PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 (23.4.2011)

Hyväksytty kevätkokouksessa 21.4.2011

Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen puheenjohtajana ja taloudenhoitajana toimi Jouni Luukkainen, varapuheenjohtajana Kimmo Sundström hallituksesta eroamiseensa 2.8. saakka ja hänen jälkeensä siihenastinen hallituksen varajäsen Jari Hakkarainen, sekä sihteerinä Tapio Tukiainen. Tilintarkastajina toimivat Kalevi Korppi ja Hannu Töyri sekä varatilintarkastajana Marja Meltti. Kimmo Sundström oli juhlapuhujayhdyshenkilö. Mikko Kiio ja Hannu Töyri olivat markkinointitoimikunta. 

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kaksi (kevätkokous 27.4., syyskokous 29.12.) ja hallituksen kokouksia seitsemän (12.3. [sp], 19.4., 7.6. [sp], 2.8., 4.10., 20.12., 29.12.). Postitse lähetettiin kolme jäsenkirjettä (19.4., 20.12., 30.12.) ja sähköisesti yksi (24.10.). 

Jäsenistö 

Vuoden lopussa A-jäseniä oli 10 (12) ja K-jäseniä 42 (39) eli yhteensä 52 (51); suluissa vuotta aiemmat luvut. 

Kotisivu ja puhelinluettelotiedot

Yhdistyksen kotisivua www.ateistit.fi hoiti yhdistyksen tukityöllistämä FM Janne Vainio. Sivuston luomisen suurta aktiivisuutta kuvannee se, että Mitä uutta? -osastossa on 103 päiväystä vuodelta 2010. Sivut ovat tunnettuja Vapaa-ajattelijain liittoa koskevista kriittisistä kannoistaan, uutisistaan ja artikkeleistaan. 

Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoitteensa ateistit@ateistit.fi

Yhdistyksellä oli molemmissa Helsingin seudun vuoden 2010 puhelinluetteloissa yhteystiedot: Pääkaupunkiseudun ateistit ry (Kimmo Sundströmin puhelinnumero, yhdistyksen posti-, sähköposti- ja verkko-osoitteet) ja Uskonnottomat juhlapuheet (viite ks. Pääkaupunkiseudun ateistit ry, Kimmo Sundströmin puhelinnumero). 

Julkaisutoimintaa

Jouni Luukkaisella oli sanomalehdissä yhdeksän ja aikakausilehdissä kaksi mielipidekirjoitusta. Jouni Luukkaisella oli 14 ja Kimmo Sundströmillä 82 kirjoitusta yhdistyksen kotisivujen Uutiset ja artikkelit -osastossa. Kumpikin kirjoitti myös sanomalehtien verkkoversioiden keskustelupalstoille. 

EU-elintarvikejakelu vähävaraisimmille 

Yhdistys jakoi kahdella jakelukierroksella kuudessa jakelutapahtumassa yhteensä noin 2017 kg elintarvikkeita 359 avunsaajalle, joiden ruokakuntien jäsenten yhteismäärä oli 751. Jakelusta julkaisi tiedotteen ainakin Kallio-lehti. Yhdistyksen jakelupaikka oli Elämäntapaliitto ry:n Elokolo, Toinen linja 31, Helsinki. Yhdistys oli jakelun hallinnoija omasta, Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n ja Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n puolesta. Kimmo Sundström on EU-elintarvikejakeluvastaava. 

Puheenjohtaja Jouni Luukkaisen pyrkimykset vaikuttaa uskonnonvapauslainsäädäntöön ja sen käytäntöihin päättäjissä ja viranomaisissa 

a) Kantelut. Luukkaisen helmikuussa 2009 eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemät kantelut Rauman ja Seinäjoen kaupunkien perusopetuksen elämänkatsomustiedon opetuksen järjestelyistä (sekä Länsi-Suomen lääninhallituksesta, jolla ei kuitenkaan ollutkaan omatoimista valvontavelvollisuutta) saivat ratkaisunsa maaliskuussa; Rauma ja Seinäjoki tuomittiin. Rauman uusi lomake vaikenee katsomusopetuksen järjestelyistä; Seinäjoen uusi lomake oli aivan kelvoton. 

Luukkainen kanteli kesäkuussa eduskunnan oikeusasiamiehelle uudestaan Seinäjoen kaupungin perusopetuksen elämänkatsomustiedon opetuksen järjestelyistä. Nyt kaupungin opetustoimi otti Luukkaisen asiantuntijakseen ja korjasi lomakkeensa ja niitä koskevat tiedotteensa (lopullisessa, malliksi käyvässä muodossa tammikuussa 2011), joten Luukkainen peruutti kantelunsa elokuussa. 

Luukkaisen hallintokantelu marraskuussa 2009 Lapin lääninhallitukselle rovaniemeläisen Sinetän peruskoulun ruokarukouksista ei johtanut tulokseen Lapin aluehallintoviraston helmikuussa antamassa ratkaisussa. 

Luukkaisen vuonna 2009 tekemät kaksi kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle toisaalta puolustusvoimien uskonnollisista tilaisuuksista ja toisaalta puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista sekä sotilaspapeista ratkaistiin yhdessä erään vuonna 2008 edellisestä aiheesta tehdyn kantelun kanssa vuoden loppupäivinä; uskonnollisten tilaisuuksien osalta puolustusvoimat tuomittiin, ja sen on annettava selvitys toimenpiteistään 31.5.2011 mennessä. (Luukkainen kanteli helmikuussa 2011 uudelleen puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista sekä myös elämänkatsomustiedon opetuksesta.) 

Luukkainen kanteli elokuussa ja lokakuussa eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että elinluovutuksia koskevan lain muututtua elokuun alussa lääkärit kuitenkin sanomalehdissä kertoivat, että vastoin lain muutoksen tarkoitusta he edelleenkin ottavat vainajan omaisten vastustavan kannan huomioon, vaikka vainaja joko nimenomaisesti tai oletetusti olisi ollut elintensä luovutuksen kannalla eikä siis ollut kieltänyt sitä. Kysymyksellä on yhteytensä vaatimukseemme, että samalla tavalla kirkkoon kuulumattoman vainajan on voitava saada luottaa johdonmukaisuuteen ja tulla haudatuksi kirkottomasti, ellei hän sitten ollut poikkeuksellisesti jättänyt kirjallista toivomusta tai suostumusta kirkollisesti haudatuksi tulemisesta. Itse asiassa ihmisen itsemääräämisoikeuden ulottumista kuoleman ylikin perusteltiin kudoslain muutoksessa juuri viittauksella hautaustoimilakiin. Näitä kanteluita ei kuitenkaan ryhdytty tutkimaan (vastaukset elokuussa ja vuoden 2011 maaliskuussa). 

b) Rikosilmoitukset. Luukkainen teki tammikuussa rikosilmoituksen vuoden 2009 lopussa julkisuudessa olleesta tapauksesta, jossa ev.-lut. kirkkoon liittyneen entisen muslimin kristillisiin hautajaisiin tuli kutsumatta imaami toimittamaan islamilaisia hautajaisseremonioita. Ilmoituksen mukaan teko rikkoi hautarauhaa hautaamattoman ruumiin pahennusta herättävän käsittelyn muodossa. Mutta ilmoitusta ei otettu huomioon, koska tapausta oli jo ryhdytty tutkimaan vainajan vakaumuksen kunnioittamisen kannalta vähemmän osuvasti uskonrauhan rikkomisena. Ilmoituksen yleinen lakiperusta oli Luukkaisen aiemmin hautarauhan rikkomisesta oikeuskanslerille tekemän kolmen kantelun ja niiden ratkaisujen tarkastelu. 

Luukkainen teki maaliskuussa rikosilmoituksen samoin hautarauhan rikkomisesta tapauksessa, jossa yhdistykseemme vielä hiljan ennen kuolemaansa kuulunut eikä siitä edes itse eronnut nuori vainaja siunattiin kirkollisesti. Ilmoituksen yleinen lakiperusta oli sama kuin edellisessä rikosilmoituksessa. Mutta poliisi vetosi oivaltamattomasti kirkkojärjestyksen kirkkoon kuulumattomien vainajien kirkollista siunaamista koskevaan pykälään eikä aloittanut esitutkintaa. 

Luukkainen teki rikosilmoituksen äskeisestä tapauksesta edelleen valtakunnansyyttäjänvirastolle, koska kyseessä olisi ennakkotapaus, jolla olisi silloin yleistä mielenkiintoa. Mutta vastauksena oli vain viittaus poliisin aiempaan päätökseen. 

c) Yhdistyksen kannanotot 

c1) Perusopetuksen tuntijako. Ateistien perus- ja ihmisoikeudet kokivat todella vakavan, mutta ainakin toistaiseksi väistyneen uhan perusopetuksen aiotussa uudistuksessa opetusministeriön asetettua huhtikuussa 2009 työryhmän tekemään ehdotuksen perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamisesta. 

Puheenjohtaja toimitti tammikuussa työryhmälle yhdistyksemme kannan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta; erityisesti vastustimme eri tahojen aika ajoin ehdottamaa uskontotieto-oppiainetta, koska se olisi vain uskonnonopetusta, mutta pakotettuna kaikille. Toukokuussa puheenjohtaja toimitti työryhmälle yhdistyksen kannan työryhmän piiristä kuuluneesta ehdotuksesta korvata uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus osittain kaikille yhteisellä etiikan opetuksella: sen tulee silloin olla tunnustuksetonta, sekulaaria ja siis tieteen todellisuuskäsitykseen pitäytyvää kuten koulun muukin opetus uskonnonopetusta lukuunottamatta. 

Työryhmän ehdotti kesäkuussa raportissaan uutena oppiaineena etiikkaa joko erikseen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusryhmille opetettuna tai kaikille yhteisesti opetettuna. Yhdistys antoi syyskuussa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa työryhmän ehdotuksista. Puheenjohtajan laatimassa lausunnossa asetuttiin vastustamaan etiikka-ehdotusta, sillä työryhmän kuvailut tästä oppiaineesta viittasivat siihen, että sen sisältö olisi joka tapauksessa uskonnollista; kuten lausunto totesi, aika ei ollut vielä kypsä tälle ehdotukselle, sillä muutoin oppiaine olisi luonnehdittu sekulaariksi, filosofisen etiikan pohjalle rakentuvaksi. Lausunto myös ainoana yli 200 lausunnosta otti kantaa, puoltavan kannan, työryhmän ehdotukseen, että päivänavauksia ei olisi enää pakko järjestää; lausunto vaati päivänavausten lopettamista jopa kokonaan. 

Yhdistyksen puheenjohtaja kirjoitti syyskuussa oikeuskanslerille kirjeen, jossa tätä pyydettiin valtioneuvoston istunnoissa valvomaan, että mahdollinen hallituksen esitys uuden etiikkaoppiaineen sisällyttämisestä perusopetuslakiin luonnehtisi perusteluosassa oppiaineen tunnustuksettomaksi sekulaarin mielessä, koska vain sellaisena oppiaine ei loukkaisi kenenkään ihmisoikeuksia; luonnehdinta sitten ohjaisi Opetushallitusta etiikan opetussuunnitelman perusteiden määräämisessä. 

Lokakuussa opetusministeri luopui etiikkaoppiaine-ehdotuksesta. Samalla hän kuitenkin esitti ajatuksen kaikille yhteisestä maailmanuskontojen opetuksesta. Ajatus oli peräisin ev.-lut. kirkon ja uskonnonopettajain liiton (sekulaarin) etiikan torjuneista lausunnoista. Sellainen opetus tietysti lähtisi uskontojen opeista, ne totena esittäen. Myös uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat oppilaat pakotettaisiin näin uskonnonopetukseen. Opetusministeri kaavaili tämän järjestettävän opetussuunnitelma-asiana. Siten siis eduskuntakin ja erityisesti sen perustuslakivaliokunta kokonaan ohitettaisiin. Puheenjohtaja kirjoittikin uudelleen oikeuskanslerille ja pyysi tätä huomauttamaan hallitukselle, että kyseinen ihmisoikeusloukkaus ei kävisi. 

Joulukuussa hallitus luopui perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistushankkeesta. Tammikuussa 2011 oikeuskansleri vastasi puheenjohtajan kahteen kirjoitukseen ja viittasi tähän tilanteeseen. 

On pelättävissä, että kevään 2011 eduskuntavaalien jälkeen nämä ongelmat nousevat uudelleen esille. 

c2) Muut kannanotot. Helmikuussa puheenjohtaja kirjoitti "elinluovutuskortin kantajana" elinluovutuksia koskevan kudoslain muutoksen puolesta ja "ateistina" sen yhteyksiä hautaustoimilakiin korostaen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä perustuslakivaliokunnalle ja huhtikuussa uudelleen edelliselle jälkimmäisen hienosti nuorelle päätösvaltaa vaatineen lausunnon jälkeen. Pöytäkirjoihin eivät kannanotot päässeet. 

Huhtikuussa puheenjohtaja kirjoitti asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittäneelle työryhmälle, että se tukisi hänen puolustusvoimia koskeneita yllä selostettuja kanteluitaan. 

Lokakuussa yhdistyksemme lausui oikeusministeriölle kannustavasti äänioikeusikärajatyöryhmän raportin esiin tuomasta 16 vuoden (pysyvästä) äänioikeusikärajasta ja vaati, että nuoren tulisi samoin saada päättää itse uskonnollisesta asemastaan mutta jo huomattavasti ennen 16 vuoden ikärajan saavuttamista; sellainen nuoren kokemus vaikutusvallastaan omassa elämässään vaikuttaisi myös äänestämistä tukevasti. 

Ateistien hautausmaat 

Ateistit tarvitsevat oman/omat hautausmaansa pääkaupunkiseudulle. Hautaustoimilain vaatimat kirkon ylläpitämät tunnustuksettomat hauta-alueet eivät meille käy. Merellinen tuhkanripottelualue ei taas ratkaisuksi riitä. Vuonna 2010 monet muut asiat olivat kuitenkin tätä kysymystä kiireisempiä. Asian hoitaminen vaatisi rahaa, vaivaa, aikaa ja taitoa; maa-alueita kyllä olisi. 

Juhlapuhujien tuki

Yhdistys tuki kulukorvausten muodossa Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäseniä, pääkaupunkiseudulla toimivia puhujia ja harkinnanvaraisesti muitakin, kuitenkin erityisesti aloittelevia puhujia (enintään 70 euroa/puhe ja enintään 10 puheesta kalenterivuodessa/henkilö). 

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksut olivat A- eli aktiivijäseneksi hyväksytyltä 33 euroa ja K- eli kannattajajäseneltä 35 euroa. Yhdistys tilasi jäsenmaksuun sisältyvänä Vapaa Ajattelija -lehden jäsenelle. 

Talous 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tasapainoinen. Tuloslaskelma oli 1291,54 euroa ylijäämäinen. Tase 31.12.2010 oli 3433,08 euroa. Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksujen ohella lahjoituksiin sekä palkkatukeen.  

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?