HALLITUSOHJELMA HUOLESTUTTAA JA MAHDOLLISTAA (11.6.2019)


Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma annettiin tiedonantona eduskunnalle 6.6.2019. 

(s. 92) ”Hallituskauden alussa asetetaan laajapohjainen parlamentaarinen komitea selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä.” 

On pyrittävä vaikuttamaan kyseiseen komiteaan niin, että kenenkään ei tarvitsisi olla sotilaspappien opetuksessa. 

(s. 145) ”[Lapsiperhe]strategian tavoitteisiin sitoutetaan valtion ohella myös muut julkiset toimijat, etenkin kunnat ja kuntayhtymät, korkeakoulut ja opetuksen järjestäjät, järjestöt, seurakunnat sekä elinkeinoelämä.” 

Tämä oli ainoa kohta, jossa oli suoraan uskontoja koskeva termi. Seurakuntien mainitseminen on valitettavaa, sillä niiden työntekijät pyrkivät jopa toimimaan tosiasiallisina opettajina varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa, joka ei siksikään voi oikeasti olla yhteistä. 

(s. 162) ”Hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030, jossa etsitään yhteiset pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi. Hallitus ryhtyy sen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin. Tarkastelu kohdistuu koko koulutusjärjestelmään ja sen kehittämiseen molemmilla kansalliskielillä.” 

Uhkana on, että tuollaista tiekarttaa yritetään käyttää uskontotiedon eli kaikille pakollisen uskonnonopetuksen ajamiseen. 

(s. 163) ”Parannetaan varhaista perustaitojen oppimista muodostamalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Siirtyminen eteenpäin tapahtuu joustavasti siinä vaiheessa, kun perustaidot ovat riittävän hyvin hallussa.” 

Esiopetuksen jo sinänsä väärään yhteiseen katsomuskasvatukseen on vedottu, kun on haluttu ulottaa uskontotieto perusopetukseenkin. On suuri vaara, että uskontotieto yritetään nyt ujuttaa perusopetuksen kahteen ensimmäiseen vuosiluokkaan. 

(s. 163) ”Selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttaminen osana kokonaisuutta.” 

Yhteinen katsomusopetus laajenisi. Ateistikotien lapset kärsisivät. 

(s. 167) ”Turvataan jokaisen nuoren, kesken koulutuksen maahan tulleiden ja paperittomien oikeus suorittaa perusopetus loppuun.” 

Tässä voi yrittää sulattaa jäätyneeseen tilaan jäänyttä yhdistyksemme lakialoitetta ja sitä tukeneita kanteluitani oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta koskevan perusopetuslain pykälän muuttamisesta pykälän yksikäsitteisen sovellettavuuden, yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden tähden. 

(s. 168) ”Vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja uuden lukiolain toimeenpanoa.” 

On pyrittävä torjumaan uskontotiedon vaara. On jatkettava yhdistyksemme ajamaa ja kanteluideni tukemaa lukiolain uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevan pykälän viimeisen momentin täsmentämistä niin, että nämä oppiaineet ovat keskenään valinnaiset 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle eikä vain opiskelijalle, joka on aloittanut lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, tämän ehdon käytyä epämääräiseksi tai liian ankaraksi 1.1.2018 alkaen.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?