PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 (15.3.2014)

(Hyväksytty kevätkokouksessa 13.3.2014)

Hallinto ja kokoukset 

Yhdistyksen puheenjohtajana ja taloudenhoitajana toimi Jouni Luukkainen, varapuheenjohtajana hallituksesta eroamiseensa 19.9. asti Kimmo Sundström sekä sihteerinä Tapio Tukiainen. Toiminnantarkastajina toimivat Kalevi Korppi ja Hannu Töyri sekä varatoiminnantarkastajana Juhani Heino. Kimmo Sundström oli jäsenrekisterinhoitaja ja juhlapuhujayhdyshenkilö. 

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kaksi (kevätkokous 17.1., syyskokous hiukan myöhässä 4.1.2014) ja hallituksen kokouksia viisi (1.1., sp 4.-8.1., 4.9., 12.9., 26.12.). Jäsenkirjeitä lähetettiin (postitse) kaksi (1.1., 26.12.) ja sähköisesti yksi (7.8.). 

Jäsenistö 

Vuoden lopussa A- eli aktiivijäseniä oli 9 (10) ja K- eli kannattajajäseniä 19 (18) eli yhteensä 28 (28); suluissa vuotta aiemmat luvut. 

Kotisivu ja puhelinluettelotiedot 

Yhdistyksen kotisivua www.ateistit.fi hoiti FM Janne Vainio. Sivuston luomisen suurta aktiivisuutta kuvannee se, että Mitä uutta? -osastossa on 89 päiväystä vuodelta 2013. Sivut ovat tunnettuja Vapaa-ajattelijain liittoa koskevista kriittisistä kannoistaan, uutisistaan ja artikkeleistaan. 

Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoitteensa ateistit@ateistit.fi

Yhdistyksellä oli Helsingin seudun vuoden 2013 puhelinluettelossa yhteystiedot: Pääkaupunkiseudun ateistit ry (Kimmo Sundströmin matkapuhelinnumero, yhdistyksen posti-, sähköposti- ja verkko-osoitteet). 

Mielenosoitukset 

Yhdistys järjesti mielenosoituksen 12.8. Kulosaaren yhteiskoulun edessä sitä vastaan, että koulu yhdisti yläkoulussa elämänkatsomustiedon opetuksen osittain uskonnon opetukseen. 

Julkaisutoimintaa 

Jouni Luukkaisella oli kaksi painettua mielipidekirjoitusta. Jari Hakkaraisella oli yksi kirjoitus, Jouni Luukkaisella 12 (+3) kirjoitusta, Kimmo Sundströmillä 78 kirjoitusta sekä yhdistykseen kuulumattomilla Asko Rantasella, Kim Sjöströmillä, Raimo Toivosella ja Janne Vainiolla kullakin yksi kirjoitus yhdistyksen kotisivujen Uutiset ja artikkelit -osastossa. Luukkainen, Sundström ja Tukiainen kirjoittivat myös sanomalehtien verkkoversioiden keskustelupalstoille tai verkkosanomalehtiin. 

Puheenjohtaja Jouni Luukkaisen pyrkimykset vaikuttaa uskonnonvapauslainsäädäntöön ja sen käytäntöihin päättäjissä ja viranomaisissa 

a) Kantelut 

a1) Kantelut puolustusvoimien kirkollisesta työstä ja elämänkatsomustiedon opetuksesta. 

Kanteluasia vuosina 2009-2012. Luukkaisen vuonna 2009 tekemät kaksi kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle toisaalta puolustusvoimien uskonnollisista tilaisuuksista, jotka vastoin perustuslakia olivat pakollisia kirkkoon kuuluville varusmiehille, ja toisaalta puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista, jotka olivat pakollisia kirkkoon kuuluville varusmiehille ilman, että tästä olisi perustuslain vaatimuksen mukaisesti säädetty lain tasolla, sekä sotilaspapeista kelvottomina elämänkatsomustiedon opettajina ratkaistiin yhdessä erään vuonna 2008 edellisestä aiheesta tehdyn kantelun kanssa vuoden 2010 loppupäivinä; uskonnollisten tilaisuuksien osalta puolustusvoimat tuomittiin. Apulaisoikeusasiamies pyysi omana aloitteenaan Pääesikunnalta selvityksen sen toimenpiteistä. Mutta Pääesikunta ei selvityksessään 1.6.2011 myöntynyt mihinkään muutoksiin Luukkaisen kanteluiden asioissa. 

Pyrkiessään vaikuttamaan Pääesikunnan tekeillä olleeseen selvitykseen Luukkainen kanteli helmikuussa 2011 uudelleen puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista tyytymättömänä aiemman kantelunsa ratkaisuun tältä osin sekä myös puolustusvoimien elämänkatsomustiedon opetuksen kelvottomista järjestelyistä. Hänen tiedusteltuaan huhtikuussa 2011, eikö kantelua otetakaan tutkittavaksi, tuli sitten hutaistu vastaus, jossa jäätiin odottamaan Pääesikunnan selvitystä, vaikka selvitystä ei ollut pyydetty asioista, joita uusi kantelu koski. 

Luukkainen jätti sitten lokakuussa 2011 eduskunnan oikeusasiamiehelle hyvin laajan kirjoituksen, joka sisälsi vastineen Pääesikunnan selvityksestä sekä jatkokantelun / uuden kantelun puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista ja elämänkatsomustiedon opetuksesta. 

Pääesikunnan selvitys ja lausunto huhtikuussa 2012 kertoivat erityisesti elämänkatsomustiedon opetuksesta, ja liitteenä oli elämänkatsomustiedon opetusmateriaaleja. Luukkainen antoi vastineensa toukokuussa 2012 ja täydensi sitä kesäkuussa 2012. Luukkainen myös pyysi ja sai Maavoimien Esikunnalta lisää näitä opetusmateriaaleja. Mutta elämänkatsomustiedon opetuksen järjestelyt siihen nykyisin oikeutetuillekaan ja opetusmateriaalit eivät Luukkaista tyydyttäneet, sillä opetus ei ollut selkeästi tunnustuksetonta vaan sisälsi asiattomasti kirkollisia piirteitä ja oli ilmeisesti jopa osittain yhteistä kirkollisten oppituntien kanssa. Esimerkiksi sekulaarista sotilasvakuutuksesta ei ollut lainkaan omaa opetustaan, vaan kaikki taustamateriaali oli kirkollista, sotilasvalasta lähtevää. Näin myös elämänkatsomustiedon opetuksesta yksinoikeudella vastaavat sotilaspapit osoittautuivat pätemättömiksi ja väärin asennoituneiksi tähän tehtäväänsä, vaikka apulaisoikeusasiamiehen aiempi ratkaisu (joulukuussa 2010) katsoikin, että sotilaspapit ovat muka kelvollisia elämänkatsomustiedon opettajiksi jopa puuttuvista alan opinnoista huolimatta. Luukkainen laatikin vastineelleen jatkon elokuussa 2012. 

Kanteluasia vuonna 2013: ratkaisu. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja antoi 30.12.2013 uuden ratkaisun. Hän totesi uudestaan, vastoin puolustusvoimien kantaa, että kirkollisiin tilaisuuksiin (eli siis varsinaiseen uskonnon harjoittamiseen) osallistuminen ei voi olla pakollista myöskään valtionkirkkoihin kuuluville varusmiehille. Tällä kertaa hän myös totesi, aiemman päinvastaisen ratkaisunsa siis korjaten, että kirkollisten oppituntien sijasta valtionkirkkoihin kuuluvien varusmiesten on voitava valita elämänkatsomustiedon opetus; hän ei kertonut aiemmasta virheestään. Hänen voi myös katsoa yhtyneen vaatimukseen elämänkatsomustiedon opetuksen paremmista järjestelyistä. 

Luukkainen oli vaatinut, että elämänkatsomustiedon opetuksen sekulaari luonne on säilytettävä, vaikka opetukseen saisi osallistua kirkkoon kuuluvia varusmiehiä. 

Valitettavasti apulaisoikeusasiamies esitti lisäksi harkittavaksi Maanpuolustuskorkeakoulun lausunnon ehdotusta, että erillisistä kirkollisen alan ja elämänkatsomustiedon oppitunneista luovutaan, jolloin varusmiehille suunnattujen etiikkaa, ihmissuhdetaitoja sekä psyykkistä hyvinvointia käsittelevien oppituntien sisällön ja toteutuksen tulisi olla sellainen, että kaikki varusmiehet uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta voivat opetukseen osallistua. (MPKK:n lausunto oli lisäksi katsonut sotilaspapit sopiviksi yhteisopetuksen toteuttamisesta vastaamaan.) Mutta viittauskin uskonnolliseen vakaumukseen, jollaista ateisteilla ei edes ole, on pelottava: kyseessä olisi sotilaspappien vetämä uskontoinen etiikka, joka loukkaisi ateistien perus- ja ihmisoikeuksia. Vastineessaan lausuntoon Luukkainen olikin siksi torjunut ehdotuksen. 

Vuoden 2014 puolella kenttäpiispa Pekka Särkiö kertoi haastatteluissaan ja kirjoituksissaan, että puolustusvoimat mukautuu apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuun. Kuten samalla paljastui, Pääesikunta suunnittelee ikävä kyllä juuri tuollaista kristilliseen etiikkaan, kuten kymmeneen käskyyn viittaavaa yhteistä opetusta. Se on hänen mukaansa ainakin yksi mahdollisuus, mutta toisaalta mistään muista opetusmahdollisuuksista hän ei ole kertonut. 

a2) Kantelu Kulosaaren yhteiskoulun elämänkatsomustiedon ja uskonnon yhteisopetustunneista. Luukkainen kanteli 1.4. päivätyssä ja 2.4. jätetyssä kantelussa eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että lehtitietojen mukaan helsinkiläinen kaupungin sopimuskouluna toimiva yläkoulusta ja lukiosta koostuva yksityinen Kulosaaren yhteiskoulu yhdistäisi yläkoulussa osittain eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksen syksystä 2013 alkaen. Kantelun mukaan se on perusopetuslain opetuksen sisältöä koskevan 11 §:n sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevan 13 §:n vastaista. Kantelussa tätä pidettiin virheellisenä erityisesti siksi, että muutos pakottaisi uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomatkin uskonnonopetukseen vastoin sitä, että koulussa opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen tietoon valtioneuvoston tuntijakoasetuksen mukaan; tieteelle luonto on koko todellisuus toisin kuin uskonnoille ja niiden opetukselle. 

Kanteluun tuli vastaus 5.4., että oikeusasiamies ei voi puuttua asiaan sen ollessa koulussa vasta vireillä. Vastauksessa sanottiin, että rehtori Lauri Hallan puhelimitse 4.4. antamien tietojen mukaan mahdolliset muutokset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyihin koulussa olivat vasta suunnitteluvaiheessa. Kuitenkin, kuten jälkikäteen ilmeni, koulun johtokunta oli tehnyt jo 5.3. ratkaisevan päätöksen, että kaikkien koulussa opetettavien katsomusaineiden opetusjärjestelyjä muutetaan 1.8. lukien siten, että eri aineet opetetaan [peruskoulussa] soveltuvin osin samassa tilassa. 

Luukkainen päätti kannella uudestaan opetuksen alettua. Luukkainen sai 14.8. rehtori Hallalta johtokunnan 7.5. päättämät peruskoulun uskontojen ja elämänkatsomustiedon muutetut, 1.8. käyttöön otetut opetussuunnitelmat sekä 20.8. johtokunnan pöytäkirjojen otteen. Uusi kantelu on valitettavasti monien viivästyksien tähden edelleenkin kesken. 

Kulosaaren hankkeeseen on vaikuttanut uskonnondidaktiikan professori Arto Kallioniemen ehdotukset kaikille pakollisesta uskontotiedosta, jota taas yhdistyksemme voimakkaasti vastustaa Suomen itsenäisyyden ajan suurimpana uhkana ateistien ihmisoikeuksille, paluuna aikaan ennen vuoden 1922 uskonnonvapauslakia. Uskontotieto liittyy uskonnon opetuksen ongelmiin, joita ei ole elämänkatsomustiedon opetuksella ja joiden ratkaisemiseen ei saa uhrata elämänkatsomustiedon opetusta. Rehtori oli tavannut Kallioniemen, ja Kallioniemi aikoo ryhmineen seurata Kulosaaren opetusta. Kantelu keskittyykin siksi tarkastelemaan laajasti erilaisia uskontotietoehdotuksia ja muita toimia ateisteja ja elämänkatsomustiedon oppilaita ja opiskelijoita vastaan. Kantelussa käsitellään myös laajasti koulun opetussuunnitelmaa. 

b) Yhdistyksen kannanotot 

b1) Yhdistyksen kannanotto esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2016 luonnoksesta. (Esiopetus on perusopetusta edeltävä vuosi; siihen osallistumisesta on tulossa pakollista.) Luukkainen kirjoitti syyskuussa luonnoksesta Opetushallituksen sivuille yhdistyksen nimissä 12 tiivistä kommenttia, joista 11 julkaistiin. Luukkainen lähetti lokakuussa Opetushallitukselle yhdistyksen nimissä perusteellisen oma-aloitteisen lausunnon. Opetushallitus tekee päätöksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista ennen vuoden 2014 loppua. 

Esiopetukseen ehdotetaan yhteistä katsomuskasvatusta, mutta se loukkaisi ateistien perus- ja ihmisoikeuksia ja olisi perusopetuslakiin perustumattomana sen vastainen. Esiopetuksessa on nykyisin kulttuurista katsomuskasvatusta, mutta siitä on eristetty tunnustuksellisimmat osat uskontokasvatukseen, jolle taas on vaihtoehtona elämänkatsomustietokasvatus. Yhdistyksemme vaati tätä ET-vaihtoehtoa säilytettäväksi. Itse asiassa kaikki katsomuskasvatus olisi hylättävä; luonnoksen mukainen sekulaari eettinen kasvatus riittäisi. 

Luonnoksen mukaan katsomuskasvatuksessa tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja katsomukset; kaikille lapsille katsomuksesta riippumatta tarjotaan mahdollisuus saada tietoa erilaisista katsomuksista ja niiden perinteistä; ja opetus liitetään arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla on uskonnollisia ja katsomuksellisia merkityksiä. Tämä kaikki kuitenkin viittaa juuri uskonnollisiin katsomuksiin, uskonnollisiin perinteisiin ja uskonnollisiin juhliin. Siis nykyinen uskontokasvatus vain siirrettäisiin uuteen katsomuskasvatukseen, mutta pakotettuna kaikille. 

Luonnoksen mukaan katsomuskasvatuksessa uskonnottomuutta voidaan tarkastella muiden katsomusten rinnalla. Se voidaan siis myös täysin ohittaa ja keskittyä vain luterilaisuuteen. 

Luonnoksen mukaan lähtökohtana on, että esiopetuksessa lapsi osallistuu kaikkeen toimintaan. Luukkainen vaati tähän lisättäväksi: "mahdollisesti katsomuskasvatusta lukuunottamatta". Sillä kuinka muutoin voitaisiin luonnoksen lupauksen mukaisesti toimia yhteistyössä lasten huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kunnioittaen? Luonnos vaikenee siitä, millaista toimintaa järjestetään lapsille, jotka eivät katsomuskasvatukseen jolloinkin osallistu, kuten vaikkapa nykyisiin kirkossakäynteihin.

Luonnoksen mukaan lasta ohjataan huomaamaan kulttuurien ja katsomusten yhteneväisyyksiä. Mutta luontoa koko todellisuutena pitävällä ateismilla ja uskomuksille rakentuvilla uskonnoilla ei ole yhtenevyyksiä; katsomuksista riittäisivätkin niiden nimet. 

Luonnoksen mukaan opetus vahvistaa lapsen katsomuksellista identiteettiä sekä rohkaisee ilmaisemaan sitä. Mutta haluaako Opetushallituksen työryhmä saada lapsen todella ilmaisenaan, että hän pitää uskontoja hölynpölynä? Miksi lapsi sitten joutuisi seuraamaan sellaista hölynpölyä? Ehkäpä työryhmä onkin laskelmoinut, että uskontoinen opetus nujertaa alunperin uskonnottoman lapsen vastarinnan tai saa lapsen tyytymään uskonnottoman katsomuksensa ilmaisemiseen vain hiljaa mielessään. 

Opetushallitus aikoisi siis toteuttaa eri tahojen ajaman uskontotiedon esiopetuksessa katsomuskasvatuksen nimellä ja vieläpä pelkkänä opetussuunnitelma-asiana ja uskonnottomuuden kutakuinkin täysin unohtaen. Yhdistys vastustaa kaikkia ehdotuksia yhteisestä uskontotiedosta. 

Hallituksen päätökseen 29.11.2013 rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sisältyy, että oppivelvollisuus alkaisi 6-vuotiaana alkavalla esiopetuksella. Hallituksen esitys annetaan budjettilakina 2014 ja lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015. 

Vuonna 2014 yhdistys pystyy uudestaan puuttumaan esiopetuksen katsomusopetukseen, nimittäin kantelulla Opetushallituksen annettua esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista päätöksensä ja lausunnolla eduskunnan käsitellessä lainsäädäntöä esiopetuksen velvoittavuudesta sekä ehkäpä myös kannanotolla hallituksen valmistellessa lakiesitystään. 

b2) Todistajanvakuutus. Oikeusministeriön asettama Todistelutoimikunta ehdotti vuonna 2012 mietinnössään, että todistajan ja asiantuntijan Jumalan kautta antamasta valasta luovuttaisiin ja kaikki antaisivat jatkossa vakuutuksen kunnian ja omantunnon kautta. Yhdistyksemme antoi 26.11.2012 (aivan ajoissa; itse asiassa ensimmäisenä) lausunnon, jossa tätä kannatettiin ja samalla vaadittiin, että ehdotetussa nykyisen mukaisessa vakuutuksen kaavassa "Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta" epämääräinen sana "kunnian" täsmennetään muotoon "kunniani". Mutta lausuntoa ei jostain syystä mainittu kesäkuussa mietinnön lausuntokoosteessa. Asian valmistelija ottaa lausunnon kuitenkin huomioon. Unohdus on silti ikävä, sillä lausuntokooste toimitetaan nyt puutteellisena asian käsittelevälle eduskunnan lakivaliokunnalle, jolle yhdistyksen on siksi vuonna 2014 tarvittaessa annettava pyytämätön lausunto. 

Kimmo Sundströmin kirjoitussarja vaihtoehtoisista hautausmaista 

Kimmo Sundström jatkoi yhdistyksen kotisivun Uutiset ja artikkelit -osastossa vaihtoehtoisia hautausmaita koskevaa artikkelisarjaansa. Seuraava on hänen laatimansa tämän sarjan esittely. 

i) Tutkimuskohde. Hautausmaakirjoitukset pohjautuvat kirjoittajan selvitykseen Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (2007). Tässä vaihtoehtoisilla hautausmailla tarkoitetaan kaikkia muita kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon hautausmaita. Toistaiseksi kirjoituksissa on käsitelty vasta osaa tutkimuskohteesta, yksityisiä hautausmaita. Näiden omistajina ja ylläpitäjinä toimivat ainakin aatteelliset yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat, uskonnollisten yhdyskuntien seurakunnat, säätiöt, osakeyhtiöt ja yksityishenkilöt.

Kirjoituksissa kerrotaan hautausmaiden sijainnista, syntysyistä ja -ajasta, kiinteistötiedoista, rakennuksista ja varustuksista, toiminnan laajuudesta, sen organisoinnista ja rahoituksesta, ylläpitäjästä ja toimivista yksityishenkilöistä, haudoista ja hautamuistomerkeistä sekä muustakin aiheeseen liittyvästä. 

ii) Lähteet. Lähteinä käytetään opetusministeriön ja lääninhallitusten arkistoja (Kansallisarkisto, maakunta-arkistot), ylläpitäjien omia arkistoja, Maanmittauslaitoksen ja kaupunkien karttoja, kiinteistötietojärjestelmän (kiinteistö-, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) tietoja, kirjallisuutta, lehtiartikkeleita, haastatteluja ja muita lähteitä. Kohteissa käydään paikan päällä maasto- ynnä muiden tietojen sekä ajantasaisten valokuvien hankkimiseksi. 

iii) Matkat. Tähän mennessä tutkimuskohteita on ollut koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Matkat - tuhansia kilometrejä - on tehty lentokoneella, junalla, linja-autolla, henkilöautolla, taksilla, peukalokyydillä ja kävelemällä. 

iv) Sarja. Yksityisiä hautausmaita ei ole tässä laajuudessa järjestelmällisesti aikaisemmin tutkittu. Opetusministeriöllä, aluehallintovirastoilla, Maanmittauslaitoksella tai kenelläkään muullakaan ei ole tietoa, kuinka paljon yksityisiä hautausmaita on, missä ne sijaitsevat ja kenen omistamia tai ylläpitämiä ne ovat. 

Sarjassa on julkaistu toistaiseksi vuonna 2007 yksi kirjoitus, vuonna 2012 17 kirjoitusta ja vuonna 2013 21 kirjoitusta eli yhteensä 39 kirjoitusta (yksi niistä kertoo toteutumatta jääneestä hautausmaasta). Sarja jatkuu vuonna 2014. 

v) Vuosina 2007 ja 2012-2013 ilmestyneet hautausmaakirjoitukset. Kirjoitukset julkaisujärjestyksessä: 

Ateistien hautausmaa Lepomäki Siikaisissa (31.1.2007) 
Martakummun hautausmaa Kittilässä (5.9.2012)
Väinölän hautausmaa Siikajoella (25.9.2012)
Piehingin hautausmaa Raahessa (26.9.2012) 
Rahjan hautausmaa Kalajoella (27.9.2012)
Kauhajoen Rauhanmaa (3.10.2012) 
Poronkankaan hautausmaa Jurvassa (4.10.2012)
Kurikan Vapaaseurakunnan ja Kurikan Helluntaiseurakunnan hautausmaa Kurikassa (5.10.2012) 
Laihian vapaahautausmaa (15.10.2012) 
Isonkyrön vapaahautausmaa (16.10.2012)
Ristinummen hautausmaa Marttilassa (29.10.2012)
Varmon hautausmaa Kesälahdella (27.11.2012)
Vallan nummen hautausmaa Humppilassa (30.11.2012) 
Karinaisten Rauhamaa (2.12.2012) 
Merikarvian Rauhanmaa (4.12.2012) 
Merikarvian Lepomaa (5.12.2012) 
Jämsän helluntaiseurakunnan hautausmaa Jämsässä (18.12.2012) 
Kuusankosken Lepola (27.12.2012) 
Forssan Rauhanmaa (11.5.2013) 
Karkkilan Lepola (17.5.2013) 
Kotkan Vapaa-ajattelijain hautausmaa (24.5.2013) 
Kullervon aluehautausmaa Vaasassa (4.6.2013)
Santalan hautausmaa Hangossa (7.6.2013)
Käpylän hautausmaa Suonenjoella (11.6.2013)
Joensuun Rauhanmaa (20.6.2013) 
Kajaanin Tuonenviita (27.6.2013) 
Vapaitten kristittyjen hautausmaa Lapualla (4.7.2013) 
Seinäjoen vapaaseurakunnan ja Seinäjoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Seinäjoella (10.7.2013) 
Lavian ja Suodenniemen Helluntailähetyksen hautausmaa Laviassa (24.7.2013) 
Lauttakankaan hautausmaa Jämijärvellä (1.8.2013)
Villalan metodistihautausmaa Lappeenrannassa (9.8.2013) 
Keltnummen hautausmaa Eurassa (5.9.2013)
Kihniön Vapaaseurakunnan hautausmaa Kihniössä (11.9.2013) 
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Kuopiossa (27.9.2013) 
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Ilmajoella (7.10.2013) 
Honkajoen Rauhanmaa (25.10.2013)
Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013) 
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Tervossa (19.11.2013) 
Islamilainen hautausmaa Jyväskylässä (12.12.2013) 

Tähän sarjan esittelyyn voi lisätä huomautuksen, että vapaa-ajattelijain hautausmaista käsittelemättä ovat vielä Kemin ja Kolarin hautausmaat. 

Aihe on yllättävästi ajankohtainen sikäli, että valtiovarainministeriön työryhmä viittasi lokakuussa 2013 muistiossaan Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen yksityisiin hautausmaihin: "Tarkkoja tilastotietoja eri tahojen ylläpitämille hautausmaille haudattujen määristä ei ole saatavissa, mutta muille kuin evankelisluterilaisille hautausmaille haudattujen osuuden voidaan arvioida olevan noin 1-2 prosentin luokkaa." Sundströmin hautausmaa-artikkelit sisältävät kyllä puolestaan arvion vuosittain kullekin hautausmaalle haudattavista vainajista tai kätkettävistä tuhkista. 

Ateistien hautausmaat 

Ateistit tarvitsevat oman/omat hautausmaansa pääkaupunkiseudulle. Hautaustoimilain vaatimat kirkon ylläpitämät tunnustuksettomat hauta-alueet eivät meille käy. Merellinen tuhkanripottelualue ei taas ratkaisuksi riitä. Vuonna 2013 monet muut asiat olivat kuitenkin tätä kysymystä kiireisempiä. Asian hoitaminen vaatisi rahaa, vaivaa, aikaa ja taitoa; maa-alueita kyllä olisi. 

Juhlapuhujien tuki 

Yhdistys tuki kulukorvausten muodossa Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäseniä, pääkaupunkiseudulla toimivia puhujia ja harkinnanvaraisesti muitakin, kuitenkin erityisesti aloittelevia puhujia (enintään 70 euroa/puhe ja enintään 10 puheesta kalenterivuodessa/henkilö). 

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut olivat A- eli aktiivijäseneksi hyväksytyltä 33 euroa ja K- eli kannattajajäseneltä 35 euroa. Yhdistys tilasi jäsenmaksuun sisältyvänä Vapaa Ajattelija -lehden jäsenelle. 

Talous 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tasapainoinen. Tuloslaskelma oli 1875,00 euroa ylijäämäinen. Tase 31.12.2013 oli 4349,70 euroa. Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksujen ohella lahjoituksiin sekä ajoittain myös palkkatukeen.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?