Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

TÄYDENSIMME YHDEKSÄNNEN KERRAN LAKIESITYSTÄMME (29.9.2021)

Lähetin ke 29.9.2021 yhdeksännen täydennyksen lakiesitykseemme [PDF], jonka yhdistyksemme teki 7.4.2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain 46 §:n muuttamisesta. Pykälässä säädetään aikuisten perusopetuksesta (1.8.2021 alkaen), ja sen toisen virkkeen luettelo tähän opetukseen sovellettavista muista perusopetuslain säännöksistä olisi päivitettävä ja erityisesti myös niin, että siihen tulisi seuraava lisäys: "kuitenkin niin, että jokaisen 13 §:ssä tarkoitetun oppilaan huoltajan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevan ilmoituksen, pyynnön tai päätöksen tekee opiskelija". Ks. Kantelut-sivun [HTML] kohta 1.23.

Täydennyksen kahdesta kohdasta ensimmäinen liittyy hallituksen esitykseen HE 127/2021 vp, jota eduskunta alkoi juuri käsitellä ja jossa olisi ainesta johtaa eduskunta sivistysvaliokunnan mietinnössä tietoon 46 §:n luettelon päivittämättömyydestä ja päivittämistä hallitukselta edellyttämään lausumaan. Ks. uutiseni 21.9.2021 [HTML] ja uutiseni 22.9.2021 [HTML] lausunnoistamme.

Täydennyksen jälkimmäisen kohdan tarkoitus on pohtia kysymystä, koskeeko perusopetuksen kolmiportainen tuki myös aikuisille annettavaa perusopetusta. Opetushallitus on ainakin osittain ajatellut näin voimassa olevassa määräyksessään Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017. Tämän tulisi näkyä 46 §:n luettelossa. (Lähetin 25.9.2021 version, joka ei vielä viitannut Opetushallitukseen ja jonka siksi korvaan tällä uudella versiolla.)

Puheenjohtaja Jouni Luukkainen