PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 (Hyväksytty kevätkokouksessa 27.4.2009)

Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen puheenjohtajana ja taloudenhoitajana toimi Jouni Luukkainen, varapuheenjohtajana Mikko Kiio, sihteerinä Tuomo Aho 23.12. asti ja Tapio Tukiainen 23.12. alkaen (siihen asti hallituksen varajäsenenä) sekä hallituksen varajäsenenä Kimmo Sundström 23.12. alkaen. 

Tilintarkastajina toimivat Kalevi Korppi ja Hannu Töyri sekä varatilintarkastajana Marja Meltti. Kimmo Sundström oli juhlapuhujayhdyshenkilö. Mikko Kiio ja Hannu Töyri olivat markkinointitoimikunta. 

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kaksi (kevätkokous 18.6., syyskokous 23.12.) ja hallituksen kokouksia yhdeksän (9.6., 28.8.-4.9. [sp], 10.9., 15.9., 16.9., 30.10., 26.11. [sp], 12.12., 23.12.). Postitse lähetettiin kolme jäsenkirjettä (9.6., 12.12., 30.12.) ja sähköisesti neljä.

Jäsenistö

Sekä vuoden alussa että lopussa A-jäseniä oli 12 ja K-jäseniä 54 eli yhteensä 66 jäsentä.

Kotisivu ja puhelinluettelotiedot

Yhdistyksen kotisivua www.ateistit.fi hoiti 10.10. asti Erkki Hartikainen ja siitä alkaen Janne Vainio. Sivuston luomisen suurta aktiivisuutta kuvannee se, että Mitä uutta? -osastossa on 98 päiväystä vuodelta 2008. Sivut ovat tunnettuja Vapaa-ajattelijain liittoa koskevista kriittisistä kannoistaan, uutisistaan ja artikkeleistaan. 

Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoitteensa ateistit@ateistit.fi

Yhdistyksellä oli molemmissa Helsingin seudun vuoden 2008 puhelinluetteloissa yhteystiedot: Pääkaupunkiseudun ateistit ry (Kimmo Sundströmin puhelinnumero, yhdistyksen posti-, sähköposti- ja verkko-osoitteet) ja Uskonnottomat juhlapuheet (viite ks. Pääkaupunkiseudun ateistit ry, Kimmo Sundströmin puhelinnumero).

Esitelmätilaisuudet

Yhdistys yhdessä Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry:n kanssa järjesti 26.10. keskustelutilaisuuden, jossa tamperelainen Liisa Lahdenmäki kertoi havainnoistaan ja vaikutelmistaan Perussa, Boliviassa ja Argentiinassa.

Mielenosoitukset

Yhdistys järjesti lähinnä Euroopan kemikaaliviraston henkilöstön lapsille tarkoitetun valtion kouluna perustetun Helsingin eurooppalaisen koulun alkajaispäivänä 18.8. mielenosoituksen koulun uskontotiedon (religious education) pakollisuutta vastaan. Vaatimuksena oli Eurooppa-koulujen elämänkatsomustiedon opetuksen palauttaminen vaihtoehdoksi. 

Yhdistyksen jäseniä osallistui Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry:n yliopiston lukuvuoden avajaisjumalanpalveluksen yhteydessä 1.9. järjestämään mielenosoitukseen yliopistojen uskontosidonnaisuutta vastaan.

Julkaisutoimintaa

Jouni Luukkaisella oli sanoma- ja aikakausilehdissä seitsemän mielipidekirjoitusta ja Kimmo Sundströmillä kaksi. Kumpikin kirjoitti myös sanomalehtien verkkoversioiden keskustelupalstoille. Jouni Luukkaisella oli kaksi ja Kimmo Sundströmillä 80 kirjoitusta yhdistyksen kotisivujen Uutiset ja artikkelit -osastossa. Aarno Kuosalla oli kaksi mielipidekirjoitusta.

EU-elintarvikejakelu vähävaraisimmille

Yhdistys jakoi kahdella jakelukierroksella yhteensä noin 2040 kg elintarvikkeita 324 avunsaajalle, joiden ruokakuntien jäsenten yhteismäärä oli 589. Jakelusta julkaisivat tiedotteen ainakin Helsingin Sanomat, verkkolehti Kalliolainen ja Kallio-lehti. Yhdistyksen jakelupaikka oli Elämäntapaliitto ry:n Elokolo, Toinen linja 31, Helsinki. Yhdistys oli jakelun hallinnoija omasta, Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n ja Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n puolesta. Kimmo Sundström on EU-elintarvikejakeluvastaava.

Puheenjohtaja Jouni Luukkaisen pyrkimykset vaikuttaa uskonnonvapauslainsäädäntöön ja sen käytäntöihin päättäjissä ja viranomaisissa

Luukkainen teki maaliskuussa 2006 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle peruskoulun osalta Opetushallituksen uusista ohjeista perusopetuslain ja lukiolain muutosten vaikutuksista uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan (oikeastaan: perustuslain vaikutuksista koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin); näihin uusiin ohjeisiin oli johtanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut kesäkuussa 2005 kanteluista, jotka vuonna 2003 Satu Honkala teki Opetushallituksen aiemmista ohjeista ja Luukkainen Helsingin ja Espoon koulutoimista. Uudet ohjeet eivät sanoneet riittävän selvästi, että kirkkoon kuulumattoman peruskoulun oppilaan osallistuminen uskonnon opetukseen vaatii, kuten kantelija ajattelee, pohjakseen erityisen huoltajien yhteisen ilmoituksen vuonna 2003 muuttuneen perusopetuslain ja korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2004 ratkaisussaan antaman tämän muutoksen tulkinnan perusteella. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt ratkaisi kantelun huhtikuussa 2008. Ratkaisu ei johtanut mihinkään apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteisiin. Myönteinen saavutus oli se, että Opetushallitus lausunnossaan 30.5.2006 katsoi, että oppilaan kaikkien huoltajien allekirjoitus tarvitaan. 

Maaliskuussa puheenjohtaja Luukkainen antoi yhdistyksen nimissä puolustusministeriölle oma-aloitteisen lausunnon Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta. Lausunnossa vaadittiin vapautuslain kumoamista sen toisaalta käytyä tarpeettomaksi ja sen toisaalta ollessa yhdistyksemme tavoitteleman maallisen valtion periaatteiden vastainen; laki saattaa myös epäasiallisesti vuosikausia viivyttää eroamista Jehovan todistajista. Puolustusministeriö oli asettanut toimikunnan arvioimaan vapautuslain tarpeellisuutta ja suhdetta perustuslakiin, mutta mietinnössä asiaan ei ollut otettu lopullista kantaa. Asia on edelleen auki. 

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa 9.5. pidetyllä kirkkohallituksen kyselytunnilla kansliapäällikkö Risto Junttila vastasi kaunistellen, että tsunamionnettomuuden (12/2004) jälkeen kirkon "näkyvyydestä" oli valitusruuhka. Hän ei voinut tarkoittaa kuin Luukkaisen kanteluita oikeuskanslerille. Hän ei suostunut tarkentamaan Luukkaiselle vastaustaan, mistä Luukkainen kanteli syyskuussa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kirkkohallituksen kirjaamo vahvisti silloin, että kirkon toiminnasta tsunamionnettomuuden yhteydessä ei kirkkohallitukseen ollut saapunut muita kuin Luukkaisen kantelu, jolloin Luukkainen peruutti kantelunsa Junttilasta. Aiemmilla kanteluilla oli ilmeisesti joka tapauksessa ollut vaikutuksensa, sillä kansliapäällikkö Junttila vastasi kirkolliskokoukselle myös luulevansa, että Malagan linja-auto-onnettomuuden (4/2008) yhteydessä valtionhallinnossa oli arvioitu kriittisesti, oliko kirkko tuotava esiin. 

Syyskuussa puheenjohtaja Luukkainen antoi yhdistyksen nimissä eduskunnan hallintovaliokunnalle oma-aloitteisen lausunnon hallituksen esityksestä seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemisesta. Lausunto kritisoi esityksen perusteluita, ja vaati, että jaloillaan äänestämisen ikärajaa on samoin laskettava. Valiokunta liitti kirjeen pöytäkirjaansa.

Ateistien hautausmaat

Ateistit tarvitsevat oman/omat hautausmaansa pääkaupunkiseudulle. Hautaustoimilain vaatimat kirkon ylläpitämät tunnustuksettomat hauta-alueet eivät meille käy. Merellinen tuhkanripottelualue ei taas ratkaisuksi riitä. Vuonna 2008 monet muut asiat olivat kuitenkin tätä kysymystä kiireisempiä. Asian hoitaminen vaatisi rahaa, vaivaa, aikaa ja taitoa; maa-alueita kyllä olisi.

Luottamustehtävät Vapaa-ajattelijain liitossa

Mikko Kiio toimi liiton varatilintarkastajana ja Jari Hakkarainen liittovaltuuston jäsenenä liittokokouksen 14.-15.6. päättymiseen asti.

Juhlapuhujien tuki

Yhdistys tuki kulukorvausten muodossa Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäseniä, pääkaupunkiseudulla toimivia puhujia ja harkinnanvaraisesti muitakin, kuitenkin erityisesti aloittelevia puhujia (enintään 70 euroa/puhe ja enintään 10 puheesta kalenterivuodessa/henkilö).

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut olivat A- eli aktiivijäseniltä 25 euroa ja K- eli kannattajajäseniltä 30 euroa. Yhdistys tilasi jäsenmaksuun sisältyvänä Vapaa Ajattelija -lehden jäsenelle.

Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tasapainoinen. Tuloslaskelma oli 56,57 euroa ylijäämäinen. Tase 31.12.2008 on 2987,15 euroa. Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksujen ohella lahjoituksiin.

Yhdistys hävisi hovioikeudessakin Vapaa-ajattelijain liitosta erottamisestaan nostamansa jutun

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus päätti 9.12.2006 erottaa yhdistyksen liiton jäsenyydestä, ja liiton liittovaltuusto päätti 9.2.2007 äänin 6-4 hylätä yhdistyksen pyynnön muuttaa liittohallituksen erottamispäätös. 

Yhdistys nosti 9.3.2007 liittoa vastaan kanteen Helsingin käräjäoikeudessa erottamispäätöksen kumoamiseksi. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen tuomiollaan 7.11.2007. Yhdistys jätti 7.12.2007 tuomiosta valituskirjelmän Helsingin hovioikeudelle. Liitto antoi 14.2. siitä hovioikeuden pyytämän vastauksen, ja yhdistys tästä 19.5. oma-alotteisen vastineen. Hovioikeus antoi hylkäävän tuomion 6.6., eikä yhdistys hakenut valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?