KIRKKOON KUULUMATTOMAN HENKILÖN KUOLINPESÄN KIRKOLLISVERO POISTUU (26.4.2010)

Päivitetty 25.5.2010
Päivitetty 14.11.2010

Kirkkohallitus on 30.3.2010 antanut esityksen 3.-7.5.2010 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle laiksi evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle (esitys 3/2010; asianro 2010-00244; sisältää myös ehdotuksen kirkon taloushallintoa koskevien säännösten muutoksista). 

Esityksen taloudellisista vaikutuksista todetaan, että laki korvaisi evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista vuonna 1966 annetun lain ainoan vielä voimassa olevan kirkollisverotusta koskevan 13. pykälän. "Kirkollisverotusta koskevat säännökset pysyisivät muutoin asiallisesti nykyisenlaisina, mutta kirkkoon kuulumattomien henkilöiden kuolinpesät eivät enää maksaisi kirkollisveroa. Tämän muutoksen perusteet ovat periaatteellisia." 

Nykytilan arvioinnissa todetaan, että virkatalolain 13. pykälän nojalla kuolinpesä on verovelvollinen seurakunnalle, vaikka vainaja ei olisi ollutkaan seurakunnan jäsen. "Tähän seikkaan on eri yhteyksissä kiinnitetty huomiota ja pidetty asianmukaisena, että sellaisen vainajan kuolinpesä, joka ei eläessään ollut seurakunnan jäsen, ei olisi velvollinen maksamaan kirkollisveroa. Vaatimusta voidaan pitää perusteltuna, jolloin tällaisen kuolinpesän kirkollisverovelvollisuudesta tulisi luopua." 

Keskeisten ehdotusten tarkastelussa todetaan, että kirkkoon kuulumattoman henkilön kuolinpesä ei enää maksaisi veroa luterilaiselle seurakunnalle. "Tällaisten kuolinpesien verovelvollisuus on koettu epäoikeudenmukaiseksi." 

Pantakoon esityksen yleisperusteluista merkille, että Ruotsin kirkko voi vaatia vainajan kuolinpesältä maksua, mikäli hautajaisjumalanpalvelus toimitetaan erityisestä syystä ja tämän eläessään ilmaisemasta toivomuksesta henkilölle, joka ei ollut kirkon jäsen. Mielestäni Suomessa kirkon olisi otettava tästä mallia sekä toivomuksen että maksun osalta.

Täydennyksiä (25.5.2010) 

1) Kirkolliskokouksen lähetekeskustelussa 3.5.2010 oli Kirkkohallituksen esittelypuheenvuoron lisäksi vain yksi muu puheenvuoro. Niissä kummassakaan ei otsikkoni asiaa suoraan mainittu. Esitys lähetettiin valiokuntiin, ja käsittely jatkuu kirkolliskokouksen syysistunnossa 8.-12.11.2010. Kirkolliskokouksen hyväksymisen jälkeen lakialoite menee hallituksen esityksenä eduskuntaan. 

2) Kirkkohallituksen esityksen kansisivu "Esityksen pääasiallinen sisältö" ei sano otsikkoni asiaa suoraan, vaan se pitää osata päätellä. Voi toivoa ja vaatiakin, että hallituksen esityksessä asia kerrottaisiin suoraan heti alussa. 

3) Henkilön kuolinvuoden verotus toimitetaan täysin samalla tavalla kuin jos henkilö itse olisi elänyt vuoden loppuun asti. Mutta kuolinvuotta seuraavina vuosina kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Nykykäytännön mukaan tällöin jokainen kunnallisveroa maksava kuolinpesä maksaa myös kirkollisveroa ev.-lut. seurakunnalle. Jatkossa tämä koskisi vain ev.-lut. seurakunnan jäsenenä kuolleiden kuolinpesiä. 

4) Ortodoksisen kirkon jäsenet maksavat seurakunnalleen kirkollisveroa. Vuodet 2002-2006 myös ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluneiden henkilöiden kuolinpesät maksoivat seurakunnalle kirkollisveroa, jolloin nämä kuolinpesät eivät ilmeisesti lisäksi maksaneet kirkollisveroa ev.-lut. seurakunnalle.

5) Jo Kirkko ja valtio -komitea ehdotti mietinnössään 1977, että kuolinpesä olisi (5 vuoden ajan) kirkollisverovelvollinen vain, jos vainaja itse oli kirkollisverovelvollinen.

Täydennys (14.11.2010) 

Kirkolliskokous hyväksyi Kirkkohallituksen esityksen kielellisesti ja lakiteknisesti parannellussa muodossa syyskokouksessaan pe 12.11.2010. 

Yksityiskohtaisemmin selostaen kirkolliskokouksen lakivaliokunta antoi 9.11.2010 esityksestä mietintönsä 5/2010, joka hyväksyttiin valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen ilman muuta keskustelua ensimmäisessä käsittelyssä 10.11.2010. Lopullisesti asia hyväksyttiin sitten toisessa käsittelyssä 12.11.2010. 

Lakivaliokunnalla oli käytössään kirkon laintarkastustoimikunnan 14.4.2010 annettu lausunto 5/2010 sekä kirkolliskokouksen talousvaliokunnan lausunto 2/2010. 

Valitettavasti mietinnössäkin on kumottavaksi tulevan lain 106/1966 oikean vahvistamispäivämäärän 25.2.1966 sijasta väärä päivämäärä 5.2.1966. Huomautin tästä kirkolliskokousta jo keväällä, ja silloin virhe sanottiin huomatun. Mutta eipä sitä ollut syksyllä korjattu. Nyt huomautin uudestaan, mutta päätös oli juuri ehditty tehdä. Joka tapauksessa kirkolliskokouksen pääsihteeri vastasi minulle, että kirjoitusvirheet korjataan. Hyvä niin, ja se on varmasti aivan luvallista tehdä jälkikäteenkin. Näin meille tärkeä asia pääsee etenemään jatkovalmistelua varten ilmeisestikin valtiovarainministeriöön ja sieltä hallituksen esityksenä eduskunnalle. 

Huomautin pääsihteeriä myös siitä, että ehdotetussa laissa kirkollisverovelvollisista puhuttaessa oli korjauksia tehdessä tavoitellusta tekstistä "verovuotta edeltäneen vuoden lopussa seurakunnan jäsenenä ollut henkilö" jäänyt sana "ollut" pois. Niin vähän tarkkaavaisia kokousedustajat täten olivat kirkollisverotuksen suhteen! Mutta tuokin virhe heti korjataan. 

Kuten mietinnössä lainataan, talousvaliokunnan lausunnon mukaan kirkkoon kuulumattomien vainajien kuolinpesän verotusta koskevan muutoksen taloudellinen vaikutus kirkon näkökulmasta ei ole merkittävä ja tätä muutosta voi perustella myös oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. 

Mietinnön yleisperusteluissa jatketaan samaa: "Lakivaliokunta toteaa, että kuolinpesien tulot ovat usein pääomatuloja, joilla ei ole vaikutusta kirkollisveroon. Näin ollen kirkkoon kuulumattomien henkilöiden kuolinpesien kirkollisverotuksesta luopumisella ei ole seurakuntien kannalta mainittavia taloudellisia vaikutuksia. Sen sijaan kuolinpesien verotukseen liittyvien oikeudenmukaisuusnäkökohtien kannalta uudistuksella on merkitystä." 

Kirkkohallituksen esityksessä pääasiallisen sisällön kuvailu ei suoraan totea tämän uutisen otsikon tietoa, vaan se pitää osata päätellä. 

Samoin kirkon verkkosivuilla uutisointi 12.11.2010 klo 11:38 esityksen hyväksymisestä kertoo asiasta vain epäsuorasti: "Muutokset ovat lähinnä lainsäädäntöteknisiä. Niillä ei ole taloudellisia vaikutuksia lukuun ottamatta kirkkoon kuulumattomien vainajien kuolinpesän verotusta. Sen taloudellinen vaikutus ei ole merkittävä kirkon näkökulmasta." Ei siis sanota suoraan, että kyseisten kuolinpesien kirkollisverotus poistuu kokonaan. 

Lähetin kokousta koko viikon seuranneelle Helsingin Sanomien toimittajalle 11.11.2010 asiasta uutisvihjeen ja -toiveen, mutta siitä ei kai ollut seurauksia. Tietääkseni ainoat uutiset asiasta tätä PAT:n uutista lukuunottamatta ovat mielipidekirjoitukseni Kirkkoon kuulumaton siunattava hautaan vain eri pyynnöstä [HTML] Helsingin Sanomissa 4.5.2010 sekä Kuolinpesä ja kirkollisvero [HTML] Kauppalehdessä 24.5.2010. 

Pyysin 13.11.2010 niitä kahta valtiovarainministeriön vero-osaston virkamiestä, joita lakivaliokunta kuuli asiantuntijoina, saattamaan ministeriössä lakiesityksen kaikkien jatkovalmistelijoiden tietoon pyyntöni, että heti hallituksen esityksen etusivulla kerrottaisiin suoraan, että esityksellä samalla poistettaisiin kirkkoon kuollessaan kuulumattomien vainajien kuolinpesien tähänastinen kirkollisverovelvollisuus. Siten tiedotusvälineet saisivat asiasta paremmin tiedon.

Korjaus 15.11.2010: Hallituksen esitys valmistellaankin opetus- ja kulttuuriministeriössä, jonne pyyntöni siirrettiin. 

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?