VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON JÄSENKATO KIIHTYI (3.5.2018)

Päivitetty 24.5.2018

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistysten määrä laski kahdella vuonna 2017, kun Porvoon seudun vapaa-ajattelijat – Borgånejdens fritänkare ry ja Varkauden Vapaa-ajattelijat ry katsottiin eronneiksi liitosta 21.1.2017 (ks. tarkemmin Kaksi jäsenyhdistystä katsottiin eronneiksi Vapaa-ajattelijain liitosta (24.2.2017)). Jäljelle jäi 23 jäsenyhdistystä.

Jäsenyhdistysten määrä laski kahdeksan prosenttia. Kun jäsenyhdistysten yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä (muita jäseniä ei olekaan) on laskenut jokaisena vuotena vuoden 2012 (1.815 jäsentä) jälkeen, asia on yleisön suuren huomion kohteena. Liittoa on arvosteltu uuden jäsentilaston panttaamisesta, ja tilasto julkistettiin vihdoin liittovaltuuston 21.4.2018 pidetyn kokouksen jälkeen. Jäsenkato kiihtyi ja oli nyt 8,5 prosenttia.

Koska jäsenmäärät eivät merkittävästi muutu 31.1. jälkeen, liiton kannattaisi julkaista tammikuun lopussa alustava jäsentilasto. Nyt suuri jäsenkato esti halut tähän.

Sääntöjen mukaan (6 §, 2. mom.) jäsenyhdistysten tulee tilittää liittomaksut liitolle 31.12. mennessä. Koska tilitys muuttuu laiminlyönniksi vasta kolme kuukautta tämän jälkeen, liittomaksuja voi tilittää kohdevuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun asti. Tämä jäsenmäärä ja jäsenselvitys on perusta, jonka mukaan jäsenyhdistysten oikeus lähettää liittokokousedustajia määräytyy. Koska edustusoikeus lasketaan vain liittokokousta edeltävän vuoden jäsenmäärän perusteella, tilastoissa havaitaan se ilmiö, että jäsenmaksuja kerätään huolellisemmin tuona vuonna. Vallitsevassa laskusuuntauksessa jäsenmäärä ei kuitenkaan kasvanut edes vuonna 2016. Se oli tuoreinta liittokokousta edeltänyt vuosi. Vuonna 2015 jäsenmäärä oli 1.540 ja vuonna 2016 vain 1.491; jäsenkato oli 3,2 prosenttia. Vuonna 2017 jäsenkato kiihtyi 8,5 prosenttiin, jäsenmäärä oli 1 364. Vuodesta 2012 (1.815) jäsenmäärä on supistunut 451 jäsenellä eli 24,8 prosenttia. Nyt alitettiin jo vuoden 2006 jäsenmääräkin (1.397). 

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistysten yhteiset henkilöjäsenmäärät vuosina 2006-2017 (muita kuin henkilöjäseniä ei ole olemassa)


Kaavio perustuu liitolle vuosittain maksettavien liittomaksujen määriin. Joissakin jäsenyhdistyksissä on muunlaisia jäseniä kuin liitolta jäsenetuna Vapaa Ajattelija -lehden saavia jäseniä. Nämä jäsenet voivat maksaa jäsenyhdistykselleen jäsenmaksua tai olla maksamatta. Jos he maksavat jäsenmaksua, se on pienempi kuin niiden jäsenten jäsenmaksu, jotka saavat Vapaa Ajattelijan. 

Kaavio ei sisällä näitä jäseniä eikä jäsenmaksunsa laiminlyöviä jäseniä. Jäsenyhdistysten kokonaisjäsenmäärät ovat suurempia kuin jäsenmaksunsa maksavien jäsenten määrät. Joskus pienempää jäsenmaksua maksavia jäseniä ei ole tai heitä on vain muutamia. On kuitenkin tapauksia, joissa tällaisia jäseniä on jokseenkin yhtä paljon kuin niitä jäseniä, joista liittomaksu tilitetään liitolle. Näiden jäsenten jäsenedut ja -velvoitteet luetellaan asianomaisen jäsenyhdistyksen säännöissä. 

Liitto suhtautuu nuivasti erilaisiin jäsenluokkiin jäsenyhdistyksissä. Liiton sääntöjen mukaan (6 § Jäsenmaksut, muut jäsenyhdistysten velvoitteet) "Liitolla on yksi jäsenmaksuluokka. Yhdistykset tilittävät jokaiselta maksaneelta jäseneltään saman liittomaksun." Liitto ei ole kuitenkaan vaatinut niitä jäsenyhdistyksiään muuttamaan sääntöjään, joilla on useampi jäsenluokka ja jotka voivat sisältää myös jäsenluokkia, joissa on yhdistykselle jäsenmaksua maksavia jäseniä. 

Kauan sitten liitossa oli A-jäseniä ja B-jäseniä. B-jäsenillä oli muuten samat jäsenedut kuin A-jäsenillä, mutta he eivät saaneet jäsenetuna liitolta Vapaa Ajattelijaa. Vastaavasti B-jäsenten jäsenmaksu ja liittomaksu olivat alhaisempia kuin A-jäsenten. Jako oli luonnollinen, mutta liitto poisti sen omista säännöistään. Muutos johti B-jäsenien osalta liittomaksutulojen katoamiseen. Moni B-jäsen jätti liiton kokonaan. Joidenkin jäsenyhdisten sääntöihin jäi kuitenkin eri jäsenluokkia.

Lukujen tulkinnasta

Jäsentilaston laatii liittohallitus. Tämän kirjoittajan kirjoituksissa luotettavimpina lukuina pidetään kuitenkin itse lähteen eli jäsenyhdistyksen ilmoittamia lukuja. Yleensä nämä eivät poikkea liiton ilmoittamista luvuista. Joskus on pieniä poikkeamia. Esimerkiksi vuonna 2016 liitto ilmoitti NOVA:n jäsenmääräksi 14, joka oli tilanne 31.3.2017. Kirjoittajan laatimassa tilastossa jäsenmäärä on 16, koska kaksi liittomaksua tilitettiin mainitun päivän jälkeen. Jäsenmäärä voi poiketa myös alaspäin. Esimerkkinä kerron liittomaksutilityksen, jossa oli erehdyksessä mukana yksi vapaajäsen. Tilitys meni liiton jäsentilastoon, vaikka liiton olisi pitänyt palauttaa tämä liittomaksu jäsenyhdistykselle. En tiedä, tapahtuiko palautus, mutta se on toisarvoista. Jäsentilastossa ovat mukana vain ne jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenyhdistykselleen jäsenmaksunsa. Vapaajäsenten tai muiden osalta liittomaksujen tilitysvelvollisuutta liitolle ei ole eikä heitä merkitä jäsenselvitykseen. Liitossa tarkastetaan, että tilitetyt liittomaksut vastaavat jäsenselvitystä.

Jos jäsenyhdistys saa päättyneen vuoden jäsenmaksuja alkaneen vuoden maaliskuun lopun jälkeen, niistäkin pitäisi tilittää liittomaksu liitolle. Nyt on syntynyt tosin tilanne, jossa kaksi jäsenyhdistystä on erotettu liitosta 21.4.2018. Jos jäsenmaksuperinnässä saadaan vanhoja karhumaksuja esimerkiksi vuosilta 2016 ja 2017, ei liene kuitenkaan tarpeen enää tilittää niitä vastaavia liittomaksuja liitolle, jolle rahat muuten olisivat kuuluneet.


Jäsenyhdistys 2014 2015 2016 2017
Forssan Vapaa-ajattelijat ry (FVA) 39 38 38 35
Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA) 430 415 410 375
Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys
Prometheus ry (HYPROM)
4 3 3 3
Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry (JSVA) 17 10 19 17
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry (KAIVA) 52 49 49 51
Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA) 85 87 87 83
Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry (KSVA) 56 56 55 55
Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA) 41 41 37 41
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA) 181 211 153 134
Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry (KOUVA) 31 22 24 24

Lahden Vapaa-ajattelijat ry (LAVA) 73 81 81 76
Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat ry (LYVA) 18 21 15 14
Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry (LLVA) 17 18 20 24
Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT) 13 11 58 11
Nokian Vapaa-ajattelijat ry (NOVA) 20 19 16 16
Oulun seudun Vapaa-ajattelijat ry (OSVA) 45 44 40 34
Porvoon seudun vapaa-ajattelijat – Borgånejdens
fritänkare ry (POSVA)
0 0 0 -
Raision Vapaa-ajattelijat ry (RVA) 22 24 18 17
Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA) 18 17 10 3
Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry (SAVA) 49 45 46 45

Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry (SEVA) 30 21 21 19
Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA) 218 204 204 200
Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA) 108 94 79 80
Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry (VLVY) 9 9 8 7
Varkauden Vapaa-ajattelijat ry (VARVA) 0 0 0 -
Yhteensä 1.576 1.540 1.491 1.364

Kun jäsenyhdistysten jäsenmäärät asetetaan suuruusjärjestykseen ja poimitaan näistä keskimmäinen, saadaan eräs keskiluku, mediaani, joka kuvaa hyvin jäsenyhdistysten kokoa. Vuosina 2015-2016 mediaani oli 38, vuonna 2017 enää 34.

Suurimmat yhdistykset olivat Helsingin, Tampereen ja Kotkan yhdistykset. Vain näiden jäsenmäärä oli vähintään sata. Pienimpiä yhdistyksiä olivat Helsingin yliopiston yhdistys, Rovaniemen yhdistys ja Vuoksenlaakson yhdistys, joiden jäsenmäärät jäivät alle kymmenen.

Jäsenmäärien vaihtelut vuosittain ovat pieniä. LUAT:n jäsenmäärä putosi takaisin 11:een. Vuoden 2016 jäsenmäärään (58) vaikuttivat yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuosi, tavallista huomattavasti alhaisemmaksi (14 euroa) päätetty jäsenmaksun suuruus, jäsenhankintakampanja ja koko vuoden jatkunut tehokas jäsenmaksujen perintä. Näin monet muuten aivan passiiviset jäsenet saatiin maksamaan edes tämä pieni jäsenmaksu.

Jos tarkka lukija havaitsee eri kirjoituksissa julkaistujen lukujen välillä pieniä eroja, se johtuu siitä, että uusimpia tilastoja on päivitetty liiton julkaisemien tilastojen mukaisiksi, ellei parempaa lähdettä ole saatavilla.

Jäsenkatoa 15 jäsenyhdistyksessä

Jäsenyhdistysten jäsenmäärän alenema (127 jäsentä) johtui siitä, että 15:ssä yhdistyksessä jäsenmäärä väheni, kolmessa pysyi ennallaan ja vain neljässä yhdistyksessä jäsenmäärä kasvoi. Edes suurimmat yhdistykset eivät pystyneet kasvamaan. Helsingin seudun yhdistys kärsi liiton tavoin 8,5 prosentin jäsenkadon. Joidenkin pienten yhdistysten toiminta on vaikeuksissa. Yhtenä ilmauksena tästä on, että Forssan, Kouvolan, Nokian ja Raision Vapaa-ajattelijat eivät lähettäneet edustajaansa edes liittokokoukseen, vaikka jokaisella oli oikeus lähettää yksi edustaja. Kotkan Vapaa-ajattelijoilla oli oikeus lähettää neljä edustajaa, mutta se sai matkaan vain kaksi edustajaa. Tämä on tietysti murheellista. Toisaalta kokous oli hyvin etukäteen juntattu, mikä edesauttaa edustajia jäämään kotiin.

Kimmo Sundström


Lue myös

Vapaa-ajattelijain liittoon liittyneet ja siitä poistuneet jäsenyhdistykset vuodesta 2000 lukien (18.5.2014)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?