EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ARKEA. (16.9.2017)


Saate: Yhdistyksemme julkaisee ohessa Raimo Toivosen aiheellisen kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle salailusta Jyväskylän kirjastotoimessa.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja

***

RAIMO TOIVONEN 11.9.2017
Eläkeläinen
Täysinpalvellut (ent.) asianajaja
Rakennusmestari
Jämsä
Sähköposti: raimo.toivonen(at)kolumbus.fi


EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE

KANTELIJA: Raimo Toivonen

VASTAAJAT: Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta/ Seija Laitinen-Kuisma. Kirjastotoimenjohtaja
Hanna Martikainen. Kirjastotoimenjohtaja
Anne Oinonen. Kirjastonhoitaja

ASIA

Vastaajien hallintomenettely ja käytös tarjottuani kirjaani ”Asunto-osakeyhtiön arkea” Jyväskylän kirjastolle ilmoiteltavaksi ja laitettavaksi suuren salin hyllylle kaikkien lukijoiden rajoituksetta lainattavaksi.

Kirjaston kirjallisuusluettelossa kirja mainitaan, mutta siihen liittyy merkintä ”Ei lainattavissa”.

Kirjallisuusluettelon mukaan tätä kirjoitettaessa on kirjaa Keski-kirjastoissa hyllyillä yhteensä 0 kpl, lainattu yhteensä 0 kpl ja lainattu tänä vuonna 0 kpl. Satunnainen, vähemmän kokenut tiedon etsijä, kuten kerrostalon asukas, luopuu näillä tiedoilla suunnitelmastaan saada kirja luettavakseen.

Kirja olisi pitänyt laittaa kirjallisuusluetteloon ”Saatavilla”-merkinnöin ja se olisi pitänyt laittaa ensisijaisesti Jyväskylän kirjaston suuren salin hyllylle kaikkien lainattavaksi rajoituksitta.

Jyväskylän kulttuuritoimi on salaillut kirjaa aiheettomasti. Selitän edempänä tarkemmin miten salailu tapahtuu.

Minun sananvapauteni edellyttää saada kirja tavanomaiseen täydelliseen julkisuuteen ja lainaukseen.

VAATIMUS

Pyydän ryhtymään Jyväskylän kulttuuritoimen lainvastaisen menettelyn johdosta tarpeellisiin toimiin.

Lopullinen tavoitteeni on saada keinolla millä tahansa asiani käsitellyksi kulttuuritoimessa ja tarpeen mukaan myös ylemmässä viranomaisessa ja siis lopulta saada kirja kirjallisuusluetteloon ”Saatavilla” -merkinnöin ja salin hyllylle kaikkien lainattavaksi.

KIRJAN SISÄLTÖ

”Asunto-osakeyhtiön arkea” -kirja on ajankohtainen, tiedollinen, epäkaupallinen, satiirinen, vaihtoehtoinen ja korostetusti julkisuushakuinen. Kirjassa etsin, havaitsen ja julkistan virheitä asioiden hoidossa. Kirja on kriittinen erityisesti isännöintitahoa kohtaan. Pohdin, miksi taloyhtiöiden yhtiökokoukset eivät kiinnosta osakkaita ja miksi hallituksen jäsenten keski-ikä on usein hyvin korkea. Tämän luontoista tietoa on tarjolla rajoitetusti. Kirja on kuvitettu.

Hyödynnän kirjassa lakimiehen ja rakennusmestarin taidot samassa henkilössä. Kirjassa on toinen puoli juridiikkaa ja toinen puoli rakennustekniikkaa. Olen ollut itsekin taloyhtiön isännöitsijänä. Käytän nimeltä mainiten esimerkkinä jämsäläistä asunto-osakeyhtiötä, jonka osakas olen. Mainitsen nimeltä kaupallisia liikeyrityksiä ja henkilöitä, jotka omaavat tai tavoittelevat julkisuutta. Näin en mainitse taloyhtiön hallituksen jäsenten nimiä. Selostan taustoineen ainutkertaisen isännöintitoimiston myynnin toiselle isännöintitoimistolle.

Kirjassa on seuraavat alaotsikot:

 • Kylpyhuoneen rakenteet ja niiden hoito
 • Kylpyhuoneiden korjaustoimet
 • Hallintoa ja muuta
 • Isännöintisopimuksen tekeminen ja julkistaminen

Kirjassa ei ole sisältönsä puolesta estettä tulla laitetuksi kirjallisuusluetteloon ”Saatavilla” -merkinnöin ja salin hyllylle kaikkien lainattavaksi. Kirjaa kirjoittaessani huomioin kaiken aikaa sen kelvollisuuden kirjastoon. Väitän, että vaihtoehtokirjat ovat lukijapiireissä mielenkiintoisempia ja samalla kiistellympiä kuin tavalliset kaupalliset kirjat. Asia koskettaa 2 500 000 asunto-osakehuoneistossa asuvaa suomalaista. Kirjastot ovat monopoliasemassa epäkaupallisen ja vaihtoehtoisen aineiston julkistajina. Kirjan tason selvittämiseksi pyydän perehtymään siihen tarpeellisessa määrin. Johdannosta ja sisällysluettelosta ilmenee paljon.

KANTELUN OIKEUDELLISET PERUSTELUT. JULKISUUS

Kirjastojen tehtävänä on edistää aktiivista kansalaistoimintaa, demokratiaa ja sananvapautta, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Hallinnossa asioivan tulee saada asianmukaisesti hallinnon palveluita. Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Viittaan myös julkisuuslain periaatteisiin.

VASTAAJIEN VASTAUSKIRJOITUKSET JA PERUSTELUT

Vastaajien vastauskirjoituksissa ei ole perusteluja. Minä en voi vastata niihin tässä. Hyvän hallinnon mukaan perustelut pitää esittää. Itse miellän kulttuuritoimen todellisiksi perusteluiksi salaamistarkoituksen.

Pyydän saada vastata vastaajien tässä kanteluprosessissa mahdollisesti esittämiin perusteluihin.

SALAILUTOIMINTO
KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET 2017 – 2021
MAAKUNTAKOKOELMAN AINEISTOT
KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKOKOELMAN AINEISTOVALINNAN PERIAATTEET

Valintaperiaate-ohjeen mukaan Keski-Suomen erillisessä maakuntakokoelmassa on maakuntaan liittyvää aineistoa.

”Aineistot” -ohjeen mukaan ”maakuntakokoelma” sijaitsee fyysisesti Jyväskylän kirjastorakennuksessa erillisessä ”Martti Korpilahti” -huoneessa. Kokoelmasta ei anneta kotilainoja. Asiakkaat voivat käyttää kokoelmaa kirjaston tiloissa.

Juuri mainitut ohjeistot löytyvät Jyväskylän kirjaston internetsivustolta kaikille, jotka osaavat käyttää internetiä.

”Asunto-osakeyhtiön arkea” -kirja on sijoitettu maakuntakokoelmaan ja siis fyysisesti Martti Korpilahti -huoneeseen.

Luettelomerkintä ”Ei lainattavissa”, nollalainaamistiedot, sijoittaminen maakuntakokoelmaan, (poikkeuskäyttömahdollisuus) ja salailu muodostavat yhden toimintokokonaisuuden. Salailu on toiminnon ainut tavoite. Mieleeni ei tule etua tai turvaa, jonka erikoiskohtelu toisi kirjalleni.

En yritäkään täsmentää tässä miten suppea tai laaja ”Ei lainattavissa” -merkityistä kirjoista myönnettävä poikkeuskäyttömahdollisuus on. En myöskään pohdi miten paljon ja millä vertailuperusteilla Jyväskylän kirjastossa on muita ”Ei lainattavia”, nollalainattuja kirjoja. Totean vain, että ”Asunto-osakeyhtiön arkea” -kirja ei ole salissa hyllyllä kaikkien lainattavissa vaan on käytännössä täysin tai lähes täysin salailtuna. Salailuun ei ole perustetta. Salailu on vastoin lakia. Tämä on tämän kantelun ydin.

Olen toimittanut kirjan Jyväskylän kirjastoon kahtena (ilmais)kappaleena, nimittäin 15.2.2016 ja 24.1.2017. Näin yksi kirjakappale on ollut laitettavissa salin hyllylle kaikkien lainattavaksi ”Saatavilla” -merkinnöin ja toinen tarpeen mukaan maakuntakokoelmaan.

Kirjojen ilmaisominaisuus ja omakustanteisuus eivät ole hylkäämisperusteita, niin kuin kirjasto-ohjeistoistakin ilmenee. Minä olen noudattanut kirjaston lahjoitussopimuskäytäntöä paitsi en ole luopunut oikaisuvaatimusoikeudestani.

Seuraavassa luvussa ”Kantelukelpoisuus” selvitän vastaajien lainvastaiset menettelyt koskien oikaisuvaatimusosoituksen antamista, oikaisuvaatimuksen käsittelyä sekä hallintokantelun käsittelyä.

KANTELUKELPOISUUS

Ajatellen kantelukelpoisuutta on tapahtunut seuraavaa:

 • 13.2.2016. Toivonen: Lähetin kirjan Jyväskylän kirjastoon. Kirjastolta ei vastausta.
 • 18.3.2016. Toivonen: Kiirehdin asian käsittelyä. Viimesijainen pyyntö saada oikaisuvaatimusosoitus.
 • 31.3.2016. Kirjasto: Ei itse asiaa koskevaa palautetta. Ikään kuin valmisteluaineistoa. Ei oikaisuvaatimusosoitusta.
 • 25.5.2016. Toivonen: Oikaisuvaatimus lautakunnalle. Lautakunta ei käsitellyt sitä.
 • 16.6.2016. Kirjasto: Ei itse asiaa koskevaa palautetta. Ikään kuin valmisteluaineistoa. Osoitus tehdä lautakunnalle hallintokantelu.
 • 24.1.2017. Toivonen: Hallintokantelu lautakunnalle. Lautakunta ei käsitellyt sitä.
 • 31.1.2017. Kirjasto: Ei itse asiaa koskevaa palautetta. Ikään kuin valmisteluaineistoa.

Virkailijoiden selityskirjoituksissa ei ole oikaisuvaatimusosoituksia pyydettynäkään. Lautakunta ei ole käsitellyt yhtä oikaisuvaatimustani ja yhtä hallintovalitustani. Valituksentekomahdollisuus hallinto-oikeuteen on tehty ongelmalliseksi siten, että ei ole olemassa tai saatavissa oikaisuvaatimukseen tehtyä päätöstä. Selitykset on naamioitu valmistelun luontoisiksi. Minä en ole tilaisuudessa tekemään menestyvää oikaisuvaatimusta lautakunnalle tai menestyvää valitusta hallinto-oikeuteen. Olen umpikujatilanteessa. Kulttuuritoimi tarkoittaa nykyisen olotilan jäävän pysyväksi. Katson teidän voivan tutkia tämän kantelun ikään kuin lopullisesta viranomaistoiminnasta tehtynä.

Virkailijat kertovat, että noudattamansa käsittelymenettely on kirjastossa tavanomainen.

TAUSTASEIKKOJA

Jyväskylän kulttuuritoimi ei ole ilmoittanut mitään perustetta hylkäävään ja turhauttavaan toimintaansa. Salailutarkoitus on tullut ilmi. Viittaan omasta puolestani vielä eräisiin korruptiivisiin seikkoihin, jotka ovat saattaneet vaikuttaa heidän toimiinsa ja käytökseensä:

Kulttuuritoimella on joitain henkilökohtaisia, vallan käyttöön ja jakoon liittyviä aatteellisia, moitittavia, tunteen varaisia ja lähemmin tuntemattomia vaikutteita.

Tarjolla on asetelma, että Jyväskylän kirjastovirkailijat vaikuttavat Finland BTJ Oy:n ja Suomen Kirjastoseura ry:n kautta valtakunnallisesti siten, että kirjastovirkailijat hylkivät ilmaiskirjoja ja pyrkivät siten ohjaamaan kirjavälityksiä ja provisioita BTJ:lle ja edelleen osinkotuloja Kirjastoseuralle. Kenties tällainen asetelma vaikuttaa yksittäistapauksessa siten, että minunkin ilmaiskirjaani ei oteta Jyväskylän kirjaston luetteloon ”Saatavana” -olevaksi ja lainattavaksi suureen saliin.

Kirjastoseuran hallituksen kaikki jäsenet ja varajäsenet ovat kirjastovirkailijoita. Kirjastoseura omistaa BTJ:n osakekannasta 10 prosenttia. BTJ tuotti vuonna 2016 voittoa 239.000 euroa. Kirjastoseura sai siitä osinkoa 23.900 euroa. Osinkoa tulee vuosittain. Toiminta-asetelma on korruptiivinen.

Professori Ari Salmisen suorittaman kansalaiskyselyn mukaan piilokorruptiota esiintyy. Sitä esiintyy vallan väärinkäyttönä, salailuna, epäterveenä vastavuoroisuutena ja poikkeamisina hyvän hallinnon vaatimuksista ym. Mainitsee kuntatoimen eniten piilokorruptoituneiden hallintoalojen joukossa. Piilokorruptio toimii harmaalla alueella ja aiheuttaa turhautumista ja voimattomuutta kansalaisissa sekä epäluottamusta yhteiskuntaa kohtaan. Kansainvälisten vertailujen muodostama kiiltokuva suomalaisesta tilanteesta ei ole koko kuva. Piilokorruptiota on vaikea havaita ja siksi vaikea torjua. Salonen edellyttää kansalaisilta aktiivisuutta piilokorruption ehkäisemiseksi.

Raimo Toivonen


Liitteet:

Vastaus. Oinonen 31.3.2016
Vastaus. Martikainen 16.6.2016
Vastaus. Laitinen-Kuisma 31.1.2017
Kirjallisuusluettelon ote 28.7.2017
Kirjastoaineiston valintaperiaatteet 2017 – 2021
Maakuntakokoelman aineistot
Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet
Kirja. Asunto-osakeyhtiön arkea


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?