ELÄMÄNKATSOMUSTIETOA KAIKILLE (6.3.2012)

Kirjoituksessaan Raimo Toivonen tekee otsikon mukaisen esityksen, joka on yhdistyksemme kannan vastainen. Yhdistyksemme tavoite on maallinen valtio, jossa kirkko on erotettu valtiosta ja jossa julkisen vallan kouluissa ei ole uskonnonopetusta eikä (muunkaanlaista) uskonnon harjoittamista. Silloin väestörekisterissä ei myöskään ole tietoja mahdollisista uskonnollisten yhdyskuntien/yhdistysten jäsenyyksistä. Koulu ja opettajat puolustaisivat maallisuuden ihannetta. Koulussa voisi olla etiikkaan painottuvaa filosofian opetusta. Nykytilanteessa yhteinen katsomusopetus olisi vaarassa uskonnollistua luterilaiseksi uskontotiedoksi, joka siis perustuisi julistukseen, ei tieteeseen.

Osatavoitteemme on uskonnon ja elämänkatsomustiedon (ET) opetuksen tuntimäärien vähentäminen, jolloin toisaalta tulisi pyrkiä ET:n oppilasmäärän ja opetusryhmien määrän kasvuun.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja

* * *

Erilaisia malleja

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon (ET) opetuksesta on tarjolla ainakin seuraavat neljä kokeiltua tai kokeilematonta mallia. Valitaan niistä paras.

- Opetetaan kaikille vakaumusryhmille pakollista tunnustuksellista ev.lut.-uskontoa, niin kuin minulle kansakoulussa aikoinaan. Tämä vaihtoehto on kokeiltu ja huonoksi havaittu.

- Opetetaan uskonnollisille tunnustuksetonta omaa uskontoa ja uskonnottomille ET:tä. Tämä Erkki Hartikaisen ET-malli vastaa nykyistä opetuskäytäntöä. Osa vapareista haluaa säilyttää tämän mallin lisätoivein, että opetettava ET on uskonnottomasti steriiliä, niin kuin nykyinen laki tavoittelee sen olevan.

- Tarjotaan opetettavaksi suurimmat uskonnot erillisinä ja tunnustuksettomina sekä ET. Kaikki saavat valita joukosta sen yhden ja ainoan oikean tai saavat valita mukavimman opettajan. Tämä kompromissivaihtoehto saattaa toteutuessaan haihduttaa uskonnot pois kouluista.

- Opetetaan kaikille vakaumusryhmille ET:tä pakollisena. Uskontoa ei opeteta ollenkaan. Varmistetaan, että uusimuotoinen ET on uskonnottomasti steriiliä. Osa vapareista, minä mukaan lukien, kannatamme tätä uusimuotoista ET -mallia.

Erkki Hartikaisen ET-malli

Erkki Hartikainen tappeli 1980-luvulla YK:n ihmisoikeuskomiteassa saakka Suomen kouluihin ET:n uudeksi oppiaineeksi. Näin syntyi malli, jossa opetetaan sekä ET:tä että uskontoja omissa luokkahuoneissaan äänieristetyn seinän erottaessa opiskelijaryhmät toisistaan. Hartikaisen ET-malli oli aikoinaan pitkä harppaus paremman uskonnonvapauden ja tasa-arvon suuntaan.

Hartikainen korostaa, että kirkkoon kuulumattomat koululaiset ovat erillisessä ET:ssä paremmassa suojassa uskonnolliselta vaikutukselta kuin yhteisessä uusimuotoisessa ET:ssä. Hartikainen jättää vähemmälle huomiolle edun siitä, että yhteisessä uusimuotoisessa ET:ssä kirkkoon kuuluvatkin koululaiset saavat ET:tä eikä ollenkaan uskontoa. Hartikainen vastustaa uusimuotoista yhteistä ET:tä.

Parhaillaan on eri oppiaineiden välinen tuntijako järjestelyssä. Tuntijako säilynee ET:n ja uskonnon osalta ennallaan ja säilyy vielä tällä kertaa Hartikaisen mallin mukaisena.

Uusimuotoinen ET-malli

Puoltamani uusimuotoinen ET-malli olisi seuraava loikka vieläkin paremman uskonnonvapauden ja tasa-arvon suuntaan. Uskontojen opetus joutaisi jättää kotien ja uskonnollisten yhdyskuntien huoleksi. Uskontokiellosta koko tasavallassa ei ole kysymys. Kysymys on muun ohessa vain uskontokiellosta yleisin varoin ylläpidetyissä kouluissa.

Uskonnot ovat kuvitelmia, toiveita, perinteitä ja humpuukia. Uskonto on koululaisten keskuudessa vastenmielisin ja väheksytyin oppiaine. ET perustuu testattuun tietoon ja kokemukseen.

Jos islamilaisia ja muita halutaan kotouttaa Suomeen, niin se onnistuisi yhteisluokilla parhaiten. Koko maahantuloikäpolvelle saataisiin muun ohella tehokkaasti perille viesti, että Suomessa on tyttöjen sukupuolinen silpominen ja kunniamurhaaminen kielletty, poikien vähäinenkin silpominen on paheksuttavaa ja autojen polttaminen on kielletty.

Kun lähtömaissa leviäisi tieto, että Suomessa ei opeteta yleisissä kouluissa islamia eikä muitakaan uskontoja, niin houkutuksia tulla Suomeen olisi yksi vähemmän.

Kunnallisen kouluhallinnon ja kustannusten kannalta uusimuotoinen ET -malli olisi yksinkertaisempi ja halvempi kuin nykyinen Hartikaisen ET-malli.

Koululaisten karsinointi vakaumusten mukaan eri luokkahuoneisiin on haitallinen seikka oppimisen ja viihtymisen kannalta.

Haluttuun opetusryhmään tai mukavalle opettajalle pääsemiseksi ei uusimuotoisessa ET-mallissa tarvitsisi vaihtaa rekisteröityä vakaumusta (erota kirkosta), eikä tarvitsisi neuvotella vanhempien kanssa. Kirkostaeroamisiällä ei olisi enää tässä yhteydessä merkitystä.

Kun joskus kenties siirrytään uusimuotoiseen ET-malliin, niin nykyinen kissanhännän veto loppuu ja liikenee enemmän resursseja ja mielenkiintoa nostaa ET:n tasoa. Uusimuotoinen ET-opetus sitten aikanaan lisää kirkosta eroamista.

Jos nykyisiä uskonnon opettajia kelpuutetaan opettamaan uusimuotoista ET :tä, niin tasa-arvoisuuden vuoksi myös jehovalaisia, juutalaisia ja islamilaisia opettajia pitää valita opettajiksi ET:hen. Tietenkin heidänkin tulee pitää uusimuotoinen ET uskonnottomasti steriilinä.

Ev.lut kirkkoon kuuluu nyt 77,2 % koko väestöstä. Sirpaleuskontoihin kuuluu muutama prosentti. Kaikkien uskonnollisten yhdyskuntien ulkopuolella on noin 20 %. Nykyiseen ET-opetukseen osallistuu noin 4 % koululaisista. Tässä on epäsuhta. Se johtuu osin siitä, että kirkon jäsenet eivät voi mennä ET:hen, mutta ei-jäsenet voivat mennä uskonnon opetukseen. Se johtuu pieneltä osin myös siitä, että äiti on oikeutettu päättämään vauvan vakaumuksesta ja naiset ovat useammin kirkon jäseniä kuin miehet. Kenties kirkon jäsenyys, kirkollisvero ja uskonnon opetus mielletään jonkinlaiseksi vakuutukseksi tai varotoimeksi siltä varalta, että jospa sittenkin joitakin jumalia on olemassa. Kenties uskonnollinen vaihtoehto on helpompi selittää lapsille. Lapsia on helppo höynäyttää. Epäsuhta jää enemmälti selittämättä.

Ruotsireuma

Uskonnon poistamisesta ja ET:n pakollistamisesta kaikille seuraisi tai jatkuisi se ongelma, että uskontoa kuitenkin opetettaisiin ja tuputettaisiin ikään kuin varkain uusimuotoisessa ET:ssä. Entisiä uskonnon opettajia saatettaisiin palkata ET:n opettajiksi. Monilla heistä on raamatullinen lähetyskäsky ja ankarat uskonnolliset uhkat ja velvoitteet kirkastaa kaikki maailman ihmiset Jeesuksen lapsiksi. Vaarassa on, että uusimuotoinen ET ei olisikaan uskonnottomasti hygieenistä. Tästä on Ruotsissa ja muuallakin kokemuksia. Kutsuttakoon tätä ongelmaa ruotsireumaksi. Se olisi kirkkoväen äärimmäinen keino saada uskontoa kouluihin. Ruotsireuma on vakavasti otettava ongelma. Minä ymmärrän Erkki Hartikaisen huolen.

Reuma on pitkäaikainen, vaikeasti hoidettava, kivulias ja rampauttava tauti. Siihen ei soisi kenenkään sairastuvan. Ruotsireuma kuvaa hyvin ruotsalaista käytäntöä ja suomalaista uskonnollista uhkaa.

Esimerkki ruotsalaisreumasta löytyy nykyisestä lähimaastosta. Se löytyy kirkkoväen toimista muuttaa nykyistä Hartikaisen ET-opetusmallia uskonnollisempaan suuntaan.

Uskonnon opetuksen on valiokuntamietinnön mukaan määrä olla tunnustuksetonta. Tunnustukseton-nimikkeen mukaan se ei ole uskontoa. Uskonto-nimikkeen mukaan se on uskontoa, eli tunnustuksellista. Lisäksi valiokunnan mukaan viime lakimuutos ei tarkoita aiheuttaa muutosta aikaisempaan (tunnustukselliseen) opetuskäytäntöön. Opetushallituksen laatimissa opetussuunnitelman perusteissa on uskonnollista ainesta. Lainsäädännöllinen tilanne on sekava. Siis kirkkoväellä on jonkinlainen lakiin perustuva rakonen nykyiseen tuputusmalliinsa. Kirkkoväki hyödyntää sekavuuden ja rakosen ja opettaa tunnustuksellista uskontoa ja pitää hartauksia. On koulupastoreiksi mainittuja seurakuntanuorisotyöntekijöitä kytiksessä kouluilla ja muuta. Elämme nyt tämän näköistä uskonnonvapauden vaihetta.

Lääkkeitä ruotsireumaan

Kun uusimuotoisessa ET:ssä kiellettäisiin yksiselitteisesti uskonnon opettaminen ja harjoittaminen yleisissä kouluissa, niin kieltoa saatettaisiin noudattaa. Suomalaiset ovat lainkuuliaista väkeä. Järjestyslain 14.1.3 pykälän mukaan koiran ulostetta ei saa jättää hoidetulla taajama-alueella ympäristöön. Uhkana on rikesakko. Tätäkin pykälää suomalaiset noudattavat jollain tavalla.

Ruotsireuman torjumiseksi pitäisi määritellä, mikä on uskonnon opetusta ja harjoitusta ja siis kiellettyä yleisissä kouluissa. Ainut, paras ja samalla huonoin uskonnon harjoittamisen määritelmä on minun kirjassani "Uskonnonvapauslaki, Hautaustoimilaki, Perusopetuslaki 13 §". Luettelen siinä 20 uskonnon harjoittamisen tunnusmerkkiä. Jos ne lähes kaikki toteutuvat, niin kyseessä on uskonnon harjoittaminen. Uskonnot määrittelin jo edellä lyhyesti.

Kun jehovia, islamilaisia, juutalaisia ja ev.luteja sijoitetaan samaan luokkaan uusimuotoiseen ET:hen, niin he kaikki vahtivat tarkasti, että luokassa ei opeteta väärää uskontoa. Näin siellä ei onnistuisi minkään uskonnon opettaminen. Uskonnoton väki saisi tehokkaan apujoukon valvomaan tulevaisuudessa ET:n uskonnotonta hygieenisyyttä. Ruotsireumaongelma helpottuisi. Tämän tavoitteen edistäminen edellyttäisi, että eri vakaumuksia edustavia koululaisia jaettaisiin eri kouluihin ja eri luokkiin tasaisesti. Samalla lievennettäisiin ongelmia, jotka aiheutuvat siitä, kun yhdessä koulussa on liikaa esim. islamilaisia.

Eri vakaumuksia edustavia vanhempia voisi tulla luokkaan vahtimaan opetuksen oikeellisuutta. Oppitunnit pitäisi nauhoittaa koululaisen tai vanhemman vaatimuksesta. Opetuksen lainmukaisuus olisi tarkistettavissa jälkeen päin. Nauha olisi rajoitetusti julkinen. Oppitunnit ovat julkisia kaikille ja ovat myös kaikkien nauhoitettavissa (mielellään vain yksityiseen omaan käyttöön).

Opettajaa on mahdollista rangaista virheellisestä aatteellisesta opetuksesta hallinnollisesti, ankarimmillaan jopa erottamisella. Tiedossani ei ole, että opettajia olisi tästä syystä rangaistu.

En voi hyväksyä uskontotieto-nimikkeen käyttöön ottoa. Siinä on epäilyttävä uskonto-nimike, jota kirkkoväki on kiusauksessa tulkitsemaan omaksi edukseen. Uskontotietoa on mahdollista antaa historian opetuksen yhteydessä. Siellä uskonnollisten perusväittämien totuudellisuus ja uskonsodat saattaisivat tulla puolueettomasti opetettua.

Erkki Hartikaisen hankkima nykyinen ET on toiminut 30 vuotta ja toiminut varsin hyvin. Olosuhteet ovat muuttuneet. Parempaa on toiveissa. Ruotsalaisvaara on torjuttavissa.

Ylimenovaihe

Tässä esitetyt pelot, ongelmat, epäluulot ja kärjistykset pitää käsittää uusimuotoisen ET:n käyttöön saamista ja käyttöönottovaihetta koskeviksi. Kun päästään alkuvaiheen yli ja kun väkeä eroaa kirkosta edelleen, niin kirkkotahon harjoittama uskonnollinen tunkeutuminen kouluihin lievenee.

Raimo Toivonen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?