VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOVALTUUSTOLLA KAKSI KOKOUSTA HELSINGISSÄ 20.11.2010 (16.11.2010)

Ristiveto Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen (LH) enemmistön ja liittovaltuuston (LV) enemmistön välillä johti viime keväänä siihen, että LH ja muut vastuuvelvolliset jäivät vaille vastuuvapautta

LH:n kuluvankin vuoden toiminnassa on ollut LV:n mielestä niin iso kupru, että viisi valtuutettua yhdestätoista on vaatinut koolle ylimääräisen LV:n kokouksen (YLV). Se pidetään Hotelli Seurahuoneen Englantilaisessa kabinetissa lauantaina 20.11.2010 kello 11.15-14.00. Sääntömääräinen LV:n kokous pidetään tämän jälkeen, kokouskutsun mukaan, kello 14.15-18.00. Tiettävästi kaksi LV:n kokousta samana päivänä on taas uusi kokousennätys, kaiketi jonkinlainen syntymäpäivälahja 21.11.2010 73 vuotta täyttävälle liitolle. 

    Hotelli Seurahuone Helsinki, Kaivokatu 12. 

Koollekutsumisvaatimuksen esittäjät ja asia 

LV:oon kuuluu yksitoista jäsentä. Näistä viisi on vaatinut YLV:n koolle kutsumista: Martti Vaattovaara (8.9.2010), Kari Hanka (13.9.2010), Vesa Niemi (15.9.2010), Reijo Taipale (20.9.2010) ja Arto Tiukkanen (21.9.2010). 

Kokousasiana on liiton välitilinpäätös, tilintarkastajan sen johdosta antama muistio ja LH:n puheenjohtaja Jussi K. Niemelän tekemät kirjaostot. LV päättää kirjaostoista ja LH:n toimista sääntöjen ja yhdistyslain 39 §:n mukaisesti. Mainittu pykälä koskee vahingonkorvausvelvollisuutta. 

Niemelän selvitys kirjaostoista tilintarkastajalle 

Puheenjohtaja Niemelä antoi lyhyen selvityksensä asiasta jo 9.8.2010. Hankinnat Niemelä teki ”siinä uskossa, että liitolle oli tulossa ongelmia aiemmin talousarviossa ilmenneestä 19 000 euron ylijäämästä”. Kuitenkin vuoden 2010 talousarvio oli laadittu tasapainoiseksi ilman yli- tai alijäämää, mutta sen sijaan vuoden 2009 tilinpäätös oli 19.347,50 euroa ylijäämäinen. Ylijäämää kertyi näin paljon, koska potkut saaneelle toiminnanjohtaja Paula Vasamalle ei enää maksettu palkkaa irtisanomisajan kuluttua heinäkuussa 2009 umpeen. Myöhemmästä selvityksestä käy selville, että Niemelä tarkoittanee vuoden 2010 talousarvion ja toteuman eron kasvaneen 19.000 euroon kirjaostojen tekohetkellä. 

Niemelä osti kirjoja sekä liiton Visa-kortilla että omin varoin kirjakaupoista ja -antikvariaateista. Osa kirjoista oli hankittu liiton kirjastoon, osa Niemelälle itselleen. Niemelä oli hankkinut omin varoin kirjoja myös liiton kirjastoon ja toisaalta ostanut liiton Visalla joitakin kirjoja, musiikkivideoita ja levyjä itselleen. Liiton kirjastoon ostettuja kirjoja oli ”paljon enemmän” kuin kompensaationa Niemelälle tulleita tuotteita, jotka oli ostettu liiton Visalla. 

Kirjoja hankittiin seuraaviin tarkoituksiin: (1) Cambridge Companion to Atheism –teoksen suomennostyö (kirja ilmestyi suomeksi 30.10.2010); (2) lähdemateriaali Niemelän tekeillä olevaan teokseen Jeesuksen hämärä historia; (3) liiton kirjasto (kirjastoon tulee lainaoikeus jäsenyhdistysten jäsenille); (4) Niemelälle itselleen; (5) Paula Vasaman nostama, työsuhteen päättämistä koskeva oikeudenkäynti; (6) liiton puheenjohtajan toiminta; (7) lähdemateriaali liiton periaateohjelman uudistamiseen ja (8) Vapaa Ajattelija –lehden jutut ja kirja-arviot. 

Niemelän selvitys LV:lle 

26.10.2010 Niemelä antoi paljon laajemman selvityksen asiasta LV:lle. Kirjaostot jakaantuivat liiton toiminnassa eri tarkoituksiin ja siis kirjanpidossa eri kirjanpitotileille, jonka asian Niemelä oli selostanut liiton taloudenhoitaja Heljä Pekkalinille. Pekkalin oli tilintarkastuksessa läsnä, muttei Niemelän mukaan ollut valvonut, että kirjaostoja käsitellään yllä kuvatulla tavalla. Tästä seurasi, että tilintarkastaja Vilén oli kirjannut kaikki kirjaostot kirjastokategoriaan ja laskenut budjettiylityksen sille. 

Niemelä myönsi ylittäneensä kirjaostoihin tarkoitetut varat ja sen, ettei pitänyt kirjaa ostamistaan kirjoista. Hän oli LH:lta ja Pekkalinilta saadun tiedon pohjalta käsityksessä, että ylijäämää on syntynyt 19.000 euroa ja että liitolla on varaa ostaa nämä kirjat. Pekkalin oli myös kertonut Niemelälle tilintarkastajan ihmetelleen keväällä Niemelän pieniä menoja. Niemelä halusi nyt kirjaostoksilla edistää liiton toimintaa ja parantaa liiton kirjastoa. Uusien kirjojen sijoittelu liiton kirjastoon oli Niemelän mukaan myös keino siistiä toimiston epäsiisteyttä yleensä. Nyt kaikkein huonokuntoisimmat kirjat onkin siirretty kirjastosta kellarivarastoon. 

Niemelän mukaan artikkelien lähdekirjallisuus ja kirjojen arvostelukappaleet jäävät kirjoittajille kaikissa lehdissä. Nämä ovat hyvitystä kirjoitustyön tekijälle muutoin ilmaiseksi tehdystä työstä. Näin on toimittu myös Vapaa Ajattelija –lehdessä. Tätä toimintalinjaa oli arvostellut LH:ssa Eino Huotari. (Ainakin vielä 1970-luvulla Vapaa Ajattelija –lehteä käytettiin hyväksi siten, että eräs HVA:n jäsen pyyteli kustantajilta arvostelukappaleita luvaten kirjoittaa kirja-arvion Vapaa Ajattelijaan, muttei kirjoittanutkaan. Näin hän kartutti huokealla omaa kirjastoaan lehden kustantajan tietämättä, mutta jossain vaiheessa asia paljastui, kun kirjankustantajat ottivat yhteyttä Vapaa Ajattelijaan.) 

Niemelä ei ole saanut mitään korvausta kirja-arvioiden tai artikkelien kirjoittamisesta, eikä puheenjohtajan eikä päätoimittajan toimen hoitamisesta. Pelkästään lehden osalta liitto on näin säästänyt 11.000 euroa. Lehtikin on muuttunut paremmaksi. 

Jeesuksen hämärä historia –projektin Niemelä arvelee kestävän neljä vuotta, sillä työ on laaja ja vaikea. Cambridge Companion to Atheism –kirjan suomentamisesta Niemelä ei siitäkään ole pyytänyt palkkiota. Alun perin Tapani Hietaniemen suomennospalkkio oli 5.500 euroa, josta Helsingin Vapaa-ajattelijat ry rahoitti 3.500 euroa ja liitto 2.000 euroa. Hietaniemi kuoli voimatta tehdä työtä loppuun. Ellei Niemelä olisi vienyt suomennosta päätökseen, menoille ei olisi saatu vastiketta. 

Nyt Huotari, Lehtonen ja Pekkalin haluavat Niemelän maksavan vahingonkorvausta liitolle näillä ehdoin tehdystä työstä. 

Niemelä sanoo kaikesta huolimatta olevansa valmis lunastamaan kaikki kirjat, joita (a) arvioimisraati ei halua liiton kirjastoon, (b) kaikki Jeesuksen historiallisuutta käsittelevät teologiset ja historialliset kirjat ja (c) kaikki kirjat, joita raati ei katso Niemelän tekemän ilmaisen työn arvoiseksi. LH nimeää arvioimisraadin. 

Tilintarkastajan muistio välitilintarkastuksesta 

Tilintarkastaja Timo Vilénin muistion (10.8.2010) mukaan vuonna 2009 kirjallisuutta hankittiin 1.026,00 [tarkasti 1.026,26] euron arvosta ja vuonna ”2010 (heinäkuu)” 10.844,00 eurolla, yhteensä 11.870,00 eurolla (kirjanpitotili 3685). Kaikki kirjat ym. ”on tilannut ja maksanut liiton varoista liiton puheenjohtaja” (vrt. edellä Niemelä itse toisin). 

”Kirjanpitomateriaalista on vaikea todentaa miten ostettu kirjallisuus on liiton toiminnan ja sääntöjen kannalta tarpeellista ja tarkoituksenmukaista.” Niemelä on laatinut luettelon kirjoista, mutta siitä ”ei ole selkeää yhteyttä siihen mitä on kirjanpitoon kirjattua”. ”Miten materiaali jakautuu puheenjohtajan oman tarpeen ja liiton tarpeen välille jää epäselväksi.” 

Kirjallisuuden ”nykyinen sijaintipaikka jäi epäselväksi”. 

Vuoden 2010 hyväksytyssä budjetissa on varattu 2.000 euroa kirjahankintoihin. Pöytäkirjoissa ei ole merkintöjä asian käsittelystä vuonna 2010. 

Vilénin mukaan asia pitäisi käsitellä LH:ssa ja päättää jako liiton toimintaa palvelevaan ja toisaalta yksityisluontoiseen materiaaliin. Edelleen LH:n tulisi päättää minkälaista päätöksentekoa ja hyväksymismenettelyä budjetin ylityksiin tarvitaan. Valtionavun vastaanotto edellyttää, että varojen käyttö on ”sääntöjen, tarkoituksen ja päätöksenteon kannalta hyväksyttävää”. 

Erikseen tilintarkastaja on lausunut liiton asuntosijoituksista. ”Koska sijoitusasunnot ovat olleet jo pitkään liiton hallussa, olisi tarpeellista analysoida niiden tilaa ja mahdollista realisointia, ja uusia sijoituksia. Asiaa on aiemmin käsitelty liiton elimissä.” 

Tämän kirjoittajan mukaan liitto ei ole vielä pohjassa, vaan nimenomaan vuokratuloa tuottava sijoitusomaisuus, asunto-osakkeet, ja lisäksi oma toimistohuoneisto, ovat edelleen liiton hallussa. Tätä omaisuutta ei ole tuhottu. En ole koskaan ymmärtänyt miksi juuri sijoitusomaisuutta pitäisi myydä. Uusien sijoitusten tekeminen olisi vajaa-ajattelijoille riski; ymmärrystä asiassa ei ole. 

Tilintarkastaja on vielä lausunut erikseen kirjanpitojärjestelyistä. Monista liiton ulkoistetuista tehtävistä oma kirjanpito on yksi. Sen kustannus on noin 4.500 euroa vuodessa; tämän kirjoittajan mielestä aika kallista. 

Tällä hetkellä kirjanpitoon menevää aineistoa ei ole käsitelty (selvittely, lajittelu) hyvin ja osa aineistosta tulee liittoon ilman riittävää selvitystä kulun luonteesta. Tämä kasvattaa kustannuksia. 

Ollessani itse liiton palveluksessa, tein kirjanpidon alusta loppuun itse ilman eri korvausta. En milloinkaan saanut tilintarkastajalta enkä muiltakaan tällaista moitetta. 

”Tilikausien välisiin jaksotuksiin tarvitaan kuitenkin lisää tarkkuutta”, Vilén kirjoittaa vielä. 

Hallitus käsitteli talousasioita 

LH käsitteli tilintarkastajan muistion, kuuli taloudenhoitajan selostuksen suullisista kommenteista sekä tositetarkastajien raportin. Se päätti 4.9.2010 kirjallisuuden osalta, että uskontoon, filosofiaan ja etiikkaan liittyvä kirjallisuus sekä yleisteokset palvelevat liiton toimintaa ja jäävät liiton kirjastoon. Muut kirjat Niemelä lunastaa, eivätkä ne jää liiton kirjastoon. Vuonna 2010 ei enää hankita uutta kirjallisuutta. 

”Talousarvion selvästi merkittäviin ylityksiin tarvitaan vast'edes hallituksen päätös, vähäisempiin työvaliokunnan. Talouden kokonaisuutta valvoo talousvaliokunta.” 

Sääntömääräinen LV:n syyskokous 

Sääntömääräisen LV:n kokouksen esityslistalla on taas tili- ja vastuuvapaudesta LH:lle ja muille vastuuvelvollisille päättäminen vuodelta 2009. Pääasia vastuuvapauden epäämisessä oli, että LV pelkäsi liitolle mahdollisesti lankeavia irtisanomis- ja muita korvauksia entisen toiminnanjohtaja Paula Vasama-Everest-Phillipsin irtisanomisasiassa. Liitto voitti jutun käräjäoikeudessa 15.11.2010. Tuomio ei ole kuitenkaan lainvoimainen, joten ei ole syntynyt uusia perusteita tili- ja vastuuvapauden antamiselle. 

Talousarvio 2011 

Toiminnan hiipuessa talousarviokin on vain aavistus menneiden aikojen arvioista. 

Opintotoiminnan kuluiksi LH esittää 2.000 euroa ajatuksena, että uusi hallitus järjestäisi jonkun seminaariin (jotakin sovintomössöä taas?), mutta senkin perässä on kysymysmerkki. Pääluokan toteuma vuonna 2009 oli 129,70 euroa. 

Vapaa Ajattelija –lehti on edelleen hengissä. Lehden tuloiksi LH esittää 8.500 euroa (toteuma 2009 9.706,30 euroa). Kulttuurilehtituen arvioidaan säilyvän vuosien 2009-2010 tasolla (7.500 euroa). Liitto kuitenkin haki opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea lehdelle ensi vuodelle 10.000 euroa. Piikkiön liittokokouksen (2008) hyväksymässä ja vuoteen 2011 ulottuvassa Tavoitteet ja strategia –asiakirjassa sanotaan vuoden 2011 tavoitteesta näin: ilmoituksilla ”katetaan vähintään puolet lehden kuluista”. Uskonnoille on tyypillistä heittää kannattajien silmiin toivon hiekkaa. Nyt vapaa-ajattelijat tekevät samoin. 

LH on ”unohtanut” koko tavoitteen. Lehden kuluiksi arvioidaan –20.500 euroa (toteuma 2009 -20.158,80 euroa). Hienoa, että lehti, josta nyt ei ole kuulunut kesäkuun lopun jälkeen mitään, vielä ensi vuonna ilmestyy. 

Vuonna 2009 toteutettiin hieno, tamperelaisen Otto Chronsin vetämä bussimainoskampanja, jonka lahjoittajat rahoittivat lähes kokonaan. Tilinpäätöksen mukaan liiton kustannuksiksi jäi -1.708,74 euroa. Mitään tällaista vuodelle 2011 ei luvata. Pääluokan muu tiedotustoiminta on nollia täynnä. 

Palvelutoiminta pääluokassa on budjetoitu reilusti lisää varoja jäsenyhdistyksille ja muille toimijoille! Vuonna 2009 toiminta-avustuksia maksettiinkin yhteensä vain -1.180 euroa. Nyt LH esittää Prometheus-seremoniat Oy:n talliin kuulumattomille puhujille ja muusikoille tukea -2.000 euroa, mainitun osakeyhtiön puhujille -5.000 euroa sekä hautausmaa-avustuksiin -6.000 euroa. Vielä esitetään paikallistoimintaan -3.000 euroa. Kun Turun Vapaa-ajattelijat ry laiminlöi maksaa velkansa (2.000 euroa) liitolle, LH ehdottaa velkojen kuittausta antamalla lisää tukea velalliselle. Muille yhdistyksille jäisi yhteensä sentään -1.000 euroa. Onko tämä tasa-arvoista jäsenyhdistysten kohtelua? ”Maakuntamatkoihin” ehdotetaan -2.000 euroa. Yhteensä palvelutoiminnan kulut ovat esityksen mukaan –18.000 euroa. Tulot ovat 0 euroa. 

Myyntitoiminnan tulot olivat 2.113,86 euroa vuonna 2009. LH:n esityksen mukaan ne ovat 200 euroa vuonna 2011. Pääluokan menot (ostot) olivat vuonna 2009 –819,19 euroa, vuonna 2011 –100 euroa. Alaspäin mennään. 

Kansainvälisen toiminnan menot vuonna 2009 olivat –498,18 euroa. Vuodelle 2011 LH esittää menoiksi –1.000 euroa, nekin kaikki ulkomaille meneviin jäsenmaksuihin. 

Toimiston osalta piilotuki HVA:lle jatkuu; vuokra on edelleen 150 euroa/kk vuonna 2011. Kun maksavia vuokralaisia häädettiin kellarivarastosta pois, vuokratuloja saadaan enää 100 euroa (vuonna 2009 600 euroa). Suurin hankinta toimistoon on uusi värilaser, joka nostaa ATK-tarvikekulut -4.000 euroon. Poistoihin koneista ja kalustosta on kirjattu vain –200 euroa, kun vuonna 2009 poistot olivat –996,73 euroa. Kirjaostot kirjastoon jatkuvat -1.000 eurolla. Toimiston väliseinän poistoon on yhdessä murtovalvonnan kanssa budjetoitu –2.000 euroa. Nyt tarkkana vajarit! Jos poistatte sen väärän seinän, koko kerrostalon kulma voi romahtaa. Toimiston menot ovat yhteensä –15.200 euroa (toteuma 2009 -12.040,41 euroa). Nettomenot ovat talousarvion mukaan –13.300 euroa (toteuma 2009 -9.640,41 euroa) eli menokasvu olisi 38 prosenttia. 

Hallinnossa palkkatukea on budjetoitu 12.000 euroa, missä onkin kaikki hallinnon tuotot. Toimiston palkat romahtavat: vuonna 2009 palkkoja maksettiin –34.105,12 euroa (muita palkkoja ja työkorvauksia ei lainkaan) ja ensi vuonna toimiston palkat ovat vain –13.000 euroa. Lisäksi muita palkkoja ja työkorvauksia esitetään maksettavaksi –2.000 euroa. Tämä tarkoittaa puheenjohtajalle maksettavaa palkkiota, mutta LH:n esityksessäkin on tällä kohtaa vielä kysymysmerkki. 

Työterveyshuoltoon esitetään vain –250 euroa, kun vuonna 2009 kulut olivat –1.324,25 euroa. Eikö uusia kiusattuja potilaita muka enää tule? 

Liittokokouskuluihin on budjetoitu -12.000 euroa. 

Hallinnon nettokulut ovat esityksen mukaan –41.750 euroa, kun ne vuonna 2009 olivat –41.316,82 euroa. Luvut ovat lähes yhtä suuria, mutta ensi vuoden luvut sisältävät –12.000 euroa liittokokouskuluja. Palkkakulujen rajun alenemisen takia olisin odottanut hallinnon kulujen suurempaa supistumista. 

Varainhankinnassa liittomaksutuloa on budjetoitu saatavaksi 2000 jäseneltä yhteensä 20.000 euroa. Lahjoituksia ei odoteta saatavan lainkaan, mikä on johdonmukaista. 

Sijoitustoiminta tuottaa vuokrina arviolta 70.000 euroa (toteuma 2009 57.660,50 euroa) ja kuluja arvioidaan kertyvän –24.000 euroa. Netto on talousarvion mukaan 46.000 euroa (toteuma 2009 40.363,13 euroa). Vuokralle annettu asunto on omistajalleen lypsävä lehmä; siis omistaja saa maitoa. Tällaista ei pidä sekoittaa sellaiseen lypsävään lehmään, joka lypsää maitoa itselleen omistajalta. 

Valtion yleisavustus on budjetoitu 25.000 euroksi, jolla tasolla se on ollut vuodesta 2004 alkaen. 

Talousarvioesityksen loppusumma on 3.050 euroa. 

Liittomaksun suuruus 2011 

Liittomaksu on se osuus jäsenyhdistyksen jäseneltään perimästä jäsenmaksusta, jonka jäsenyhdistys tilittää liitolle. LH esittää sen suuruudeksi 10 euroa, ja LV:lla tuskin on haluja poiketa tästä. 

Toimintasuunnitelma 2011 

Tällä kertaa toimintasuunnitelmaesitys on jokseenkin puolentoista sivun mittainen, painoa noin 10 grammaa. 

Brändi 

”Liiton imagoa kehitetään entistä myönteisempään suuntaan …”. Siihen onkin varaa. Sitten LH kuvittelee, että ”jäsenyhdistykset voivat hyötyä siitä omassa toiminnassaan”. Miten sellaisesta riitapesästä kuin liitto voi kukaan saada mitään etua? Liitto on toiminnallaan pilannut vapaa-ajattelijain maineen kautta maan. Vaikka useissa jäsenyhdistyksissä on vielä oikeaa, hyvää toimintaa, niiden samaistuminen pelkän nimen kautta liittoon ja sen toimintaan, on kamalaa! Tämäkin oli yksi syy siihen, miksi tamperelaiset vapaa-ajattelijat siirsivät arvokkaimpia toimintojaan pois vapaa-ajattelijain lipun alta Vakaumusten tasa-arvo VATA ry nimiseen yhdistykseen. 

Liittokokous 

Kesäkuussa 2011 pidetään liittokokous. Toimintasuunnitelma esittää, että liiton säännöistä poistetaan ristiriidat ja yhdistyslain muutokset huomioidaan. 

Talous ja hallinto 

Kun omin varoin palkattuja työntekijöitä ei enää ole, liitolla on mahdollisuus panostaa enemmän yksittäisiin projekteihin. Mitä nämä projektit ovat, sitä ei kerrota. Talousarvio toimii hallituksen ”reflektoinnin apuvälineenä” (jotakin hienoa varmaan). Taloudessa pyritään nollatulokseen. (Entä toiminnassa?) 

Toimisto 

”Toimistoa pidetään auki pääosin …, mikäli … .” Kirjaston olemassaolosta voidaan päätellä, että toimistohuoneistoa ei vielä ensi vuonna myydä. Muilta osin toimiston ”merkitys on jatkuvasti vähentynyt”. Sähköposti ja puhelin korvaavat sen. 

Liiton lehti 

Liiton lehti ei kuollut viime kesänä, vaan ilmestyy kuutena numerona vuonna 2011. 

Lopuksi toimintasuunnitelma kertoo eduskuntavaaleista ja yhteistyötahoista. Yhteyksiä pyritään luomaan ”poliittisiin nuoriso- ja opiskelijajärjestöihin”. Syytä tähän ei kerrota. Asiassa pitäisi olla aika varovainen, koska liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

Juhlapuhetoimeksiannot liitto ohjaa pääosin Prometheus-seremoniat Oy:lle (ei siis omien jäsenyhdistystensä juhlapuhujille). Aloitteita lainsäädännön parantamiseksi tehdään yhteistyössä Suomen Humanistiliiton kanssa.

Tauno Lehtosen toiminta 

Toimintasuunnitelman jälkeen esityslistaehdotuksessa on kohta, jossa LV:n jäsenet voivat esittää tilannekatsauksia alueensa jäsenyhdistyksistä. Epäilen, riittääkö tähän kokousaikaa, mutta tuskin on paljon kerrottavaakaan. 

Sen sijaan kohdassa Muut asiat kysellään LH:n paimiolaisen jäsenen, Tauno Lehtosen (Turun Vapaa-ajattelijat ry), toiminnan perään. Ei käy ilmi, mitä konnantyötä Lehtonen on taas tehnyt. Aiemmin hän on ollut jäähyllä ainakin LH:n sähköpostiringistä, mutta on nyt päässyt takaisin siihen. Jonkinlaisiin toimenpiteisiin aiotaan esityslistaehdotuksen mukaan ryhtyä. 

Tiedottamisen vastuuhenkilö 

Seuraavaksi listalla on LH:n ja LV:n kokouksista tiedottaminen ja vastuuhenkilö. Kokoukset tosiaan ovat olleet salamyhkäisiä, liitto tiedottaa niistä erittäin niukasti. Vapaa Ajattelija –lehtikään ei ole ilmestynyt aikoihin. Siinäkin voitaisiin kertoa jotakin järjestön päätöksenteosta. Ihmeelliseltä tuntuu, jos edes vastuuhenkilöä ei ole ollut. Vai mistä on kysymys? 

Kokouksen lopuksi LH:n jäsen Jori Mäntysalo raportoi Eroakirkosta.fi-palvelusta. Sitten kerrotaan viimeiset uutiset työsuhdeoikeudenkäynnistä. Kokoukseen mennessä kaikki oleellinen on varmaankin tullut jo valtuutettujen tietoon sähköpostilistojen ja näidenkin sivujen välityksellä. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?