on 1.1.2020 luopunut Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston ylläpitämisluvasta, ja toiminta on yhdistynyt Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämään Rovaniemen kansalaisopistoon. Ajatuksena on keskittää myös oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, jonka kohderyhmänä on ensisijaisesti maahanmuuttajat, Rovala-Opistolle, jolla on pitkä kokemus maahanmuuttajien koulutuksesta ja kotouttamista edistävästä toiminnasta. Rovaniemen kaupungilla on ollut hieman yli 80 opiskelijaa aikuisten perusopetuksessa. Näistä 20:lle aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen opintoja on jo nyt hankittu Rovala-Opistolta. Kaupungin aikuislukiossa aikuisten perusopetus on toteutettu iltaopetuksena. Opiskelijain toiveena on kuitenkin ollut mahdollisuus opiskella päiväsaikaan. 

Rovala-Opisto on kansanopisto. Kansanopistoissa koulutus toteutetaan kokopäiväisesti ja päiväsaikaan. Haettu perusopetus järjestettäisiin sisäoppilaitosmuotoisesti, mikä antaisi mahdollisuudet palvella myös muiden Lapin kuntien maahanmuuttajien aikuisten perusopetuksen tarvetta. 

Opetushallitus antoi lausunnon Rovalan Setlementti ry:n aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmasta. On huomattava, että opetusta on siis järjestetty vasta lukutaitovaiheessa ja vain alihankintana, mutta nyt tulisi järjestettäväksi koko (muu) alkuvaihe sekä päättövaihe. Muistiossa kerrotaan Opetushallituksen lausuneen, että tuntijakoon tulee lisätä äidinkieli ja kirjallisuus, vaikka kohderyhmänä ovat maahanmuuttajaopiskelijat. Sama koskee toista kotimaista kieltä, joka tulee lisätä tuntijakoon, jotta mahdollisesta opiskelijan vapauttamisesta päätetään kunkin opiskelijan kohdalla henkilökohtaisesti. Niin ikään tuntijakoon tulee lisätä uskonto elämänkatsomustiedon rinnalle, jotta opiskelija voi valita, kumpaa ainetta opiskelee. Lisäksi valinnaisten aineiden kuvauksia tuli täydentää. 

Uskontoa tai elämänkatsomustietoa on yksi pakollinen kurssi päättövaiheessa. Lain mukaan 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. On selvää, että ei ole olemassa uskonnonvapauslaissa tarkoitettua uskonnollista yhdyskuntaa, johon Rovala-Opiston vastaisten 100 opiskelijan enemmistö kuuluisi. Jos päättövaiheen opiskelijoissa on ainakin kolme alle 18-vuotiasta ev.-lut. (tai ortod.) kirkkoon kuuluvaa, heillä kaikilla on pakollinen ev.lut. (tai ortod.) uskonnon kurssi, ellei opistelija sovi henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan oppiainetta suoritettavaksi vasta 18 vuoden iän täyttymisen jälkeen. Muuten lähtökohtana on elämänkatsomustieto. Mutta on hyvinkin niin, että löytyy kolme opiskelijaa, jotka pyytävät islamin (tai ev.lut.) uskonnon kurssin. 

On mielenkiintoista, että aiotussa opetussuunnitelmassa oli vain elämänkatsomustieto. Se kertonee, että kentällä on käsitys tuon oppiaineen suosiosta ja sopivuudesta kaikille. Se on hyvä, sillä se ei ainakaan kerro mistään uskontotieto-oppiaineen kaipuusta opetuksen järjestäjien piirissä. 

Toinen huomioni koskee mainintaa opiskelijan tekemästä valinnasta. Ilmaisu voisi sisältää sen, että alaikäisen opiskelijan mahdollisen valintaoikeuden käyttäisi kuitenkin hänen huoltajansa (tai muu laillinen edustajansa) lain sanamuodon mukaisesti vastoin Opetushallituksen itsensä omaksumaa kantaa, että päätösvalta on opiskelijalla itsellään. Yhdistyksemme lakiesityksen tavoite on saada Opetushallituksen kanta vakiinnutetuksi lakiin.

Täydennys 25.5.2020: Oppivelvollisuuslausunnostamme 12.5.2020

1) Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo olikin yllättäen jättänyt asentamatta yhdistyksemme lausuntoa hankkeen asiakirjoihin ja sen verkkosivulle. Mutta asia korjaantui aamuisen soittoni johdosta, kun jouduin myös selventämään, ettemme ole Vapaa-ajattelijain liiton jäsenjärjestö. Liitto oli antanut lausunnon 6.5.2020, ja se kai oli sotkenut kirjaamoa. 

2) Lausuntoamme varten ja muutenkin kiinnostuneena olin perehtynyt laajalti hallituksen esityksen luonnokseen. Olin merkinnyt muistiin painovirheitä (ja jopa ilmeisiä laskuvirheitä) perusteluissa sekä pikkuvirheitä ehdotetuissa lakiteksteissä. Nyt tänään kirjoitin muistiinpanoni puhtaaksi, ja lähetin ne virkamiehille osoitteeseen oppivelvollisuus@minedu.fi. Mutta sanoin, että kyseessä ei ole lausunto ja että siksi en lähettänyt listaa lisäksi kirjaamoon. Toisaalta sanoin, ettei viestini mikään salainenkaan ollut. Enpä kuitenkaan rasita tämän mahdollisia lukijoita listallani.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?