SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ LUKIOLAISTA (2.6.2018)


Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 2/2018 vp) lukiolakiesityksen sisältäneestä hallituksen esityksestä (HE 41/2018 vp) valmistui pe 1.6.2018. Yhdistyksemme yritti turhaan vaikuttaa valiokuntaan; ks. uutisiani Lausuimme lukiolakiesityksestä sivistysvaliokunnalle (19.4.2018; täydennetty 6.5.2018) [HTML] ja
Täydensimme lukiolakilausuntoamme sivistysvaliokunnalle (19.5.2018) [HTML]. Lausuntomme oli valiokunnan kokouksen 2.5.2018 pöytäkirjan liitteenä, ja täydentävä lausuntomme sekä sen kuvaliite olivat taas valiokunnan kokouksen 22.5.2018 pöytäkirjan liitteinä. Mietintö mainitsi valiokunnan saaneen kirjallisen lausunnon yhdistykseltämme. (Valiokunnasta oli myös minulle vastattu, että, vastoin arveluani, jälkimmäisessä uutisessani mainitsemani opetus- ja kulttuuriministeriön kirjallinen lisäselvitys 18.5.2018 ei liittynyt lausuntoomme.) 

Valiokunta käsitteli samalla lakialoitteen LA 48/2015 vp (Eeva-Johanna Eloranta sd ym.) lukiolain muuttamiseksi niin, että kaikilla opiskelijoilla olisi yhteisenä oppiaineena uskonto- ja katsomustieto, sekä lakialoitteen LA 37/2016 vp (Anna Kontula vas) perusopetus- ja lukiolakien muuttamiseksi niin, että elämänkatsomustieto olisi jokaisen oppilaan ja opiskelijan valittavissa. Valiokunta ehdotti lakialoitteiden hylkäämistä perusteenaan se, että lukion oppimäärään kuuluvia oppiaineita ei esitetä muutettaviksi (HE: Oppiaineita ja niihin kuuluvien opintojen määrää tai pakollisuutta ei ole tarkoitus muuttaa nykytilaan nähden.) Hyvä, sillä yhdistyksemme on noita lakialoitteita vastaan. 

Vaatimuksistamme huolimatta lukiolain 16 §:n Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus viimeinen momentti pysyi ennallaan, vaikka opintojen aloittamisajankohdan (lieventävän) määritelmän vahingossa tapahtunut poistaminen lukioasetuksesta 1.1.2018 alkaen merkitsi säännöksen ankaroitumista jopa mielettömällä tavalla, jos säännöksen ottaa sananmukaisesti. Valiokunnan olisi pitänyt soveltaa samaa perustetta, jonka se esitti lakialoitteiden hylkäämiselle, ja tällöin muuttaa säännös tosin silti perustelluimman tulkinnan mukaiseksi eli niin, että opiskelijalle, joka on täyttänyt 18 vuotta, opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. 

Tämän tähden heti mietinnön nähtyäni kantelin 1.6.2018 oikeuskanslerille kyseisen lukioasetuksen muuttamisesta 26.1.2017 annetun valtioneuvoston asetuksen esittelystä. Ks. Kantelut-osaston [HTML] kohta 24. Toivon kanteluni johtavan täydentävään hallituksen esitykseen mahdollisimman pian. 

Mietintöön liittyvässä vastalauseessa 2 (valiokunnan sd, vas ja vihr jäsenet) ehdotetaan lausumaa, että eduskunta edellyttää, että elämänkatsomustieto avataan kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi. 

Hallituksen esityksen myös sisältämä laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta jäi lausunnostamme huolimatta edelleen muotoon, jossa 4 a §:ssä lukee "1 b §:ssä tarkoitetun lautakunnan", kun siinä voisi selvemmin ja yksinkertaisemmin lukea "ylioppilastutkintolautakunnan". 

Valiokunnan saamat kirjalliset asiantuntijalausunnot ja pöytäkirjan muut liitteet tulevat näkyviin mietinnön valmistumista seuraavana päivänä (kuitenkin siis vasta ma 4.6.2018?), valiokunnasta kerrottiin. Tutustun silloin niihin, ja kerron niistä, jos on kerrottavaa.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?