PYYNTÖ KHO:LLE ESITTÄÄ PERUSOPETUSLAIN 46 §:N TÄSMENTÄMISTÄ (17.3.2020)

Täydennetty 26.3.2020

Tein tänään korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) pyynnön [PDF] esittää valtioneuvostolle (opetus- ja kulttuuriministeriölle) oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksesta säätävän perusopetuslain 46 §:n täsmentämistä. Sellainen esitys, KHO:n omista lähtökohdista toki, tukisi yhdistyksemme esitystä 46 §:n ensimmäisessä virkkeessä olevan oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen sovellettavien perusopetuslain muiden säännösten luettelon päivittämisestä ja sovellettavien säännösten tulkitsemisesta niin, että niissä mainittua oppilaan huoltajan päätösvaltaa käyttäisi opiskelija itse, myös alaikäisenä. Ks. Kantelut-sivun [HTML] kohdat 1.21-1.23. 

KHO:lla olisi hyvät syynsä tarttua asiaan, sillä 46 § ja sen käyttö Opetushallituksen antamissa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä Opetushallituksen ohjeessa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä perusopetuksessa sisältävät epätäsmällisyyksiä ja ristiriitaisuuksiakin jopa hallintolainkäyttöasioissa. Sellaiset omituisuudet saattaisivat jopa estää joidenkin asioiden nousemista KHO:n ratkaistaviksi, jolloin KHO ei välttämättä itse huomaisi mitään tarvetta 46 §:n täsmentämiseen. 

Ei ole kuitenkaan varmaa, ryhtyykö KHO mihinkään, tai saanko siltä edes mahdollista kielteistä vastausta. Mutta pyyntökirjeen laatiminen auttoi minua löytämään uusia näkökohtia yhdistyksemme esitykseen, sen vielä paremmin perustelemiseksi. 

Toivottavasti opetus- ja kulttuuriministeriö, jolle pyyntöni tiedoksi lähetin, rupeaisi omatoimisesti pyyntöni johdosta nyt vihdoinkin joulukuussa 2017 eduskunnan oikeusasiamiehelle lupaamaansa 46 §:n täsmentämiseen.

Jouni Luukkainen


Täydennys 26.3.2020 oppivelvollisuusiästä
. Perusopetuslain (628/1998):n 25 §:n Oppivelvollisuus 1 momentti kuuluu seuraavasti: ”Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.” Näin ollen Suomessa vakinaisesti asuva ihminen, joka ei ole suorittanut oppivelvollisuutta, ylittää oppivelvollisuusiän sen vuoden kevätlukukauden päättyessä, jona hän täyttää 17 vuotta.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?