IMAM HOSSAIN ISLAMILAISEN YHDYSKUNNAN HAUTAUSMAA JYVÄSKYLÄSSÄ (14.8.2020)

Päivitetty 18.8.2020
Päivitetty 15.1.2021

Jyväskylän Seppälänkankaalle on muodostunut useita, pieniä, yksityisiä hautausmaita. Tällä hetkellä niitä on neljä, joista kahdella on toimitettu hautauksia. Uudemmat odottavat viranomaisen perustamislupapäätöstä. 

Hautausmaista on kirjoitettu aikaisemmin kolme artikkelia Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013)Islamilainen hautausmaa Jyväskylässä (12.12.2013) ja Muslimien hautausmaa Jyväskylässä (13.8.2020).  Nyt joukkoon tulee neljäs hautausmaa, Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa. Näistä vapaa-ajattelijain ja Muslimien hautausmaan omistajina on yhdistys, Islamilaisen hautausmaan omistajana säätiö ja tämän neljännen hautausmaan omistaja on Imam Hossain islamilainen yhdyskunta (900.500). Yhdyskunta on merkitty uskonnollisten yhdyskuntain rekisteriin 21.5.2018. 31.12.2019 sen jäsenmäärä oli 74. 

    Jyväskylän kaupungin kartassa alue on neljästä hautausmaasta läntisin (179-401-12-37). ©Jyväskylän kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, lupa nro 20010, 14.5.2020. 

Hautausmaa-alueen osto 

Maa-alue ostettiin Jyväskylän kaupungilta 25.6.2019 päivätyllä kauppakirjalla. Sen allekirjoittivat maankäyttöinsinööri Ulla Nyqvist ja ostajan puolesta yhdyskunnan sihteeri Hamid Aebadi. 

Alue oli määräala (179-401-12-331-M506) Seppäläntausta-tilasta (179-401-12-331) hautausmaan korttelialueella (EH). Pinta-ala on kauppakirjan mukaan noin 1.500 neliömetriä. Kauppa perustui tonttipäällikön 14.5.2019 tekemään lainvoimaiseen päätökseen (päätösnumero 77/2019). 

    Hautausmaan etusivun aitaa, portti ja lounaispäädyn aitaa. Irtokiviä on kasattu maan takaosaan. 

Kauppahinta oli maksettava 28.6.2019 mennessä. Hallintaoikeus siirtyi ostajalle 25.6.2019 ja omistusoikeus, kun kauppahinta oli maksettu. 

Kaupan kohteena ollut määräala ei saanut osuutta yhteisiin alueisiin. 

Ostajan tuli suorittaa varainsiirtovero, lainhuudatus- ja lohkomiskulut sekä kaupanvahvistajan palkkio. Viime mainittu oli 120 euroa. 

Kiinteistökaupan yhteydessä ei myyty irtaimistoa. 

    Näkymä etusivulta kohti maan koillispäätyä. Tumman lankkuaidan takana vapaa-ajattelijain hautausmaa Leporinne, jonka vasemmassa etukulmassa näkyy pystylaudoin erotettu uusi lehtikomposti.

Alue oli aidattava niin, että tarpeeton oleskelu hautausmaalla ja/tai läpikulku alueen poikki estetään. Määräalan itäpuolelle jäi kulkukäytävä. Sen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä syntyvistä kustannuksista vastaavat ja sopivat hautausmaa-alueiden haltijat yhdessä. Alueen puuston poistosta oli sovittava erikseen kaupungin metsäpalveluiden kanssa. 

Kauppakirjan todisti julkisena kaupanvahvistajana toimitusinsinööri Marjo Lohikainen. 

Lainhuudon alueeseen yhdyskunta sai 8.7.2019. 

Hautausmaan sijainti ja muoto 

Hautausmaa sijaitsee koillis-lounassuuntaisesti siten, että sen koillispääty yhtyy vapaa-ajattelijain hautausmaan lounaissivuun. Hautausmaiden alueen läpi kulkeva kulkukäytävä jää tämän hautausmaan itäpuolelle. Kulkukäytyvän itäpuolella ovat Islamilainen hautausmaa ja Muslimien hautausmaa. 

Alue on tarkasti ottaen viisikulmio, mutta käytännössä lähes suorakaide. Sen koillispäädyn pituus on 36,00 metriä, kaakkoissivun pituus 15,81+28,03=43,84 metriä, lounaispäädyn pituus 31,34 metriä ja Kuomaajantien vastaisen luoteissivun pituus 43,45 metriä. 

Hautausmaa on arkkuhautausmaa. 

    Hautausmaan takaosaan alueelta koottuja irtokiviä.

Lohkomistoimitus 

Toimituksen kohteena oleva määräala 179-401-12-331-M506 lohkottiin (toimitus nro 179-2019-296) 27.8.2019 tilaksi. Muodostettavaksi kiinteistöksi tuli Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa (179-401-12-37). Tilalla on yksi palsta. Lohkottavalla tilalla ei ole osuutta yhteisiin alueisiin. 

Kiinteistötoimitusmaksu lohkomisen osalta oli 1.135 euroa, joka määrättiin lohkottavan uuden tilan omistajan maksettavaksi. Toimitusinsinöörinä toimi Marjo Lohikainen. 

Lohkomistoimitus rekisteröitiin 28.9.2019. 

Hautausmaan perustamislupahakemus 

Perustamislupahakemus tehtiin 19.9.2019. Sen allekirjoitti yhdyskunnan puheenjohtaja Hashemi Esmaeil. Yhdyskunta vastaa hautausmaan ylläpidosta, ruumiiden hautauksesta ja hautarekisteristä. 

Tilan nimi on Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa ja rekisterinumero 179-401-12-37. Alue aidataan. Hautojen kaivuu- ja peittotöistä peritään kulut vainajan omaisilta ja näiden kanssa tehdään haudanhoitosopimus. Alueen siisteydestä ja muistokivien kunnostuksesta vastaa yhdyskunta. Katso kuitenkin vastuuta muistokivien osalta edempänä. 

Kulkukäytävältä katsoen hautausmaan oikeaan etukulmaan oli varattu tila hautausmaarakennukselle. 

Muistokiven suurin sallittu korkeus oli 60 cm. 

Aluehallintoviranomaisen päätöksestä peritään 440 euron maksu. 13.8.2020 perustamislupahakemuksen käsittely Itä-Suomen aluehallintovirastossa oli vielä kesken. 

    Siirtolohkare maan takaosassa, lähellä lounaispäädyn aitaa.

Hautausmaan hoito 

Yhdyskunta vakuutti, että sillä on varaa ylläpitää hautausmaata. Haudan hallintaoikeuden lunastusmaksu 30 vuodeksi on 600 euroa ja hallintaoikeus voidaan uusia 30 vuodeksi. Maksut käytetään hautausmaan ylläpitoon (vesi, pyhitys, jätehuolto, yleinen siisteys ja korjaukset). 

Hautapaikkoja (150x80 cm) oli suunniteltu noin 120. Vastoin aiempaa kerrottiin, että hautausoikeuden haltija, ei yhdyskunta, on vastuussa hautamuistomerkin kunnosta ja vakaudesta kuten myös kaikista haudan ylläpito- ja korjauskustannuksista.

Arkkujen hautaussyvyys on 150 cm. 

Hautausmaalle rakennetaan varastotila työkaluja varten. 

    Kulkukäytävä alueen keskellä. Vasemmalla etualalla Islamilainen hautausmaa, jonka vihreän päätyaidan takana Muslimien hautausmaa. Oikealla etualalla vapaa-ajattelijain Leporinne ja sen päätyaidan takana Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa.

Hautausmaan varustukset 

Kirjoittaja vieraili hautausmaalla 11.8.2020. Kuntta alueelta on poistettu. Löytyneet irtokivet on kasattu riviin hautausmaan takaosaan. Takasivu on Kuormaajantien suuntainen ja siellä maa nousee jonkin verran. Maan lounaispäädyssä on yksi isohko siirtolohkare. 

Koillispäädyssä hautausmaa rajoittuu Vapaa-ajattelijain hautausmaan lounaissivuun, jossa on musta lankkuaita. Lounaispäädyssä on hautausmaan oma, valkoiseksi maalattu pystylauta-aita. Siinä on 13 tolppaa. Etu- eli kaakkoissivulla on samanlainen lauta-aita, jossa on 17 tolppaa. Kulmatolpat laskettiin tässä kahdesti. Tolppien väli on 2,6 metriä, korkeus maasta 1,1 metriä ja pystylautojen pituus 95 cm. Myös tolpat on maalattu valkoisiksi. 

Maan etusivulla on hautausmaalle yksi portti, jossa on lukitsematon rautasalpa. Etäisyys maan oikeasta kulmasta portin oikeaan reunaan on 15,65 metriä ja maan vasemmasta kulmasta portin vasempaan reunaan 24,80 metriä. Portti on kaksilehtinen, vasemman lehden pituus on 153 cm, oikean 160 cm. 

Hautausmaan itäpuolella oleva kulkukäytävä on 4,5 metrin levyinen hautausmaan kohdalla. 

11.8.2020 hautauksia ei ollut vielä tehty. Alue on pääosin tasaista hiekkakenttää.

Kimmo Sundström


JK. Kauppa-asiakirjoissa mainitaan kiinteistön ostajan maksettavaksi tullut varainsiirtovero. Kiinteistökaupassa verokanta on neljä prosenttia kauppahinnasta. Varainsiirtoverolain (29.11.1996/931) 10 §:n mukaan rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat on kuitenkin vapautettu varainsiirtoveron maksusta kiinteistökaupassa. Yhdenvertaisuutta ei siis ole esimerkiksi suhteessa yhdistyksiin ja säätiöihin. Myös valtiokirkkojen seurakunnat on vapautettu varainsiirtoveron maksusta kiinteistökaupassa saman pykälän perusteella.

JK2. Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi asiassa päätöksen 29.10.2020 (ISAVI/7457/2019).  Jyväskylän kaupungin ympäristöterveystarkastaja lausui, ettei terveydensuojelun näkökulmasta ole estettä hautausmaan perustamiselle. Vainajat on haudattava vähintään 150 cm:n syvyyteen, ja hautasijaa saa käyttää aikaisintaan 15 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.

Hautausmaalle tulee noin 220 arkkuhautapaikkaa.  Mikäli alueelle rakennetaan rakennuksia, tulee niille hakea asianmukaiset rakennusluvat.

Hautausmaan ylläpitäjän on pidettävä rekisteriä, josta ilmenevät vainajan suku- ja etunimet, syntymäaika tai henkilötunnus, kuolinaika, hautaamisajankohta, hautaamistapa sekä haudan sijainti. Rekisteriin voidaan merkitä myös hautaoikeuden haltijan nimi ja postiosoite, hautaoikeuden voimassaoloaika sekä tieto siitä, keitä hautaan voidaan haudata.

Perustamislupapäätöksen allekirjoittivat johtaja Matti Ruuska ja ylitarkastaja Johanna Rantala.

Suoritemaksua perittiin 440 euroa. 


Lähteet

Kauppakirja 25.6.2019
Hautausmaan perustamislupahakemus 19.9.2019
Ilmoitus, tilan merkitseminen kiinteistörekisteriin 30.9.2019
Lohkomistoimituksen (nro 179-2019-296) pöytäkirja 27.8.2019
Kiinteistörekisteriote 30.9.2019
Lainhuutotodistus 22.4.2020 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 29.10.2020 
(ISAVI/7457/2019)

Artikkeli pohjautuu tekijän selvitykseen Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (2007).

Lue myös

Ateistien hautausmaa Lepomäki Siikaisissa (31.1.2007)
Marttakummun hautausmaa Kittilässä (5.9.2012)
Väinölän hautausmaa Siikaoella (25.9.2012)
Piehingin hautausmaa Raahessa (26.9.2012)
Rahjan hautausmaa Kalajoella (27.9.2012)
Kauhajoen Rauhanmaa (3.10.2012)
Poronkankaan hautausmaa Jurvassa (4.10.2012)
Kurikan Vapaaseurakunnan ja Kurikan Helluntaiseurakunnan hautausmaa Kurikassa (5.10.2012)
Laihian vapaahautausmaa (15.10.2012)
Isonkyrön vapaahautausmaa (16.10.2012)
Ristinummen hautausmaa Marttilassa (29.10.2012)
Varmon hautausmaa Kesälahdella (27.11.2012)
Vallan nummen hautausmaa Humppilassa (30.11.2012)
Karinaisten Rauhamaa (2.12.2012)
Merikarvian Rauhanmaa (4.12.2012)
Merikarvian Lepomaa (5.12.2012)
Jämsän helluntaiseurakunnan hautausmaa Jämsässä (18.12.2012)
Kuusankosken Lepola (27.12.2012)
Forssan Rauhanmaa (11.5.2013)
Karkkilan Lepola (17.5.2013)
Kotkan Vapaa-ajattelijain hautausmaa (24.5.2013)
Kullervon aluehautausmaa Vaasassa (4.6.2013)
Santalan hautausmaa Hangossa (7.6.2013)
Käpylän hautausmaa Suonenjoella (11.6.2013)
Joensuun Rauhanmaa (20.6.2013)
Kajaanin Tuonenviita (27.6.2013)
Vapaitten kristittyjen hautausmaa Lapualla (4.7.2013)
Seinäjoen vapaaseurakunnan ja Seinäjoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Seinäjoella (10.7.2013)
Lavian ja Suodenniemen Helluntailähetyksen hautausmaa Laviassa (24.7.2013)
Lauttakankaan hautausmaa Jämijärvellä (1.8.2013)
Villalan metodistihautausmaa Lappeenrannassa (9.8.2013)
Keltnummen hautausmaa Eurassa (5.9.2013)
Kihniön Vapaaseurakunnan hautausmaa Kihniössä (11.9.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Kuopiossa (27.9.2013)
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Ilmajoella (7.10.2013)
Honkajoen Rauhanmaa (25.10.2013)
Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Tervossa (19.11.2013)
Islamilainen hautausmaa Jyväskylässä (12.12.2013)
Katolinen hautausmaa Turussa (31.5.2014)
Kauhavan Lepomaa (3.6.2014)
Teuvan Rauhanmaa (13.6.2014)
Polvijärven vapaahautausmaa (20.6.2014)
Helluntaiseurakunnan hautausmaa Pyhäjärvellä (13.7.2014)
Juutalainen hautausmaa Haminassa (28.7.2014)
Peltokankaan hautausmaa Paltamossa (8.8.2014)
Kotivaaran hautausmaa Kolarissa (15.8.2014)
Luopioisten Lepomaa (18.9.2014)
Juuan Lepola (7.10.2014)
Ristikankaan hautausmaa Kemissä (12.12.2014)
Halikon sairaalan hautausmaa Salossa (6.5.2015)
Forsbyn hautausmaa Pedersöressä (7.7.2015)
Pedersören Ebenhaeser (12.7.2015)
Kuorsalon hautausmaa Haminassa (20.7.2015)
Närpiön Solbacken (31.7.2015)
Oxkangarin hautausmaa Vöyrissä (14.8.2015)
Vassorin hautausmaa Mustasaaressa (22.8.2015)
Moikipään hautausmaa Korsnäsissä (27.8.2015)
Yttermarkin hautausmaa Närpiössä (3.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Aftonfrid (6.9.2015)
Maalahden Aftonro (18.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Vilan (21.9.2015)
Sundomin hautausmaa Vaasassa (1.10.2015)
Närpiön Aftonvila (3.10.2015)
Korsnäsin kirkonkylän hautausmaa (15.11.2015)
Suomen Islam-seurakunnan Helsingin Tataarihautausmaa (16.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Vanha juutalainen hautausmaa (17.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Uusi juutalainen hautausmaa (30.5.2016)
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunnan hautausmaa Helsingissä (5.6.2016)
Taivallahden sotilashautausmaa Helsingissä (8.6.2016)
Gravgårdsföreningen Fridin hautausmaa Vöyrissä (14.6.2016)
Kaunissaaren hautausmaa Pyhtäällä (28.6.2016)
Köklot Gravplatsföreningin hautausmaahanke Koivulahdessa (6.7.2016)
Högsåran hautausmaa Kemiönsaaressa (19.7.2016)
Kalle Sipilän hautausmaahanke Pohjois-Pirkkalassa (29.7.2016)
Siltasalmen hautausmaa Saarijärvellä (22.8.2016)
Pitkäniemen sairaalan hautausmaa Nokialla (31.8.2016)
Asarias Makkosen hautausmaahanke Tottijärvellä (11.9.2016)
Heinolan Vapaa-ajattelijain hautausmaahanke Heinolassa (25.9.2016)
Hyrylän varuskunnan uusi ortodoksinen sotilashautausmaa Tuusulassa (6.10.2016)
Åbergin hautausmaa Helsingissä (4.12.2016)
Fagervikin kartanon hautausmaa Inkoossa (9.5.2017)
Itäharjun kolerahautausmaa Turussa (20.6.2017)
Kärsämäen kunnallinen hautausmaa Turussa (21.6.2017)
Vanhankylänmaan hautausmaa Kotkan saaristossa (7.7.2017)
Honkanummen saksalainen sotilashautausmaa Vantaalla (13.7.2017)
Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa Rovaniemellä (21.7.2017)
Nikkilän sairaalan hautausmaa Sipoossa (20.8.2017)
Kauniaisten kaupungin hautausmaa (26.9.2017)
Suomen Islam-seurakunnan Turun hautausmaa (29.10.2017)
Seilin hautausmaa Paraisilla (5.12.2017)
Turun juutalaisen seurakunnan hautausmaa Turussa (6.8.2019)

Orisbergin kartanon hautausmaa Isossakyrössä (22.8.2019)
Keravan Uurnahautausmaa Oy:n kamppailu Enon metsähautausmaan perustamiseksi (26.9.2019)
Kitinojan hautausmaa Seinäjoella (12.11.2019)
Enon metsähautausmaa Joensuussa (17.11.2019)
Muslimien hautausmaa Jyväskylässä (13.8.2020)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?