VALOJEN JA VAKUUTUSTEN NYKYTILANNE (23.7.2014)

On syytä jatkaa uutista Todistajan ja tuomarin vakuutuksista [HTML]. 

1) Todistajan ja asiantuntijan vakuutukset 

Eduskunnassa on kesätauon ajan kesken todistajan ja asiantuntijan yleisissä tuomioistuimissa antamasta uskonnollisesta valasta luopumisen ja yksinomaiseen sekulaariin vakuutukseen siirtymisen sisältävän hallituksen esityksen (HE 46/2014 vp) käsittely. Esityksessä kiinnostavaa yhdistyksemme kannalta on myös rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan papin todistuskielto. 

Lähetekeskustelussa 6.5.2014 ei näihin asioihin puututtu. 

Lakivaliokunta pitää saamiensa kirjallisten lausuntojen sisällön vain omassa tiedossaan mietintönsä valmistumiseen asti. 

Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallitukselta oli pyydetty kirjallinen lausunto, jonka se julkisti itse. Ote: "Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että esityksen perusteluissa ei ole pohdittu todistajan valasta luopumista positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta. Kuten yleisperusteluissa on todettu, jo tällä hetkellä henkilö voi uskonnonvapauslain 5 §:n mukaan valita valan ja vakuutuksen antamisen välillä riippumatta siitä, kuuluuko hän uskontokuntaan. Monikulttuurisuuden ja moniuskontoisuuden lisääntyessä sekä ottaen huomioon esityksen yleisperusteluissa esiin nostetut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietinnön (PeVM 10/2002 vp) tehtyä ratkaisua voidaan kuitenkin pitää ymmärrettävänä." 

Valiokunnan pöytäkirjaan oli merkitty saapuneeksi Suomen ortodoksisen kirkon ilmoitus, että tällä ei ollut huomautettavaa. 

Perustuslakivaliokuntakaan tuskin lausunnossaan asettuu uudistusta vastaan. 

Yksinomainen sekulaari vakuutus siis toteutunee. 

2) Tuomarin vakuutus  

Oikeusministeriön työryhmän mietintö "Uusi tuomioistuinlaki" (22.4.2014; OMML 26/2014) ehdotti tuomarin uskonnollisesta valasta luopumista yksinomaisen sekulaarin tuomarinvakuutuksen hyväksi. Mutta vakuutuksen kaavan sanasta "kunniani" puuttui (jälleen) omistusliite. Yhdistyksemme lausunto 29.4.2014 kannatti tuomarinvalasta luopumista ja vaati puuttuvan i-kirjaimen lisäämistä. 

Lausuntoaika päättyi 10.6.2014. Valtioneuvoston hankerekisteriin (www.hare.vn.fi; hankenumero OM036:00/2011) (tähän mennessä) toimitetuissa lausunnoissa on joissakin puututtu ehdotukseen tuomarin vakuutuksen uudistamisesta. 

Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto kannattaa tuomarin valasta luopumista. Lisäksi: "Yksityiskohtana voidaan kuitenkin ottaa esiin se, että yhdenmukaisesti virkavalasta ja virkavakuutuksesta annetun asetuksen kanssa tuomarin vakuutus tulisi myös antaa "kunniani" kautta "kunnian" asemesta." 

Etelä-Karjalan käräjäoikeus: "Työryhmän ehdotusta puolletaan. Tämä ehdotus olisi pitänyt toteuttaa jo aikoja sitten." 

Hyvinkään käräjäoikeus "pitää ... ehdotusta tuomarinvalan poistamisesta hyvänä uudistuksena". 

Kymenlaakson käräjäoikeus "pitää uudistusta hyvänä ja nykyaikaisena". 

Pirkanmaan käräjäoikeus pitää ehdotusta hyväksyttävänä. Ote: "... terminä voitaisiin käyttää valaa eikä vakuutusta. Valan konnotaatiota uskontoon ei enää ole olemassa eikä mikään estä kehittämästä kieltä vastaamaan uutta käsitystä ja merkitystä. Monissa muissa kielissä ei näin ortodoksista käsitystä kuin suomessa ole olemassa. Termillä vala on voimakkaampi uskottavuussisältö kuin vakuutuksella." 

Tuusulan käräjäoikeus "kannattaa ehdotuksia ... tuomarin vakuutuksen uudistamisesta". Se huomauttaa yleisesti esityksen kielioppi- ja kirjoitusvirheiden olevan silmiinpistäviä, mutta ei kuitenkaan kerro tuosta i-kirjaimesta. 

Kahdessa lausunnossa vastustetaan tuomarin vakuutuksen uudistamista. 

Turun hovoikeus: "Hovioikeus pitää ehdotusta tarpeettomana. Tuomarin vala ei sellaisenaan loukkaa uskonnonvapautta. Tuomioistuimen jäsenellä on jo nyt vapaus valita vannooko hän valan vai antaako vakuutuksen. ... Tuomarin vala on säilynyt sellaisenaan kohta 300 vuotta. Valan taikka sen kaavaan perustuvan vakuutuksen lausuminen antaa uudelle tuomarille arvokkaan muistutuksen hänen velvollisuudestaan vaalia tuomarin työtä ohjaavia vuosisataisia arvoja ja periaatteita. Hovioikeus näkee kuitenkin perusteltuna tarkistaa eräitä nykyisen kaavan sanontoja." 

Vakuutusoikeus: "Vakuutusoikeus toteaa, ettei se näe perustetta muuttaa voimassaolevaa käytäntöä. Tuomarin vala tulisi edelleen säilyttää vaihtoehtona vakuutuksen ohella. Uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta henkilöllä on joka tapauksessa mahdollisuus valita vakuutus. Myöskään kaavaa ei ole ehdotetulla tavalla syytä yksinkertaistaa." 

3) Todistelu hallintolainkäytössä 

Oikeusministeriössä on virkatyönä laadittu 24.4.2014 päivätty luonnos hallituksen esitykseksi hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausuntopyynnön mukaan siinä ehdotetaan todistelua koskevia hallintolainkäyttölain säännöksiä tarkistettaviksi niin, että ne olisivat yhteensopivat yleisten tuomioistuinten todistelusäännöksiä koskevassa hallituksen esityksessä 46/2014 vp ehdotettujen säännösten kanssa. 

Hallintolainkäyttölakiin tulisi viittaukset oikeudenkäymiskaaren todistelua koskeviin säännöksiin. Hallinto-, ympäristönsuojelu- ja vesilaeista poistettaisiin vala vakuutuksen rinnalta. 

Lausunnot oli pyydetty toimittamaan 6.6.2014 (eräiden 21.7.2014) mennessä (HARE-numero OM009:00/2014). Lausunnoissa ei ole puututtu valasta luopumiseen. 

4) Vala ja vakuutus muualla 

Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta (1183/23.12.1987) tulisi vastaavasti muuttaa poistamalla siitä valat, ja eiköhän muutos piankin toteutune. Asetuksen mukaan eräiden virkamiesten on jo nyt annettava kirjallinen vakuutus. Vakuutusten kaavoissa omistusliitteet ovat kohdallaan. 

Sotilasvala jäisi tällöin ainoaksi uskonnolliseksi valaksi. Mutta sotilasvakuutuksen olisi riitettävä, jos sitäkään edes tarvitaan.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?