OPH VASTASI LUKIOASETUSKYSYMYKSIINI. KOMMENTTINI (14.9.2020)


Matti Lahtinen Opetushallituksesta vastasi 20.7.2020 uutiseni Kysyin Oph:lta ”lukion aloittamisesta 18 täytettyään” (30.12.2019) [HTML] kysymyksiin. Taustana minulla oli Kantelut-osaston [HTML] kohta 30. Esitän ensin hänen vastauksensa ja sitten hänelle tänään lähettämäni kaksi kommenttia.

***

Kysymyksiä ”lukiokoulutuksen aloittamisesta 18 vuotta täytettyään”
Lahtinen Matti (OPH)
Mon 20/07/2020 13.55
To: Luukkainen, Jouni P


Hei, 

valitettavasti vastaukset minulle osoittamiisi kysymyksiin ovat koronapandemiasta johtuvan kiireisen kevään takia viivästyneet näin pitkään. 

Kysymyksesi liittyvät lukiokoulutuksesta annettuun lainsäädäntöön vuonna 2016 ja 2017 tehtyihin muutoksiin ja osin uuteen 1.8.2019 voimaan tulleeseen lukiolakiin. Lukiokoulutuksesta annetun lainsäädännön valmistelu kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle. Myös säännösten ja niiden perustelujen tulkinta kuuluu ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ministeriössä lukioasiat kuuluvat Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osastolle. Opetushallitus ei ole ottanut omassa neuvonnassaan virastona kantaa esittämiisi kysymyksiin, eikä ko. säännösten tulkinnasta ole tietääkseni oikeuskäytäntöä. Esitän seuraavassa muutamia omia näkemyksiäni kysymyksiisi. 

Muutokset, joihin kysymyksissäsi viittaat, liittyvät hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, [lisättävä (JL): lukiolain,] ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 206/2016) sekä muutoksiin, jotka tehtiin lakien muuttamisen johdosta lukioasetukseen (810/1998) sekä lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annettuun valtioneuvoston asetukseen (lukion tuntijakoasetus, 942/2014). Hallituksen esityksen mukaan aikuisille tarkoitetun lukion oppimäärän mukaan opiskelevien oppimäärä yhdenmukaistetaan lukiokoulutuksessa poistamalla velvollisuus järjestää lukiossa taito- ja taideaineiden sekä terveystiedon opetusta niille, jotka ovat aloittaneet lukio-opinnot alle 18-vuotiaina. Edelleen esityksen mukaan edellä todettuun liittyen rahoituksen perusteena olevaa lukion yksikköhintaa muutetaan siten, että yksikköhinta on aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevien osalta sama ja riippumaton opiskelijan iästä. 

Lukioasetuksen 15 §:n 2 momentti, joka sisälsi [poistettava (JL): opintojen päätoimisuutta ja] opintojen aloittamisajankohtaa koskevan määritelmän, kumottiin valtioneuvoston asetuksella (45/2017). Opintojen aloittamisajankohtaa koskevan 2 momentin kumoaminen tuli voimaan 1.1.2018. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan koska lukio-opintojen sisältö ja myös rahoitus määräytyvät jatkossa vain sen mukaan, suoritetaanko lukio-opinnot nuorille tai [oikeasti (JL): vai] aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaan, ei tälle määritelmälle enää ole käyttöä. Sen vuoksi asetuksen 15 §:n 2 momentti voitaisiin kumota. Myös asetuksen esittelymuistiossa käytettiin säännöksen kumoamiselle vastaavia perusteluita. Hallituksen esityksen perusteluissa ja asetuksen esittelymuistiossa ei viitata lukiolain 9 §:n 7 momenttiin. Kumotun lukiolain 9 §:n 7 momenttia vastaava säännös sisältyy uuden lukiolain 16 §:n 7 momenttiin. 

Kuten alussa totesin Opetushallitus ei ole virallisesti ottanut kantaa siihen, miten kumotun lukiolain 9 §:n 7 momenttia ja nykyisen lukiolain 16 §:n 7 momenttia tulisi opintojen aloittamisajankohdan osalta tulkita. Opintojen aloittamisajankohtaa koskevan määritelmän tultua kumottua, tulkinta siitä, millä edellytyksillä opiskelijaa on pidettävä opintonsa 18 vuotta täytettyään aloittaneena, on jäänyt koulutuksen järjestäjien päätösvaltaan. Kun otetaan huomioon, että lukioasetuksen 15 §:n 2 momentin kumoamista perusteltiin sillä, ettei momenttiin sisältyvälle määritelmälle enää ole käyttöä, pidän perusteltuna tulkintaa, joka vastaa kumottuun asetuksen 15 §:n 2 momenttiin sisältynyttä säännöstä (kysymys 1). 

Opetushallitus on tarkistamassa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta sekä uskonnollisista tilaisuuksia varhaiskasvatusta ja eri koulutusmuotoja koskevia ohjeitaan tämän vuoden aikana. Lukiokoulutusta koskevissa ohjeissa on tarkoitus kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota lukiolain 16 §:n 7 momenttiin ja sen soveltamiseen. 

Mitä olen edellä todennut lukiolain kumotun 9 §:n 7 momentin ja nykyisen 16 §:n 7 momentin tulkinnasta voidaan mielestäni soveltaa vastaavasti myös siihen, miten kumotun lukiolain 7 §:n 2 momenttia ja pykälään liittyvää siirtymäsäännöstä taito- ja taideaineiden sekä terveystiedon opintojen vapaaehtoisuudesta tulisi soveltaa. Eli kun asiasta ei ole enää nimenomaista säännöstä, koulutuksen järjestäjät tulkitsevat esimerkiksi sitä, milloin sellaisen 18 vuotta täyttäneen opiskelijan katsotaan aloittaneen opintonsa, jolla on opintoja myös alle 18 vuotiaana. Tulkinnassa perusteltuna voidaan pitää määritelmää, joka sisältyi kumottuun lukioasetuksen 15 §:n 2 momenttiin. (Kysymykset 2, 3 ja 5). 

Kumotun lukiolain 7 §:n 2 momentin mukaan momentissa tarkoitettujen opintojen määristä säädetään ja määrätään lain 10 §:n nojalla. Lukiolain 7 §:n 2 momentin muutoksen sisältäneen vuoden 2017 alusta voimaan tulleen lain (1499/2016) voimantulosäännöksen mukaan ennen lain voimaantuloa aloittaneisiin opiskelijoihin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa ollutta 7 §:n 2 momenttia. Uuden lukiolain 63 §:n 2 momentin perusteella mm. kumotun lain 7 §:ää, lukion tuntijakoasetusta ja kumotun lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan laadittua opetussuunnitelmaa noudatetaan kunnes uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön (1.8.2021). Tämän perusteella tulkitsen, että myös taito- ja taideaineiden sekä terveystiedon kurssimäärät ovat siirtymäkaudella samat kuin kumotussa lukion tuntijakoasetuksen 10 §:n 8 momentissa (Kysymys 4). 

Matti Lahtinen 
Opetushallitus 

***

Kysymyksiä ”lukiokoulutuksen aloittamisesta 18 vuotta täytettyään”
Mon 14/09/2020 13.50
Lahtinen Matti (OPH)


Hei, 

kiitoksia vastauksistasi 20.7.2020 kysymyksiini, jotka esitin 30.12.2019. Valitettavasti vasta nyt teen niistä huomautukset, jotka tuolloin tulivat heti mieleeni. 

Kysymysteni taustana minulla oli kanteluni 29.12.2019 – lukiolain vaihduttua – valtioneuvoston asetusten 45-46/2017 esittelystä. Olen täydentänyt sitä viidesti (29.12.2019 – 17.2.2020). Lähetän heti tämän viestini perään eri viestinä nämä kuusi asiakirjaa tiedoksesi. Aiemmat kolme kanteluani oikeuskanslerille eivät olleet johtaneet mihinkään. Soitin tänään oikeuskanslerinviraston kirjaamoon. Uusi kanteluni (OKV/770/10/2020) on edelleenkin käsiteltävänä. Uudesta asiainhallintajärjestelmästä ei kirjaamo voinut nähdä, oliko asiassa tehty mitään. 

Mainitsit, että Opetushallituksessa tekeillä olevissa uusissa lukiokoulutusta koskevissa ohjeissa on tarkoitus kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota lukiolain 16 §:n 7 momenttiin ja sen soveltamiseen. Kerroit pitäväsi perusteltuna tulkintaa, joka vastaa kumottuun lukioasetuksen 15 §:n 2 momenttiin sisältynyttä säännöstä. Mutta mielestäni Opetushallitus ei voi sellaista kantaa ottaa. Lukioasetus säädettiin vuonna 1998, ja sen jälkeen on säädetty uusi perustuslaki, jonka 80 §:n mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. Ei siis asetuksella, saati Opetushallituksen ohjeella lukioasetuksen 15 §:n kumotun 2 momentin tosiasiallisesta voimaan palauttamisesta. Tai kumoaminen olisi kyllä käsittääkseni voitu mitätöidä vuoden 2017 aikana uudella lukioasetuksen muutoksella ennen kumoamisen voimaan tuloa ja siis opiskelijan aseman muuttumista 1.1.2018. Vaatimus vähintään vuoden pituisesta lukio-opintojen keskeytyneenä olemisesta ehtona uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen keskinäisestä valinnaisuudesta 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle koski yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia, ja sen voimaan palauttaminen vaatisi oman lakinsa, jolla lukiolain 16 §:n 7 momentti muutettaisiin. Muutos olisi tällöin hallituksen esityksessä perusteltava ja eduskunnan hyväksyttävä. Yhdistyksemme lausunto lukiolakiluonnoksesta kiinnitti opetus- ja kulttuuriministeriön huomion asiaan, mutta ministeriö ei kysymyksee[e]n tarttunut. Nyt ei edes ole olemassa lukioasetusta. Kumoaminen oli tosiasiallinen säädöstoimi 1.1.2018 alkaen siitä huolimatta, että se tehtiin vastoin perustuslain 80 §:n vaatimusta asetuksen, ei lain muutoksella. Mutta lukiolain 16 §:n 7 momentin tulkinnan on tällöin oltava opiskelijaa kohtaan perusoikeusmyönteisin. Ehto lukiokoulutuksen aloittamisesta 18 vuotta täytettyään ei voi olla sananmukaisen ankara, sallimatta päivääkään lukio-opintoja alle 18-vuotiaana. Sellainenhan olisi jopa seurausta lukioasetuksen muuttamisesta ilman mitään muutokselle esitettyjä perusteluja. Kumoaminenhan on nähtävissä vahingossa tapahtuneeksi erehdykseksi. Siksi tulkinnan on oltava opiskelijaa kohtaan lievin, ehtona valinnanvapaudelle pelkkä 18 vuoden iän täyttäminen. 

Kirjoitit tulkintasi perusteluksi: ”Kun otetaan huomioon, että lukioasetuksen 15 §:n 2 momentin kumoamista perusteltiin sillä, ettei momenttiin sisältyvälle määritelmälle enää ole käyttöä”. Mutta ei hallituksen esityksessä (HE 206/2018 vp) eikä valtioneuvoston asetukseen 45/2017 liittyneessä muistiossa lukioasetuksen 15 §:n 2 momenttia SÄÄDETTY tarpeettomaksi, vaan sitä EREHDYKSESSÄ LUULTIIN tarpeettomaksi, koska ei muistettu lukiolain säännöstä uskonnon ja elämänkatsomustiedon keskinäisestä valinnaisuudesta 18 vuotta täytettään opintonsa aloittavalle. Erehdys näkyy myös väitteestä, että lukio-opintojen sisältö määräytyy jatkossa vain sen mukaan, suoritetaanko lukio-opinnot nuorille vaiko aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaan, sillä tuolloisen lukiolain 9 §:n 7 momentissa tarkoitettu opiskelijan oikeus valita uskonnon ja elämänkatsomustiedon kesken on riippumaton siitä, opiskeleeko opiskelija nuorille vaiko aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaan, mutta sen sijaan oikeus riippuu siitä, onko hän aloittanut opiskelunsa ”18 vuotta täytettään” vaiko ei eli siis karkeasti sanoen hänen iästään (nuorisolukiossa saattaa olla opiskelijoita, jotka eivät ole olleet lukiokoulutuksessa alle 18-vuotiaana, ja aikuislukioon saattaa tulla alle 18-vuotiaita opiskelijoita); tilanne olisi ollut ilman kumoamista sellainen 1.1.2018 – 31.7.2019. Opetushallitus ei voi lukio-ohjetta laatiessaan teeskennellä – saati erehtyä oikeasti uskomaan -, että hallituksen esityksessä ja asetukseen liittyvässä muistiossa ei olisi unohduksen tähden erehdytty. 

Ja, jos lukioasetuksen 15 §:n 2 momentti olisi oikeasti käynyt tarpeettomaksi, miksi Opetushallitus olisi ohjeessaan palauttamassa sitä takaisin? En ymmärrä. 

Mutta ehkä tarkoititkin sanoa, uskaltamatta tai haluamatta vain sitä suoraan ilmaista, että kumoaminen tehtiin todellakin vain erehdyksessä eikä sitä siksi pidä ottaa huomioon vaan jatkaa vanhaa, 31.12.2017 saakka voimassa ollutta käytäntöä ikään kuin erehdyksen korjaamiseksi. Opetushallitus ei kuitenkaan voi itse erehdystä korjata, vaan vanhaan käytäntöön on palattava, jos niin halutaan, lukiolain 16 §:n 7 momenttia perustellen muuttamalla. Opetushallituksen on kuitenkin ohjeessaan torjuttava ehdon ankaran sananmukainen tulkinta. Silloin jää jäljelle ehto pelkästä 18 vuoden iän täyttämisestä, ja sitä Opetushallituksen olisi syytä ohjeessaan tähdentää. 

Niin, olisihan nurinkurista, jos lukioasetuksen 15 §:n 2 momentti olisi kumottu jotenkin aivan oikealla tavalla – ja sellaista olisi tarkoittanut kumotun säännöksen voimaan jättäminen lukioasetuksen kumoutumiseen 1.8.2019 asti uuden lukiolain voimaan tulon myötä. Kenties säännös olisi tuolloin voitu lisätä lukiolain siirtymäsäännöksiin (63 §:n 2 momenttiin), mutta perustuslainkin tähden silloin vain väliaikaisesti, 1.8.2021 saakka. Eihän Opetushallitus olisi tuolloin voinut ohjeessaan jatkaa lukioasetuksen 15 §:n 2 momentin tosiasiallista voimassaoloa 1.8.2021 jälkeen. 

Vielä muistelua: Toukokuussa 2018 etsin tietoa lukioasetuksen synnystä vuonna 1998. Kansallisarkistoon tuotiin nähtäväkseni valtioneuvoston kansliasta paksu sidos (600 sivua muistaakseni) tasavallan presidentin esittelyn 6.11.1998 pöytäkirjasta sen kaikkine liitteineen. Mukana oli opetusministeriön asetukseen liittynyt muistio, laatijoina mm. sinä. Muistiossa ei mitenkään perusteltu asetuksen 15 §:n 2 momentin vaatimusta vähintään vuoden tauosta. Keväällä 1998 lausuntokierroksella olleessa lukioasetuksen luonnoksessa ei opintojen aloittamisajankohdan määritelmää ollut, eikä siitä mitään lausunnoissa sanottukaan. Lausuntopyyntökirje ja asetusluonnokset löytyivät Helsingin yliopiston arkistosta yliopiston lausunnon yhteydestä. Määritelmää ei siis ole perusteltu koskaan mitenkään, ja tuskinpa nytkään voitaisiin lukiolain 16 §:n 7 momentin muuttamiseksi perustella. Siksikin Opetushallituksen olisi luovuttava yrityksestä määritelmän palauttamiseksi lukio-ohjeissaan. 

Terveisin 
Jouni Luukkainen 
pj, Pääkaupunkiseudun ateistit ry 

***

Kysymyksiä ”lukiokoulutuksen aloittamisesta 18 vuotta täytettyään”
Luukkainen, Jouni P 
Mon 14/09/2020 15.59 
Matti.Lahtinen@oph.fi 


Hei, 

vielä: 

1) Äsken tiedoksesi lähettä[mä]ssäni kantelussani oikeuskanslerille esitin sivun 7 kohdissa (ii)-(iii) uuden lukiolain 63 §:n 2 momenttiin lisättäväksi säännöksen, joka ei nojautuisi lukioasetuksen 15 §:n kumottuun 2 momenttiin mutta joka antaisi opiskelijalle maksimaalisen oikeuden saada taito- ja taideaineiden opetusta 31.7.2021 asti tai välttää tämän opetuksen. Vähintäänkin tämän säännöksen (tai nämä kaksi säännöstä) voisi Opetushallitus omaksua tulkintaohjeekseen. 

2) Sanoit, että tarkoittamistasi säännöksistä ei ole tietääksesi oikeuskäytäntöä. Tuskin kukaan valtionkirkkoihin kuuluva opiskelija vaatisikaan 18 vuotta täytettyään oikeutta opiskella elämänkatsomustiedon pakollisia kursseja uskonnon pakollisten kurssien sijasta joko hallinto-oikeudessa tai käräjäoikeudessa. 

On toisaalta huomattava, että jos oppilaitos tai Opetushallitus toimisi lukiolain 16 §:n 7 momentin sen tulkinnan mukaisesti, että 18 vuoden iän täyttäminen antaa opiskelijalle valintaoikeuden, tuskin kukaan kantelisi tai nostaisi oikeusjuttua asiasta. 

Mutta jos Opetushallitus antaisi ohjeen, jossa lukiolain 16 §:n 7 momentin tulkintaan palautettaisiin lukioasetuksen 15 §:n kumotun 2 momentin määritelmä tieten tahtoen perustuslain 80 §:n vastaisesti, vaatisin itse ohjeen esittelijää rangaistavaksi sakolla virkavelvollisuuden rikkomisesta rikoslain 40 luvun 9 §:n nojalla. Ensin siis tekisin rikosilmoituksen poliisille, ja tarvittaessa ajaisin itse asiaa oikeudessa.

Terveisin
Jouni Luukkainen
pj, Pääkaupunkiseudun ateistit ry


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?