Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUIMME SIVISTYSVALIOKUNNALLE LASTEN PERUSOPETUKSESTA 17-VUOTIAILLE (26.4.2022)

Kuten kerroin uutisessani 2.2.2022 [HTML], yhdistyksemme antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntojen yhteenvedon (OKM 4.4.2022) lukuun 17-vuotiaiden asema on lausunnostamme poimittu yksi kappale seuraavasti:

"Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n mukaan eduskunnan käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä (HE 127/2021 vp) perusopetuslakiin lisättäväksi ehdotettua 3 a §:ää Lapsen edun ensisijaisuus ei ehdoteta lisättäväksi aikuisten perusopetuksesta säätävän 46 §:n alun luetteloon muista tähän opetukseen sovellettavista tämän lain säännöksistä."

Yhteenvedossa selostetaan sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoa, jota ei ole ministeriön hankesivulla. Lausunto viittaa sijaishuollossa oleviin 17 vuotta täyttäneisiin lapsiin, joiden perusopetus on kesken ja joilla on erityisen tuen tarve koulunkäynnissä. "Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että aikuisten perusopetuksessa näiden erityistä tukea tarvitsevien ja haavoittuvassa tilanteessa olevien lasten tarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan ja käytäntö on vaarantanut lapsen sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen."

Asiasta annettiin 21.4.2022 hallituksen esitys (HE 54/2022 vp), esittelijänä hallitusneuvos Piritta Sirvio.

Aikuisten perusopetuksesta säätävää perusopetuslain 46 §:ää muutettaisiin nyt kolmatta kertaa, mutta sovellettavien säännösten luettelo jätettäisiin edelleenkin päivittämättä.

Tänään eduskunnan käymän lähetekeskustelun jälkeen yhdistyksemme antoi sivistysvaliokunnalle asiasta lausunnon [PDF].

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja