HALLITUKSEN ESITYS POISTAA TUOMARINVALAN (18.2.2016)


Hallitus antoi 18.2.2016 esityksen eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 7/2016 vp). Tuomioistuinlaki sisältää tuomarinvakuutuksen, jolloin tuomarinvala samalla poistuu. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. 

Yhdistyksemme aikoo lausua asiasta eduskunnan lakivaliokunnalle, kunhan eduskunnan täysistunto on ensin käynyt asiasta lähetekeskustelun ja asia sitten on saapunut valiokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jatkan nyt siitä, mihin tästä aiheesta oleva edellinen uutiseni Valojen ja vakuutusten nykytilanne (23.7.2014) [HTML] jäi, myös tuomarinvalan osalta. 

Todistajan ja asiantuntijan uskonnolliset valat poistuivat yleisistä tuomioistuimista 1.1.2016. Eduskunnan lakivaliokunta antoi 23.1.2015 mietintönsä (LaVM 19/2014 vp) hallituksen esityksestä (HE 46/2014 vp) oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Mietinnössä ei, kuten ei siihen liitetyssä eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnossakaan, ollut mitään (uutta) meitä kiinnostavista asioista. Katolinen kirkko Suomessa / Helsingin hiippakunta oli vastustanut pyydetyssä lausunnossaan tuloksetta tekstiä "ellei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, suostu todistamiseen" rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan papin todistuskieltoa koskevassa 16 §:n 1 momentissa. Ensimmäisessä käsittelyssä täysistunto ei puuttunut meitä kiinnostaviin asioihin, kuten ei toisessakaan käsittelyssä 10.2.2015, jolloin eduskunta hyväksyi asian. Lait vahvistettiin 12.6.2015, ja ne tulivat voimaan 1.1.2016. 

Vakuutuksen sanamuoto on kunnossa ("kunniani"). 

Todistajan ja asiantuntijan uskonnolliset valat poistuivat hallintotuomioistuimista ja muista vastaavista elimistä 1.1.2016. Hallitus antoi 20.11.2014 esityksen (HE 245/2014 vp) eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Oikeusministeriö oli laatinut esityksestä luonnoksen 24.4.2014 ja pyytänyt siitä lausunnot, kuten aiemmassa uutisessani kerroin. Eduskunnan lakivaliokunta antoi 6.2.2015 esityksestä mietintönsä (LaVM 23/2014 vp), ja eduskunta hyväksyi asian 17.2.2015. Lait vahvistettiin 26.6.2015, ja ne tulivat voimaan 1.1.2016.

Tuomarin uskonnollisen valan poistosta. Tuossa aiemmassa uutisessani selostin oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Uusi tuomioistuinlaki" (22.4.2014) pyydettyjä lausuntoja. Lausuntojen 27.10.2014 julkaisussa tiivistelmässä "Lausunnot tuomioistuinlakityöryhmän mietinnöstä. Tiivistelmä" (20.10.2014; OMML 44/2014) mainitaan (s. 130) yhdistyksemme yhtenä tahoista, joille ei ollut erikseen varattu tilaisuutta lausua mietinnöstä mutta jotka ovat lausunnon toimittaneet. Sivulla 149 on lausuntomme (29.4.2014) tiivistetty seuraavaksi: 

4.8.24 Pääkaupunkiseudun ateistit ry 

Pääkaupunkiseudun ateistit ry on lausunnossaan todennut kannattavansa sitä, että tuomarinvalan sijasta annetaan tuomarinvakuutus. Yhdistys kuitenkin vaatii, että ehdotetun kaavan omistusliitteetön muoto "kunnian" korvataan omistusliitteisellä muodolla "kunniani". Omistusliitteetön muoto jättäisi avoimeksi sen, kenen tai minkä kunniasta on kysymys. Tämä olisi loukkaavaa ja asiatonta. Lisäksi yhdistys on kiinnittänyt huomiota eräisiin kirjoitusvirheisiin mietinnössä. 

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lausunnon tiivistelmään ei ollut otettu samaa omistusliitettä koskevaa huomautusta. Nämä kaksi lausuntoa olivat ainoat 82 lausunnosta, jotka puuttuneeseen i-kirjaimeen puuttuivat. 

Oikeusministeriö asetti 25.9.2014 tuomioistuinlakia valmistelevan hankkeen ja pyysi 8.6.2015 lausuntoja hankkeessa laaditusta hallituksen esityksen luonnoksesta. Tässä luonnoksessa tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ssä (Tuomarinvakuutus) tuomarinvakuutuksen kaava oli yhdistyksemme vaatimassa muodossa, joten meillä ei ollut enää syytä antaa lausuntoa. Pykälän yksityiskohtaiset perustelut vetoavat siihen, että tuomarin tehtävä on maallinen tehtävä. 

Pykälään oli lisätty momentti, että tarkemmat säännökset tuomarin vakuutuksesta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Pykälän yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tuomarin valasta luopumisen myötä virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annettua asetusta (1183/1987) tulisi tarkistaa. 

Lopullinen hallituksen esitys poikkeaa tuomarinvakuutuksen osalta luonnoksesta vain siinä, että lakitekstissä tuomarinvakuutuksen kaava on varustettu lainausmerkein. 

(Huomasin hallituksen esityksestä, että työtuomioistuimesta vuonna 1974 annetun lain mukaan tuomioistuimen jäsenen tulee vannoa tuomarinvala, sillä tuomarinvakuutuksesta ei ainakaan puhuta mitään. Mutta Raamatut siis kannetaan lopullisesti pois kaikista tuomioistuimista ensi vuoden alussa.) 

Uskonnollisen virkavalan poistosta. Valtion virkamieslain (750/1994) 70 § on 1.5.2015 alkaen kuulunut seuraavasti: "Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset virkavalasta ja virkavakuutuksesta." 

Yhdistyksemme ajaa uskonnollisesta virkavalasta luopumista yksinomaisen sekulaarin virkavakuutuksen hyväksi. Se tapahtuisi siis muuttamalla tämä 70 § ja tarkistamalla virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annettua asetusta (1183/1987). Virkavakuutuksen sanamuoto on kunnossa ("kunniani").

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?