Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUIMME SIVISTYSVALIOKUNNALLE OPETUKSEN TURVALLISESTA JÄRJESTÄMISESTÄ (21.9.2021)

Lähetin tänäisen eduskunnan lähetekeskustelun jälkeen sivistysvaliokunnalle yhdistyksemme lausunnon [PDF] hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 127/2021 vp). Esityksen tavoitteena on täsmentää ja korjata opetustoimen säännöksiä kurinpidosta ja siten turvata kaikkien koulussa toimivien turvallinen oppimisympäristö.

Lausuntomme keskittyy aikuisten perusopetukseen, josta säätävän perusopetuslain 46 §:n alussa oleva tähän opetukseen sovellettavien muiden perusopetuslain säännösten luettelo on aina jätetty päivittämättä. Yhdistyksemme teki 7.4.2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen 46 §:n luettelon kattavaksi päivittämiseksi ja tällöin niin, että uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta säätävään 13 §:ään viitattaisiin lisäyksellä, että jokaisen siinä pykälässä tarkoitetun oppilaan huoltajan ilmoituksen, pyynnön tai päätöksen tekee (myös alaikäisenä) opiskelija. Ministeriö lupasi 13.12.2017 tarpeenmukaisia säännösmuutosesityksiä jo vuodeksi 2018, mutta mitään ei ole kuulunut. Lausuntomme tarkoitus on ajaa lakiesityksemme toteuttamista.

Hallituksen esityksessä ehdotetut perusopetuslain säännösten kumoamiset, muuttamiset ja lisäykset ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden tulisi koskea myös aikuisten perusopetusta. Mutta ne voitaisiin ottaa huomioon 46 §:n luettelossa vain sen kokonaispäivityksen yhteydessä.

Kuten uutisessani 19.5.2021 [HTML] kerroin, yhdistyksemme lausui jo hallituksen esityksen luonnoksesta. Tuolloisessa lausunnossamme ilmoitin, että jos hallituksen esityksessä perusopetuslain 36 a §:n 1 ja 2 momenttien muutosten perustelut olisivat luonnoksen mukaiset, vaatisin esittelijän tuomittavaksi virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska perusteluissa nämä säännökset oli saatu koskemaan myös aikuisten perusopetusta ilman välttämätöntä 46 §:n luettelon päivittämistä. Hallituksen esityksessä asia oli korjattu jättämällä viittaus aikuisten perusopetukseen pois. Mutta toisaalta vastoin vaatimustamme hallituksen esitys ei korvikkeeksi kerro 46 §:n luettelon päivittämättömyydestä.

Kuten sivistysvaliokunnalle kerromme, yhdistyksemme lakiesitys ei lisäisi 46 §:n luetteloon 35 a §:ää kasvatuskeskustelusta. Tämä säännös olisi oikeastaan ainoa poikkeus ja sellaisena nykyisellään tärkeä 46 §:n tilanteen havainnollistaja. Mutta niin ei tarvitsisi lopulta välttämättä olla, kuten ilmenee Suomen Vanhempainliiton hallituksen esityksen luonnoksesta 11.6.2021 antamasta lausunnosta: "Perusopetuksesta poiketen kasvatuskeskusteluun määrääminen ei ole käytössä toisen asteen koulutuksessa. Suomen Vanhempainliitto katsoo, että kasvatuskeskustelu tai vastaava voisi olla käytössä myös lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ensisijaisena toimenpiteenä opiskelijan häiritessä työrauhaa tai käyttäydyttyä epäasiallisesti."

Puheenjohtaja Jouni Luukkainen