PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 (13.5.2010)

(Hyväksytty kevätkokouksessa 27.4.2010) 

Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen puheenjohtajana ja taloudenhoitajana toimi Jouni Luukkainen, varapuheenjohtajana Mikko Kiio syyskokouksen loppuun asti ja hänen jälkeensä Kimmo Sundström, joka oli hallituksen varajäsen siihen saakka, sekä sihteerinä Tapio Tukiainen; syyskokouksessa hallituksen varajäseneksi tuli Jari Hakkarainen. Tilintarkastajina toimivat Kalevi Korppi ja Hannu Töyri sekä varatilintarkastajana Marja Meltti. Kimmo Sundström oli juhlapuhujayhdyshenkilö. Mikko Kiio ja Hannu Töyri olivat markkinointitoimikunta. 

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kaksi (kevätkokous 27.4., syyskokous 29.12.) ja hallituksen kokouksia yhdeksän (20.1. [sp], 9.4., 22.-24.4. [sp], 23.9., 24.-25.9. [sp], 28.-29.9. [sp], 17.-18.10. [sp], 17.12., 30.12.). Postitse lähetettiin kolme jäsenkirjettä (14.4., 17.12., 30.12.) ja sähköisesti yksi (7.9.). 

Jäsenistö

Vuoden lopussa A-jäseniä oli 12 (12) ja K-jäseniä 39 (54) eli yhteensä 51 (66); suluissa vuotta aiemmat luvut. 

Kotisivu ja puhelinluettelotiedot

Yhdistyksen kotisivua www.ateistit.fi hoiti yhdistyksen tukityöllistämä FM Janne Vainio. Sivuston luomisen suurta aktiivisuutta kuvannee se, että Mitä uutta? -osastossa on 93 päiväystä vuodelta 2009. Sivut ovat tunnettuja Vapaa-ajattelijain liittoa koskevista kriittisistä kannoistaan, uutisistaan ja artikkeleistaan. 

Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoitteensa. Yhdistyksellä oli molemmissa Helsingin seudun vuoden 2009 puhelinluetteloissa yhteystiedot: Pääkaupunkiseudun ateistit ry (Kimmo Sundströmin matkapuhelinnumero 040 9107054, Wallininkuja 2 C 53, 00530 Helsinki, ateistit@ateistit.fi, www.ateistit.fi) ja Uskonnottomat juhlapuheet (viite: ks. Pääkaupunkiseudun ateistit ry, 040 9107054). 

Mielenosoitukset 

Yhdistyksen jäseniä osallistui Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry:n yliopiston lukuvuoden avajaisjumalanpalveluksen yhteydessä 7.9. järjestämään mielenosoitukseen yliopistojen uskontosidonnaisuutta vastaan. 

Julkaisutoimintaa 

Jouni Luukkaisella oli sanomalehdissä kuusi mielipidekirjoitusta. Jouni Luukkaisella oli kolme ja Kimmo Sundströmillä 83 kirjoitusta yhdistyksen kotisivujen Uutiset ja artikkelit -osastossa. Kumpikin kirjoitti myös sanomalehtien verkkoversioiden keskustelupalstoille. 

EU-elintarvikejakelu vähävaraisimmille

Yhdistys jakoi kahdella jakelukierroksella yhteensä noin 2008 kg elintarvikkeita 387 avunsaajalle, joiden ruokakuntien jäsenten yhteismäärä oli 770. Jakelusta julkaisi tiedotteen ainakin Helsingin Sanomat. Yhdistyksen jakelupaikka oli Elämäntapaliitto ry:n Elokolo, Toinen linja 31, Helsinki. Yhdistys oli jakelun hallinnoija omasta, Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n ja Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n puolesta. Kimmo Sundström on EU-elintarvikejakeluvastaava. 

Puheenjohtaja Jouni Luukkaisen pyrkimykset vaikuttaa uskonnonvapauslainsäädäntöön ja sen käytäntöihin päättäjissä ja viranomaisissa

Luukkainen kanteli helmikuussa eduskunnan oikeusasiamiehelle Rauman ja Seinäjoen kaupunkien opetustoimista, koska ne tiedottivat ET-opetuksen järjestelyistä jo kumottujen lakien mukaisesti. Luukkainen kanteli samalla Länsi-Suomen lääninhallituksesta, koska se ei ollut valvonut noiden kaupunkien toimintaa, mutta sellaista oma-aloitteista valvontavelvollisuutta ei lääninhallituksilla ollut. Kantelut ratkesivat maaliskuussa 2010. Rauma "korjasi" tilanteen niin, että nyt sillä ei ole lainkaan tiedotetta. Seinäjoen uusi tiedote ja lomake taas ovat kelvottomia. 

Luukkainen kanteli helmikuussa puolustusvoimien uskonnollisista tilaisuuksista ja elokuussa puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista sekä sotilaspapeista. On vastoin perustuslain pykälää uskonnon ja omantunnon vapaudesta, että (ev.-lut./ort.) kirkkoon kuuluvien varusmiesten on pakko osallistua kenttähartauksiin ja muihin palvelukseen kuuluviin uskonnollisiin tilaisuuksiin. On vastoin perustuslain yhdenvertaisuuspykälää, että kirkkoon kuuluvien varusmiesten on osallistuttava kirkollisille oppitunneille sen sijaan, että he voisivat valita elämänkatsomustiedon; jos pakko halutaan säilyttää, siitä pitäisi säätää erikseen lain tasoisesti, mitä ei voi ajatella tehtävän. Yhdenvertaisuus tarkoittaa toisaalta syrjimättömyyttä, jolloin ET:n avaaminen kirkkoon kuuluville puolustusvoimissa, kuten on tehty aikuislukioissa, ei saa merkitä ET:n uskonnollistumista. Yhdenvertaisuuden tähden jokaisen pätevän on voitava hakea puolustusvoimiin ET:n opettajaksi, kun nyt opetuksen hoitavat sotilaspapit. Sotilaspapit kaatuneiden huollon opettajina eivät herätä luottamusta, koska he eivät välitä siitä, että kirkkoon kuulumaton on jo pelkällä kirkkoon kuulumattomuudellaan ilmoittanut, että vain uskonnoton eli tunnustukseton hautaaminen on häntä kunnioittava (ellei hän sitten ole antanut kirjallista suostumustaan muuhun); sotilaspapit ovat valmiita häpäisemään kirkkoon kuulumattomia varusmiesoppilaitaan hautaan siunaamisella. 

Luukkainen teki marraskuussa hallintokantelun Lapin lääninhallitukselle Rovaniemen kaupungin Sinetän koulun ruokarukouskäytännöstä. Päivittäinen ruokarukous kuuden vuoden ajan ei voi olla eduskunnan uskonnonnopetukseen kelpuuttamaa tutustumista rukoukseen. Vanhemmilla ei voi olla oikeutta harjoittaa sellaista uskontokasvatusta koulu välikappaleenaan. Rukoukseen osallistumattomat oppilaat olisi joka tapauksessa suljettava luokasta ja heille järjestettävä valvonta rukouksen ajaksi, vaikka vanhemmat olisivatkin suostuneet oppilaiden jäämiseen luokkaan. Lapin aluehallintovirasto ratkaisi kantelun helmikuussa 2010, mutta vaatimatta muutoksia. 

Ateistien hautausmaat

Ateistit tarvitsevat oman/omat hautausmaansa pääkaupunkiseudulle. Hautaustoimilain vaatimat kirkon ylläpitämät tunnustuksettomat hauta-alueet eivät meille käy. Merellinen tuhkanripottelualue ei taas ratkaisuksi riitä. Vuonna 2009 monet muut asiat olivat kuitenkin tätä kysymystä kiireisempiä. Asian hoitaminen vaatisi rahaa, vaivaa, aikaa ja taitoa; maa-alueita kyllä olisi. 

Juhlapuhujien tuki

Yhdistys tuki kulukorvausten muodossa Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäseniä, pääkaupunkiseudulla toimivia puhujia ja harkinnanvaraisesti muitakin, kuitenkin erityisesti aloittelevia puhujia (enintään 70 euroa/puhe ja enintään 10 puheesta kalenterivuodessa/henkilö). 

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut olivat A- eli aktiivijäseniltä 30 euroa ja K- eli kannattajajäseniltä 32 euroa. Yhdistys tilasi jäsenmaksuun sisältyvänä Vapaa Ajattelija -lehden jäsenelle. 

Talous 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tasapainoinen. Tuloslaskelma oli 937,81 euroa alijäämäinen. Tase 31.12.2009 on 2061,93 euroa. Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksujen ohella lahjoituksiin sekä palkkatukeen. 

Muuta 

Puheenjohtaja kirjoitti yhdistyksen taannoisesta oikeudenkäynnistä Vapaa-ajattelijain liittoa vastaan jälkikommentin "Valehtelusta" kotisivujen Uutiset ja artikkelit -osastossa 16.4. 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?