AIKUISTEN POPS 2017 ANNETTU (16.6.2017)


Opetushallitus antoi ma 12.6.2017 (verkossa 14.6.2017) Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017, joiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018.

Perusteiden uudistamisesta katso uutistani Kommentoimme aikuisten POPS-luonnosta (21.2.2017) [HTML], joka koskee Opetushallituksen ensimmäistä perusteluonnosta 6.2.2017, ja uutistani Esitimme alaikäisille täyttä puhevaltaa aikuisten perusopetuksessa (9.4.–9.5.2017) [HTML], joka koskee aikuisten perusopetusta yleensä ja hiukan myös toista perusteluonnosta 26.4.2017.

Opetushallitus järjesti 15.5.2017 koulutustilaisuuden uusien aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöön oton tukemiseksi. Tallenteessa opetusneuvos Leena Nissilä kertoo yleisesittelyssään opetussuunnitelman perusteista, että Opetushallituksen johtokunnan kuulemistilaisuudessa 6.4.2017 ei tehty tekstimuutosehdotuksia ja että luonnos 26.4.2017 (josta oli sanottu, että siihen voi tulla muutoksia) oli ensin käännettävä ruotsiksi ennen lopullisen perusteasiakirjan vahvistamista. Siksi tämä on siis kestänyt, mutta toisaalta mitään suuria muutoksia ei ollut enää odotettavissa.

Saatoin nyt (16.6.2017) viimeistellä lopullisen neljännen kanteluni [PDF] eduskunnan oikeusasiamiehelle aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (ks. Kantelut-osaston kohta 1.21).

Kuten jälkimmäiseen uutiseeni 17.4.2017 tekemässäni täydennyksessä kerroin, pyysin Opettajaa julkaisemaan kirjoitukseni tästä aiheesta. Yhä sellaisenaan pätevä kirjoitukseni Pykälää aikuisten perusopetuksesta muutettava [HTML] ilmestyikin tällä viikolla toimituksen parannuksin mutta omalla otsikollani.

Vertasin neljää "ASIASTA" 20.2.2017 tekemääni kommenttiani (ks. ensimmäistä uutistani) 26.4.2017 annettuun perusteluonnokseen ja lopulliseen perusteasiakirjaan, joka ei näiltä osin eronnut tästä luonnoksesta.

Ensimmäisestä kommentistani sanon tässä, että itse asiassa viittauksia alaikäisten huoltajiin oli huomattavan paljon jätetty pois, ja toisesta kommentistani, että irrallinen sana "kasvatuskeskustelut" oli tietystikin poistettu. Mutta näitä kommenttejanihan tarkastelin jälkimmäiseen uutiseeni 9.5.2017 tekemässäni täydennyksessä ja samoin tuossa neljännessä kantelussani.

Lukuun 7.2 Arvioinnin yleiset periaatteet oli lisätty seuraavassa tekstissä lihavoimani sanat vedottuani kolmannessa kommentissani perusopetusasetuksen 10 § 1 momenttiin kokonaisuudessaan: "Opiskelijoille ja alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajille tulee antaa tietoa opintojen edistymisestä ja työskentelystä riittävän usein." On eri asia, että nykyään vaadin alle 18-vuotiaille opiskelijoille täyttä puhevaltaa opinnoissaan.

Luvun 7.8.4 Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät jaksossa Perusopetuksen päättötodistus toteutettiin neljännessä kommentissani pyytämäni lisäys "tai hänen suorittamastaan elämänkatsomustiedon oppiaineesta" seuraavalla tavalla: "Opiskelijalle voidaan hänen pyynnöstään antaa todistus hänen suorittamastaan uskonnon oppimäärästä / elämänkatsomustiedosta."

Kieltä koskevista kommenteistani oli osa, erityisesti uutisessani mainitsemani kurssia et1 koskeva, otettu huomioon ehkä muiden(kin) huomaamina, osa taas ei, mutta niistä ja muutamasta muustakin (paino)virheestä lähetin 10.5.2017 viestin perustetyöryhmän puheenjohtajalle Leena Nissilälle. Hän kiitti huomioistani 19.5.2017 ja sanoi, että ne ehtivät mukaan. Ne olikin otettu huomioon riittävän hyvin. Muutkin olivat huomanneet pientä korjattavaa.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?