LAUSUNNOT EIVÄT KAATANE MINISTERINVALAA (11.4.2018)


Uutisessani Lausuimme HE-luonnoksesta: ministerin juhlallinen vala ja vakuutus (4.4.2018) [HTML] kertomani valtioneuvoston kanslian järjestämä lausuntokierros päättyi eilen 10.4.2018. Tänään pyysin saapuneet lausunnot VNK:n kirjaamosta. Lisäaikapyyntöjä lausunnon antamiseen ei ollut saapunut; siitäkin kysyin. Aion kuitenkin jonkin ajan kuluttua tiedustella mahdollisesti myöhässä annettuja lausuntoja.

Tarkastelen nyt lausuntoja. Ensin niiden tahojen, jotka oli mainittu lausuntopyyntöasiakirjan 19.3.2018 jakelulistassa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunnosta 9.4.2018 (dnro OKV/19/20/2018) oikeuskanslerinvirasto tiedotti seuraavasti:

"Oikeuskansleri antoi lausuntonsa hallituksen esityksestä valtioneuvostosta annetun lain muuttamiseksi. Esityksen mukaan ministerin olisi ennen tehtävään ryhtymistään vannottava ministerin juhlallinen vala tai annettava ministerin juhlallinen vakuutus. Nykyisten säännösten mukaan ministerin on vannottava virkavala tai annettava virkavakuutus sekä annettava tuomarinvakuutus.

Oikeuskansleri totesi perustuslaissa turvatun uskonnonvapauden koskevan myös ministereitä. Toisaalta ministerit käyttävät perustuslain mukaan valtioneuvoston jäseninä ylintä maallista hallitusvaltaa. Heillä on virkatoimissaan velvollisuus noudattaa yhdenvertaisuuden periaatetta ja muun muassa uskontoon perustuvan syrjinnän kieltoa sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Oikeuskanslerin mukaan perustuslaista ja muusta lainsäädännöstä ilmenevien periaatteiden valossa olisi oikeudellisesti paremmin perusteltua, että ministerit eivät vannoisi uskonnollista ministerin valaa vaan antaisivat ainoastaan ministerin vakuutuksen. Tämä olisi myös johdonmukaista sen vuoksi, että tasavallan presidentti antaa toimeensa ryhtyessään juhlallisen vakuutuksen perustuslain nojalla."

Lausunnossaan oikeuskansleri totesi, että uskonnollisesta tuomarin valasta luopumisen perusteena oli tuomarin tehtävän katsominen maalliseksi tehtäväksi. Hän katsoi, että hallitusvallan käytön uskottavuus yhdenvertaisuuden periaatteen turvaamisessa ja edistämisessä edellyttää, että hallitusvaltaa käyttävät ministerit eivät uskonnonvapaudesta huolimatta korostetusti esiinny jonkin uskonnon tai vakaumuksen edustajina. Huomauttaisin tästä, että pitää toki nähdä ero siinä, edustaako ministeri jotakin uskontoa yksityisesti, vaikka mahdollisesti yleisöjulkisestikin, vaiko valtiovallan tilaisuutta hyväksikäyttäen, ministerin toimen vinouttaen.

Oikeuskansleri huomautti myös, että se esitysluonnoksen esittämä sääntelyvaihtoehto, että vala- ja vakuutusasetusta vain muutettaisiin tasavallan presidentin asetuksella, koski ainoastaan siirtymäkautta perustuslain voimaantulon 1.3.2000 jälkeen. (Sen olisi nähnyt sivulla 3 mainitun 4 §:n perusteluista.)

Ministeriöistä kahdeksan (UM, PLM, VM, OKM, LVM, TEM, STM, YM) antoi lausunnon. Ne olivat muotoa, että ministeriöllä ei ollut huomautettavaa tai lausuttavaa; korkeintaan saatettiin lainata esityksestä pari virkettä tai sanoa, että esityt muutokset olivat perusteltuja. Poikkeuksena oli ympäristöministeriö, joka totesi, että lakiesityksen 4 b §:n osalta ei ole esitetty kaavojen sisällön määräytymistä koskevia perusteluita. (Yhdistyksemme lausunnossa on muutoin selvitetty, kuinka kaavat on koottu, paitsi, että vielä silloin huomaamatta jäi, että kaavojen keskimmäinen virke on saatu muokkaamalla perustuslain 1 §:n yhtä virkettä.)

Muut kolme ministeriötä (OM, SM, MMM) eivät antaneet lausuntoa. (Tietenkään VNK itse ei lausunut esityksestään). Kuten aiemmassa uutisessani kerroin, oikeusministeri Antti Häkkänen oli Iltalehden haastattelussa 29.3.2018 kertonut pitävänsä perusteltuna ottaa mallia tasavallan presidentin vakuutuksesta (Iltalehden uutisoitua 27.3.2018, että Vapaa-ajattelijain liitto haluaisi poistaa uskontoviittaukset ministerien valasta). Oli siis yllätys ja paha pettymys, että oikeusministeriöstä ei kuitenkaan lausuntoa tullut. Eikö Häkkänen ollut saanut ministeriötään ruotuun? Painava lausunto oikeusministeriöstä olisi ollut tarpeen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksella ei ollut huomauttamista tehdystä esityksestä. "Erinomaista on, että esityksessä on otettu huomioon perustuslain 11 §:ssä turvattu positiivinen uskonnonvapaus eli oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa yhdenvertaisesti negatiivisen uskonnonvapauden kanssa." Jos käytössä olisi vain ministerinvakuutus, järjestäisiköhän ev.-lut. kirkko ministerille tämän pyynnöstä täydentävän valatilaisuuden?

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus ilmoitti kannattavansa esitystä.

Katolinen kirkko Suomessa, Suomen Islamilainen Neuvosto ry ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry olivat jakelulistalla mutta eivät antaneet lausuntoa.

Suomen Humanistiliitto ry ja Vapaa-ajattelijain Liitto ry (jolta myös lausunto 29.12.2017) olivat jakelulistalla ja vastustivat lausunnoissaan uskonnollista ministerin juhlallista valaa neutraalin ministerin juhlallisen vakuutuksen hyväksi. Yhdyn seuraavaan ihmettelyyn humanistien lausunnossa: "Voidaankin perustellusti kysyä, miten ministerin ilmoitus vakaumuksestaan (vala) lisää hänen pätevyyttään tai uskottavuuttaan ministerin tehtävissä."

Lausuntoja annettiin ohi jakelulistankin. Yhdistyksemme Pääkaupunkiseudun ateistit ry, Totuuden Ystävät rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta (ks. lausuntosivu) ja Liberaalipuolue - vapaus valita r.p. vastustivat kukin uskonnollista valaa ja kannattivat kaikille samanlaista, uskonnollisesti neutraalia vakuutusta.

Lausunnon antoi lisäksi dos. Niko Huttunen. Hän on teologian tohtori ja Uuden testamentin eksegetiikan dosentti. Hän haki kenttäpiispuutta vuonna 2012 ollessaan Espoon hiippakunnan hiippakuntasihteeri. Olen pannut merkille hänen lehtikirjoituksensa, joista eräässäkin hän esitti sotilasvakuutuksen sanokaamme piiloluterilaisena. Ajatus ei ollut uusi, ja jo siksikin lausuntomme mukaan ministerin juhlallisen vakuutuksen kaavassa on oltava omistusliitteisesti "kunniani ja omantuntoni kautta". Hän toimi ev.-lut. kirkon kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan sihteerinä valiokunnan laatiessa mietinnön 2/2017 kirkon nelivuotiskertomuksesta Osallistuva luterilaisuus vuosilta 2012-2015; mietinnöstä oli uutiseni Kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunta hylkää ihmisoikeudet (23.10.2017) [HTML]. Tässä yhteydessä haluan kertoa, että tästä mietinnöstä käytti ev.-lut. kirkon kirkolliskokouksen täysistunnossa 7.11.2017 puheenvuoron edustaja Jaakko Weuro, joka yhtyi moitteisiini, jotka jälkikäteen nähden koskivat juuri Huttusen näkemyksiä, sanoen:

"Jatkotyöskentelyn kannalta haluaisin nostaa kuitenkin esille yhden huolen, joka minulle välittyy tästä tulevaisuusvaliokunnan mietinnöstä. Tässä kirkon yhteiskunnallista asemaa koskevassa jaksossa otetaan varsin institutionaalinen näkemys kirkon rooliin yhteiskunnassa. Tässä jaksossa problematisoidaan sitä, että kirkkoa on haastettu ja kirkon asemaa on yhteiskunnassa pyritty myös eri tavoin rajaamaan ja rajoittamaan. Mielestäni tässä tarkastelussa on jäänyt kuitenkin liian vähälle pohdinnalle se, miksi kirkon rooli voidaan nähdä uhkana, mitkä ovat niitä tekijöitä sen taustalla, että koetaan yksilöiden tarvitsevan jopa perustuslaillista suojamuuria kirkkoa vastaan. Jäin pohtimaan sitä, että emmehän me tule nyt käyttämään tulevia vuosia siihen, että pyrimme katsomaan taaksepäin ja jollain tavalla tarttumaan johonkin sellaiseen menneeseen asemaan ja menneeseen yhteiskuntaan, joka on jo mennyt. Vaan pyrimmehän me katsomaan tulevaisuuteen ja hakemaan sellaisia ratkaisuja, joissa kirkon sanoma ymmärretään ja nähdään mahdollisuutena, ei uhkana?"

Huttunen ensiksi lyttää todistajan ja tuomarin valojen poistamiselle esitetyt perustelut ministerin valan puolusteluksi. Siinä yhteydessä hän sanoo: "Uskonnollisesti se [vala] on monoteistinen, mikä on maassamme toimivien uskonnollisten yhdyskuntien ylivoimaisesti tavallisin kanta." Lausuntomme mukaan valan muutoin mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan sitomaton muoto ei silloin salli Raamattua valatilaisuuteen, sillä sehän paljastaisi vailla lain tukea vannojan kirkkouskovaisen (tai tapakirkkouskovaisen) vakaumuksen erotukseksi siitä, että vannojalle valan Jumala olisi hänen yksityisensä. Sitten Huttunen esittää täydennyksiä esityksen perusteluihin. Tällöin hän sanoo vastoin eduskunnan perustuslakivaliokunnan uskonnonvapauslain säätämisen yhteydessä esittämää: "Tulkintaa, että vakuutus olisi uskonnollisesti neutraali, ei voi sellaisenaan pitää oikeana. Vakuutus ei ole neutraali silloin, kun sillä on uskonnollinen vaihtoehto." Ei olekaan, mutta se seikka juuri on vahvin syy poistaa vala, sillä vakuutuksen valitseminen valan sijaan voi henkilölle olla seurauksiltaan raskas. Huttunen pitää kiistanalaisena esityksen väitettä, että perustuslain 76 §:n tähden julkinen valta ei ole tunnustukseton. Toisaalta hän katsoo, että kategorinen väite valtion tunnustuksettomuudesta on muodostumassa yhä ongelmallisemmaksi, sillä hänen mukaansa maahanmuuton lisääntyminen on johtamassa siihen, että luterilainen uskonto ja siitä kumpuava arvomaailma nousee näkyviin. Muita arvoja hän ei tunnustakaan. Niinpä hänen mukaansa mahdollisuus uskonnolliseen ministerin valaan ilmentää paitsi positiivista uskonnonvapautta myös suomalaisen kulttuurin syvärakennetta. Vakuutus siis ei ilmentäisi. Lausunto myös ehdottaa kahta korjausta lain sanamuotoihin. Valan tulisi päättyä ymmärrettävämmin (rukoukseen omana virkkeenään): "Jumala minua auttakoon tässä tehtävässä ruumiillisesti ja henkisesti."

Huttusen intoluterilaisuus saattaisi olla ministerin valaa vastaan.

Joka tapauksessa lausuntokierros oli pettymys. Ministeriöt eivät olleet nähneet vaivaa asiassa. Olisikin vaatinut ponnisteluja kirjoittaa perusteluita luonnosteltua uskonnollista ministerinvalaa vastaan; niitähän itse esitysluonnos ei antanut. Pelkään, että vala toteutuu. Täksi viikoksi aiottua asian esittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa siirrettiin alkuviikosta kuudella viikolla eteenpäin, mutta tuskinpa niin paljon aikaa tarvitaan. Toisin olisi ollut, jos ministeriöiden lausunnoissa olisi ilmennyt valan vastustusta.

Pitää valmistautua lausumaan tiiviisti asiasta asianomaiselle eduskunnan valiokunnalle.

***

Lisättäköön, että eilen tiedustelin puhelimitse oikeuskanslerinvirastosta, mitä lausuntomme sivulla 5 mainitulle kantelulleni vala-asetuksen muuttamisen esittelystä valtioneuvoston yleisistunnossa kuuluu. Ks. Kantelut-osaston kohta 22. Ei muuta kuin että asiani (dnro OKV/392/1/2018) valmistelija/esittelijä on vanhempi oikeuskanslerinsihteeri, OTT, VT Minna Ruuskanen OKV:n valtioneuvostoasiain osastosta (Ruuskasen tiedot tilanteesta 31.12.2016). Saattaa olla, että on ensin odotettava lopullista hallituksen esitystä, sillä kanteluni täydennyksessä viittasin esitysluonnokseen.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?