KANTELUN TÄHDEN LAKIPYKÄLÄÄ OPPIVELVOLLISUUSIÄN YLITTÄNEIDEN PERUSOPETUKSESTA MUUTETAAN, MUTTA VAARA SÄILYY (29.12.2017)


Uutisessani Kantelu aikuisten perusopetuksesta siirrettiin ministeriölle 29.9.2017 [HTML] kertomani opetus- ja kulttuuriministeriöltä 29.12.2017 mennessä vaadittu ilmoitus eduskunnan oikeusasiamiehelle päätöksestään tai muista toimenpiteistään kanteluasiassani annettiin 13.12.2017; ks. ministeriön vastaus [PDF].

Ministeriö toisti yhdistyksemme lakiesityksestä 14.7.2017 antamastaan vastauksesta, että lausuntokierroksella hallituksen esityksestä oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksesta säätävän perusopetuslain 46 §:n muuttamisesta (1.1.2018 alkaen) kantelijan esittämiä tulkintaongelmia ei noussut esille. Lisäksi ministeriö esitti arvelun, että 46 §:n tulkinta ja käytänteet ovat oppilaitoksissa ilmeisesti muotoutuneet siten tarkoituksenmukaisiksi, ettei käytännössä kantelussa viitattuja ongelmia ole havaittu.

Mutta kantelussani nimenomaan osoitin ongelmia, joita 46 §:n päivittämättömyyden tähden Opetushallituksella on ollut sen laatiessa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (erityisesti myös 1.1.2018 käyttöön otettavia).

Kuitenkaan ministeriö ei tämän jälkeen suoraan sano, että 46 § todellakin sisältää tulkintaongelmia. Jos vastaus olisi jäänyt äskeiseen ja ministeriö olisi vain todennut, että 46 §:ssä ei ole tulkintaongelmia ja että kanteluni on aiheeton, niin olisin sitten nostanut hallinto-oikeudessa jutun siitä, että ministeriön kannan mukaan perusopetuslain 42 a §:ää Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen ei täten sovelleta oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen, koskapa sitä ei ole 46 §:ssä mainittu sovellettavana säännöksenä. Mitähän mieltä hallinto-oikeus olisi siitä ollut?

Käytännössä ministeriö onneksi myöntyi 46 §:n päivittämättömyyden aiheuttamat tulkintaongelmat myöntämään, sillä se kertoi tarkistavansa [siis tekevänsä tarkemmiksi] vuoden 2018 alussa voimaan tulevan 46 §:n säännöksen lakiviittaukset [eli siis 46 §:n ensimmäisen virkkeen luettelon niistä muista perusopetuslain säännöksistä, joita sovelletaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen; muihin lakeihin ei 46 § viittaa]. Vastaus päättyy seuraavasti: Tarpeenmukaiset säännösmuutosesitykset on tarkoitus antaa vuoden 2018 aikana ja opetussuunnitelman perusteita päivitetään säännösmuutosten mukaisesti.

Totean tästä ensiksikin, että Opetushallitukselta ei ole pyydetty lausuntoa missään kanteluasiani vaiheessa. Olen kyllä toimittanut kaikki kertyneet asiakirjat myös Opetushallituksen tiedoksi, ja niin tein myös tämän ministeriön vastauksen osalta. Mutta ilmeisesti ministeriö on ollut yhteydessä Opetushallitukseen, koska sanoo vailla omaa muodollista päätösvaltaa, että opetussuunnitelman perusteita päivitetään.

Mutta mitähän ovat "tarpeenmukaiset säännösmuutosesitykset"? Yhdistyksemme lakiesitys ehdottaa ensinnäkin teknistä päivitystä, ja kaiketi ainakin siitä on kyse. Ohjenuorana ja samalla tavoitteena esityksellämme on alaikäisten opiskelijoiden saaminen yhdenvertaiseen asemaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alaikäisten opiskelijoiden kanssa ja näin saada heillekin päätösvalta opiskelustaan heidän huoltajiensa päätösvallan sijasta. Soisiko ministeriö tämän? Se jää nähtäväksi.

Lakiesityksessämme yhdenvertainen oma päätösvalta koskee erityisesti mahdollisia uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevia valintoja. Sellainen parantaisi valtakirkkoon kuulumattomien opiskelijoiden uskonnonvapautta.

Vaarana ja suurena pelkona on silti, että jotkin tahot haluaisivat ja pystyisivät käyttämään tilannetta hyväkseen ja ajamaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen pakollisen yhteisen uskonnonopetuksen vaikkapa uskontotiedon tai muun yhteisen katsomusaineen nimellä erityisenä tavoitteenaan saada valtaosin islamin tai elämänkatsomustiedon opetuksen valinneet paimennetuiksi ainakin osaksi ev.-lut. opetukseen. Sellainen tuhoaisi uskonnonvapauden oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksessa.

Kanteluni saavuttivat sen tavoitteensa, minkä niille saattoi asettaa, eli opetus- ja kulttuuriministeriön saamisen esittämään 46 §:n päivitystä. Seuraako siitä samalla uskonnonvapauden parantuminen tai uskonnonvapauden tuhoutuminen? Ministeriön lakimuutosesitystä on tarkkailtava ja siihen on yritettävä tarvittaessa vaikuttaa vuonna 2018.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?