VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO LÄHETTI JÄSENKIRJEEN (2.9.2012)

Liiton liittohallituksen työvaliokunnan jäsen Lasse Pylkki lähetti pitkästä aikaa 21.8.2012 jäsenkirjeen liiton jäsenyhdistyksille. Se on kuluvan vuoden ensimmäinen jäsenkirje. Liiton tiedotus on niukkaa. Nykyinen, 10.7.2011 valittu, liiton puheenjohtaja Petri Karisma ei ryhtynyt laatimaan puheenjohtajan tiedotteita tai kuukausitiedotteita, joita 2008 valittu puheenjohtaja Jussi K. Niemelä ensin laati. Yhden liittohallituksen tiedotteen Karisma laati (22.9.2011). Sen jälkeen sellaisia ei ole saatu.

Jäsenkirjeen (Elokuu 2012) liitteenä jäsenyhdistykset saivat muutamia lomakkeita eri asiain hoitamista varten.

Kohdeavustuksen hakemuslomake

Kohdeavustukset on tarkoitettu aktiivisesti toimiville yhdistyksille. Yli 500 euron avustukset tulee hakea "mahdollisuuksien mukaan" ennakkoon, pienemmät avustukset voidaan hakea jälkikäteen. Hakemukset osoitetaan liiton taloudenhoitaja Heljä Pekkalinille. Lomakkeen voi myöhemmin tulostaa liiton kotisivulta.

Lomakkeessa on jonkin verran stilisoitavaa. Liiton olisi myös päätettävä, kirjoittaako se nimessään olevan sanan "liitto" pienellä vai isolla alkukirjaimella. Nyt käytössä on molemmat kirjoitustavat.

Hakemuslomake uskonnottoman juhlan puhujakulujen korvaamiseksi

Lomakkeella on kohdat vain häitä, nimiäisiä ja hautajaisia varten. Aikuistumisjuhlat on karsittu pois elämänkaarijuhlista. Muihinkaan juhliin avustusta ei voi enää hakea.

Lomakkeen otsikko ja osio Hakuehdot ja -ohjeet mainitsee vain puhujakulut, mutta kohdassa 5 tiedustellaan myös muusikkokuluja. Epäselväksi jää, voiko korvausta saada myös muusikkokuluista, nähtävästi ei voi. Aikaisemmin palvelun tuottaja (juhlapuhuja, muusikko) saattoi saada kulukorvausta liitolta, muttei enää. Nyt korvauksia myönnetään palvelun tilaajalle, lomakkeen mukaan vain perheille. Epäselväksi jää, voiko perheetön saada kulukorvausta, nähtävästi ei voi. Perheiden suosimisen syy on arvailun varassa.

Lomake ei kerro, että vastoin edellistä liitto kuitenkin maksaa kilometrikorvausta 0,30 euroa/km niille juhlapuhujille, jotka eivät veloita palvelustaan mitään asiakkaalta. Näin järjestelmästä tuli entistä monimutkaisempi, kun korvausta saavia tahojakin on kaksi. Ylisummaan on vaikea ymmärtää, miksi asiakkaat kytketään asioimaan liiton kanssa. Heidän intressinsähän on saada haluamansa palvelu helposti ja edullisesti eikä vaivata itseään korvaushakemuksilla.

Kuluja tulee olla vähintään 100 euroa ennen kuin korvausta voi saada. Korvaus on harkinnanvarainen ja enintään 100 euroa.

Puhujalle maksettavien kilometrikorvausten yhteydessä ei päätetty mitään korvausten ala- tai ylärajoista. Esimerkiksi 334 km:n puhujamatkasta kilometrikorvaus olisi 100,20 euroa. Tällainen 167 km:n päähän tehtävä puhujamatka on aivan mahdollinen.

Tässäkin lomakkeessa on hieman stilisoitavaa. Kaupallinen osakeyhtiö Prometheus-seremoniat Oy piiloutuu mielellään esimerkiksi epiteetin "palvelukeskus" taakse ja nyt se esiintyy lomakkeella rekisteröitynä yhdistyksenä (ry). Sellainen osakeyhtiö ei koskaan voi olla.

Esitys ansiomerkin tai muun huomionosoituksen myöntämiseksi

Myös tässä lomakkeessa on hieman stilisoimisen varaa. Viimeisessä kohdassa Liittohallitus täyttää on päätösvaihtoehtoina Myönnetään ja Esitys palautetaan hakijalle. Tarkoittaako jälkimmäinen esityksen hylkäämistä?

Jäsenkirje Elokuu 2012

Jäsenkirje on uuden muotoinen. Kerrotaan, että vuosien kinasteluissa on jäänyt hoitamatta asioita ja että liiton perusrakenteet ovat rapistuneet. Yksi seikka on vuokralle annettujen asunto-osakkeiden vuokravalvonta, toinen liiton tavoiteohjelman uusiminen ja kolmas Vapaa Ajattelija -lehden uudistaminen. Näitä on kuulemma kohenneltu.

Laiminlyödyt seikat ovat olleet tiedossa ja näkyneet mm. vuokratulojen määrässä. Tavoiteohjelmaluonnos ei ole vieläkään valmis, vaikka liiton ohjelman uudistamisesta päätti Piikkiön liittokokous kesäkuussa 2008. Sen sijaan lehtiuudistus toteutettiin.

Liiton rekisterinpito

Liiton rekisterien pidossa on ollut vuosikausia monia ongelmia. Nyt kerrataan rekisteriasioita. Jäsenyhdistyksen jäseneksi voi jäsenkirjeen mukaan "ilmoittautua", vaikka parempi olisi puhua jäseneksi hakemisesta. Yleensä yhdistyksen hallitus päättää, hyväksytäänkö jäsenhakemus vai ei. On kuitenkin hyvä, ettei liitto enää "siirrä" jäseniä jäsenyhdistyksestä toiseen, kuten entinen toiminnanjohtaja Paula Vasama vielä teki. Hän ei suostunut ymmärtämään, että toimivalta uusien jäsenten hyväksymisessä kuuluu jäsenyhdistykselle.

Nyt liitto vaatii, että jäsenyhdistyksen uusi jäsen tulee ilmoittaa liitolle vasta, kun tämä on maksanut jäsenmaksunsa. Halutaan vähentää Vapaa Ajattelija -lehden lähettämistä sellaisille jäsenille, jotka eivät maksa jäsenmaksuaan.

Jäsenten osoitteenmuutosten osalta liitto vaatii, että muuttunut osoite ilmoitetaan liittoon vasta, kun on tarkistettu, että jäsenen jäsenmaksu on maksettu. Tämä näyttäisi rajoittavan jäsenoikeuksista nauttimista, sillä tuskin koskaan jäsenmaksun eräpäivää on mainittu jäsenyhdistyksen säännöissä, jolloin eräpäivä on vuoden viimeinen päivä. Jäsenyhdistykset yleensäkin keräävät jäsenmaksunsa eri aikoina vuoden kuluessa, eivät heti tammikuun alussa.

Liitto pyrkii tälläkin maksukontrollin tiukentamiseen. Näin toteutettuna siitä voi kuitenkin syntyä sotkua. Jos jäsenen jäsenmaksu on liitossa kirjattu maksetuksi joulukuussa (tai vasta tammikuun puolella) ja jäsenen osoite muuttuu tammikuussa, kun yhdistys kerää jäsenmaksut vaikkapa maaliskuussa, muuttunutta osoitetta ei voisi ilmoittaa liitolle. Näin lehden ensimmäinen numero menee käytännössä vanhentuneeseen osoitteeseen.

Kaikesta huolimatta hyvä puoli on, että jäsenmaksukannon saamisesta liiton tehtäväksi ja ajatuksesta liitolle keskitetystä jäsenrekisteristä on luovuttu. Liitolla on vain rekisteri lehden lähettämistä ja maksuvalvontaa varten. Tämä on suppeampi rekisteri kuin jäsenyhdistyksen jäsenrekisteri. Jäsenyhdistyksiä jopa kielletään luovuttamasta liitolle jäsenselvityksen yhteydessä muita tietoja kuin jäsenen nimi ja postiosoite. Postiosoitekin on tarpeellinen vain, jos se on muuttunut.

Jäsenkirje kertoo kuitenkin, että liitolla on tekeillä rekisteri, josta "jäsenyhdistykset saisivat ... salasanan kautta oman jäsenrekisterinsä". Kun tämä on ristiriidassa edellä kerrotun kanssa, tarkoitettaneen jäsenyhdistyksen postitusrekisteriä, josta jäsenyhdistys voisi tulostaa tällaisen listan, asianomaiset osoitetarrat ja jäsenmaksulaskut. Näin jäsenyhdistyksen omasta jäsenrekisteristä tarvitsisi poimia lisäksi vain ne (harvat) jäsenet, jotka eivät sisälly liiton postitusrekisteriin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jäsenet, joiden osalta liittomaksua ei tilitetä ja uudet jäsenet, jotka eivät vielä ole maksaneet ensimmäistä jäsenmaksuaan.

Tervetulokirje

Liitto on laatinut jäsenyhdistysten käyttöön myös tervetulokirjeen pohjan lähetettäväksi uusille jäsenille.

Liiton palveluja karsitaan edelleen

Liiton tuottamat palvelut yleisölle, jäsenyhdistyksille ja näiden jäsenille ovat radikaalisti heikentyneet vuodesta 2004 lukien ja eritoten sen jälkeen, kun kaikki työntekijät erotettiin tai nämä ottivat lopputilin. Viimeistä edellinen toimistotyöntekijä, Joni Pelkonen, otti lopputilin ja toimisto suljettiin 15.12.2010. Sen jälkeen toimisto avattiin neljäksi viikoksi 3.3.-31.3.2011, kun palkkatukityöntekijä Tapio Kortesaari oli siellä töissä. Kortesaari lähti 31.3.2011, jolloin toimisto suljettiin.

Nyt kerrotaan, ettei liitto enää 1.8.2012 jälkeen lähetä tervetulopakettia uusille jäsenhakijoille. Tervetulopaketin sisältämä informaatio on ollut puutteellista s.e. jäsenhakijat ovat kuvitelleet liittyneensä suoraan liiton jäseniksi, vaikka liitossa ei ole henkilöjäseniä.

Sen sijaan liitto lähettää vastedes pyytämättä jäsenyhdistyksille ("muutaman kappaleen", "paketillisen") uuden Vapaa Ajattelija -lehden numeroita. Tämän palvelun ongelmana on, etteivät kaikki yhdistykset tarvitse sitä. Räätälöity palvelu olisi parempaa eli lehtiä lähetetään, jos niitä tarvitaan ja pyydetään. Monien jäsenyhdistysten jäsenmäärä laskee tai polkee paikoillaan eikä aktiivista jäsenhankintaa tai vastaavia kampanjoita ole, joten lehtiäkään ei tarvita. Näin yhdistyksille pyynnöttä lähetetyt lehdet voivat joutua hukkaan.

Lehden sivuluku supistuu

Lehden numeron 1/2012 sivuluku oli 40 ja numeron 2/2012 sivuluku 32. Nyt ilmoitetaan, että "kustannussyistä" sivuluku rajataan enintään 32 sivuun. Kun uutinen uudesta Vapaa Ajattelija -lehdestä huhtikuussa julkaistiin, todettiin, että painopinta-alaa oli vuosikerrassa n. 12 prosenttia enemmän kuin aiemmissa vuosikerroissa, jos uusien numeroiden sivuluku on 40. Nyt laskelmat muuttuvat. 4x32=128-sivuisessa vuosikerrassa painopinta-alaa onkin n. 10 prosenttia vähemmän kuin vanhoissa vuosikerroissa.

Yhdistysten puheenjohtajien neuvottelupäivä siirtyy

Jäsenyhdistysten puheenjohtajien välisen tapaamisen liiton toimintasuunnitelma lupasi kevääksi 2012. Sitä ei toteutettu. Nyt tapaaminen luvataan järjestää vasta sitten, kun jäsenyhdistyksille tarkoitettu ohjekirja, "aapinen", on valmis. Sen valmistumisesta ei kerrota mitään, pyydetään vain kommentteja sellaisen tarpeellisuudesta tai vinkkejä sen sisällöksi.

Kesäpäivät

Aiemmin liitto järjesti liittokokousvuosia lukuun ottamatta kesäpäivät yhteistyössä jonkun jäsenyhdistyksen kanssa. Olen osallistunut monille kesäpäiville. Erikoisen mieleenpainuvia kesäpäiviä ovat yhdessä liiton kanssa järjestäneet Raision Vapaa-ajattelijat ry (Naantalin Luonnonmaalla 29.-30.7.2000), Kemin Vapaa-ajattelijat ry (Kemin Ajoksessa 21.-22.7.2001) ja Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (Kotkansaarella 11.-12.7.2009).

Viime kesänä liitto ei enää järjestänyt kesäpäiviä. Jäsenkirjeestä voi lukea, että liitto pyrkii enenevässä määrin sälyttämään kesäpäivien järjestämisvastuun jäsenyhdistyksille. Liitto vain avustaisi järjestäjää rahallisesti, toimittaisi materiaalia jakoon ja myyntiin sekä mainostaisi kesäpäiviä ja järjestävää yhdistystä. Tälläkin tavoin liiton palvelu heikentyy.

Valtakunnallisten kesäpäivien järjestäminen on melko vaativa tehtävä jäsenyhdistykseltä. Kun esimerkiksi Vapaa Ajattelija -lehden numero 2/2012 oli taas kuusi viikkoa myöhässä luvatusta, kesäpäivien tiedotukseen ja mainostamiseen lehden avulla sisältyy järjestäjälle riski. Tänä vuonna riski toteutui Kemin opinto- ja retkeilypäivien tiedottamisen osalta: lehti saapui lukijoille vain päivää ennen tai vasta samana päivänä kun tapahtuma alkoi. Järjestäjät olivat pettyneitä.

Liitto palkkasi projektikoordinaattorin

Liittohallitus ei yleensä kerro etu- eikä jälkikäteen kokouspäiviään. Tämä vaikeuttaa hakemusten ym. asiain ajoitusta asioitaessa liittohallituksen kanssa. Nyt kerrotaan poikkeuksellisesti, että kokouksessaan 11.8.2012 liittohallitus päätti palkata projektikoordinaattoriksi tamperelaisen Jouni Vilkan. Hän työskentelee "toistaiseksi" liiton entisessä toimistossa keskiviikkoisin tehden muutoin etätyötä Tampereella. Tämä on parempi asia kuin ei työntekijää lainkaan. Liitto saa palkkakuluihinkin palkkatukea.

Liittovaltuusto täyttää liittohallituksen varajäsenen paikan

Tärkeä ilmoitus jäsenyhdistyksille ja liittovaltuuston jäsenille on, että Kari Pasasen henkilökohtainen varajäsen liittohallituksessa on eronnut. Eropäivää tai varajäsenen nimeä ei kerrota, eikä nimeä voi enää tarkistaa liiton verkkosivultakaan. Varajäsen muuttui liiton tiedotuskäytännön seurauksena epähenkilöksi. Kerron, että eronnut varajäsen oli Kristian Virtanen Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry:stä.

Liittovaltuusto täyttää kokouksessaan vapautuneen paikan, mutta tiedote ei kerro milloin kokous pidetään.

Ansiomerkkiohjesääntö päivitetty

Jäsenkirje kertoo liittohallituksen hyväksyneen 1992 laaditun ja 2011 täydennetyn ansiomerkkiohjesäännön. Vuoden 1992 osalta asia ei ainakaan pidä paikkaansa, koska itse uudistin ohjesäännön, ja liittoneuvosto hyväksyi sen kokouksessaan 22.8.1992 (§ 14). Liiton sääntöjen (4 §) mukaan ansiomerkkiohjesäännöstä päättäminen kuuluu edelleen liittovaltuuston toimivaltaan. Mikäli liittohallitus on toimivaltansa ylittäen mennyt muuttamaan ohjesääntöä, liittovaltuuston pitäisi ottaa asia päätettäväkseen.

Ansiomerkkiohjesäännössä pitäisi nyt olla ohjeita myös myönnettyjen ansiomerkkien, kunniamainintojen ja tunnustuspalkintojen kirjaamisesta liiton ansiomerkkirekisteriin. Tällaiset ohjeet ovat varmasti hyödyllisiä. Vielä tärkeämpää olisi laatia kunnollinen ansiomerkkirekisteri (vrt. artikkeli Ansioista ja ansiomerkeistä).

Liitto 75-vuotias

Liitto perustettiin 21.11.1937 Helsingissä, ja 75-vuotisjuhlia vietetään 3.11.2012 Käpylän työväentalolla alkaen noin kello 15. (Pääsihteeri Esa Ylikosken mukaan liitto perustettiin marraskuussa 1937 Tampereella, Vapaa Ajattelija 5-6/2011, s. 33.)

    Käpylän työväentalo (1925), Vipusentie 19, Helsinki, uudistettiin 1998.

Uusi värimonitoimikone liitolle

Jäsenkirje kertoo lopuksi, että liitolle on vuokrattu värimonitoimikone, joka kopioi, taittaa ja niittaa kopiointitöitä. Myös jäsenyhdistykset voivat saada palvelua lähettämällä aineiston valmiina pdf-tiedostona liittoon tai tulla itse kopioimaan aineistoja sopimalla asiasta liiton kanssa. Hinnat ovat edullisia, 0,01 euroa/sivu ja 0,10 euroa/värisivu. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?