PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

(Hyväksytty kevätkokouksessa 21.2.2007)

Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Jouni Luukkainen, varapuheenjohtajana Kimmo Sundström, sihteerinä sekä taloudenhoitajana Jari Hakkarainen ja neljäntenä hallituksen jäsenenä Unto Söderman. Tilintarkastajina
toimivat Kalevi Korppi ja Hannu Töyri sekä varatilintarkastajana Marja Meltti. Mikko Kiio oli juhlapuhujayhdyshenkilö. Mikko Kiio ja Hannu Töyri olivat markkinointitoimikunta. 

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kaksi (kevätkokous 22.9. ja syyskokous 30.12.) ja hallituksen kokouksia kolme (7.9., 20.12. ja 30.12.). Postitse lähetettiin kaksi jäsenkirjettä (7.9. ja 20.12.), sähköisesti
yksi (21.2.) ja sähköisesti tai postitse yksi (30.6.).

Jäsenistö


Vuoden alussa A-jäseniä oli 12 ja K-jäseniä 86 eli yhteensä 98 jäsentä. Vuoden lopussa A-jäseniä oli 11 ja K-jäseniä 87 eli yhteensä 98 jäsentä.

Kotisivu ja puhelinluettelotiedot


Yhdistyksen kotisivua www.ateistit.fi hoiti Kalevi Korppi. Häntä sijaisti 1.11.-31.12. Erkki Hartikainen.
Sivuston luomisen suurta aktiivisuutta kuvannee se, että Mitä uutta? -osastossa on 62 päiväystä vuodelta 2006. Sivut ovat tunnettuja Vapaa-ajattelijain liittoa koskevista kärkevistäkin kannoistaan, uutisistaan ja artikkeleistaan.

Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoitteensa ateistit@ateistit.fi.

Yhdistyksellä oli molemmissa Helsingin seudun puhelinluetteloissa yhteystiedot: Pääkaupunkiseudun ateistit ry (Kimmo Sundströmin puhelinnumero, yhdistyksen posti-, sähköposti- ja verkko-osoitteet);
Vapaa-ajattelijain juhlapuhepalvelu tai juhlapuheet (Mikko Kiion puhelinnumero); Vapaa-ajattelijat, ks. Pääkaupunkiseudun ateistit ry.

Mielenosoitukset


Yhdistyksen jäseniä osallistui Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry:n 11.9. järjestämään mielenosoitukseen Helsingin yliopiston
lukuvuoden avajaisjumalanpalveluksen yhteydessä.

Julkaisutoimintaa ja julkisuutta


Vantaan Sanomissa oli 25.1. sivun mittainen Jari Hakkaraisen haastattelu. Ilta-Sanomien Plussa oli artikkeliinsa 11.2. haastatellut Raimo Toivosta.
Jari Hakkaraisella oli yksi mielipidekirjoitus ja Jouni Luukkaisella neljä; Luukkaisella oli myös artikkeli Vapaa Ajattelija -lehdessä. Kimmo Sundströmillä oli 45 kirjoitusta yhdistyksen kotisivujen Uutiset ja artikkelit -osastossa ja Timo Meltillä yksi.

EU-elintarvikejakelu vähävaraisimmille


Yhdistys piti välivuoden jakelussa, mutta on jakelija 2007 ja sai myös uuden, hallinnoijan aseman vuodeksi 2007. Kimmo Sundström on EU-elintarvikejakeluyhdyshenkilö.

Puheenjohtaja Jouni Luukkaisen pyrkimykset vaikuttaa uskonnonvapauslainsäädäntöön ja sen käytäntöihin päättäjissä ja viranomaisissa


Opetushallitus julkaisi keväällä uudet muistionsa perusopetuslain ja lukiolain muutosten vaikutuksista uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan (tarkemmin: perustuslain vaikutuksista koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin). Siihen oli johtanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut kesäkuussa 2005 kanteluista, jotka vuonna 2003 Satu Honkala teki Opetushallituksen ohjeista ja Luukkainen Helsingin ja Espoon koulutoimista.

Luukkainen teki maaliskuussa kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tästä peruskoulua koskevasta muistiosta: muistio ei sanonut riittävän selvästi, että kirkkoon kuulumattoman oppilaan osallistuminen uskonnon opetukseen vaatii KHO:n vuonna 2004 tekemän ennakkoratkaisun perusteella pohjakseen huoltajien yhteisen ilmoituksen. Hän laati elokuussa
opetusministeriölle esityksen asiaa selventävästä lainmuutoksesta ja vastineen selvitykselle, jonka Opetushallitus antoi kantelusta.

Tämän saman aiheen johdosta Luukkainen kanteli marraskuussa Helsingin ja Espoon koulutoimista.

Oikeuskansleri ratkaisi toukokuussa kolme Luukkaisen vuonna 2004 tekemää kantelua. Yhdessä kanteluista vaadittiin Väestörekisterikeskusta korjaamaan
kirkostaeroamislomakettaan sellaiseksi, että lomakkeessa otetaan huomioon lapsen huoltajien mahdollisuus ilmoittaa yhdessä lapsi kirkosta eronneeksi aivan siitä riippumatta, mikä heidän oma uskonnollinen asemansa on. Oikeuskansleri ei ryhtynyt toimenpiteisiin, mutta kuitenkin VRK uudisti
lomakkeensa 1.8. (silloin päättyi eräs uskonnonvapauslakiin sisältynyt kolmen vuoden siirtymäkausi) niin, että jäi vain pieni kauneusvirhe.

Toisessa kantelussa vaadittiin syntyneen lapsen huoltajille oikeutta saada rekisteröidyksi mahdollinen yhteinen päätöksensä siitä, että lapsi säilyttää syntymähetkensä mukaisen tyhjän uskonnollisen asemansa; silloin äidin toissijainen päätösvalta liittää lapsi kirkkoon vuoden kuluessa syntymästä väistyisi riidattomasti. Rekisteröinti tulisi saada hoitaa
rastilla kahden kuukauden kuluessa syntymästä maistraattiin palautettavassa lapsen tietojen (nimi, kieli) ilmoituslomakkeessa. Oikeuskansleri tuli
jossain määrin kantelun taakse: hän lähetti vastauksensa tiedoksi asianomaisiin ministeriöihin, jotta nämä harkitsisivat mahdollista lainsäädännön täydentämistä.

Kolmas kantelu vaati evankelis-luterilaista kirkkoa korjaamaan kirkkojärjestyksensä niin, että kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamiseen tarvittaisiin vainajan jättämä kirjallinen lupa (eli toivomus tai suostumus). Kantelussa vaatimus perusteltiin
hautaustoimilain säännöksillä vainajan katsomuksen ja toivomusten kunnioittamisesta sekä hautaustoimilain perusteluissakin esitetyllä viittauksella rikoslakiin, joka säätää hautaamattoman ruumiin pahennusta herättävän käsittelyn rangaistavaksi hautarauhan
rikkomisena. Oikeuskansleri ei kuitenkaan ryhtynyt ateistin hautarauhaa suojelemaan. Saattaa muuten olla, että viittaus rikoslakiin oli alunperin aiottukin vain kirkon tarpeisiin, mutta oikea tarve on kirkkoa
vastaan!

Luukkainen täydensi kahdesti oikeuskanslerille vuonna 2005 tekemäänsä kantelua siitä, että kaikille joulukuun 2004 Aasian tsunamin löydetyille ja alustavasti tunnistetuille suomalaisille kuolonuhreille järjestettiin ruumiiden kotiuttamisen yhteydessä matkaansaattohartaus Phuketin lentokentällä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien toimesta valtiovallan päätöksellä. Tällöin ei mitenkään varauduttu ottamaan huomioon mahdollisia ei-kirkollisia vainajia. Kantelun perustelut olivat samat kuin äsken mainitussa kantelussa, mutta paljon
yksityiskohtaisemmat; täydennyksessä elokuussa oli jopa mahdollista ottaa huomioon aiemman kantelun ratkaisu. Oikeuskansleri ratkaisi kantelun marraskuussa ja jälleen kielteisellä tavalla: hän ei ryhtynyt toimenpiteisiin.

Luukkainen toimitti säännöllisesti opetusministeriön asettaman hautaustoimilain seurantatyöryhmän (2004-2007) puheenjohtajalle tiedoksi kaikki tähän lakiin liittyneiden kanteluidensa asiakirjat.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2003 lausuman eli ponnen, joka vaati hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin uskonnonvapauslain huonontamiseksi
niin, että huoltajat saisivat muuttaa lapsen uskonnollisen aseman oleellisesti vain samaksi kuin on yhdellä huoltajista. Ponnen varsinainen syy on yritys saada peruutetuksi uuden lain paras uudistus eli
lapsen mahdollisuus erota kirkosta kaikissa tilanteissa huoltajien ilmoituksella. Ponsi oli esillä eduskunnan hallintovaliokunnassa sen käsitellessä hallituksen toimenpidekertomusta vuodelta 2005. Ilmeni jälleen,
että opetusministeriö ja valtionkirkot eivät pontta tue. Luukkainen yritti saada ponnen nyt vihdoin raukeamaan; hän tähdensi kirjallisessa
lausunnossaan, joka otettiin valiokunnan pöytäkirjaan, että huoltajat voisivat joka tapauksessa kiertää lain kiristyksen ja siten tehdä ponnen tyhjäksi. Mutta valitettavasti tämän eduskuntakauden hallintovaliokunta piti loppuun asti ponttansa edelleen tarpeellisena. Perustuslakivaliokuntakin oli liian kiireinen ehtiäkseen ponteen tarttua.

Eduskunta sääti 1.1.2007 voimaan tulleen lain ortodoksisesta kirkosta. Tämä laki ei aseta, kuten ei asettanut vanha ortodoksisesta kirkkokunnasta
annettukaan laki, lapsen kirkon jäsenyydelle mitään vanhempien tai huoltajien kirkon jäsenyyttä koskevia ehtoja. Mutta kirkon verkkosivut puhuivat silti tällaisista ehdoista. Luukkainen kanteli kesäkuussa
eduskunnan oikeusasiamiehelle tästä ristiriidasta, joka ainakin aluksi vaikutti hyvin dramaattiselta. Nopeasti sivut korjattiinkin, ja Luukkainen luopui syystä kantelustaan. Hän piti hallinto- ja perustuslakivaliokunnat kysymyksestä tilanteen tasalla niiden käsitellessä mainittua lakia.

Ateistien hautausmaat


Ateistit tarvitsevat oman/omat hautausmaansa pääkaupunkiseudulle. Hautaustoimilain vaatimat kirkon ylläpitämät tunnustuksettomat hauta-alueet eivät meille käy. Merellinen tuhkanripottelualue ei taas
ratkaisuksi riitä. Vuonna 2006 erityisesti kantelut olivat kuitenkin tätä kysymystä kiireisempi asia. Joka tapauksessa erääseen lähiseudun hautausmaahan kävimme myös tutustumassa ja ihastumassa, mutta ilmeni, että emme kaiketi saisi sitä omaksemme.

Kimmo Sundström jatkoi hautausmaaselvityksiään maan eri puolilla, nyt myös digitaalikameran kanssa. Kyse on kaikista ensimmäisen uskonnonvapauslain
voimaantulosta 1.1.1923 lähtien opetusministeriön perustamisluvan saaneista valtionkirkkojen hautausmaiden kanssa vaihtoehtoisista hautausmaista, erityisesti vapaa-ajattelijain ja yleensä ateistien ja uskonnottomien. Pääasiallisen arkistotyönsä hän teki 1986-1997. Tuloksena oli 49-sivuinen tiivis raportti ajankohdan 15.2.2003 versiona, mutta hän on jatkanut varsinkin kenttätyötänsä neljän viime vuoden ajan.

Jouni Luukkainen osallistui Vapaa-ajattelijain liiton hautausmaaseminaariin.

Luottamustehtävät Vapaa-ajattelijain liitossa


Mikko Kiio toimi liiton varatilintarkastajana, Jari Hakkarainen liittovaltuuston jäsenenä ja Unto Söderman hänen henkilökohtaisena varajäsenenään.

Juhlapuhujien tuki


Yhdistys tuki mahdollisuuksiensa mukaan kulukorvausten muodossa Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäseniä, pääkaupunkiseudulla toimivia puhujia ja harkinnanvaraisesti muitakin, kuitenkin erityisesti
aloittelevia puhujia (enintään 70 euroa/puhe ja enintään 10 puheesta kalenterivuodessa/henkilö).

Jäsenmaksut


Jäsenmaksut olivat A- eli aktiivijäseniltä 20 euroa ja K- eli kannattajajäseniltä 25 euroa.

Talous


Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tasapainoinen, vaikka vuoden 2006 tuloslaskelma onkin 415,82 euroa alijäämäinen. Tase 31.12.2006 on 357,33 euroa. Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksujen ohella lahjoituksiin.

Vapaa-ajattelijain liitto oli erottamassa yhdistystä jäsenyydestään


Liittohallitus jatkoi yhdistyksen jäsenoikeuksien kaventamista. Jo keväällä 2004 liittohallitus oli karkottanut yhdistyksen sivuston liiton palvelimelta. Liittohallituksen päätöksen 1.4. nojalla yhdistyksen
tiedot poistettiin liiton www-sivujen jäsenyhdistysten kartalta ja luettelosta sekä liittymislomakesivulta. Liittohallitus sulki 29.10. liiton sähköpostitse toimivat keskustelu- ja tiedotuslistat niillä olleilta yhdistyksen hallituksen kahdelta jäseneltä.

Liittohallitus pyysi 23.9. (26.9.) yhdistykseltä selitystä yhdistyksen menettelystä tietyissä kolmessa asiassa. Sinänsä asiattomaan selityspyyntöön yhdistys antoi 12.10. aivan asiallisen selityksen, joka ei kylläkään
tyydyttänyt liittohallitusta. Liittohallitus päätti 9.12. erottaa jäsenyydestään Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry:n. Sennimistä yhdistystä ei kylläkään liittoon kuulunut (se oli yhdistyksen nimi
6.6.2005 saakka). Toisaalla pöytäkirjassa puhuttiin sitten Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n erottamisesta. Liittohallituksen jäsen Aki Räisänen oli kyllä esittänyt, että siihen ei ryhdyttäisi.

(Vuoden 2007 puolella yhdistys toimitti 10.1. liittohallitukselle liittovaltuustolle osoittamansa pyynnön, että liittovaltuusto muuttaisi liittohallituksen erottamispäätöksen. Liittovaltuusto kokoontui 9.2. pyyntöä käsittelemään liittohallituksen päätettyä
20.1. korjata kirjoitusvirheeksi kutsumansa nimiseikan. Liittovaltuusto päätti äänin 6-4 hylätä pyynnön. Yhdistys ei enää ole liiton jäsen.)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?