PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

(Hyväksytty kevätkokouksessa 22.9.2006)

Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Jouni Luukkainen, varapuheenjohtajana Kimmo Sundström, sihteerinä sekä taloudenhoitajana Jari Hakkarainen, neljäntenä hallituksen jäsenenä Mikko Kiio, tilintarkastajina Kalevi Korppi ja Hannu Töyri sekä varatilintarkastajana Marja Meltti. Mikko Kiio oli juhlapuhujayhdyshenkilö ja Kimmo Sundström EU-elintarvikejakeluyhdyshenkilö. Mikko Kiio ja Hannu Töyri olivat markkinointitoimikunta.

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kaksi (kevätkokous 2.5. ja syyskokous 21.12.) ja hallituksen kokouksia neljä (21.4., 6.10., 8.12. ja 21.12.). Postitse lähetettiin kolme jäsenkirjettä (21.4., 8.12. ja 30.12.).

Yhdistyksen nimenmuutoksen sisältänyt yhdistyksen syyskokouksessa 2004 hyväksytty sääntömuutos rekisteröitiin 7.6.2005; yhdistyksen aiempi nimi oli Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry.

Jäsenistö


Vuoden alussa A-jäseniä oli 12 ja K-jäseniä 76 eli yhteensä 88 jäsentä. Vuoden lopussa A-jäseniä oli 12 ja K-jäseniä 86 eli yhteensä 98 jäsentä.

Kotisivu ja puhelinluettelotiedot


Yhdistyksen kotisivua www.ateistit.fi hoiti Kalevi Korppi. Sivuston luomisen suurta aktiivisuutta kuvannee se, että Mitä uutta? -osastossa on 47 vuonna 2005 päivättyä kohtaa. Sivut ovat tunnettuja
Vapaa-ajattelijain liittoa koskevista kannoistaan ja uutisistaan. Sivusto karkotettiin liiton palvelimelta keväällä 2004.

Yhdistys vaihtoi vanhan sähköpostiosoitteensa uuteen
sähköpostiosoitteeseen ateistit@ ateistit.fi.

Yhdistyksellä oli molemmissa Helsingin seudun puhelinluetteloissa yhteystiedot: Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry (Kimmo Sundströmin puhelinnumero, myös yhdistyksen vanha sähköpostiosoite); Vapaa-ajattelijain juhlapuhujapalvelu (Mikko Kiion puhelinnumero); Vapaa-ajattelijat, ks. Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry.

EU-elintarvikejakelu


Yhdistys osallistui jakelun molempiin vaiheisiin; yleisiä jakelutapahtumia oli seitsemän. Jakelu on tarkoitettu vähävaraisimmille. Asiaa koskevia uutisia ja menovinkkejä julkaisivat ainakin Alueuutiset, Helsingin Uutiset, Kalliolainen, Kansan Uutiset, Metro-lehti ja YLE:n aikainen. Jakelupisteenä toimi Elämäntapaliitto ry:n ylläpitämä Elokolo Toinen linja 31:ssä. Elintarvikkeet varastoitiin yhdistyksen omaan Asunto Oy Hämeentie 16:lta vuokrattuun varastoon. Yhdistys sai elintarvikkeita jaettavakseen 2046 kg. Avunsaajia perheenjäsenet mukaanlukien oli 711. Jakelua oli hoitamassa seitsemän yhdistyksen jäsentä ja kolme muuta; Elokolon väki avusti tilojen suhteen. Jakelu olisi ollut mahdoton ilman Jari Hakkaraisen peräkoukullista autoa ja hänen isänsä, yhdistyksen jäsenen Kalevi Hakkaraisen peräkärryä. Kimmo Sundström hoiti kaikki paperityöt. Yhdistys haki turhaan Vapaa-ajattelijain liitolta korvauksia
kuluistansa.

Mielenosoitukset


Yhdistyksen jäseniä osallistui Vapaa-ajattelijain liiton 2.2. järjestämään mielenosoitukseen valtiopäiväjumalanpalveluksen yhteydessä,
mistä todisti myös Kansan Uutisten kuvitettu artikkeli seuraavana päivänä, sekä Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry:n 9.9. järjestämään mielenosoitukseen Helsingin yliopiston
lukuvuoden avajaisjumalanpalveluksen yhteydessä.

Puheenjohtajan pyrkimykset vaikuttaa uskonnonvapauslainsäädäntöön ja sen käytäntöihin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouni Luukkainen julkaisi sanomalehdissä seitsemän mielipidekirjoitusta sekä sellaisen sijasta yhden maksullisen ilmoituksen ja Vapaa Ajattelija -lehdessä kaksi artikkelia sekä kaksi
uutista.

Lukioiden lukuvuoden alkaessa hän järjesti 22 eri sanomalehdessä julkaistun maksullisen ilmoituksen (Helsingin Sanomissa kaksi eri ilmoitusta) sekä yhdistyksen kotisivujen uuden osaston kautta
"lukiokampanjan" rohkaistakseen kirkosta eroamaan haluavia lukiolaisia jättämään uskonnonopetuksen jo ennen kuin nämä voivat eronsa toteuttaa osaksi keinona jouduttaa eroamaan pääsyään. Kampanjan johdosta häntä haastateltiin Helsingin Sanomiin, Hämeen Sanomiin ja Satakunnan Radioon.

Hän kanteli oikeuskanslerille joulukuun 2004 valitettavan tsunamionnettomuuden löydetyistä ja alustavasti tunnistetuista suomalaisista kuolonuhreista myös mahdollisille uskonnottomille
järjestetyistä 1) ekumeenisista muistohetkistä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja 2) matkaansaattohartauksista Thaimaan Phuketin
lentokentällä. Oikeuskansleri antoi asiasta 1) tehdystä kantelusta hyvin nopeasti kielteisen ratkaisun.

Luukkainen täydensi kolmea vuonna 2004 oikeuskanslerille tekemäänsä kantelua.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ratkaisi kesäkuussa hänen vuonna 2003 Helsingin ja Espoon kaupunkien opetustoimia vastaan tekemänsä kantelut näiden tavasta toteuttaa uusi uskonnonvapauslainsäädäntö sekä perustuslain asiaan liittyvä pykälä; välillisesti kantelut koskivat Opetushallituksen asiasta antamia ohjeita. Apulaisoikeusasiamies oli aiemmin kesäkuussa antanut ratkaisun erään toisen suoraan
Opetushallituksen ohjeista tekemään kanteluun. Ratkaisuiden mukaan Opetushallituksen on korjattava ohjeitaan. Asia sai julkisuutta elokuussa lähinnä Luukkaisen laadittua ratkaisuista tiedotteen. Uudet ohjeet valmistuivat keväällä 2006.

Luukkainen seurasi, kuinka käy eduskunnan joulukuussa 2003 hyväksymän lausuman, joka vaati hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin uskonnonvapauslain huonontamiseksi niin, että huoltajat saisivat muuttaa lapsen uskonnollisen aseman vain samaksi kuin on yhdellä huoltajista; takana tällä on yritys peruuttaa uuden lain paras uudistus: lapsen mahdollisuus erota kirkosta huoltajien ilmoituksella. Hän toimitti opetusministeriöön Vapaa Ajattelija -lehteen valmistuneen artikkelinsa, jossa hän aiempaa perusteellisemmin osoittaa, että lausuman tarkoittama
rajoitus laissa olisi helposti kierrettävissä, eikä lausumaa siksikään pitäisi toteuttaa. Onneksi opetusministeriö ei ollut viemässä lausumaa
eteenpäin. Käsitellessään hallituksen toimenpidekertomusta vuodelta 2004 eduskunnan hallintovaliokunta merkitsi pöytäkirjaansa, että kirjallisen lausunnon asiassa on antanut Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry, mutta
siitäkin huolimatta valiokunta valitettavasti ja aivan aiheetta piti lausumaa edelleen tarpeellisena.

Elokuussa Luukkainen esiintyi edellisenä vuonna tehdyssä televisiodokumentissa Ero kirkosta.

Ateistien hautausmaat


Ateistit tarvitsevat oman/omat hautausmaansa pääkaupunkiseudulle; hautaustoimilain vaatimat kirkon ylläpitämät tunnustuksettomat hauta-alueet eivät meille käy. Merellinen tuhkanripottelualue ei taas
ratkaisuksi riitä. Vuonna 2005 hautaustoimilakiin liittyvien kanteluiden laatiminen oli kuitenkin tätä kysymystä kiireisempi asia.

Kesäpäivät


Yhdistyksen toiset ja virkistävät kesäpäivät järjesti Mikko Kiio viikonloppuna 9.-10.7. Kuortaneella. Osanottajajoukko oli juuri sopivan pieni.

Luottamustehtävät Vapaa-ajattelijain liitossa


Mikko Kiio toimi liiton varatilintarkastajana ja Jari Hakkarainen sekä Unto Söderman liittoneuvoston varajäseninä Järvenpäässä 11.-12.6. pidettyyn liittokokoukseen asti. Liittokokouksessa yhdistyksen edustaja oli Jouni Luukkainen; Mikko Kiio oli vara-edustaja ja liittokokouksen seuraaja. Liittokokous valitsi Jouni Luukkaisen liittokokouksen pöytäkirjantarkastajaksi, Mikko Kiion liiton varatilintarkastajaksi, Jari Hakkaraisen liittovaltuuston eli entisen liittoneuvoston jäseneksi ja Unto Södermanin hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. Liittohallituksen yhden jäsenen paikasta käytiin äänestys, jossa Jouni Luukkainen hävisi vaalivaliokunnan ehdottamalle Eino Huotarille
äänin 9-25.

Juhlapuhujien tuki


Yhdistys tuki mahdollisuuksiensa mukaan kulukorvausten muodossa Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäseniä, pääkaupunkiseudulla toimivia
puhujia ja harkinnanvaraisesti muitakin, kuitenkin erityisesti aloittelevia puhujia (35 euroa/puhe ja enintään 350 euroa/kalenterivuosi/henkilö). Kimmo Sundström päivitti puhujalistan.

Jäsenmaksut


Jäsenmaksut olivat A- eli aktiivijäseniltä 15 euroa ja K- eli kannattajajäseniltä 22 euroa.

Talous


Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tasapainoinen. Tuloslaskelma on 50,67 euroa ylijäämäinen. Tase 31.12.2005 on 768,15 euroa. Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksujen ohella lahjoituksiin.

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?