KIRKKOON KUULUMATTOMAN HENKILÖN KUOLINPESÄN KIRKOLLISVERON
POISTUMINEN LÄHESTYY (4.9.2012)

Täydennetty 24.10.2012
Täydennetty 21.12.2012

Valtioneuvoston kanslia tiedotti 30.8.2012 eduskunnalle syysistuntokaudella 2012 annettavista hallituksen esityksistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kiireelliseksi luokitellusta lokakuussa annettavasta hallituksen esityksestä "laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle".

Esityksen lyhyt kuvailu vaikenee siitä, että esityksen tultua voimaan (kaiketi 1.1.2013) evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattoman henkilön kuolinpesän kirkollisvero poistuu.

Kyseessä on kirkolliskokouksen vuonna 2010 hyväksymä aloite, josta tuolloin laadin seikkaperäisen uutisen [HTML].

Asiaa seurataan tällä sivustolla.


Täydennys  24.10.2012 

Valtioneuvosto antoi to 18.10.2012 eduskunnalle asiaa koskevan hallituksen esityksen (HE 137/2012 vp). Esityksen mukaan siihen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013.

Ehdotus laiksi evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle oli entisellään paitsi, että kumottavaksi tuleva virkatalolaki (106/1966) oli nyt ilmoitettu ilman alunperin virheellistä ja siksi minulle huolta tuottanutta antopäivämäärää.

Esityksen pääasiallisen sisällön kuvailussa uuden lain säätämistä kuvataan seurakunnan jäsenen kirkollisverovelvollisuutta koskevan sääntelyn
tekniseksi uudistamiseksi, ja uuden lain sanotaan koskevan (siis lain nimen mukaan itsestäänselvästi) vain evankelis-luterilaisten seurakuntien jäseniä
ja heidän kuolinpesiään. Mutta ei siis edelleenkään sanottu suoraan heti kansilehdellä, että kirkollisverovelvollisuus ei enää koskisi kuollessaan kirkkoon kuulumattoman henkilön kuolinpesää. Kuitenkin tämä ainoa kirkollisverovelvollisuuden sisällöllinen uudistus seuraa lain voimaantulopykälään sisältyvästä virkatalolain kumoamisesta.

Lakiehdotuksen yleisperusteluista oli poistettu tekstiä, jota kirkkohallitus oli käyttänyt kirkolliskokouksen suostutteluun ehdotukselle kirkkoon kuulumattoman henkilön kuolinpesän kirkollisveron poistamisesta. Mutta sellaista tekstiähän ei eduskunta tarvitsekaan, koska kyseessä on ollut ilmeinen vääryys.

Eduskunnan täysistunto kävi hallituksen esityksen lähetekeskustelun ti 23.10.2012. Heti ensimmäisessä puheenvuorossa tunnistettiin esityksen olennaiseksi kohdaksi se, että kirkkoon kuulumattomien henkilöiden kuolinpesät eivät enää maksaisi kirkollisveroa, mikä oli puhujalle ok. Asia päätettiin lähettää hallintovaliokuntaan.

Etelä-Suomen Sanomissa oli 30.6.2012 lukijan ihmettelystä syntynyt juttu "Miksi ateistien kuolinpesät maksavat kirkollisveroa?". Tietysti on
myös ihmetelty, niin tuossa lähetekeskustelussakin, kirkon saamaa osuutta valtion keräämästä yhteisöverosta.


Täydennys 21.12.2012

Eduskunnan hallintovaliokunta antoi 30.11.2012 hallituksen esityksestä mietintönsä (HaVM 20/2012 vp), jossa se ehdotti lakiehdotusten hyväksymistä
muuttamattomina. Niin kaikissa kolmessa valiokunnan saamassa lausunnossa kuin itse mietinnössäkin kuollessaan (ev.-lut.) kirkkoon kuulumattoman henkilön erillisenä verovelvollisena verotettavan kuolinpesän kirkollisveron poistuminen esitettiin asiallisesti. Ensimmäisen (täysistunto)käsittelyn 5.12.2012 keskustelussa oli vain esittelypuheenvuoro, jossa valiokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila/ps totesi valtiovarainministeriön lausunnon mukaisesti: "Tällaisten kuolinpesien, joissa vainaja ei kuulunut kirkkoon, verovelvollisuus on koettu epäoikeudenmukaiseksi." Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen lausunnossa puhuttiin ongelmalliseksi koetun säännöksen korjaamisesta; esityksen valmistelleen opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnossa ei taas perusteltu muutoksen tarvetta lainkaan. Eduskunta hyväksyi yksimielisesti lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Toisessa käsittelyssä 11.12.2012 lakiehdotukset hyväksyttiin keskusteluitta.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 21.12.2012. Ne tulevat voimaan 1.1.2013.

Valtioneuvoston tiedotteissa lainattiin yllä kierteleväksi toteamaani hallituksen esityksen kansilehden tekstiä.

Veron poistuminen koskee heti vuodelta 2013 toimitettavaa kirkollisverotusta.

Verohallinto tiedottanee pian asiasta.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?