KOMMENTOIMME OPETUSHALLITUKSEN VASU2017-LUONNOSTA: PELKO TOTEUTUI (25.4.2016)

Täydennetty 28.4.2016

Uutisissani Varhaiskasvatuslaki uhka ateisminvapaudelle [HTML] (11.4.2015) ja Kommentoimme varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistamista [HTML] (20.11.2015) kertomani pelkoni yhteisestä katsomuskasvatuksesta varhaiskasvatuksessa näyttäisi toteutuvan ainakin osittain. 

Ensimmäisessä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden luonnoksessa Vasu2017 (11.4.2016) sanotaan luvun 4.5 "Oppimisen alueet" osassa "Minä ja meidän yhteisömme" seuraavaa: "Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja katsomukset." Tätä ennen on sanottu: "Toiminnassa huomioidaan yhteistyö huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kunnioittaen." Mutta se, millaista katsomuskasvatus olisi ja miten huoltajien kanta siitä otettaisiin huomioon, on kohteena alla lainaamissani kommenteissani (22.4.2016) Opetushallituksen verkkokyselyssä. 

Yhtenäisempi selvitykseni Vasu2017-luonnoksen ongelmallisuudesta saa odottaa hiukan aikaa. 

***

Opetushallitus ilmoitti verkkouutisessaan 8.4.2016 toivovansa palautetta varhaiskasvatussuunnitelman perusteluonnoksesta: "Varhaiskasvatuksen järjestäjiltä, yksityisiltä palvelun tuottajilta sekä valituilta sidosryhmiltä kerätään 11.-22.4.2016 kommentteja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ensimmäisestä luonnoksesta." Kommentointi toteutettaisiin sähköisenä Webropol-kyselynä. Linkki kyselyyn lähetettäisiin vastaajille sähköisesti 11.4.2016. 

Oph piti tärkeänä, että lisäksi myös lapsilta ja heidän huoltajiltaan kerättäisiin palautetta. Mutta millä tavalla? 

Oph kertoi myös, että elokuussa 2016 järjestetään virallinen lausuntokierros, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuvat lokakuun 2016 loppuun mennessä ja että paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien tulee olla valmiit ja varhaiskasvatuksen järjestäjien virallisesti hyväksymät ennen 1.8.2017. 

***

Olin pitkään odottanut mahdollisuutta tutustua perusteluonnokseen ja kommentoida sitä. Mutta yhdistyksemme ei kuulunut valittuihin, eikä Oph edes julkistanut perusteluonnosta verkkosivuillaan. 

Suurkiitos Hannu Raitaselle siitä, että hän välitti 14.4. viestin, jossa Oph:n asiantuntija Kirsi Tarkka kiitti jotakuta tahoa halukkuudesta kommentointiin. Silloin nimittäin minäkin havahduin pyytämään yhdistyksemme puheenjohtajana Tarkalta kommentointimateraalin, jonka hän sitten lähettikin pitäen hyvänä, jos ehtisin kommentoida. Jälkimmäisellä kommentointiviikolla luin perusteluonnoksen ja kirjoitin kommentit, molemmat isoja urakoita. 

Moniosaisen vastauslomakkeen sivulta toiselle hyppiessäni kävi muutamaan kertaan niin, että tulin painaneeksi ennenaikaisesti Lähetä-nappulaa. Toivottavasti kuitenkin lopullinen vastaukseni (pe 22.4.2016 klo 02.35) ja vain se osataan ottaa huomioon. 

Seuraavassa on osa Opetushallituksen kyselylomakkeen tekstistä sekä vastaukseni ja niiden perusteluni tai täydennyskommenttini. Vastausvaihtoehdoista olen esittänyt vain valitsemani. Joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

********************* 

KYSELYLOMAKKEENI: 

LUONNOS VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEIKSI 2016

Sisällysluettelo ja luvut 1-6

Vastaaja:

Nimi: Jouni Luukkainen, matematiikan dosentti
Asema: puheenjohtaja 
Muu sidosryhmä: Pääkaupunkiseudun ateistit ry 

Vastaamiseen ovat osallistuneet:

Vastaaja yksin 

PERUSTE-OSIOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN RAKENNE JA KOKONAISUUS

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden rakennetta kuvaava sisällysluettelo ei ole vielä lopullisessa muodossaan. Tässä vaiheessa siinä näkyvät kuitenkin päälukujen otsikot ja kuhunkin päälukuun sisältyvät keskeiset asiat. Perusteiden kokonaisuus on jäsennetty siten, että se on linjassa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostuu varhaiskasvatuksen järjestämisen lähtökohtien, kuten arvoperustan, oppimiskäsityksen, pedagogiikan, varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja monimuotoisen yhteistyön merkitys. 

Perusteissa kuvataan laajasti varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtia. Uutena näkökulmana nostetaan esille esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista tuttu laaja-alainen osaaminen, jonka kehittymistä myös varhaiskasvatus tukee osana lasten kasvun- ja oppimisen polkua. 

Jokaisen luvun päätteeksi tulee osio, jossa määrätään paikallisesti päätettävistä asioista. 

Onko sisällysluettelon ilmentämä uudistuksen suunta oikea?

Vastaukseni: Uudistuksen suunta ei ole oikea. 

Perusteluni:

Yltä: "Perusteiden kokonaisuus on jäsennetty siten, että se on linjassa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa." Luvun 4.5 osuudessa "Minä ja meidän yhteisömme" mainittu KATSOMUSKASVATUS on Opetushallituksen jo esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissaan (2014) ottamaa USKONNONVAPAUDEN VASTAISTA OMAVALTAISUUTTA. Katsomuskasvatus tulisi perusteista poistaa, sieltäkin, missä sitä ei ole nimeltä mainittu. Silloin perusteet olisivat juuri oikein. Vähintäänkin katsomuskasvatukseen osallistuminen on tehtävä kauttaaltaan vapaaehtoiseksi. Ellei Oph siihenkään taipuisi, katsomuskasvatuksen tieteen totuudesta (ja tieteellehän luonto on koko todellisuus) irtoavat eli siis uskonnolliset osat on jätettävä vapaaehtoisen osallistumisen varaan, ja tämä on tuotava perusteissa selvästi esiin. 

Valtiomme tulisi ylipäätään olla maallinen eli tunnustukseton siinä mielessä, että kirkko olisi erotettuna valtiosta ja uskonnonopetus (kaikissa muodoissaan) lakkautettuna julkisen vallan koulutusjärjestelmästä. Se ja vasta se takaisi kaikille uskonnonvapauden. Nyt kuitenkin perusteluonnos pakottaa jopa kaikki uskonnonopetukseen katsomuskasvatuksen nimellä. Se on ihmisoikeussopimusten vastaista. 

Siitä, että perusteissa katsomuskasvatuksen selvästikin halutaan toimivan sellaisenaan valtakirkon oman uskonnon opetuksena, seuraa, että katsomuskasvatus ei voi olla ateistikotien katsomusta kunnioittavaa, sillä varhaiskasvatuksessa julistettuja uskonnon oppeja ei ole lupa saman tien selittää pelkiksi vääriksi kuvitelmiksi. Tehokasta, käypää ja myös uskontoja kohtaan kauniimpaa olisi noista opeista kokonaan vaikeneminen. 

Katsomuskasvatus aivan ilmeisesti pyrkii tuottamaan valtakirkon mukaista uskoa ja hartausosallistumista, jollaisen kirkkoon kuuluvistakin jakaa vain vähemmistö. Silloin katsomuskasvatus vääristää uskontososiologista todellisuutta. 

Varhaiskasvatuksen uskontoinen katsomuskasvatus on väärin jokaista lasta kohtaan, sillä julkisen vallan kasvatuksen ja opetuksen tulisi pitäytyä tieteen totuuteen ja jättää katsomuskasvatus kodin tehtäväksi, joko yksin tai yhdessä mahdollisen uskonnollisen yhteisönsä kanssa. Jokainen saisi sitten syyttää tai kiittää, kiittää tai syyttää vain kotiaan sen mukaan, yrittikö se antaa hänelle uskonnollisen vaiko uskonnottoman kasvatuksen. 

Onko otsikointi selkeä?

Vastaukseni: Otsikointi ei ole selkeä.

Mitä tulisi selkeyttää?

Mitä muuta haluaisitte sanoa perusteiden rakenteesta ja kokonaisuudesta?

Kommentini:

Otsikointi salaa katsomuskasvatuksen. Pahempaa, perusteet vaikenevat siitä, kuinka huoltaja saa varmuudella lapsen pidettyä poissa katsomuskasvatuksen uskonnollisista osista. Uskonnoistahan riittäisi tietää vain niiden nimet. 

LUKU 1 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA PAIKALLISET SUUNNITELMAT

Luvussa 1 kuvataan varhaiskasvatuksen merkitystä osana suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävää valtakunnallisena varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana. Luvussa avataan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman sekä lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman merkitystä sekä niiden laadintaa ohjaavia linjauksia. 

Tukeeko luku 1 varhaiskasvatuksen toteuttamista?

Vastaukseni: Ei. 

Perusteluni:

Luvun 1.2 osuudessa "Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma" ei lainkaan kerrota, että lapsen huoltajilta on selvitettävä ja tällöin otettava huomioon, onko lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisessä pysyttävä tieteen todellisuuskäsityksen puitteissa (naturalismi) ja siis torjuttava uskonnon vaikuttamismahdollisuudet lapseen. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen 2004:99 nojalla lapsen huoltajista yhden kielteisen kannan uskontojen osuuteen taas pitäisi riittää. 

Perusteiden puhe (yhteisestä) katsomuskasvatuksesta yrittää häivyttää sen ratkaisevan eron, joka ihmisillä on käsityksissään todellisuuden luonteesta: joko tieteellinen tai uskonnollinen (kysymykseen välinpitämättömätkään tuskin harjoittavat uskontoa). Katsomuskasvatuksesta luopuminen olisi tieteen todellisuuskäsityksen mukaista mutta ei sinänsä uskontojen vastaista. Valtakirkon hegemonian tähden katsomuskasvatus olisi kuitenkin uskonnon dominoimaa eikä siinä voisi uskontoa kyseenalaistaa; siksi se ei kävisi uskonnottomille. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on tärkein paikka, jossa kodin katsomus ja toimenpiteet sen huomioon ottamiseksi voidaan tuoda esiin. Erityisesti siis uskontojen poissulkeminen. Siksi juuri tästä seikasta olisi perusteissa oltava painava ohjeistus. Toisaalta itse katsomuskasvatusta olisi tietysti ajateltava uusiksi. Nyt muutoksen on lähdettävä huoltajista. 

Mutta tällaista ohjeistusta ei perusteissa siis lainkaan ole. Oph kai täten haluaa kaikkien lasten osallistuvan yhtäläisesti katsomuskasvatukseen, joka taas olisi valtakirkon mukaisesti mitoitettua. Sellainen olisi kuitenkin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaista. Peruskouluun uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille aiotun oppiaineen uskontojen historia ja siveysoppi opetussuunnitelma ei uskonnollisena käynyt YK:n ihmisoikeuskomitealle (Genèvessä), vaan syntyi (sekulaarin eli siis oikeassa mielessä) tunnustukseton oppiaine elämänkatsomustieto. Kenties tämä historia on merkityksetöntä Oph:lle ja koko ongelma sille mitätön. Mutta silloinhan koko katsomuskasvatus voitaisiin poistaa (mitä yhdistyksemme ajaa) yhtä lailla mitättömänä asiana (mitä se uskonnonvapauden vastaisena ei yhdistyksemme mielestä ole). 

Onko luvun 1 ilmentämä uudistuksen suunta oikea?

Vastaukseni: Uudistuksen suunta ei ole oikea. 

Perusteluni:

Katsomuskasvatusta ei yhteisenä voida riidattomasti toteuttaa, sillä valtakirkko haluaa uskontonsa siinä vaikuttavan hyväksyen tällöin toki muiden uskontojen tuen. Silloin tieteellinen totuus saa ratkaisevasti väistyä, eikä kasvatus voi enää olla ateismia kunnioittavaa. 

Onko luvun 1 teksti ymmärrettävää?

Vastaukseni: Teksti ei ole ymmärrettävää. 

Mitä pitäisi selkeyttää?

Kommenttini:

Tekstiä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta ei voi ymmärtää. Kysymys todellisuuden luonteesta on niin ratkaisevan tärkeä, että sen huomioon ottamisesta lapsen vasussa katsomuskasvatuksen järjestämisen suhteen on kaiken järkeni mukaan oltava selvä ohjeistus, ja kuitenkaan mitään sellaista selvää ohjeistusta ei perusteissa ole. Ohjeistusta ei voi jättää rivien välistä luettavaksi. 

LUKU 2 VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

Luku 2 käsittelee varhaiskasvatuksen tehtävää sekä sen järjestämistä ohjaavia velvoitteita ja yleisiä tavoitteita sekä varhaiskasvatuksen merkitystä osana lapsen elinikäistä kasvun ja oppimisen polkua. Luvussa määritellään sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadinnan että varhaiskasvatuksen toteuttamisen lähtökohtana oleva arvoperusta ja oppimiskäsitys. Luvussa kuvataan varhaiskasvatuksen ominaislaatu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutena, jossa varhaiskasvatuslain määritelmän mukaisesti painottuu erityisesti pedagogiikka. Lisäksi luvussa kuvataan kieleen ja kulttuuriin liittyviä lähtökohtia. 

Tukeeko luku 2 varhaiskasvatuksen toteuttamista?

Vastaukseni: Ei. 

Perusteluni:

Luvun 2 johdannon mukaan varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän työelämään tai opiskeluun osallistumisensa. Varhaiskasvatus on yhteiskunnan eli meidän kaikkien veronmaksajien varoilla tuettua, ja lisäksi jokaisesta varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta huoltajat maksavat suoraan osansa. Toisaalta luvun 2.1 alun mukaan huoltaja päättää lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisesta. Siis lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen on yleisesti ottaen lapselle hyödyllistä ja oikeutettua sekä useimmiten vanhemmille välttämätöntä. Silloin varhaiskasvatuksen lupaus tukea huoltajia kasvatustyössä on otettava tosissaan. 

Kuitenkin myös luku 2 viittaa yhteiseen katsomuskasvatukseen, joka ei suinkaan tue lapsen ateistihuoltajia näiden kasvatustyössä vaan on sen vastainen. Silloin näillä on ongelma, voivatko he lainkaan panna lastaan varhaiskasvatukseen vaiko olisiko heistä toisen - jos heitä ylipäätään on kaksi - jäätävä kotiin itse lasta hoitamaan ja kasvattamaan. Yksinhuoltajalla edes tämä vaihtoehto ei välttämättä olisi mahdollinen. 

Tämän ongelman tuo uskontojen (lue: valtakirkon) salliminen tunkeutua varhaiskasvatukseen.

Onko luvun 2 ilmentämä uudistuksen suunta oikea?

Vastaukseni: Uudistuksen suunta ei ole oikea. 

Perusteluni:

Jo varhaiskasvatuslain mukainen varhaiskasvatuksen tavoite "antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa" (luvussa 2.1) on väärä. Ensinnäkin, mikään uskonnollinen kulttuuriperinne ei voi olla yleinen, vaikka monesti niin pyritään uskottelemaan ja pelkään, että samoin varhaiskasvatuksessakin. Viittaukseen uskonnollisesta taustasta palaan, kun ensin vertailun vuoksi tarkastelen viittauksia kielelliseen ja kulttuuriseen taustaan. 

Lapsen vallitsevasta opetuskielestä poikkeavan kielellisen taustan kunnioittaminen ei vaadi muilta tämän kielen opettelua (vaikka siitä muutaman sanan opiskelu ei haitallista olisikaan), eikä toisaalta tämän lapsen vaatiminen oppimaan opetuskieltä loukkaa hänen oikeuttaan omaan kieleensä. Menneisyydessä maamme teki vakavan virheen, kun se pyrki estämään saamelaislapsia käyttämästä näiden omaa kieltä välitunneilla tai koulun asuntolassa oppituntien ulkopuolella. Varhaiskasvatus tuskin syyllistyy vastaavaan. 

Kulttuuri on hyvin laajamerkityksinen sana. Esimerkiksi lapsen vanhempien muu synnyinmaa kuin Suomi vaikuttaisi lapsen kulttuuriin mutta niin myös [lisäksi] vanhempien poliittinen kanta - kotona ehkä käytäisiin keskusteluja tuon toisen maan poliittisesta kehityksestä. Mutta siitä kaikesta ei voida varhaiskasvatuksessa pitää lukua. Tärkeintä olisi muistaa olla tekemättä mitään yksioikoisia päätelmiä kenenkään kulttuuritaustasta. Erityisesti tämä koskee uskontoa: on väärin kutistaa ihminen johonkin mahdolliseen uskontoon, sillä se - jos edes sinänsä oikea - ei hänen identiteettiänsä välttämättä määrittäisi tai edes siihen kuuluisi. 

Valmiuden antaminen lapselle ymmärtää ja kunnioittaa mahdollista omaa uskonnollista taustaansa olisi jätettävä ja riittäisi jättää kodin varaan. Koti voisi tosiasiassa olla uskonnon suhteen välinpitämätön, ja miksi se silloin vaatisi muuta lapseltakaan. Uskonnoissa kuviteltuja olentoja ei tiede (siihen mukaan luetettuna logiikka) rajoita, ja siksi ne eivät julkisen vallan opetukseen kuulu vaan uskonnollisiin yhteisöihin; toisaalta juuri siksi ne uskovalle merkityksellisiä ovatkin, ja silloin hän voisi itse opettaa tämän merkityksellisyyden kokemisensa lapselleenkin. 

Joka tapauksessa tavoite valmiuden antamisesta kaikille lapsille ymmärtää ja kunnioittaa kunkin uskonnollista ja katsomuksellista taustaa asettaa varhaiskasvatukselle väärän ja väärään johtavan tehtävän. Uskonnoissa ei ole mitään kunnioitettavaa. Enempää kuin korkeintaan nimensä mainitsemista ne eivät varhaiskasvatuksessa ansaitse. Se ei toisaalta olisi niitä kohtaan epäkunnioittavaakaan. Päinvastoin, parhaiten niihin voi suhtautua juuri pidettäessä ne loitolla julkisesta vallasta omalla paikallaan. Sellainen itsessään myös kunnioittaisi ateismia. 

Mutta nyt on vaarana, että tavoite valmiuden antamisesta kaikille lapsille ymmärtää ja kunnioittaa kunkin mahdollista uskonnollista taustaa toteutetaan antamalla kaikille lapsille valtakirkon uskonnon mukainen kasvatus, sillä sellaisen ajajat voisivat kysyä, kuinka muutoin kaikki lapset saataisiin ymmärtämään valtakirkkoon kuuluvien ja sikäli toistaiseksi vielä enemmistön muodostavien lasten uskonnollista taustaa. Jos lapsen huoltajat eivät haluaisi tyytyä lapsensa valtakirkolliseen kasvatukseen (tai eivät lainkaan haluaisi sellaista), heillä olisi toki oikeus itse kasvattaa lasta omien katsomustensa mukaisesti oikaisemalla tai täydentämällä kotona varhaiskasvatuksen opetusta - näin saattaisivat sanoa nuo yhteisen (ev.-lut.) katsomuskasvatuksen ajajat. 

Ei auta, että perusteluonnoksen luvussa 2.1 sanotaan epäselvästi vain, että varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon lasten erilaiset kielelliset, kulttuuriset, katsomukselliset ja uskonnolliset taustat. Samoinhan siinä sanotaan, että varhaiskasvatusympäristön on oltava turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Kuitenkin kaikki uskonnollinen on todellisuuden vastaisena turvatonta lapselle. Kuinka silloin täsmälleen ottaen otetaan huomioon erityisesti se, jos lapsen koti on uskonnoton? 

Onko luvun 2 teksti ymmärrettävää?

Vastaukseni: Teksti ei ole ymmärrettävää. 

Mitä pitäisi selkeyttää? Kommenttini:

Varhaiskasvatuslain mukainen varhaiskasvatuksen tavoite antaa kaikille lapsille valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa kunkin uskonnollista ja katsomuksellista taustaa olisi tekstissä tulkittava suppeasti jättämällä siitä pois kaikki katsomuskasvatukseen viittaava. Vain siten voidaan kunnioittaa lapsen taustaa, kun se on uskonnoton. Tämä ratkaisu ei olisi lapsen taustaa epäkunnioittavaa silloinkaan, kun se on uskonnollinen; päinvastoin, se syvästi kunnioittaisi lapsen uskonnollista taustaa jättämällä sen kehittämisen kodille juuri kodin oman katsomuksen mukaisesti. Samalla kaikki lapset ottaisivat varhaiskasvatuksessa niin itsensä kuin toisensa juuri lapsina ulkopuolisten katsomusten rajoittamatta. 

Ovatko arvoperustaa käsittelevän luvun 2.2 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Perusteiden sanat jokaisen lapsen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta juuri sellaisena kuin hän on ja lapsen kasvusta ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, tulisi ottaa tosissaan ja jättää lasta uskonnollistava, totuuden vastainen uskonnollinen katsomuskasvatus pois. Itselleni totuus on ollut arvoista tärkein, ja se on johtanut minut maallisuusperiaatteen tiukkaan puoltamiseen. 

Lainaan 2.2:n tekstiä: "Kasvattajien tehtävänä on luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri, jossa kannustetaan vastavuoroisuuteen ja aitoon dialogiin. ... Kielten, kulttuureiden ja katsomusten moninaisuuteen suhtaudutaan kunnioittavasti korostaen eri kieli-, kulttuuri- ja katsomustaustaisten lasten ja heidän kasvattajiensa keskinäisen oppimisen arvoa. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu lasten, heidän huoltajiensa sekä kasvattajien vuorovaikutuksessa." (Tässä kasvattaja tarkoittaa siis henkilökuntaan kuuluvaa kasvattajaa.) 

Ihmettelen, sallittaisiinko todella kaikkien oppia uskonnottomuudesta tieteeseen pitäytyvänä käsityksenä, että luonto on koko todellisuus ja uskontojen opit siis perusteettomille sepityksille rakentuvaa kuvitelmaa. Mutta niinhän tulisi sallia, jos toisaalta sallittaisiin uskontojen oppien julkituonti - mitä kyllä ei tulisi sallia. Mielestäni kuviteltavissa oleva dialogi siitä, onko olemassa jumalia, olisi heti mennyt liian pitkälle sen hylättyä tieteen rajoitteen, että ei todellisuudessa vaan vain joidenkin ihmisten kuvitelmissa. Tiede on ainoa objektiivinen perusta ratkaista tämä kysymys, tai se siis tekee sen tyhjäksi. Siksi uskontojen oppeihin liittyvästä dialogista on pidättäydyttävä. Se tieto ja taju riittäisi, että eri ihmisillä voi olla erilaisia uskonnollisia uskomuksia, jotka voivat myös hyvinkin poiketa uskonnollisten yhteisöjen virallisista opeista, ja että monella ihmisellä ei ole uskonnollisia uskomuksia lainkaan. Siihen kun pitäytyisi, niin ei tulisi loukanneeksi kenenkään katsomusta. 

Mikähän myöskin on tuo suomalainen kulttuuriperintö? Salanimi luterilaisuudelle? Mutta oikeasti mikään uskontoa sisältävä ei voi olla yhteistä suomalaista kulttuuriperintöä. 

Ovatko oppimiskäsitystä käsittelevän luvun 2.3 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Lainaus: "Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset oppivat ja omaksuvat tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa toisten lasten, kasvattajien, eri yhteisöjen ja lähiympäristön kanssa." 

Uskontoinen katsomuskasvatus pilaa tämän. Uskontojen opit eivät putkahda laboratorion koeputkesta eivätkä ne ole loogisen päättelyketjun tulos kaikkien opittavaksi ja omaksuttavaksi, vaan ne on sepitetty, ja sitten ne julistetaan ja lapset puolustuskyvyttöminä tunnustavat ne todeksi. Vuorovaikutuksesta ei ole kyse.

Ovatko varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua käsittelevän luvun 2.4 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

"Tietojen siirtämisessä voidaan hyödyntää lapsella laadittua varhaiskasvatussuunnitelmaa." 

Esiopetuksen katsomuskasvatus on yhtä väärin kuin varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus. Sen korjaamiseksi on huoltajan vaatimuksesta hänen lapsensa vasuun kirjattava tarkasti, että uskontojen vaikutusmahdollisuus on suljettava pois. Mutta tästä perusteluonnos on vaiennut jo alunpitäen. Kuitenkin niin varhaiskasvatus aloitettaessa kuin siitä eteenpäin siirryttäessä tämä olisi ratkaisevan tärkeä seikka korostaa. 

Ovatko Yhteistyö varhaiskasvatuksessa luvun 2.5 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

"Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen. ... Yhteisellä keskustelulla on erityinen tehtävä laadittaessa lapsen vasua. ... Yhteiseen kasvatustyöhön liittyvistä arvoista, näkemyksistä ja vastuista keskustellaan sekä kasvattajayhteisön kesken että huoltajien kanssa." 

Mutta tyrmäytyykö luottamuksen rakentuminen heti siihen, että kasvattaja ei ymmärrä tai halua ymmärtää huoltajan vaatimusta uskontojen vaikutusmahdollisuuden pois sulkemisesta hänen lapsensa osalta? Eihän tätä seikkaa edes tämä perusteluonnos esitä. 

Yhteistyötä siirtymävaiheissa korostettaessa sama seikka sivuutetaan. 

Mielenkiintoinen on maininta huoltajien keskinäisen vuorovaikutuksen edistämisestä. "Huoltajien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea kasvattajien työlle." 

Haikeana totean, että uskonnoton vähemmistö on vain hyvin heikosti järjestäytynyt oikeutettuja etujaan puolustamaan. Siksi onkin aina ollut tärkeätä yksittäisten ihmisten itsensä oikeus tehdä oikeita päätöksiä vapauteen ja totuuteen. Mutta nyt varhaiskasvatuksen katsomusopetuksen osalta perusteluonnos ei tarjoa tällaista oikeutta. Siksi olisi erinomaisen hienoa, jos uskonnottomat tai myös uskontoja muuten vain vierastavat huoltajat löytäisivät toisensa ja verkostoituisivat. 

Perusteluonnos mainitsee varhaiskasvatuslain (pykälien peruste[lu]iden) mukaisesti seurakunnat keskeisinä varhaiskasvatuksen yhteistyötahoina, nimittäin [mutta tästä rajoituksesta perusteluluonnos vaikenee] kun on kyse seurakunnan kerhotoiminnasta, joka taas on ongelmallista, jos sille ei aina ole vaihtoehtona joko kunnan itsensä tai jonkin muun sekulaarin tahon järjestämää varhaiskasvatusta. Toinen ongelmallinen seikka, josta varhaiskasvatuslaki ei puhu suoraan, on kunnan päiväkodin ja seurakunnan yhteistyö joko päiväkotiryhmien vierailuina seurakuntaan tai seurakunnan työntekijöiden vierailuina päiväkotiin. Edes katsomuskasvatus ei vaatisi sellaista.

Ovatko varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja käsittelevän luvun 2.6 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole kaikilta osin oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Olisiko lupa ajatella, että perhepäivähoito sopivalle lapsiryhmälle saataisiin järjestää ilman uskonnollista katsomuskasvatusta? Tällainen lapsiryhmä voisi olla huoltajien yhteisymmärryksessä kokoama. Silloin varhaiskasvatuslain vaatimuksesta laadittavat paikallinen vasu ja lapsikohtaiset vasut kirjoitettaisiin siis valmiiksi oikeaan muotoon. Tämä olisi mainittava perusteissa. 

Ovatko pedagogisesti painottunutta varhaiskasvatusta käsittelevän luvun 2.7 painopisteet oikeat? 

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

"Kasvatus on tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jonka myötä kulttuuriset arvot, tavat ja normit välittyvät ja muovautuvat. Osaltaan kasvatuksen tavoite on siirtää kulttuuriperintöä sekä tärkeinä pidettyjä arvoja ja traditioita seuraavalle sukupolvelle, mutta toisaalta kasvatuksen avulla halutaan myös uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja." 

Tällaista kieltä on käytetty uskonnonopetuksen puolustamiseksi: kyseessä olisi perinteen siirto (koska ei luoteta siihen, että ihmiset itse päätyisivät löytämään uskon). Silloin tuo perusteluonnoksen teksti vaikuttaa osaltaan puolustavan uskonnollista katsomuskasvatusta, vaikka siinä ei niinkään haluttaisi ajattelutapojen uudistuvan (uskonnon hylkäämiseksi). 

Ovatko kieleen ja kulttuuriin liittyviä näkökohtia käsittelevän luvun 2.8 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

"Varhaiskasvatuksen tavoitteena on [mm] kasvattaa ja opettaa lapsia arvostamaan eri kieliä, uskontoja, katsomuksia ja kulttuureja." Mutta tavoite saada lapset arvostamaan uskontoja on väärä ainakin silloin, jos uskonnot päästetään vaikuttamaan varhaiskasvatuksessa, jossa lapsen on lupa odottaa opetukselta totuutta. Tavoite on kyllä väärä myös silloin, jos uskonnot pidetään poissa varhaiskasvatuksesta, sillä lapsihan saattaa nimenomaisesti kärsiä kotonaan omaksi väitetystä uskonnostaan. 

"Lasten kielten ja kulttuurien tukemisesta sekä kielivalinnoista keskustellaan huoltajien kanssa osana lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaa" [oikeasti: osana lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista]. Tällaista tekstiä ei ole luvussa 2 uskontojen ja katsomusten suhteen. Onko perusteiden ajattelutapa siis se, että väestörekisterin tieto lapsen jäsenyydestä uskonnonvapauslain mukaisessa uskonnollisessa yhdyskunnassa tai tieto sellaisten jäsenyyksien puuttumisesta kertoo lapsen uskonnollisen tai katsomuksellisen taustan? Siis ilman, että lapsen huoltajilta kysytään tästä? Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumatonta lasta on tietysti pidettävä taustaltaan uskonnottomana, ja on tärkeätä, että tämä tieto vahvistetaan lapsen vasussa. Poikkeuksen toisi vain huoltajien antama toisenlainen tieto (jonka olisi oltava huoltajien yhdessä allekirjoittama KHO:n vuosikirjapäätöksen 2004:99 nojalla). 

Valtakirkkoonkin kuuluvan lapsen oikea uskonnollinen tai katsomuksellinen tausta voisi olla "uskonnon suhteen välinpitämätön" tai "uskonnolle vihamielinen". Tietysti sellaisesta johtopäätöksen tekeminen lapsen vasuun vaatisi huoltajalta poikkeuksellista aktiivisuutta, sillä kirkkoon kuuluvat huoltajat saattavat kyllä itse sivuuttaa kaiken kirkollisen mutta eivät kuitenkaan armahda lastaan siitä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ollessa kyseessä. 

Ovatko erilaisia kasvatussuuntauksia käsittelevän luvun 2.9 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole kaikilta osin oikeat.

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Ihmettelen, kuinka erityiseen maailmankatsomukseen (käytännössä tiettyyn uskontoon) perustuvassa varhaiskasvatuksessa voidaan oikeasti pitää huolta siitä, ettei lapsia sitouteta kyseiseen maailmankatsomukseen. 

Huomautan, että mielestämme siis katsomuskasvatus tulisi poistaa julkisen vallan varhaiskasvatuksesta. Tällöinkin tiettyyn uskontoon perustuvien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen olemassaolo olisi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten turvaamaa, vaikkakin valtiolla olisi edelleenkin oikeus asettaa niille omat vaatimuksensa. 

Mitä muuta haluatte sanoa luvusta 2?

Minulla ei ollut muuta sanottavaa. 

LUKU 3 VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

Luku 3 käsittelee varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja sen tehtävää. Luvussa määritellään varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat yhteiset valtakunnalliset periaatteet. Toimintakulttuuri vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. Esimerkiksi vuorovaikutus, toimintatavat sekä oppimisympäristöt ovat oleellinen osa toimintakulttuuria. Luvussa kuvataan myös huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävän yhteistyön periaatteita. 

Tukeeko luku 3 varhaiskasvatuksen toteuttamista?

Vastaukseni: Ei 

Perusteluni:

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus on mielestämme ateistien uskonnonvapauden vastaista. Silloin varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ei voi rakentaa varhaiskasvatuksen varsinaisten tavoitteiden toteuttamista tukevaksi. Ongelma voi olla niin hankala, että lapsen huoltajat joutuvat etsimään muuta ratkaisua lapsensa hoitamiseksi. 

Onko luvun 3 ilmentämä uudistuksen suunta oikea?

Vastaukseni: Uudistuksen suunta ei ole oikea. 

Perusteluni:

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus pilaa kaikki uudistukset. 

Onko luvun 3 teksti ymmärrettävää?

Vastaukseni: Teksti ei ole ymmärrettävää. 

Mitä pitäisi selkeyttää? Kommenttini:

Yhteinen katsomuskasvatus on uskonnonvapauden vastaista, minkä ei pitäisi olla mahdollista varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Siksi luvun 3 teksti on mahdollista selkeyttää vain jättämällä katsomuskasvatus kaikkineen perusteista pois. 

Ovatko toimintakulttuurin merkitystä ja kehittämistä käsittelevien lukujen 3.1 ja 3.2 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Tarkastelen luvun 3.2 jaksoa "Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus". 

Lainaus: "Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä varhaiskasvatusyhteisön ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta." 

Maan kulttuuriperintö, onko sitä? Sisu? Mikään uskonnollinen ei sitä voi olla. Ympäristön uskonnollisella ja katsomuksellisella monimuotoisuudella saatetaan tarkoittaa valtakirkkoa, monimuotoisuuden vastakohtaa. Vai kuinka otetaan huomioon se, että vain vähemmistö kirkon jäsenistä "uskoo kuten kirkko opettaa" ja enemmistö joko "toisella tavalla kuin kirkko opettaa" tai ei lainkaan. Nuo toisin uskovat eivät hevin uskonsa sisältöä paljasta, mutta monesti se varmaankin on jotain hyvin typistettyä ja perimmältään valtionkirkkoa ja uskonnonopetusta kaipaamatonta. Kirkkorakennukset kyllä näkyvät katukuvassa mutta vetävät kävijöikseen vain harvoja. (Poikkeuksenkin tiedän omasta asuinympäristöstäni, mutta kyseinen kirkkohuoneisto ei olekaan valtakirkkoa.) 

Kuinka sitten uskonnottomuus juuri uskonnottomuutena näkyisi ympäristössä? Mukaan pitäisi lukea uskonnon suhteen välinpitämättömät. Silloinhan ympäristö olisi uskonnottomuuden kyllästämää, vaikkakaan uskonnottomuus ei mitään rakennuksia kaipaakaan. Yksi voisi kuitenkin olla tarpeen, sillä onhan minun myönnettävä, että olen vieraillut monilla kauniilla vapaa-ajattelijayhdistysten hautausmailla. Mutta joka tapauksessa perusteluonnoksen viittaus ympäristöön johtaa varhaiskasvatusta harhaan, ellei sitten ympäristöstä tehdä sitä oikeata johtopäätöstä, että uskonto(j)a ei tarvita. 

Toinen lainaus: "Eri [oikeasti: Erilaisista] ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan uusia tapoja toimia yhdessä." Miten voisi rakentavasti käydä keskustelua uskonnollisista ajattelutavoista ja uskonnottomasta ajattelutavasta ja luoda niistä uusia tapoja toimia yhdessä? Miksi edes pyrkiä mahdottomaan? Tai tärkeämpää, miksi siten tuhota rationaalista, mutta vailla vallaltaan uskonnollisiin yhteisöihin verrattavien tahojen suojelua olevaa uskonnotonta ajattelua? 

Kolmas lainaus: "Kasvattajien on tärkeää tiedostaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuus sekä tunnistaa omia ennakkoluuloja ja asenteita." 

Tuo kulttuurisidonnaisuus saattaisi olla suomalaista tapaluterilaisuutta, joka ymmärtäisi muita uskontoja mutta ei uskonnottomuutta. Ymmärtämättömyys uskonnottomuutta kohtaan loistaa näistä perusteluonnoksista. 

Ovatko varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä käsittelevän luvun 3.3 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

"Oppimisympäristöjen kehittämistä ohjaavat näissä perusteissa määritellyt arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuurin kehittämiselle asetetut tavoitteet." 

Mutta kun ne kaikki pilaa katsomuskasvatus. 

"Kielitietoisuutta tukeva ja kulttuurista moninaisuutta esille tuova oppimisympäristö edistää lasten kielellistä kehitystä. Se antaa myös valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa." 

Miten kieli ja kulttuuri pannaankaan johtamaan jonkin yleisen kulttuuriperinteen ja uskonnollisten taustojen kunnioittamiseen? Eikö sallita kulttuuria ilman uskontokytköstä? Vaikkapa munakoisoja ja jugurttikastiketta suosivaa iranilaista ruokakulttuuria (kerran Ranskassa avustin sellaisessa ruoanlaitossa)? 

Mitä muuta haluatte sanoa luvusta 3? Kommenttini:

Perusteluonnostekstin arvioinnillani olen esittänyt konkreettisia seikkoja, kuinka katsomuskasvatus (mainittuna siis sivun 38 viimeisessä kappaleessa) välttämättä joutuu sivuuttamaan ja mitätöimään uskonnottomuuden. 

LUKU 4 VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN

Luvussa 4 kuvataan varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen periaatteita. Luvussa kuvataan varhaiskasvatuksen ominaislaatua kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutena, jossa pedagoginen toiminta läpäisee kaikki päivän toiminnot. Pedagogiset työtavat sekä havainnointi, dokumentointi ja arviointi ovat keskeisiä varhaiskasvatuksen toteuttamisen lähtökohtia. Leikin merkitys on luvussa nostettu keskeiseksi lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen lähtökohdaksi. Lapsilla on oikeus myös sisällöllisesti monipuoliseen toimintaan sekä oppimiseen. Luvussa kuvataan laaja-alaisen osaamisen merkitys tässä ajassa sekä muuttuvassa yhteiskunnassa. Oppimisen alueet puolestaan kuvaavat varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia keskeisiä asioita. 

Tukeeko luku 4 varhaiskasvatuksen toteuttamista?

Vastaukseni: Ei.

Perusteluni:

Uskontoinen katsomuskasvatus (luku 4.4) on ateistien uskonnonvapauden vastaista. 

Onko luvun 4 ilmentämä uudistuksen suunta oikea?

Vastaukseni: Uudistuksen suunta ei ole oikea. 

Perusteluni: 

Uskontoinen katsomuskasvatus on ateistien uskonnonvapauden vastaista. 

Onko luvun 4 teksti ymmärrettävää?

Vastaukseni: Teksti ei ole ymmärrettävää. 

Mitä pitäisi selkeyttää? Kommenttini:

Luvun 4 johdannosta: "Toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon myös paikallisiin suunnitelmiin sekä lasten henkilökohtaisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut tavoitteet." Kuitenkaan tässäkään ei sanota, kuinka lapsen vasuun saadaan kirjatuksi huoltajan vaatimus, että lapsi pidetään toiminnassa uskontojen vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa. 

Ylipäätään uskonnonvapaus tulisi varhaiskasvatuksessa turvatuksi vain koko katsomuskasvatus hylkäämällä. Nyt perusteluonnos sulkee silmänsä ongelmilta. 

Ovatko monipuolisia työtapoja käsittelevän luvun 4.1 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Lainaus: "[mm] yhteiset juhlat ovat keskeistä toimintaa varhaiskasvatuksessa." Juhlilla viitattaneen myös uskonnollisiin juhliin. Silloin ne eivät voi oikeasti olla yhteisiä. Niissä(kin) ilmenee katsomuskasvatuksen uskonnonvapauden vastaisuus. Edes uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat kodit eivät välttämättä vietä mitään yllä tarkoittamaani juhlaa uskonnollisesti. On silloin väärin näitä lapsia kohtaan, jos juhlassa tuodaan esiin uskonnon liittyminen juhlaan, sillä juhlia sopii myös pelkästään juhlimisen vuoksi. Vielä pahempaa se on uskonnollisena julistuksena kyseiseen yhteisöön kuulumattomalle, erityisesti uskonnottomasta kodista tulevalle lapselle. Tuota uskonnollista julistusta ei voi noin vain ryhtyä kumoamaan pelkkänä perusteettomana sepitteenä, jos sellainen jälkikäteinen vastaselitys edes tepsisi. Silloin siitä olisi vaiettava. Uskonnollisista juhlista olisi parempi luopua kokonaan. On juhlia, joihin eivät uskonnot liity (juhannuskin, keskikesän juhla liittyy ennenkaikkea kesäpäivänseisaukseen), mutta eipä juuri ole yleisiä juhlia, joita juhlisivat vain uskonnottomat (en nyt siis tarkoita uskonnottomia elämänkaarijuhlia, vaan vaikkapa kalenteriin sisältyviä). Pitäisiköhän yrittää kehittää? Varhaiskasvatuksessa ei siis mihinkään juhlaan voi liittää uskonnottomuutta, ellei sitten maininnalla, että sitä ja sitä juhlaa viettävät uskonnottomatkin. 

Toinen lainaus: "Lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä." Virkkeen alkuosan tapaista puhetta on käytetty, kun on haluttu saada lapset pohtimaan uskonnollisia pseudokysymyksiä. Esimerkiksi päiväkodissa vieraillut pappi olisi puhunut taivaasta, ja sitten lapset ihmettelisivät, mitä ihmiselle kuoltuaan tapahtuukaan. Kyseessä on siis uskonnon luoma kysymys uskonnon uskottelemine vastauksineen, joka sekoittaa lapsen todellisuudentajua. Vastaukseksi ei käy, että asiasta ei voida tietää, sillä sekin väite on uskonnollinen. Nimittäin tieteen mukaanhan elämä päättyy kuolemaan, ruumis hajoaa ja vainajasta jää vain muisto. Tämä tieto on varmuudessaan lohduttava. Rohkaistaisiinko varhaiskasvatuksessa lapsia ratkaisemaan kysymys tällä lopullisella tieteen tavalla? Vai olisiko myös uskonnottoman kodin lapsi toimitettu pappia kuuntelemaan kertomatta siitä huoltajille mitään ja lapsi jätetty sitten yksin papin puheen kanssa kasvattajien kertomatta, että pappi yritti vain huijata? Eikö varhaiskasvatuksen pitäisi päinvastoin olla saattamatta lapsia tuollaisten (vale)kysymysten pariin, sillä niihin suhtautumisen olisi jätettävä kodin varaan. 

Ovatko havainnointia, dokumentointia ja arviointia käsittelevän luvun 4.2 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Arviointiin osallistuisivat siis myös huoltajat, jotka voisivat saada tietoa lapselta pidemmän ajan kuluessa kerätyistä dokumenteista. 

Jokin dokumentti saattaisi paljastaa, mutta ei välttämättä mikään dokumentti, sen, että lapsi olisi altistettu uskonno(i)lle vastoin huoltajien kantaa. Se kyllä voisi ilmetä lapsen levottomista puheista. Tarvittaisiin tarkka kirjaus lapsen vasuun uskontojen välttämisestä ja kirjauksen tarkka noudattaminen. 

Ovatko leikkiä käsittelevän luvun 4.3 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

"Loruttelu, sanaleikit, laulut ja yhteinen hassuttelu luovat positiivisen tunneilmaston, mikä on kaiken oppimisen lähtökohta." Tällaista toimintaa olisi perusteissa korostettava ruokailutilanteiden yhteydessä. Olen itse kannellut lääninhallitukselle ruokarukouksista eräässä peruskoulussa, ja vireillä on kanteluni eduskunnan oikeusasiamiehelle ruokarukouksista esi- ja perusopetusta koskevissa Opetushallituksen ohjeissa ja yleisesti. Opettajajohtoinen ruokarukoiluttaminen on monin tavoin ongelmallista ja se pitäisi saada lopetetuksi. Ruotsinkielisissä kouluissa saatetaan jopa laulaa ruokailutilanteessa virsi, joka ei kuitenkaan voisi luoda positiivista tunneilmastoa mutta ehkä vaikuttaa tunteisiin toisella tavalla kuin lausuttu rukous. Siksi jo varhaiskasvatuksessa olisi yhdessä lausuttava jokin "soppaloru", jos mitään. 

Luvun 4.3 viimeisessä kappaleessa viitataan leikkiympäristöjen yhteydessä lasten kieli- ja kulttuuritaustaan. Tällöin kulttuuritaustassa ei voine olla kysymys mistään uskonnoista. 

Ovatko laaja-alaista osaamista käsittelevän luvun 4.4 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

On erikoista, että eettinen-sana esiintyy näissä perusteluonnoksissa vain kaksi kertaa: sivulla 9 luvussa 2.1 lakiin sisältyvässä varhaiskasvatuksen tavoitteessa 8) sekä sivulla 38 luvun 4.5 osuudessa "Minä ja meidän yhteisömme". Sen sijaan uskonto-sanaa tupataan moneen kohtaan. Kuitenkin etiikkaa vaaditaan meiltä jokaiselta, uskontoa ei keneltäkään, eivätkä uskonnot ole etiikkaa. Ainakaan etiikasta yhdessä keskusteltaessa uskontoon vetoaminen ei keskustelua palvele eikä etiikkaakaan. 

Uskonnot tuottavat uskonnonvapausongelman katsomuskasvatuksessa. 

PALAUTE LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN OSA-ALUEITTAIN

Ovatko Ajattelu ja oppimaan oppiminen -osuuden painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Lainaus: "Tiedon jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perusta luodaan varhaiskasvatuksessa." Mutta katsomuskasvatus on vastoin tätä, sillä uskontojen opit julistetaan totena ikänsä tähden kritiikkiin kykenemättömille kuulijoille. 

Ovatko Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu -osuuden painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Lainaus: "Kasvattajien avoin ja myönteinen suhtautuminen perheiden eri kieliin ja kulttuureihin sekä uskontoihin ja katsomuksiin on perusta lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle ja oppimiselle sekä hyvälle yhteistyölle huoltajien kanssa." 

Tässä kulttuuri saattaisi tarkoittaa viittausta lapsen taustalla mahdollisesti olevaan toiseen maahan. Sikäli lapsen sekä kieli- että kulttuuritausta olisivat oikeata tietoa. Kulttuureita voitaisiin koulussa käsitellä maantiedossa ja yhteiskuntaopissa. Uskonnot totuusvaatimuksineen olisi koulussa jätettävä vain vähäiselle huomiolle, ja varhaiskasvatuksessa pelkän nimen varaan. 

En ole koskaan joutunut selvittämään itselleni enkä muille, mikä minun mahdollinen oma kulttuurini olisi. Ehdotus, että kyseessä olisi "suomalainen kulttuuri", olisi triviaalisti totta sikäli, että Suomi nyt on synnyinmaani ja on ollut pienin poikkeuksin yksinomainen asuinmaani, joten täälläpä olen tottunut elämään. Mutta kaikki puhe yhteisestä uskontotiedosta tai katsomuskasvatuksesta eli siis kaikille pakollisesta uskonnonopetuksesta on saanut minut vakavasti huolestuneena miettimään, onko tämä maa sittenkään enää minua tai ylipäätään kaltaisiani ateisteja varten. Kuitenkin koen oikeaksi valtion pohjaksi vain Ranskan mallisen maallisuusperiaatteen. Joka tapauksessa voisin sanoa, että minulla olisi eri kulttuureita eri elämän alueilla. Jokainen ihminen on itsessään kulttuurisesti monimuotoinen. 

Nämä perusteluonnokset eivät ole avoimet eivätkä myönteiset ateismia, uskonnottomuutta, kohtaan. Kuinka kasvattajat sitten voisivat sitä olla? 

Toinen lainaus: "Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kulttuurit, kielet, uskonnot ja katsomukset nivoutuvat yhdenvertaisina osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta." 

Tämän yhdenvertaisuuden uskontojen sekä muiden katsomusten välillä toteuttaisi vain niiden jättäminen ihmisten yksityiseen elämään katsomuskasvatuksesta luopumalla. (Tästä yksityinen versus julkinen -keskustelusta huomautan, että kuten yksityisomisteisetkin sanomalehdet ovat osa julkista sanaa, samoin uskonnolliset yhteisöt olisivat maallisessakin valtiossa halutessaan osa julkista yleisöelämää.) 

Kolmas lainaus: "Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan." Siis harjoitellaan etiikkaa, sen universaalia sääntöä. 

Neljäs lainaus: "Juhlat, leikit ja yhteistyöhön perustuva toiminta luovat mahdollisuuksia harjoitella käyttäytymistä eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Samalla lapset ja kasvattajat jakavat kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista." 

Olisipas mainiota, jos harjoitella voisi eri maiden leikkejä! Koen kuitenkin tässä tarkoitettavan viitata uskonnollisiin juhliin. Mutta miksi kenenkään pitäisi varhaiskasvatuksessa oppia sellaisissa käyttäytymään? 

Viides lainaus: "Lasten kanssa tutustutaan lähiympäristöön ja sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen, jolloin he saavat mahdollisuuksia kokea ja oppia niin itselle tutusta kuin muista kulttuureista sekä yleisestä kulttuuriperinnöstä." 

Sanalla kulttuuri on tavallisesti ymmärretty kirjallisuutta, musiikkia ja kuvataiteita. Jokainen näistä kolmesta on hyvin monimuotoinen jo Suomessa saati maailman laajuudessa. Yleisemmin kulttuurilla on ymmärretty kaikkea ihmisen luomaa. (Mutta onpas linnuillakin eri laulu- ja pesänrakennuskulttuureita.) Kuitenkin lainaukseni on peitepuhetta uskonnollisista instituutioista: tietysti jossain lähistöllä on ev.-lut. kirkon kirkkorakennus, ja siihen liittyvä kulttuuri on jumalanpalvelus. Ongelma vain on, että uskonnollinen puhe on epätotta tai tarkemmin sanoen mieletöntä. Esimerkiksi musiikkia koskee kauneus- vaan ei totuuskysymys. Musiikki voi myös yksinkertaisesti olla huonoa (joillekin) ja sen kuunteleminen (näille) silloin ajanhukkaa, mutta muutoin musiikkikulttuuri on kaikkien jaettavissa. Yleistä kulttuuriperintöä taas ei ole olemassakaan, vaikka kristillisyyttä sellaisena yritetäänkin kaikille pakottaa. 

Ovatko Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot -osuuden painopisteet oikeat?

Vastaukseni: En osaa sanoa. 

Ovatko Monilukutaito -osuuden painopisteet oikeat?

Vastaukseni: En osaa sanoa. 

Ovatko Tieto- ja viestintäteknologia -osuuden painopisteet oikeat?

Vastaukseni: En osaa sanoa. 

Ovatko Osallistuminen ja vaikuttaminen -osuuden painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat.

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Lainaus: "Lasten on tärkeä saada kokea ja tietää, että he lapsina ovat oikeutettuja aikuisten apuun ja suojeluun. Kasvattajat mahdollistavat lapsille tietoa sellaisessa muodossa, että lapset voivat vastaanottaa, ymmärtää ja muistaa asioita."

Katsomuskasvatuksessa lapsi jätetään vaille aikuisten apua ja turvaa, kun kerran siinä sallitaan uskonnoille esiintymisvuoro. Tieto uskontojen opeista ja merkityksestä on valheellista. 

PALAUTE OPPIMISEN ALUEITTAIN

Ovatko Oppimisen alueet luvun 4.5 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Tarkoitetaankohan tässä luvulla 4.5 koko lukua vaiko vain sen johdantoa Kielten rikas maailma -osuuteen asti? Vastaukseni on molempien vaihtoehtojen mukainen. 

Luvun osuus "Minä ja meidän yhteisömme" vaikuttaa otsikoltaan mielenkiintoiselta ja ongelmattomalta. Mutta se sisältääkin aivan tarpeettomasti katsomuskasvatuksen, joka saattaa loukata ateistien uskonnonvapautta niin paljon, että nämä pitävät lapsensa pois varhaiskasvatuksesta. 

Ovatko Kielten rikas maailma -osuuden painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole kaikilta osin oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Osuuden tekstissä kielistä johdetaan lasten kulttuurisen moninaisuuden tunnistaminen ja kunnioittaminen. Tämä on ongelmallista, jos kulttuureilla aiheetta ja oikeudetta tarkoitetaankin uskontoja. 

Ovatko Ilmaisun monet muodot -osuuden painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Lainaus: "Kulttuurin ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osallistumisen ja vaikuttamisen, ajattelun ja oppimisen taitoja sekä monilukutaidon kehittymistä. Varhaiskasvatuksen arjessa ja juhlissa on rajattomasti mahdollisuuksia tuoda esille kulttuurista monimuotoisuutta ja iloita siitä." 

Juhlat ja kulttuurinen monimuotoisuus yhdessä tarkoittavat uskonnollisia juhlia, eikä uskontojen esille tuomisen niiden varjolla olisi myöskään mitään rajoja. Siis ilmaisun harjoittelusta johdetaan uskonnoille rajattomat vaikuttamismahdollisuudet, ja tästä masentavasta seikasta pitäisi muka iloita. 

Ovatko Minä ja meidän yhteisömme -osuuden painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole oikeat.

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:*

Tiivistettynä osuuden alku sanoo, että varhaiskasvatuksessa lasten kanssa tutustutaan yhteiskunnan monimuotoisuuteen sekä tutkitaan lähiyhteisöä ja ympäristöä mm. tutustumalla "lähiyhteisön tapoihin ja katsomuksiin". Ilmeisestikin lainausmerkeissä esittämäni sanat tarkoittavat niin voimakasta tutustumista uskontojen oppeihin ja uskonnollisiin menoihin, että alkukappale päättyy seuraavasti: "TOIMINNASSA HUOMIOIDAAN YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA KUNKIN PERHEEN TAUSTAA, KATSOMUKSIA JA ARVOJA KUULLEN." Toivottavasti verbi "huomioidaan" tarkoittaa vahvemmin "otetaan huomioon" eikä "havaitaan mutta ollaan välittämättä". Mutta tämä huomioonotto pitäisi kirjata lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Sen vuoksi luvun 1.2 osuudessa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma pitäisi esittää selvä tätä koskeva sisältövaatimus. Vai tarkoitetaanko tällä lapsen vasun ohittamisella, että lapsen kirkon jäsenyys, joka on vielä enemmistöllä, kertoo sinällään huoltajien kannan, jota ei silloin tarvitse erikseen kirjata, ja uskonnottomista taas viis? 

Osuuden toinen kappale on tärkeä ihan myönteisessä mielessä: "Lasten kanssa pohditaan eri tilanteissa esiintyviä tai lapsia askarruttavia tunteita ja eettisiä kysymyksiä, kuten oikean ja väärän erottamista, oikeudenmukaisuutta sekä pelon ja ilon aiheita." Ymmärrän tämän tekstin niin, että pohdinta aivan oikein olisi sekulaaria. Mutta pelkään, että katsomuskasvatuskappaleen sanoja "arjen asioihin" käytetään etiikan uskonnollistamiseen. Joka tapauksessa sekulaaria etiikkaa on kappaleen päätös: "Samalla autetaan lapsia ymmärtämään, että yhteisön säännöt ovat ihmisten luomia sopimuksia." 

Lainaan osuuden neljännen kappaleen kokonaisuudessaan, niin tärkeä ongelmallisuudessaan se on yhdistyksemme kannalta: 

"Lähiyhteisön toimintaa tarkastellaan myös KATSOMUSTEN näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen KATSOMUSKASVATUKSESSA yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Katsomuskasvatus liitetään arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla on uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia hiljaisuuteen, ihmettelyyn ja pohdintaan. Tavoitteena on ohjata lapsia tutustumaan ja kunnioittamaan sekä omia että toisten lasten ja perheiden erilaisia katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä. Pienemmille lapsille katsomuskasvatus luo mahdollisuuksia erilaisiin kokemuksiin. Isommilla lapsilla tavoitteena on herättää kiinnostusta lähiyhteisön tapoihin sekä uskontoihin ja muihin katsomuksiin esimerkiksi juhlaperinteiden vuodenkiertokalenterin avulla. Katsomuskasvatus tukee lapsen kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista." 

Huomautan, että jo aiemmin vastauksessani olen kauttaaltaan lukenut katsomuskasvatukseen kaikki seikat, joissa on mainittu uskonnot ja katsomukset (tai myös kulttuurien moninaisuus silloin, kun tämä käsite on jäänyt epäselväksi). 

Huomautan, että osuuden alkukappaleen lupaus, että toiminnassa otetaan huomioon yhteistyö huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen, koskee myös ja nimenomaan katsomuskasvatusta. 

Teksti "katsomuskasvatuksessa YHTEISEN tutustumisen kohteena" on uskonnonvapautta loukkaavaa ja ristiriidassa huoltajien kuulemisen kanssa, sillä huoltaja saattaa aiheellisesti ja oikeutetusti vaatia, että lapsi ei osallistu ainakaan joihinkin tutustumisen muotoihin. 

On kovin laimeaa sanoa vain, että uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla, sillä tieteen käsitys, että luonto on koko todellisuus, on uskonnoton: uskontojen uskomusolennot ovat luontoon mahtumattomina ristiriitaisia eivätkä todellisia. Uskonnottomuus ei siis ole vain satunnainen katsomus katsomusten joukossa. Uskonnottomuudelle olisi parasta, että varhaiskasvatuksessa ei olisi katsomuskasvatusta. Kuinka uskonnottomuudesta katsomuskasvatuksessa kerrottaisiin? Elämästä totuudessa pitäytyen, ilman uskomusolentoja? Miten uskonnottoman kerrottaisiin suhtautuvan uskontojen oppeihin? Sanottaisiinko suoraan kuten asianlaita on: perusteettomina kuvitelmina? Uskonnottomuutta on myös pelkkä uskonnoista välinpitämättömyys. 

Uskonnot tarvitsevat kukin oman uskontokasvatuksensa, eivätkä ne, ainakaan valtakirkko, halua tyytyä itse antamaansa tai siihen kuuluvissa perheissä annettuun uskontokasvatukseen, vaan se haluaa uskontokasvatuksen julkisen vallan varhaiskasvatukseen, olkoon sitten vaikka katsomuskasvatuksen nimellä. Uskonnottomuuden esillä pidon on silloin jääminen toiseksi. Katsomuskasvatus on siis vakava ongelma uskonnottomuudelle. 

Katsomuskasvatus liitettäisiin "uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä" omaaviin arjen asioihin (pilaamaanko myös yllä kiittämääni eettisten kysymysten pohdintaa?), juhliin (nimenomaista uskonnottomuuskomponenttia ei kuitenkaan ole yhdelläkään) ja ajankohtaisiin tapahtumiin (koulussa historian opetus olisi oikea paikka tarkastella uskonnollista terrorismia). Silti lapsen elämässä ei välttämättä olisi luonnostaan mitään, millä olisi merkitystä hänelle itselleen uskontojen tai uskonnottomuuden kannalta. Mutta uskontojen halutaan antaa vaikuttaa. 

Lapsille tarjottava mahdollisuus hiljaisuuteen, ihmettelyyn ja pohdintaan on kirkon kieltä: hiljaisuus on hartautta, ihmettely papin puheen aikaansaamaa ja pohdinta hedelmätöntä uskonnollista puuhastelua uskonnon kysymysten parissa. Sellaiseen toimintaan ei voi vaatia yhteisesti osallistuttavan. Oikeasta todellisuudesta on aihetta oikeaan ihmettelyyn ja oikeaan pohdintaan, mutta siitähän ei ole kyse.

Seuraavaksi pohdin katsomuskasvatuksen tavoitetta ohjata lapsia tutustumaan ja kunnioittamaan sekä omia että toisten lasten ja perheiden erilaisia katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä. Uskonnottomuuteen ei juuri liity omia perinteitä eikä tapoja. Elämänkaarijuhlat ovat toki uskonnottomat, mutta toisaalta siviilivihkimisen suosio on suuri myös kirkkoon kuuluvien vihkikumppanien [oikeastaan: kihlakumppanien] parissa. Ohjattaisiinko kaikki lapset todella kuulemaan uskonnottomien käsitys uskonnoista? Siis "puppua!" tai "EVVK". Mielestäni on väärin ohjata lapsi kunnioittamaan ja arvostamaan uskontoja ["arvostamaan": ks. 2.8]; ne eivät sitä ansaitse. Ongelma on myös se, että ei tyydytäkään tutustumaan lasten ja perheiden itsensä kenties surkastuneisiin (eli siis osin rationaalistuneisiin) uskonnollisiin perinteisiin ja tapoihin, vaan kutsutaan pappi apuun kertomaan, miten noiden perinteiden ja tapojen muka kuuluisi olla. Yhtä kaikki, kertominen uskonnollisista perinteistä, tavoista ja käsityksistä on uskonnollista julistusta, joka ei julkisen vallan varhaiskasvatukseen kuulu. 

Puhe katsomuskasvatuksen pienemmille lapsille luomista mahdollisuuksista erilaisiin kokemuksiin tarkoittaa osallistumista uskonnon harjoittamiseen. Kokemuksellisuus onkin tehokas tapa ujuttaa uskonto lapsen mieleen. Mutta sekään ei voi olla yhteistä. 

Isommille lapsille asetettu tavoite herättää kiinnostusta lähiyhteisön tapoihin sekä uskontoihin ja muihin katsomuksiin esimerkiksi juhlaperinteiden vuodenkiertokalenterin avulla rajoittuu käytännössä uskontoihin. Juhlaperinteiden uskonnollisen merkityksen avaaminen on kylläkin uskonnollista julistusta, josta eivät välttämättä välitä edes ne, jotka juhlan muuten omakseen kokisivat. Joulun ja uudenvuoden ajankohtien läheinen liittyminen talvipäivänseisaukseen tarjoaa kylläkin mahdollisuuden oivaltaa, kuinka luonto itse on tarjonnut aiheen juhlia päivän pitenemään ryhtymistä, ja juhliahan ihminen osaa ja haluaakin juhlia tarvitsematta siihen mitään uskontoja. 

Puhe kulttuurisen osaamisen ja ajatteluun oppimisen kehittymisestä katsomuskasvatuksen tuella osuu sikäli väärään, että kuvattu katsomuskasvatus on uskonnollistavaa ja siten tyhmistävää. 

Kysyn lopuksi retorisesti itse uskonnosta irti viisastuneena, miksi yhteiseksi tarkoitettu katsomuskasvatus olisi oikeutettu ajamaan uskontojen kunnioittamista, kun jouduin odottamaan 18-vuotiaaksi asti, jotta sain erota kirkosta, ja siten kokemaan vuosien ajan asemani valheelliseksi. 

Ovatko Tutkin ja toimin ympäristössäni -osuuden painopisteet oikeat?

Vastaukseni: En osaa sanoa.

Ovatko Kasvan, liikun ja kehityn -osuuden painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole kaikilta osin oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Lainaus: "Varhaiskasvatuksessa tutustutaan suomalaiseen ja kansainväliseen ruoka- ja tapakulttuuriin yhteistyössä kotien kanssa." Tässä on siis konkreettisia esimerkkejä kulttuureista. Yksi tapakulttuuri voisi olla sekä haarukan että veitsen käyttö, toinen pelkän haarukan käyttö. Mutta mahdollisesti jonkin kodin tapoihin kuuluvaa ruokarukousta ei sopisi kasvattajajohtoisena varhaiskasvatukseen tuoda. 

Toinen lainaus: "Päivittäiset ateriahetket toteutetaan kiireettömässä ilmapiirissä opetellen ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria." Sellainen on myös ruoan kunnioittamista, jolla koulujen ja päiväkotien ruokarukouksia on puolusteltu mutta joka tekee ne sikäli tarpeettomiksi. Yhdessä syömisen korostaminen toimii myös ruokarukoilutusta vastaan, sillä ruokarukoilutus johtaa monesti lapsiryhmän jakautumiseen. 

Mitä muuta haluatte sanoa luvusta 4? Kommenttini:

Kuvattu katsomuskasvatus ei uskonnollisena voi olla yhteistä. Siksi vaadin, että lapsen vasuun on kirjattava mahdollinen lapsen katsomuskasvatusta rajoittava huoltajan kanta, ja tämä vaatimukseni on puolestaan lisättävä lapsen vasun sisältöä koskevaan määräykseen. 

LUKU 5 LAPSEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKI

Luvussa 5 kuvataan lapsen kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen periaatteita sekä yhteistyötä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi luvussa kuvataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman merkitystä lapsen tuen suunnittelussa ja seurannassa. 

Luin tarkasti tämänkin luvun, mutta minulla ei ollut siitä sanottavaa. 

LUKU 6 TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Luvussa 6 kuvataan varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin kokonaisuus ja kehittämisen periaatteet. Luvussa kuvataan myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointia. 

Kerron luvusta 6 vain sen kysymyksen, johon vastasin. 

Ovatko toiminnan arviointi ja kehittäminen luvun 6.1 painopisteet oikeat?

Vastaukseni: Painopisteet eivät ole kaikilta osin oikeat. 

Mitä pitäisi lisäksi tuoda esiin tai painottaa toisella tavalla? Kommenttini:

Olisi vaadittava, että Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen erityisesti katsomusvähemmistöihin kuuluvien lasten ja huoltajien uskonnonvapauden kannalta. 

Lapsen, huoltajien ja kasvattajien pohtiessa omilta osiltaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman arvioinnin yhteydessä, miten yhdessä kirjatut tavoitteet ja sopimukset on otettu huomion ja toteutuneet varhaiskasvatuksen toiminnassa, erityinen tarkkaavaisuus olisi kohdistettava mahdollisiin katsomuskasvatuksesta kirjattuihin tavoitteisiin ja sopimuksiin. Näiden pohdintojen tulokset taas olisi toimitettava aineistoksi Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle sen toteuttaessa yllä vaatimani katsomuskasvatuksen erityisen arvioinnin. 

***

Lisäksi ma 25.4.2016 lähetin Oph:n asiantuntija Kirsi Tarkalle sähköpostiviestin, jossa kerroin huomaamani paino- tai kirjoitusvirheet.

Lisään äsken mainitsemani sähköpostiviestini Kirsi Tarkalle [PDF]. Sen C)-kohta liittyy lukua 2.5 koskeneen kommenttini viimeiseen kappaleeseen (kysymys seurakunnista yhteistyökumppaneina).

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?