Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUNTOMME SIVISTYSVALIOKUNNALLE LASTEN PERUSOPETUKSESTA 17-VUOTIAILLE VAIKUTTI OLEELLISESTI (18.6.2022)

Täydennetty 13.7.2022

Kuten kerroin uutisessani 26.4.2022 [HTML], yhdistyksemme antoi tuona päivänä eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon [PDF] hallituksen esityksestä laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 54/2022 vp). Esitys liittyy oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpanon yhteydessä havaittuihin lainsäädännön muutostarpeisiin. Lausuntomme taas liittyy yhdistyksemme jo yli viisi vuotta vanhaan tavoitteeseen saada päivitetyksi aikuisten perusopetuksesta säätävän perusopetuslain 46 §:n 1 momentin luettelo tähän opetukseen sovellettavista muista saman lain säännöksistä, jolloin samalla pykälään uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta olisi mahdollista viitata sanomalla, että siinä tarkoitetun oppilaan huoltajan tahdonilmaisun tekee opiskelija itse.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 23.5.2022 sivistysvaliokunnalle hallitusneuvos Piritta Sirvion laatiman vastineen valiokunnalle annettujen asiantuntijalausuntojen johdosta. Sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 7/2022 vp) valmistui 17.6.2022.

Kuten lausuntomme huomautti, perusopetuslain muuttamista koskevassa lakiehdotuksessa 42 §:n 1 momentin johdantokappaleesta puuttui sana "aluehallintovirastolta". Puute oli huomattu myös Suomen Kuntaliiton lausunnossa. Vastineessa puute todettiin, ja korjaus ehdotettiin. Valiokunnan yksityiskohtaiset perustelut mietinnössä sanovat asiasta seuraavaa:

"42 §. Oikaisuvaatimus. Valiokunta ehdottaa säännöksen 1 momentin johdantokappaleen täydentämistä siten, että säännöksestä ilmenee aluehallintoviraston rooli oikaisuviranomaisena. Ehdotettava muotoilu vastaa muutossäädökseen 163/2022 sisältyvää sanamuotoa."

Aikuisten perusopetuksen sääntelyn epätäsmällisyydestä oli huomautettu vain yhdistyksemme lausunnossa. Vastineessa tästä todettiin seuraavaa:

"Pääkaupunkiseudun ateistit toteavat lausunnossaan, että ehdotetun perusopetuslain 46 a §:n otsikko sekä johdantokappaleen sanat tarkoittaisivat, että 46 a § olisi lisättävä 46 §:n (1 momentin) luetteloon. Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan ehdotettua 46 a §:ää ei ole tarpeen lisätä 46 §:n 1 momentin luetteloon, jossa säädetään aikuisten perusopetuksessa sovellettavista pykälistä, koska jo 46 a §:n sanamuodosta käy ilmi, että sitä sovelletaan aikuisten perusopetuksessa. Sen sijaan ministeriö pitää aiheellisena lausunnossa esitettyä huomiota siitä, että voimassa olevan 46 §:n 1 momentin viittaus 40–44 pykäliin ei pidä sisällään 42 a–42 e §:iä, vaikka myös näitä säännöksiä on tarkoitettu sovellettavaksi ja on käytännössä sovellettu aikuisten perusopetukseen. Ministeriö katsoo, että 46 §:n 1 momentin viittaus 40–44 §:n osalta olisi lakiteknisen virheen vuoksi tarkennettava muotoon 40–42, 42 a–42 d, 43 ja 44 §:ssä. Perusopetuslain 42 e § on kumottu lailla 163/2022, joka tulee voimaan 1.8.2022."

(Huomautan, että 42 f § taas säätää toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta ja aluehallintoviranomaisesta, kun opetusta järjestetään ulkomailla, ja että ainakaan toistaiseksi ulkomailla ei ole järjestetty aikuisten perusopetusta, vaikka toki voitaisiin.)

Valiokunnan yksityiskohtaiset perustelut mietinnössä ottivat tämän huomioon seuraavasti:

"46 §. Aikuisten perusopetus. Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttiin pykäläviittauksia koskevaa teknistä täsmennystä, ja tämän johdosta myös lain johtolausetta ehdotetaan täydennettäväksi."

Mietinnössä nämä muutokset lakiehdotuksen teksteihin on sitten tehty valiokunnan päätösehdotuksessa.

(Lausunnot johtivat vastineen kautta myös siihen, että ehdotetun perusopetuslain 46 a §:n 1 momentti jaettaisiin mietinnössä kahdeksi momentiksi niin, että uusi 2 momentti koskisi aikuisten perusopetusta.)

Tarkastelua. Lausuntomme tähdensi, että kun muutettavaksi ehdotettu 46 §:n luettelossa oleva 42 § muutettiin lailla 959/2015, niin samalla perusopetuslakiin lisättiin 42 a–f §:t, jotka olisi tullut sisällyttää 46 §:n luetteloon. Tämä 46 §:n luettelon päivittämättömyydestä oli siis vastineessa korjattu. Toisaalta myös 42 f § olisi ehkä varovaisuuden vuoksi ollut syytä ottaa mukaan. Tähänastinen 42 a–d §:ien puute selitettiin lakitekniseksi virheeksi, joka yhdistyksemme lausunnon mukaan johtui toistuvasta luettelon päivittämisen laiminlyönnistä. Mutta vaatimuksemme 46 a §:n lisäämisestä luetteloon nimenomaisesti torjuttiin. Silloin kuitenkin 46 §:n 1 momenttiin olisi luettelon perään tullut lisätä teksti, että aikuisten perusopetukseen sovelletaan lisäksi säännöksiä, jotka niissä olevan maininnan mukaan on tarkoitettu sovellettavaksi aikuisten perusopetuksessa. Nyt jouduttiin loogiseen ristiriitaan, eikä opiskelija näe 46 §:stä, mitkä ovat hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, sillä hän ei ehkä huomaa 46 a §:ää. Vastine myös sivuutti ongelman, mitkä muut säännökset puuttuvat 46 §:n luettelosta pelkän lakiteknisen virheen ja mitkä muut säännökset kenties aivan aiheellisesti. Lausuntomme toi esille erityisesti oppimisen ja opiskelun tukea koskevat säännökset, joiden suhde aikuisten perusopetukseen olisi syytä täsmentää.

Joka tapauksessa vastine vaikeni lausuntomme valittamasta 46 §:n luettelon yleisestä päivittämättömyydestä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön lupauksesta 13.12.2017 tilanteen korjaamisesta. Hallituksen esityksen puutteellisuutta ei täten korjattu.

Täydennys 13.7.2022. Eduskunta hyväksyi 27.6.2022 hallituksen esityksen mietinnön mukaisena. Tasavallan presidentti vahvisti 8.7.2022 eduskunnan vastaukseen sisältyneet lait ja määräsi ne tulemaan voimaan 1.8.2022, erityisesti lain perusopetuslain muuttamisesta (716/2022).

Jouni Luukkainen, pj