VASU2017-LUONNOKSEN KOMMENTEISTA KOOSTE (18.7.2016)

Tarkennettu 19.7.2016

Opetushallitus julkaisi 29.6.2016 verkkosivuillaan koosteen kommenteista, jotka oli annettu Opetushallituksen verkkokommentoinnissa 11.-22.4.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2017 luonnoksesta. Uutisessani [HTML] kerroin, että kommentoin luonnosta yhdistyksemme nimissä, ja sisällytin laajat kommenttini uutiseen. 

Kooste sanoo vastauksia tulleen 237; myös "erilaisilta yhdistyksiltä", kuten siis omaltamme. Kooste esittää piirakoina jakaumat kysymyksiin, joihin oli vastausvaihtoehdot valittavina. Lisäksi koosteen mukaan jokainen avoin vastaus luettiin läpi ja ne kirjattiin yhteenvetomaisesti Excel-taulukkoon. Koonnissa tarkasteltiin avointen vastausten pääteemoja. 

Omat kommenttini olivat luonnoksen vastaisia sen sisältämän ateisminvapautta loukkaavan (uskonnollisen) katsomuskasvatuksen tähden. Useimmiten valitsin ehdottomimman vaihtoehdon, ja perustelin sen. Eräisiin kysymyksiin, jotka eivät ehkä suoraan liittyneet katsomuskasvatukseen mutta jotka saatoin itse siihen yhdistää, valitsin perustellen vastausvaihtoehdon "Painopisteet eivät ole kaikilta osin oikeat". Aiheeseeni liittymättömiin kysymyksiin vastasin, etten tiedä, tai jätin vastaamatta. Piirakoissa päädyin useimmiten 0 % tai 1 % palaseen. 

Kysymyksen, ovatko luvun "Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu" painopisteet oikeat, vastausten jakauma oli seuraava: olivat oikeat 79 %, melko oikeat 17 %, eivät kaikilta osin oikeat 1 % sekä eivät oikeat (oma vastaukseni) 0 %; ei osannut sanoa 2 %. Lainaan kokonaisuudessaan kysymykseen liittyvän koosteen tekstin; lihavoin osuuden, joka kuvasi omaa vastaustani: 

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä että luvun painopisteet olivat oikeat (79 %) tai melko oikeat (17 %). Vastauksissa kiiteltiin esimerkiksi sukupuolisensitiivisyyden painottamista, uskonnottomuuden mainitsemisen tasavertaisena katsomuksena sekä kulttuurien moninaisuus -käsitettä. Vuorovaikutustaitoja sekä tunteisiin ja niiden käsittelyyn liittyviä taitoja toivottiin painotettavan enemmän luvun sisällössä (n=8). Muutamat vastaajat toivoivat myös uskonto- ja katsomuskasvatuksen selkiyttämistä tai poistamista. 

Termin katsomuskasvatus (ainoana) mainitsevaa lukua "Minä ja meidän yhteisömme" koski kysymys, ovatko luvun painopisteet oikeat. Vastaajista niitä piti oikeina 75 %, melko oikeina 20 %, ei kaikilta osin oikeina 2 % sekä ei oikeina (oma vastaukseni) 1 %; vastata ei osannut 2 %. Lainaan kokonaisuudessaan kysymykseen liittyvän koosteen tekstin; lihavoin osuudet, jotka kuvasivat omaa vastaustani: 

Vastaajista 96 prosenttia oli sitä mieltä, että luvun painopisteet ovat oikeat tai melko oikeat. Katsomuskasvatus herätti osassa vastaajista ihmettelyä tai kritiikkiä ja sen kuvaus tekstissä koettiin epäselväksi (n=5). Eettisestä kasvatuksesta koettiin olevan melko vähän tekstiä ja suomalaisen kulttuuriperinnön painottamista toivottiin enemmän. Luku nähtiin kuitenkin hyvin tärkeänä ja sen sisällössä painottuvan oikeat asiat. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toinen luonnos lähetetään viralliselle lausuntokierrokselle 15.8.-5.9.2016. Se julkaistaan myös Opetushallituksen verkkosivuilla 15.8.2016.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?