KOMMENTOIMME AIKUISTEN POPS-LUONNOSTA (21.2.2017)


Opetushallitus on uudistamassa 4.5.2015 määräämiään aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, josta oli uutiseni Aikuisten POPS2015 [HTML]. Opetushallitus järjestää 6.-28.2.2017 verkkokyselyn uusien perusteiden luonnoksesta. 

Syytä näin pikaiseen perusteiden uudistamiseen on oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen rakenteen uudistus. Ks. uutistani Harmillinen unohdus 16-17-vuotiaiden perusopetuksessa [HTML] lainmuutoksesta ja alla olevia neljän kyselyn otsikoita opetuksen uudesta rakenteesta. 

Opetushallitus kertoi joulukuussa, että yhteensä perusopetuksen täydentämistarpeessa olevia, oppivelvollisuusiän ylittäneitä nuoria on viime vuosina ollut noin 2500 ja että tällä hetkellä aikuisten perusopetuksessa olevista opiskelijoista yli 90 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan opiskelijoiden määrä nousee merkittävästi lähivuosina. Tämä on syynä rakenneuudistukseen. 

Vastasin 20.2.2017 yhdistyksemme puheenjohtajana Opetushallituksen kyselyyn. 

Alla kommenttini paitsi kieltä koskevat, joista esitän vain yhden. Katson seuraavasta versiosta, onko kieltä koskevia huomautuksiani otettu varteen. 

Kysely 1: Perusteiden yleinen osa (luvut 1-7)

4. Muut kommentit 

ASIASTA: 

Sekä vanha (= vielä voimassaoleva) että uusi (1.1.2018 voimaan tuleva) perusopetuslain 46 § jättää sovellettavista perusopetuslain säännöksistä pois nimenomaisesti 3 §:n 3 momentin ("Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa."). Kuitenkin luonnos on kirjoitettu ikään kuin tätä säännöstä olisi sovellettava. Onko vika asetuksessa vai luonnoksessa? Esimerkiksi, miksi seuraava virke (luku 1.2, s. 7) on mukana: "On tärkeää, että alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajat voivat osallistua opetussuunnitelmatyöhön ja oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun, erityisesti toimintakulttuurin sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittämisessä." 

Luku 5, s. 31: Otsikosta poistettava "kasvatuskeskustelut ja", sillä perusopetuslain 46 §:ssä ei perusopetuslain sovellettaviin pykäliin sisällytetä kasvatuskeskustelua koskevaa 35 a §:ää. 

Luku 7.2, s. 42: Lakiviittaus 47) Perusopetusasetus 10 § 1 mom vaatii tiedon antamisen opiskelijan opintojen edistymisestä ja työskentelystä (sekä käyttäytymisestä) riittävän usein opiskelijan lisäksi hänen huoltajalleen. Pitäisikö siis sanoa: "Opiskelijoille sekä alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajille tulee antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja työskentelystä riittävän usein." 

Luku 7.8.4, jakso "Perusopetuksen päättötodistus", s. 49, viim. virke: "Opiskelijalle voidaan hänen pyynnöstään antaa todistus hänen suorittamansa uskonnon oppimäärästä ." LISÄTTÄVÄ: "tai hänen suorittamastaan elämänkatsomustiedon oppiaineesta". 

LUONNOKSEN VAAROISTA USKONNONVAPAUDELLE: 

Luku 2.4, jakso "Kulttuurinen moninaisuus rikkautena", s. 13: Tarkastelen seuraavaa virkettä: "Aikuisten perusopetus ohjaa opiskelijoita tunnistamaan eri kulttuureiden yhteisiä hyvää elämää kannattelevia arvoja ja periaatteita." Huomautan, että minkään tietyn, saati ylipäätään yhdenkään uskonnon uskomuksiin uskominen ei voi olla kaikille yhteinen arvo. 

Luku 4.4: Monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (MOK) ei uskonnon oppiainetta saa ottaa mukaan, sillä muu tuottaisi uskonnonvapausongelman. 

Kysely 2: Perusteiden oppiainekohtainen osa, alkuvaihe (luku 8.1-8.3) 

Kysely 3: Perusteiden oppiainekohtainen osa, lukutaitovaihe (luku 8.4)

Kysely 4: Perusteiden oppiainekohtainen osa, päättövaihe (luku 9)

2. Mitkä ovat tämän osuuden vahvuudet? Jos mahdollista, anna sen luvun numero, johon kommentti kohdistuu.

Luku 9.3.5, Elämänkatsomustieto (s. 159-163): Tässä on korjattu aiemmissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja niiden luonnoksissa olleita pieniä virheitä. Hyvä. 

4. Muut kommentit 

KIELESTÄ: 

Luku 9.3.5, s. 160, kurssi et1: "katsomuksellista yleissivistystä JA arvostelukykyä"

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?