OPPIVELVOLLISUUSIÄN YLITTÄNEIDEN PERUSOPETUKSESSA JÄÄTYNYT TILANNE (4.10.2018)


Uutiseni Kantelun tähden lakipykälää oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksesta muutetaan, mutta vaara säilyy (29.12.2017) jälkeen asiassa on tapahtunut seuraavaa. Uudet asiakirjat ovat Kantelut-osaston [HTML] kohdassa 1.23. 

Mutta kerrataan kuitenkin ensin opetus- ja kulttuuriministeriön vastauksesta 13.12.2017 seuraava: ”Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa vuoden 2018 alussa voimaan tulevan perusopetuslain 46 §:n säännöksen lakiviittaukset. Tarpeenmukaiset säännösmuutosesitykset on tarkoitus antaa vuoden 2018 aikana ja opetussuunnitelman perusteita päivitetään säännösmuutosten mukaisesti.” 

Yhdistyksemme liitti opetus- ja kulttuuriministeriölle 7.4.2017 tekemäänsä asiaa koskevaan lakiesitykseensä neljännen täydennyksen 19.1.2018 [PDF] ja viidennen täydennyksen 24.1.2018 [PDF] huomauttamalla, että Opetushallituksen asiakirja Ohje perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa (12.1.2018) ja jo sen edeltäjät (16.9.2014 ja 11.5.2016) sisälsivät johdannoissaan seuraavan esitystämme tukevan seikan: ”Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksessa huoltajan sijasta valinnoista päättää eräin jäljempänä mainituin poikkeuksin [näitä poikkeuksia ei ollut] kuitenkin oppilas itse.” 

Opetushallitus on myös 1.1.2018 käyttöön otetussa asiakirjassaan Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 toiminut lakiesityksemme suuntaisesti ilmeisestikin jo käytännön tarpeiden johdosta. Sikäli 46 § tulisi päivittää Opetushallituksen ohjeen ja perusteasiakirjan mukaisesti, ei päinvastoin. Se olisi oikea tapa ratkaista perusteasiakirjaa koskeva kanteluni. 

Tiedustelin kahdella sp-viestillä 11.-13.9.2018 ministeriöltä [HTML] perusopetuslain 46 §:n luvatusta tarkistamisesta, josta ei mitään merkkejä ole näkynyt edes listassa eduskunnalle syysistuntokaudella 2018 tai oikeammin vaalikauden 2015-2019 lopulla annettavista hallituksen esityksistä. Vastausta ei tullut. 

Sitten kysyin 24.9.2018 oikeusasiamieheltä ministeriön toimenpiteiden viipymisestä [PDF] ja pyysin oikeusasiamiestä tiedustelemaan asiasta ministeriöltä. 

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen pyynnöstä esittelijäneuvos Mikko Sarja ilmoitti minulle seuraavaa oikeusasiamiehen vastauksessa 1.10.2018 aikataulutiedusteluun (EOAK/4882/2018) [PDF]: ”[o]ikeusasiamiehen kansliassa ei tällä hetkellä ole vireillä mitään kirjeeseenne liittyvää asiaa, minkä vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä ei katsottu aiheelliseksi ryhtyä erikseen tiedustelemaan tarkoittamaanne lainsäädäntöaikataulua. Edellä todetun vuoksi kirjeenne ei johtanut täällä enempään.” 

Saamastani oikeusasiamiehen vastauksesta totean, että ministeriön vastauksen 13.12.2017 ilmaisu ”on tarkoitus antaa vuoden 2018 aikana” ei toki ole sitova aikataululupaus, mutta mielestäni aikataulua olisi tullut tarkentaa viimeistään syyskuun alussa 2018 ja ilmoittaa tarkennuksesta oikeusasiamiehelle. En kuitenkaan voinut kannella oikeusasiamiehelle, että ministeriö olisi antanut oikeusasiamiehelle väärän tiedon toimenpiteistään, ja sikäli siis oikeusasiamiehen kansliassa ei ole voinut olla vireillä mitään kirjeeseeni liittyvää asiaa. 

Lähetin 4.10.2018 oikeusasiamiehen torjuvan vastauksen opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle tiedoksi kommenttieni kera. 

Lakimuutoksen tilanne on täten jäätynyt. Joka tapauksessa lakia tulisi siis muuttaa siitäkin teknisestä syystä, että laki on jäänyt jälkeen Opetushallituksen asiakirjoista ilmenevästä kehityksestä opetuksen kentällä. Nyt kuitenkin saatan jälleen pelätä, että ministeriö viivyttää tarkoituksellisesti lakimuutosta, jotta voisi toteuttaa aikuisten perusopetuksessa pakollisen yhteisen uskontotiedon, jollaista yhdistyksemme ehdottomasti vastustaa.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?