EDUSKUNTA HYVÄKSYI LUKIOLAIN JA HYLKÄSI ET-LAUSUMAN (22.6.2018)


Jatkan uutistani Sivistysvaliokunnan mietintö lukiolaista (2.6.2018) [HTML]. 

Eduskunta hyväksyi lopullisesti ja yllätyksittä hallituksen esityksen (HE 41/2018 vp) sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 2/2018 vp) mukaisena to 21.6.2018. On kuitenkin syytä tarkastella puheita vastustamastamme yhteisestä katsomusaineesta asiantuntijalausunnoissa ja eduskunnan ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä sekä aiheeseen liittyvän elämänkatsomustiedon valinnan vapauttamista koskevan 2. vastalauseen 1. lausumaehdotuksen hylkäämistä. 

Valiokunnan saamista asiantuntijalausunnoista. Yhteistä katsomusainetta ehdottivat Helsingin yliopisto (takana prof. Arto Kallioniemi - kauheata), Suomen Lukiolaisten Liitto SLL (”yhteinen katsomusoppi”) ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Elämänkatsomustietoa vapaasti valittavaksi ehdottivat Suomen Kuntaliitto, SLL ja Vapaa-ajattelijain liitto. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon sisällyttämistä osaksi humanistis-yhteiskunnallisia opintoja ehdottivat Kuntaliitto, SLL ja prof. Jouni Välijärvi (Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän ylopisto).

Ensimmäinen käsittely 13.6.2018: Yleiskeskustelu. Otteita (mahdollisesti tiivistettyinä) ja kommenttejani hakasuluissa. 

Li Andersson vas: Jos elämänkatsomustiedon opiskelu olisi mahdollista kaikille halukkaille, yhdenvertaisuus paranisi ja ottaisimme tärkeän askeleen kaikille yhteisen elämänkatsomusaineen suuntaan. 

Päivi Räsänen kd: Muistutan kuitenkin, että nykyiseen uskonnonopetukseen ei kuulu tunnustuksellinen uskonnon harjoitus. [Toisaalta mielestäni kaikki uskonnonopetus on, ja ”yhteinen katsomusainekin” olisi, uskonnon oppien julistamisineen uskonnon harjoittamista.] 

Eeva-Johanna Eloranta sd: On todella valitettavaa, ettei tähän lakiesitykseen sisälly elämänkatsomustiedon opiskelumahdollisuuden avaamista kaikille lukiolaisille. 

Sari Multala kok: Kuten edustaja Andersson ja Eloranta tietävät ihan hyvin, niin tästä lakiesityksestähän oli tarkoituksellisesti rajattu nyt ulkopuolelle kaikki, mikä liittyy aineisiin tai oppiainekokonaisuuksiin, ja se on se perustelu, minkä vuoksi mitään muutoksia tähän ei tällä kertaa tehty. Ja vaikka oma henkilökohtainen mielipiteeni on myös se, että toivoisin tulevaisuudessa elämänkatsomustiedon olevan mahdollista myös uskontokuntiin kuuluville opiskella, niin tässä yhteydessä sitä nyt ei ollut näistä syistä mahdollista toteuttaa, koska tästä rajauksesta oli päätetty. Osittainhan se liittyy siihen, että näitä oppiainekokonaisuuksia ja uusia opetussuunnitelmia niihin liittyen ollaan vasta parhaillaan tekemässä. 

Sari Essayah kd: [Hän viittasi vanhempien oikeuteen antaa oman vakaumuksensa mukaista kasvatusta lapsillensa ja uskonnonvapauslain eri ikärajoihin.] 

Kimmo Kivelä sin: Ihmettelen tätä ideologistarkoitushakuista keskustelua uskonnon ja elämänkatsomustiedon ympärillä. 

Sari Tanus kd: Mutta aivan niin kuin edellisessä puheenvuorossa, itsekin olen ihmetellyt tätä vastakkainasettelua. 

Li Andersson vas: Täällä pidetään nyt monta puheenvuoroa, joiden sisältö on oikeastaan sellainen, joka tukee ajatusta siirtymisestä kaikille yhteiseen uskonto- ja elämänkatsomusaineeseen, joka siis on vasemmistoliitoon pitkän aikavälin tavoite ja joka on perusteltu nimenomaan juuri sillä tavalla kuin edustaja Tanus [Sari Tanus/kd] tässä kauniisti puhui ikään kuin vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen tärkeydestä.

Raija Vahasalo kok: Mutta tässä meillä on valtiollinen kirkko, ja niin kauan aikaa ... [Kimmo Kivelä: Ei ole! — Päivi Räsänen: Kansankirkko!] — Niin, kansankirkko, okei. 

Pilvi Torsti sd: Toiseksi ottaisin esiin vielä vastalauseen, joka tehtiin siis yhteistyössä SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa. Kiitos myös tästä yhteistyöstä tässä kohden. ... ja siellä on mahdollisuus ottaa kantaa tähän vapaavalintaiseen elämänkatsomustietoon osallistumiseen, jonka sisältöihin en tässä nyt mene. Mutta tähän tulee siis kyllä mahdollisuus äänestyksissä täällä. 

Eeva-Johanna Eloranta sd: Katsomusaineita tulisi tarkastella samalla tavalla kuin muita oppiaineita, ja sitä koskeva pykälä tulisi tarpeettomana poistaa. [Tulisiko oppiaineesta tällöin vapaaehtoinen?] Toisena vaihtoehtona opiskelijan tulisi itse voida valita, mitä uskontoa tai elämänkatsomustietoa hän opiskelee. Kuitenkin vielä parempi tie edetä olisi siirtyä kaikille yhteiseen uskomus- ja katsomustiedon oppiaineeseen. [Todellakin, rehellisesti mutta epäkorrektisti, ”uskomus”! Näin Eloranta siirtyi puolustamaan lakialoitettaan LA 48/2015 vp, jonka mietintö ehdotti hylättäväksi.] Siksi lukiossa tulisikin siirtyä kaikille yhteiseen uskontotiedon ja etiikan oppiaineen opetukseen, uskonto- ja katsomustiedon oppiaineeseen, ... painopisteenä oma valtauskontomme, evankelisluterilainen kristinusko. Tällaista lähestymistapaa sovelletaan Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Englannissa sekä osassa Saksan osavaltioita. [Kyseessä siis uskontotieto, joka olisi vain kaikille pakollista uskonnonopetusta.] Tässä oppiaineessa olisi uskontokunnista riippumatta sama kohtelu kaikilla opiskelijoilla, mikä edistäisi opetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Paineet opetettavien uskontojen määrän lisäämiseen kasvavat jatkuvasti, esimerkiksi mandealaisuus. [Olisiko mandealaisuuden kohtelu silloin evankelis-luterilaisuuden kanssa yhdenvertaista?] 

Ulla Parviainen kesk: Yksilön hyvän elämän edellytyksiin kuuluvat myös esteettinen ja eettinen osaaminen. [Uskonto vain sotkisi niitä!] Asiantuntijat kantoivat huolta erityisesti esimerkiksi matematiikan ja laajemmin luonnontieteiden osaamisen tasosta.

Pilvi Torsti sd: [Tämä on hyvin tärkeä, vaikkakin ristiriitainen puheenvuoro uskontotietoa vastaan; siksi esitän sen kokonaan.] 

Pyysin tähän loppuun vielä puheenvuoron oikeastaan sen vuoksi, että täällä salissa käytiin tämän keskustelun aikana keskustelua vielä tästä elämänkatsomustiedon ja uskonnon opetuksesta. Halusin ehkä korostaa vielä sitä, että tähän asiaan liittyy kaksi erillistä asiaa, jotka myös tulevat esiin tuolla lausumissa, kun niistä äänestetään. 

Ensinnä on siis kysymys vastalauseen lausumassa tulevasta esityksestä, jossa siis esitetään sitä, että elämänkatsomustieto avattaisiin kaikille avoimeksi katsomusaineeksi, mitä se ei siis tällä hetkellä ole. Se ei siis ole kaikille avoin ja valittava. Ja toisaalta on erillinen kysymys sitten tämä tavoite tästä yhteisestä katsomusaineesta, jonka puolesta täällä salissa ovat puhuneet tänään esimerkiksi edustajat Eloranta ja Andersson. Yhteinen katsomusaine on ollut myös sosiaalidemokraattisen puolueen tavoitteena.

Tähän meidän kolmen oppositiopuolueen yhteiseen vastalauseeseen liittyen lukiolakiin lausumaehdotuksena olemme kirjanneet näistä kahdesta tavoitteesta siis vain ensimmäisen eli tämän elämänkatsomustiedon vapaan valinnan mutta emme yhteistä katsomusainetta. Tässä tapauksessa perustelu oli ennen muuta se, että laissa ei nyt muutenkaan puututa oppiaineiden sisältöihin tai oppiainejakoon. 

Haluan kuitenkin, arvoisa puhemies, omasta puolestani tässä yhteydessä nostaa tähän yhteiseen katsomusaineeseen liittyvään keskusteluun asian, joka on vaikuttanut nimenomaan omaan henkilökohtaiseen kantaani, joka on jossain määrin vuosien mittaan muuttunut. Se muuttui kaikkein voimakkaimmin siinä kohtaa, kun Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ottivat asiaan kantaa viime vuoden keväällä, ja siitä asti olen nähnyt, että on erittäin tärkeää, että me vahvistamme nimenomaan ET:tä omana oppiaineenaan, joka on kaikkien valittavissa. 

Tässä lausunnossa, jonka Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat silloin antoivat, sanotaan muun muassa: 

”Katsomme, että yhteiseen katsomusaineeseen liittyy vaikeita ongelmia. Jos käyttöön otettaisiin yhteinen katsomusaine, on vaarana, että elämänkatsomustiedon opetus kärsii eniten. Tähän viittaa esimerkiksi Helsingin Eurooppa-koulun esimerkki. Kun katsomusopetus yhdistettiin, siitä tuli ’uskontotietoa’. Näin on käynyt myös monissa muissa Euroopan maissa, muun muassa Ruotsissa. 

Hyvä katsomusopetus ei kuitenkaan ole ensisijaisesti uskontojen esittelyä, vaan se lähtee opiskelijoiden omasta ilmiö- ja elämismaailmasta. Valtaosa nuorille tärkeistä etiikkaan ja arvoihin liittyvistä kysymyksistä ei liity uskontoon. Ylipäätään uskonnot ovat vain pieni osa katsomusten kirjoa, eikä eettistä kasvatusta ja arvokeskustelua ole syytä lähtökohtaisesti ankkuroida uskontoihin. 

Hyvä yhteinen katsomusaine voisi teoriassa syntyä paljolti nykyisen elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmien pohjalta, mutta Feto katsoo, että vallitsevassa poliittisessa ilmastossa se ei ole mahdollista. Tämän osoittaa jo se, ettei elämänkatsomustietoa ole voitu avata kaikille opiskelijoille.” 

Eli lausumassa tulemme esittämään nimenomaan tätä avaamista kaikille opiskelijoille ikään kuin askeleena eteenpäin. — Kiitos. [Eteenpäin - mihin? Yhteiseen katsomusaineeseenko, joka ei muka olisi uskontotietoa, vai vahvaan elämänkatsomustiedon oppiaineeseenko, joka torjuisi uskontotiedon?] 

[Miksi Pilvi Torsti kuitenkin edelleen piti esillä yhteistä katsomusainetta SDP:n tavoitteena? Ja miksei hän nähnyt, että vapaasti valittava ET on vasemmistoliitolle ja SDP:n Eeva-Johanna Elorannalle vain välitavoite yhteiseen katsomusaineeseen siirtymiseksi? Elorannalle se jopa olisi uskontotietoa. Li Andersson taas ei osannut nähdä uskontotiedon vaaraa tai ei välittänyt siitä uskonto- ja elämänkatsomusaineessaan.]

Päivi Räsänen kd: Olen edustaja Torstin kanssa samaa mieltä johtopäätöksestä liittyen yhteiseen katsomustietoon, vaikkakin hiukan eri perusteilla. Enkä myöskään kannata tätä pontta, joka on liitetty mietintöön vastalauseeseen 2 liittyen siihen, että käytännössä painopistettä siirrettäisiin elämänkatsomustiedon suuntaan lukio-opetuksessa. [Räsänen siis ohittaa opiskelijan oikeuksien lisäämisen ja vain vastustaa elämänkatsomustiedon opiskelun laajentumista. Minä taas kannatan kirkostaeroamisoikeuden laajentamista, vaikka sitä oikeutta ei sitten edes isommin käytettäisikään.] 

Sari Multala kok: Sen haluan vielä kommentoida, että yhdyn myös siihen käsitykseen, jonka edustaja Torsti tässä toi esiin uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta. [Siis samaan pelkoonko yhteisen katsomusaineen todellisesta uskonnollisesta luonteesta?] Henkilökohtaisesti kannatan tässä myös valinnanvapautta.

Pilvi Torsti sd: Pyysin vielä puheenvuoron vain korjatakseni edustaja Päivi Räsäsen käsitystä siitä, että uskonnonopettajat eivät kannattaisi yhteistä katsomusta. Käsitykseni mukaan aika laajasti kannattavat [kovin valitettavasti], mutta tämä keskustelu varmaan käydään sitten laajemmin toisaalla. 

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely 15.6.2018: Muutosehdotukset.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2018 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 48/2015 vp ja 37/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 19.6.2018: Lakiehdotusten hyväksyminen tai hylkääminen.

Pilvi Torsti sd: Tämän lisäksi teen kaksi lausumaesitystä ja tuen kahta lausumaa, jotka edustaja Andersson jo teki. Tämä ensimmäinen esitys, jonka teen, liittyy ET-opetuksen avaamiseen kaikille avoimeksi katsomusaineeksi. Tässä laissahan ei puututa oppiaineiden sisältöihin tai oppiainejakoon, mutta elämänkatsomustiedon avaaminen olisi näilläkin reunaehdoilla mahdollista. Pidän tärkeänä, että elämänkatsomustieto saa kehittyä oppiaineena, joka on vapaasti kaikkien valittavissa. Oma kantani tässä on hyvin lähellä filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien kantaa viime vuoden maaliskuulta. Kävin tätä tarkemmin lain ensimmäisessä käsittelyssä läpi, enkä enää palaa tähän.

Li Andersson vas: Haluan aloittaa kannattamalla edustaja Pilvi Torstin tekemiä lausumaehdotuksia, jotka siis sisältyvät tähän yhteiseen vastalauseeseen, ja erityisesti nostaa esille kaksi asiaa ja seikkaa, jotka näissä lausumaehdotuksissa on käsitelty, joista ensimmäinen on ... Toinen tällainen tärkeä uudistus, joka näissä lausumaehdotuksissa käsitellään, joka osaltaan olisi vahvistanut yleissivistävyyttä mutta samalla myöskin lisännyt opiskelijoiden valinnanvapautta lukiokoulutuksen osalta, on elämänkatsomustiedon valitsemisen mahdollistaminen myöskin niille opiskelijoille, jotka johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat. Tämä olisi sitten toisaalta myöskin yksi askel vasemmistoliiton tavoitetta kohtaan, joka on se, että siirryttäisiin yhteen kaikille yhtenäiseen uskonto- ja elämänkatsomusaineen opettamiseen. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

Toinen käsittely to 21.6.2018: Lausumat. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Vastalauseen 2 lausumaehdotus 1 [”1. Eduskunta edellyttää, että elämänkatsomustieto (ET) avataan kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi.”] hylättiin äänin 122-54 (tyhjiä 0, poissa 23). Voittajat olivat hallitusryhmät (kesk, kok, sin), ps, r (6-2) ja kr; häviäjät olivat sdp, vihr, vas ja 2 edustajaa/r. 

Mietintö ja sen lausumaehdotus olivat eduskunnan päätökset.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?