HALLITUKSEN ESITYS MINISTERIN VALASTA JA VAKUUTUKSESTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAAN (17.8.2018)


a) Uutisessani Ministerin valasta ja vakuutuksesta kelvoton hallituksen esitys (4.6.2018) [HTML] kuvaamani tapahtumat saivat jatkoa, kun ke 13.6.2018 valtioneuvosto antoi uuden hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta (HE 84/2018 vp) lähetettyään samalla eduskunnalle kirjelmän aiemman hallituksen esityksen (70/2018 vp) peruuttamisesta. Uusi esitys oli aivan sama kuin peruutettu hallituksen esitys, jonka valtioneuvosto antoi eduskunnalle ensin virheellisessä muodossa 31.5.2018 ja johon sitten tehtiin korjauksia (poistettiin vakuutuksen kaavasta sanat "Jumalan ja") 1.6.2018. Peruutuksen perusteluissa todettiin, että hallituksen esityksen säännöksessä oli kirjoitusvirheeseen rinnastettava selvä virhe, kuten esityksen perusteluista ilmeni selvästi, ja että esittelijä oli ilmoittanut tästä eduskunnalle sekä korjannut virheen. Kuitenkin eduskunnan puhemiesneuvosto oli saatuaan tästä virheen korjauksesta oikeuskanslerilta muistion katsonut kokouksessaan ke 6.6.2018 (PmNP 64/2018 vp), ettei esitystä korjausten mukaisessa muodossa tule viedä lähetekeskusteluun. Peruutusta koskeneessa muistiossa 12.6.2018 väitettiin, että virheen oli huomannut esittelijä, mutta silloin kyllä sivuutettiin virheestä oikeuskanslerille 31.5.2018 tekemäni kantelu. 

Joka tapauksessa lähetekeskustelu oli sitten ma 18.6.2018. Mutta keskustelua ei syntynyt. Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

Perustuslakivaliokunnan kokouksessa ke 20.6.2018 asia ilmoitettiin saapuneeksi valiokuntaan mietinnön antamista varten. Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman ja päätti kutsua kuultaviksi valtioneuvoston kanslian edustajan, valtioneuvoston oikeuskanslerin Tuomas Pöystin, professori Juha Lavapuron ja professori Veli-Pekka Viljasen. Valiokunnan seuraava kokous on ke 5.9.2018 tai puheenjohtajan kutsun mukaisesti tätä aikaisemmin. 

On outoa, ettei yksikään kansanedustaja kuvitellut itseään uudeksi ministeriksi, joka haluaisi vannoa ministerin valan tai antaa ministerin vakuutuksen, mutta kelvollisessa muodossa, ja joka tätä varten olisi halunnut puuttua valan tai vakuutuksen kaavaan tai jopa koko uskonnollisen valan ehdotukseen ja käyttää tästä puheenvuoron lähetekeskustelussa. 

Hallituksen esityksen mukaan ehdotetut säännökset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Perustuslakivaliokunta onkin nyt mietinnönlaatimisvaliokunta, joten sen kyllä tulisi olla kiinnostunut kuulemaan myös muita kuin perustuslakiasiantuntijoita. Siksi yhdistyksemme aikoo antaa lausunnon valiokunnalle. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2018, mutta riittääkö todellakin syyskuu asian käsittelyyn? 

b) Yllä mainitsemassani uutisessani lihavalla ollut alustava ehdotuksemme tiiviiksi (yksinomaisen) ministerin juhlallisen vakuutuksen kaavaksi on toisaalta turhan lähellä virkavakuutuksen kaavaa ja toisaalta kömmähtävä sanojen "oikeudenmukaisesti" ja "kaikin voimin" rinnastumattomuuden tähden. Edelleenkin tekeillä olevassa lausunnossamme perustuslakivaliokunnalle ei riitä vaatia, että uskonnollisesta ministerin valasta luovutaan, vaan on myös arvosteltava valan ja vakuutuksen kaavoja sekä, mikä tärkeintä, on lisäksi pystyttävä tarjoamaan kelvollinen ministerin vakuutuksen kaava. Parasta tietysti olisi, että perustuslakivaliokunta päätyisi ehdottamaan, että säädetään vain suppea ministerin vakuutus ja että vakuutuksen kaavan laatisi sitä varten erikseen koottava toimikunta. 

c) Luin hallituksen esityksen sivulla 2 mainitun oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaiseman selvityksen Virkavalan kehitys (4/1988). Sen oli laatinut oik. yo. Tuula Majuri. Mutta opuksesta ei löytynyt ohjeita vakuutusten kaavojen kirjoittamiseen. Viime aikoina on lainsäädännön ulkopuolella laadittu uskonnottomia ammatillisia valoja, mutta vaikka ne ovat sisällöltään mielekkäitä, eivät ne yksityiskohtaisuudessaan käy malliksi ministerin vakuutukselle.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?