LUOTEIS-LAPIN VAPAA-AJATTELIJAIN SÄÄNTÖMUUTOSESITYS OULUN LIITTOKOKOUKSELLE (7.5.2017)


Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat (LLVA) teki yhdistyksen kokouksessaan 25.3.2017 sääntömuutosesityksen Oulun liittokokoukselle (LK 10.-11.6.2017). Esitys saapui liittohallitukselle (LH) määräajassa. LH kertoo määräajan olleen 5.4.2017, vaikka liiton sääntöjen mukaan määräaika on 60 päivää ennen LK:sta.

Esityksessä (SME2017/LLVA) halutaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä sääntöjen pykäliin 9, 10, 11, 12. Vielä halutaan lisätä sääntöjen loppuun uusi 19 §.

9 § Liittovaltuusto

Yhdistyslaki on sallinut vuodesta 2010 lukien, että myös valtuutettujen kokous on mahdollista järjestää muuten kuin istuntokokouksena, mikä oli tätä ennen kielletty. Vapaa-ajattelijain liitossa liittovaltuuston (LV) kokouksia ei ole toistaiseksi järjestetty etäkokouksina. Nyt esitetään, että pykälään lisätään neljäs, uusi kappale näin:

”Liittovaltuusto voi tarvittaessa pitää kokouksiaan myös etäkokouksina tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten suostumuksella”.

Yksikin varsinainen (yhteensä 11 varsinaista jäsentä) tai varajäsen (yhteensä 10 varajäsentä) voi estää tällaisen kokouksen pitämisen.

Ehdot kokouksen pitämiselle ovat tiukat. Etäkokous voisi tulla kysymykseen esimerkiksi päätettäessä kiinteistökaupasta, jos asia olisi tavallaan pihvi jo ennen kokousta. Näin säästettäisiin vaivaa ja kokouskustannukset lähes kokonaan.

Saman pykälän viidenneksi kappaleeksi esitetään lisättävän päätösvaltaisuusraja:

”Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on paikalla puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet liittovaltuuston jäsenistä”.

Säännöissä on hyvin pitkään ollut se ällistyttävä tilanne, että päätösvaltaisuusraja puuttuu. Tällöin päteviä päätöksiä voi tehdä yksikin liittovaltuutettu, jos kokous muutoin on laillisesti koolle kutsuttu. Vaikkei näin ole tapahtunut, päätösvaltaisuusrajan lisääminen sääntöihin on tärkeää. Lisäyksen jälkeen päteviä päätöksiä syntyisi vain vähintään kuuden jäsenen ollessa läsnä, ei kuitenkaan silloin, kun sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa.

10 § Liittovaltuuston varsinaiset kokoukset

Nykysääntöjen mukaan vuosittain on kaksi LV:n kokousta. LH rikkoo systemaattisesti sääntöjä siten, että liittokokousvuonna se ei kutsu LV:n kevätkokousta koolle. SME2017/LLVA tahtoo säilyttää LV:n kevätkokouksen ja täydentää käsiteltävien asiain luetteloa nimenomaisella lisätyllä sääntökohtalla 3.:

”3. käsitellä muut liittovaltuustolle esitetyt sekä liittovaltuuston jäsenten esittämät asiat,”.

Tälläkin hetkellä on selvää, että LV:n on käsiteltävä sen toimivaltaan kuuluvat kaikki asiat riippumatta siitä kuka niiden esittäjä on. Koska liiton toiminta on surkastunut ja esityksiä tulee hyvin vähän LK:lle tai LV:lle, ongelma ei ole realisoitunut. Lisättävä kohta ei kuitenkaan ratkaisisi nykyongelmaa, jossa LH rikkoo sääntöjä ja jättää liittokokousvuonna kutsumatta koolle LV:n kevätkokouksen. Kun tätä kevätkokousta ei haluta pitää, olisi viisainta poistaa säännöistä sen pitämisvelvollisuus ja karsia kokousbyrokratiaa.

SME2017/LLVA esittää samaa lisäystä myös LV:n syyskokouksen tehtäviin:

”3. käsitellä muut liittovaltuustolle esitetyt sekä liittovaltuuston jäsenten esittämät asiat”.

Tämäkin lisäys korostaisi myös muiden kuin LH:n oikeutta tehdä esityksiä LV:lle ja saada ne käsitellyiksi. Voin kannattaa esitystä.

11 § Liittohallitus

Pykälän neljänteen kappaleeseen SME2017/LLVA esittää lisäyksen siten, että myös varapuheenjohtaja voisi kutsua LH:n kokouksen koolle, kun LH:n on päättänyt kokouspäivästä:

”Liittohallitus kokoontuu määräpäivinä, jotka se itse päättää, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään neljännesvuosittain tai kolmen jäsenen vaatimuksesta”.

Kun LH ja LV yksissä tuumin ovat toistuvasti estäneet avautuneen liiton puheenjohtajan paikan täytön ja tällä tavalla rampauttaneet liiton toimintaa, lisäys lienee tarpeellinen. Tälläkin hetkellä liitto on ilman puheenjohtajaa.

Pykälän viidenneksi kappaleeksi esitetään lisättäväksi uusi kappale:

”Liittohallitus voi pitää kokouksiaan myös etäkokouksina tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten suostumuksella”.

LH on jo vuosia pitänyt etäkokouksia, ainakin sähköpostikokouksia, joten lisäys saattaisi säännöt jo toteutuneen käytännön mukaiseksi.

Vielä esitetään lisättäväksi uusi, kahdeksas kappale:

”Liittohallituksen puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan on toimittava liiton kaikissa asioissa yhteistyössä liittovaltuuston puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kanssa”.

Tästä esityksestä LH ei pidä, vaikka yhteistyön pitäisi olla itsestään selvä asia. Nyt kyllä esiintyy myös sellaista yhteistyötä, jossa LH:n ja LV:n puheenjohtajat yksissä tuumin sopivat rikkovansa sääntöjä. Esitys tähdentäisi taas LV:n painoarvoa, vaikka LV:n valvontaa ja vaikutusvaltaa LH on koko ajan koettanut rajoittaa ja välttää. Esitys on kannatettava, koska LV on päättävä elin ja LH:n on viisasta tehdä sen kanssa hyvää yhteistyötä.

12 § Liittohallituksen tehtävät

12 §:n 9. kohdan SME2017/LLVA esittää lisättäväksi:

”päättää liittovaltuuston suostumuksella omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä omaisuuden hankkimisesta tarvittavine lainanottopäätöksineen. Liiton toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä päättää liittovaltuusto”.

En kannata esitystä. LH:lla tulee olla toimivalta rajoituksin myydä, vaihtaa ja kiinnittää liiton omaisuutta. Yksi rajoitus (”huomattava omaisuus”) on jo mainittu jälkimmäisessä virkkeessä. Lisäksi on muistettava yhdistyslain 23 §:n rajoitus. Sen mukaan kiinteää omaisuutta ei LH voi luovuttaa (myynti, vaihto, lahjoitus) eikä kiinnittää, vaikka omaisuuden arvo olisi vähäinenkin.

Samat rajoitukset eivät koske omaisuuden hankkimista. LH voi hankkia jopa huomattavan suuria omaisuuseriä ilman LV:n suostumusta, ellei tätä nimenomaisella sääntömääräyksellä haluta rajata. En näe, että siihen olisi ollut mitään syytä. Silloin, kun liitolla vielä meni hyvin, hankimme esimerkiksi kaksi sijoitusasunto-osaketta LH:n yhden kokouksen yhdellä päätöksellä sisältäen myös tarvittavat panttauspäätökset. Näin testamenteilla saadut huomattavat varat saatiin heti tuottamaan liitolle lisää varoja.

Uusi 19 § Muut määräykset

LLVA esittää sääntöjen loppuun lisättäväksi pykälän 19 Muut määräykset:

”Niiltä osin, mitä näissä säännöissä ei mainita, noudatetaan yhdistyslakia.”

Eikö kaikessa vapaa-ajattelijoidenkin yhdistystoiminnassa pitäisi noudattaa yhdistyslakia? Siksi lisäysesitystä voisi pitää turhana. Vapaa-ajattelijat eivät nykyisin kuitenkaan ole kovin tarkkoja lakien noudattamisen kanssa, vaikka siitä olisi heille hyötyä. Jos lisäys saa kannatusta, ei siitä mitään haittaakaan ole.


Lue myös

Vapaa-ajattelijain liiton sääntöjä halutaan taas muuttaa.  Kari Pasanen teki sääntömuutosesityksen (12.4.2017)
Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteet ja strategia vuosiksi 2017-2020 (20.4.2017)
Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen lausunnot liittokokousesityksistä Oulun liittokokoukselle (7.5.2017)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?