MINISTERIÖN HARHAUTTAVA VASTINE LAUSUNTOOMME ENSI KEVÄÄN ETÄOPETUKSESTA
(9.12.2020)

Täydennetty 14.12.2020

Sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 16/2020 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 218/2020 vp) valmistui eilen. Lait mahdollistaisivat tarvittaessa etäopetuksen (oppivelvollisten) perusopetuksessa myös kevätlukukaudella 2021. Kuten uutisessani 19.11. [HTML] kerroin, yhdistyksemme antoi valiokunnalle lausunnon [PDF] hallituksen esityksestä, johon oli vaikuttanut, mutta riittämättömästi, yhdistyksemme lausunto sen luonnoksesta. 

Lausuntomme ei vaikuttanut mietinnön sisältöön. Se ei kuulunut myöskään tänään käydyn ensimmäisen käsittelyn puheenvuoroissa. Mutta seuraavassa kertomani mukaisesti se joka tapauksessa pakotti ministeriön esittelemään kantaansa, vaikkakin harhauttavasti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi valiokunnalle 25.11. päivätyn vastineen valiokunnalle annetuista asiantuntijalausunnoista. Lainaan vastinetta: 

”Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa vastineessaan kantaa lausunnoissa esitettyihin näkökohtiin vain siltä osin kuin ne liittyvät nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotettuihin asioihin. Vastineen alkuun on koottu aihepiirit, joihin otettiin kantaa useissa lausunnoissa. Tämän jälkeen on koottu  opetus- ja kulttuuriministeriön vastaukset momenttikohtaisiin huomioihin.” 

”Soveltamisalaa ja päätöksentekoa koskevat huomiot ... 

Pääkaupunkiseudun Ateistis ry tuo lausunnossaan esiin, että perusopetuslain 46 §:ään ei ole lisätty viittausta 20 a §:ään. Lausunnon mukaan jää epäselväksi sovelletaanko ehdotettua sääntelyä myös perusopetuslain 46 §:n mukaiseen koulutukseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa, että lainvalmistelussa ei ole nähty tarpeelliseksi ulottaa 20 a §:n sääntelyä perusopetuslain 46 §:n mukaiseen oppivelvollisuusiän ylittävään perusopetukseen. Tämä tuodaan esiin myös hallituksen esityksessä (s. 25). Perusopetuslain 46 §:n 9 momentin mukaisesti pykälässä tarkoitettu opetus voidaan voimassa olevan lain puitteissa järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena. Perusopetuslain 46 §:n mukaisen koulutuksen osalta voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa ehdotetun 20 a §:n mukaisen järjestelyn. 

Mikäli sääntely olisi tarkoitus ulottaa koskemaan myös perusopetuslain 46 §:n mukaista koulusta, olisi lainvalmistelussa huomioitu mahdolliset säännöskohtaiset muutostarpeet myös perusopetuslain 46 §:ään.” 

Lausuntomme kuitenkin moitti sitä, että missään ei kuitenkaan varsinaisesti sanottu, että ”ehdotettu sääntely” (ja todellako koko 20 a § eikä vain sen 4. momentti?) ei koskisi oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta. Eihän niin sanottu kuluvan syyslukukauden poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä koskevassa laissakaan eikä sen esitöissä. Uudessa hallituksen esityksessä asia tulee esille vain ohimennen, 20 a §:n 4 momentin yhteydessä: ”Ehdotettu sääntely ei koskisi perusopetuslain 46 §:n mukaista oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta, jossa opetuksessa voidaan siirtyä etäopetukseen voimassaolevan lain 46 §:n 9 momentin mukaisesti.” Tämä teksti tuntuisi viittaavan johonkin muuhun, asiaan erityisesti paneutuvaan kohtaan hallituksen esityksessä. Sellaista ei kuitenkaan löydy. Tarvitaan nimenomainen poissulkeminen. 

Ministeriö väittää vastineessaan, että 20 a § (mahdollisesti mukautettuna) olisi saatu koskemaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta vain, jos siitä olisi mainittu 46 §:ssä, käytännössä viittaamalla siihen 46 §:n ensimmäisen virkkeen luettelossa 46 §:ssä tarkoitettuun opetukseen sovellettavista muista perusopetuslain säännöksistä (ellei sitten säätäen vastaavista asioista 46 §:ssä asianmukaisemmin). Mutta, kuten lausuntomme totesi, koska luetteloa ei ole koskaan päivitetty, niin 20 a §:n puuttuminen luettelosta ei sinänsä sano, että 20 a § ei koskisi 46 §:ssä tarkoitettua opetusta. Siksi lausuntomme ehdotti, että 20 a §:ää täydennettäisiin uudella (viimeisellä) 6. momentilla, joka sanoisi, että edeltävät viisi momenttia eivät koske oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta, ja että sitten vielä 46 §:n luetteloon lisättäisiin ”20 a §:n 6 momentti” tai että ainakin valiokunnan mietinnössä sanottaisiin, että periaatteessa olisi lisättävä. 

Ministeriön vastine harhautti valiokuntaa kuvittelemaan, että 46 §:n luettelo olisi kunnossa. Se ei ole kunnossa, ja minua huolestuttaa yhä enemmän, että luettelon päivittäminen ja tällöin samalla sen ajanmukaistaminen puhumaan sovellettavissa säännöksissä oppilaan huoltajan päätöksien sijasta opiskelijan päätöksistä, erityisesti uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen osalta (alaikäisen opiskelijan tapauksessa tämän uskonnollisen aseman puitteissa), halutaan ministeriössä tietoisesti jättää hoitamatta. Pelkään siksi takana olevan yritys saada 46 § muutetuksi säätämään kaikille opiskelijoille pakollisesta uskonnonopetuksesta, uskontotiedosta.

Täydennys 14.12.2020. Toisessakaan käsittelyssä 14.12.2020 oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta ei mainittu. Mietinnön mukaiset
lait hyväksyttiin.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?