KIMMO SUNDSTRÖM JA ERÄS TOINEN HENKILÖ HÄVISIVÄT KUNNIANLOUKKAUSJUTUN (23.6.2006)

Kunnianloukkausasiassa (nro R 03/1558) asianomistajana oli A, vastaajina Kimmo Sundström ja eräs toinen henkilö (ETH). Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry:tä ei haastettu vastaamaan. Syyttäjänä toimi kihlakunnansyyttäjä Mika Appelsin ja käräjätuomarina Jukka Kontio. Lautamiehinä olivat Pertti Liimatainen, Heimo Pehkonen ja Seija Maskulin.

Asia oli pantu vireille 29.7.2003. Sundström nouti haasteen 11.9.2003. Kirjallinen vastaus piti toimittaa käräjäoikeuteen 6.10.2003 mennessä. Istunto pidettiin Vantaan käräjäoikeudessa 15.10.2003 alkaen noin kello 9.10 ja päättyen noin kello 15.10.

A:n avustajana toimi asianajaja Aarno Arvela. ETH puolusti itse itseään. Sundströmin avustajana toimi asianajaja Matti Huttunen.

Taustaa

A oli aiemmin uhkaillut tekevänsä rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Hän on johdonmukaisesti leimannut kaiken häneen kohdistuneen arvostelun "mustamaalaukseksi", "vainoksi" yms., siis perättömäksi. A:n mielestä häntä vihataan, erityisesti Sundström vihaa häntä. A ei ole vastannut arvosteluun asiaperustein.

Rikosilmoitus 8.6.2002

Rikosilmoituksen A jätti 8.6.2002 ja rikoksesta epäiltyinä mainittiin Sundströmin ja ETH:n lisäksi Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry. Rikosilmoituksessa esitettiin ainakin seuraavat perättömät väitteet:
- Sundström on väittänyt, että x-asia on tutkimatta;
- Sundström väittää A:n sairastavan y:tä;
- Sundström viitannee "k***slavialla" A:n z:aan;
- x-asiaa koskeville väitteille ei ole löytynyt minkäänlaisia todisteita tai perusteita.

A epäili, että kyseessä voisi olla jopa törkeä kunnianloukkaus. Hän vaati epäillyille "suurinta lain sallimaa rangaistusta". Lisäksi hän vaati "kaikilta epäillyiltä 10 000 euron korvausta henkisistä kärsimyksistä".

Poliisikuulustelu

A:ta kuulusteltiin 18.7.2002, ETH:ä 19.8.2002 ja Sundströmiä 12.9.2002. Esitutkintapöytäkirjassa (nro 6840/R/7259/02) on 65 sivua ja se valmistui 30.11.2002. Sekä Sundströmin että ETH:n osalta rikosnimikkeenä oli kunnianloukkaus ja tapahtuma-aikana 18.1.2002-9.6.2002. Sundströmiä syytettiin myöhemmin kuitenkin tapahtumasta, joka oli sattunut syyttäjän mukaan 9.4.2002, vaikka tapahtuma sattui 9.7.2002. Tapahtuma sattui siis esitutkintapöytäkirjassa mainitun tapahtuma-ajan ulkopuolella.

Poliisikuulustelussa Sundströmiä kuulusteltiin neljästä teemasta: 1. A:ta koskeva x-asia; 2. laittomat menettelytavat / "k***slovakia"; 3. A:n hyväksi koitunut veronkierto Vapaa-ajattelijain liitossa; 4. A:n mielenterveys.

Esitutkintapöytäkirjassa on runsaasti aineistoa näistä teemoista.

Syyte

Syyttäjän pöydällä aineisto karsiutui Sundströmin osalta vähiin. Syyte perustui rikoslain 24 luvun 9 §:ään. Haasteessa teonkuvaus on esitetty näin:

"Sundström on esittänyt internetissä vapaa-ajattelijoiden keskustelupalstalla 9.4.2002 valheellisia vihjauksia [A:n] terveydentilasta ilman, että hänellä olisi ollut lääketieteellisiä perusteita väitteilleen siten, että se on ollut omiaan aiheuttamaan [A:lle] vahinkoa ja kärsimystä sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa."

Syytteessä siis tosiaan väitettiin, että
- Sundström on esittänyt vihjauksen A:n terveydentilasta; ja että
- tämä vihjaus on ollut valheellinen; sekä vielä, että
- tällä vihjauksella on ollut halventamistarkoitus.

Kyse on Sundströmin 9.7.2002 keskustelupalstalle lähettämästä kolmen sivun mittaisesta viestistä, joka oli vastaus A:n 4.7.2002 lähettämään viestiin. Sundströmin viesti oli luonteeltaan puolustuskirjoitus, sillä A oli esittänyt omassa viestissään useampia perättömiä väitteitä Sundströmin tekemisistä. Sundströmin viestiin sisältyi kolme virkettä, joista häntä syytettiin ja näistäkin virkkeistä vain yksi oli sellainen, jossa Sundström kertoi omasta suhtautumisestaan käytyyn keskusteluun. Valitettavasti näitä virkkeitä ei tässä voida toistaa.

A oli esittänyt syyttämispyynnön 16.6.2002. Syyttäjä vaati ETH:n ja Sundströmin tuomitsemista sakkorangaistuksiin. A yhtyi syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Lisäksi syyttäjä vaati, että ETH ja Sundström on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.

A vaati lisäksi vahingonkorvauksia seuraavasti:

ETH:ltä henkisestä kärsimyksestä 2.000 euroa laillisine korkoineen 6.8.2002 lukien.

Lisäksi vaadittiin hänen velvoittamistaan korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

Sundströmiltä A vaati henkisestä kärsimyksestä vahingonkorvausta kunnianloukkauksen sekä 14.4.2001 päivätyn muistion "[A:han] kohdistuva x-epäily" perusteella yhteensä 2.000 euroa laillisine korkoineen 9.4.2002 lukien.

Väitettiin, että mainitussa muistiossa
- Sundström esittää väitteen A:n syyllistymisestä siihen, mitä x-epäily koskee, työpaikallaan eräässä valtion virastossa; ja että
- tämä väite on valheellinen; ja vielä, että
- tämä väite on tehty halventamistarkoituksessa.

Lisäksi vaadittiin Sundströmin velvoittamista korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

ETH ja Sundström kiistivät syytteet.

Oikeudenkäynti

Jutussa oli yksi tuomari ja kolme lautamiestä. ETH oli pyytänyt todistajiksi Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Erkki Hartikaisen, entisen liittoneuvos Hannu Raitasen ja Helsingin Vapaa-ajattelijain varapuheenjohtaja Arto Tiukkasen. Myös Sundström todisti ETH:n puolesta.

Sundströmin todistajana oli liiton järjestö- ja toimistosihteeri Janne Vainio.

Erikoisena seikkana mieleeni jäi A:n asianajaja Aarno Arvelan lausahdus, että Sundströmin lähettämässä viestissä oli sattunut "vahinko".

ETH:n jutun osalta kuultiin x-epäilyä koskevassa asiassa todistajana Arto Tiukkasta. Tiukkanen oli lähettänyt Sundströmille x-epäilyä koskevassa asiassa sähköpostin 27.3.2000, jossa hän mm. kirjoitti: "Se millä tavoin ne hankitaan ei myöskään pitäisi liittoa häiritä. Pieni lisä pieneen valtionapuun lienee paikallaan." Tiukkanen esiintyi koko x-epäilyä koskevan asian osalta välttelevästi, mm. vastaillen toistuvasti, ettei hänellä ole asiasta enempää kertomista. Tuomari huomautti häntä ensin, että hän voi vastata, jos tietää jotakin asiasta. Sitten Tiukkanen kertoi taas lisää. ETH kysyi Tiukkaselta mitä yllä siteeratuista virkkeistä jälkimmäinen merkitsee. Tiukkanen ei vastannut kysymykseen muutoin kuin toistamalla virkkeen. Lisäksi hän vieläpä kiisti, että virkkeellä olisi jotakin tekemistä x-epäilyn kanssa. Hän ei halunnut kertoa asiasta lisää, vaikka tuomari pyysi häntä parikin kertaa tämän tekemään.

Todistajien lausunnot on äänitetty. Todistajien pitäisi oikeudessa puhua totta.

Sundströmin oikeudenkäyntikulut ja ansionmenetyskorvaus Vainiolle

Sundström maksoi asianajopalkkiota Matti Huttuselle 1.787,30 euroa ja korvausta ansionmenetyksestä Janne Vainiolle 60,00 euroa.

Sundström maksoi asianajotoimiston loppulaskun 408,00 euroa. (Lasku sisälsi kunnianloukkausasian lisäksi kirjeen työsuhdeasiassa Vapaa-ajattelijain liiton hallitukselle, 183,00 euroa arvonlisäveroineen.)

Tuomio

Tuomio annettiin 7.11.2003. A:n vahingonkorvausvaatimus kärsimyksestä, joka A:n mukaan oli hänelle aiheutunut Sundströmin liittoneuvostolle osoitetun ja 14.4.2001 päivätyn muistion johdosta, jätettiin tutkimatta. Oli väitetty, että muistio sisältäisi kunnianloukkauksen. Sundström oli laatinut muistion työtehtävissään, osateko oli kunnianloukkausrikoksena vanhentunut, syyttäjä ei sen osalta ollut vaatinut Sundströmille rangaistusta, A:n vahingonkorvausvaatimus perustui syytettä aikaisempaan ajanjaksoon ja oli eri tapahtumasarja kuin se teko, josta Sundströmiä syytettiin. Myöskään Sundströmin työnantajaa ei oltu kuultu eikä se ollut asiassa asianosaisen asemassa eikä sitä oltu myöskään haastettu kuultavaksi.

Pääasiaratkaisun osalta ETH:n osalta todettiin, että tämän "Viestit ja kirjeet ovat kuitenkin olleet sisällöltään ja monilukuisuudessaan sellaisia, että ne riippumatta ETH:n mahdollisista muista tarkoituksista on katsottava loukkaamistarkoituksessa esitetyiksi." Käräjäoikeus katsoi siis ETH:n syyllistyneen kunnianloukkaukseen.

Sundströmin osalta todettiin, että tämä on "esittänyt [A:n] terveydentilasta seikkoja, jotka [A:n] edellä lausumat seikat huomioiden ovat perusteettomia. Asiassa ei ole ilmennyt, että Sundströmillä olisi ollut hyväksyttävää syytä tai edes tarvetta ilmaista viestistä ilmenevä kannanottonsa. Käräjäoikeus päätyy siten siihen, että Sundström on lähettänyt viestin keskustelupalstalle loukkaamistarkoituksessa."

A:n edellä lausumilla seikoilla viitataan siihen, että A itse oli kertonut, ettei hänessä ole todettu mielenterveydellisiä ongelmia eikä tehty diagnoosia z:sta tai u:sta.

Käräjäoikeus katsoi täten myös Sundströmin syyllistyneen kunnianloukkaukseen.

Vahingonkorvaus

Käräjäoikeus katsoi ETH:n ja Sundströmin aiheuttaneen A:lle korvattavaa henkistä kärsimystä. Kohtuulliseksi korvaukseksi ETH:n osalta katsottiin vaadittu 2.000 euroa, Sundströmin osalta vaaditun 2.000 euron asemesta vain 700 euroa, koska kysymys oli ollut vain yhdestä viestistä.

Oikeudenkäyntikulut

ETH joutui korvaamaan A:lle vaaditut oikeudenkäyntikulut 3.477 euroa. Sundströmin oikeudenkäyntikuluvastuuta supistettiin niin, että hänen on osallistuttava kuluihin yhteisvastuullisesti 2.500 euron osalta.

Tuomiolauselma

Rangaistusseuraamukseksi ETH:lle tuomittiin 50 päiväsakkoa à 13 euroa, yhteensä 650 euroa. Korvauksena henkisestä kärsimyksestä A:lle ETH joutuu suorittamaan 2.000 euroa korkoineen 6.8.2002 lukien.

Rangaistusseuraamukseksi Sundströmille tuomittiin 25 päiväsakkoa à 16 euroa, yhteensä 400 euroa. Korvauksena henkisestä kärsimyksestä A:lle Sundström joutuu suorittamaan 700 euroa korkoineen 9.7.2002 lukien.

Oikeudenkäyntikulut selostettiin edellä.

Lisäksi ETH ja Sundström velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle sen varoista suoritetut todistelukustannukset 77,87 euroa.

Sundströmin työsuhde purettiin lainvastaisesti

Liittohallitus purki kokouksessaan 23.11.2003 äänin 5-4 Sundströmin työsuhteen lainvastaisesti. Sundström oli työpaikkansa luottamusmies.

Hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Erkki Hartikainen, entinen varapuheenjohtaja Aki Räisänen sekä jäsenet Pauli Hömppi ja Veikko Laine ehdottivat, että
- purkamisasiaa ei käsitellä mainitussa hallituksen kokouksessa;
- asiaa käsitellään ensin 20.12.2003 kokoontuvassa liittoneuvoston kokouksessa;
- A Sundströmin julkisena vastapuolena on jäävi käsittelemään asiaa.

Kaikki ehdotukset äänestettiin nurin äänin 5-4. Viisikkoon kuuluivat A, varapuheenjohtaja Tauno Lehtonen sekä hallituksen jäsenet Eino Huotari, Marko Koivuniemi ja Jorma Snellman.

Kimmo Sundströmille ei varattu tilaisuutta tulla kuulluksi ennen päätöksen tekoa. Hän ei ollut myöskään paikalla kokoushuoneessa.

Jorma Snellman huomautti päätöksenteon jälkeen, että hänen mielestään Sundströmiä olisi pitänyt kuulla ennen päätöksentekoa.

Työsopimuksen purkamisilmoituksessa sanottiin: "Työntekijälle varattiin 23.11.2003 ennen purkamista työsopimuslain 9 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättymisen syistä." Tältä osin purkamisilmoitus oli valheellinen.

Purkaminen tapahtui lainvastaisesti senkin takia, että purkamisoikeus joka tapauksessa oli rauennut.

Lehtikirjoitus

Helsingin Sanomissa julkaistiin 10.12.2003 kuudelle palstalle levitetty kirjoitus asiasta.

Sopimusesitys

Perjantaina 16.1.2004 pidettiin Erkki Hartikaisen kotona Helsingin Tapulikaupungissa palaveri, johon osallistuivat puheenjohtaja Erkki Hartikainen, varapuheenjohtaja Tauno Lehtonen, sopimussihteeri Risto Pieviläinen Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:stä ja Kimmo Sundström. Pieviläinen oli oma-alotteisesti (esitys tai toimeksianto sellaisen tekemiseksi ei siis ollut Kimmo Sundströmin) tehnyt valmistelutyötä päätösesitykseksi, joka kuului:

"Päätösesitys

Työsopimuksen purkamisoikeus on rauennut työsopimuslain 8 luvun 2 §:n perusteella. Tieto purkamisperusteen täyttymisen ja työsopimuksen purkamisen välillä on yli 14 päivää. Liiton hallitus ottaa ja erottaa työntekijät. Sen säännöissä ei ole mainintaa kokouskutsun lähettämisajasta, joten voimassaolevan käytännön mukaan kokous voidaan kutsua välittömästi koolle. Näin työsopimuslain 8 luvun 2 §:n 2 momentin mukainen pätevä syy ei myöskään täyty.

Mm. edellä olevaan perustuen Kimmo Sundströmin sopimuksen purku muutetaan irtisanomiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan maksu ei edellytä Kimmo Sundströmiltä työssäkäyntiä."

Palaverin tuloksena allekirjoitettiin ja lähetettiin liittohallitukselle päätösehdotuksen mukainen sopimus lisättynä yhdellä virkkeellä, joka kuuluu: "Ylityökorvaukset, laskelma lomakorvauksista ja lomarahasta maksetaan puheenjohtaja Erkki Hartikaisen 23.12.2003 päivätyn muistion mukaisesti (liite 1)." Kaikki neljä henkilöä allekirjoittivat sopimuksen.

Liittohallitus käsitteli sopimusta 25.1.2004 hyväksyen sen yksimielisesti.

Kimmo Sundström määrätään pitämään vuosilomansa

Yllättäen, ja vastoin tehtyä sopimusta, Kimmo Sundström sai 8.4.2004 kirjeitse 7.4.2004 päivätyn "ilmoituksen", jossa hänet määrättiin pitämään kertyneet talvi- ja kesälomansa ennen työsuhteen päättymistä. Ilmoituksen olivat puheenjohtaja Erkki Hartikaisen tietämättä allekirjoittaneet varapuheenjohtaja Tauno Lehtonen ja A.

"ILMOITUS

VIITE: VUOSILOMAN PITÄMISAJANKOHTA V. 2004

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen kokouksessa 28. 03. 2004 tehdyn päätöksen mukaisesti irtisanotun työntekijän Kimmo Sundströmin vuosiloma alkaa 02.05.2004.Työsopimuksen mukaisesti vuosilomasta kaksi arkipäivää lomanmääräytymiskuukautta kohti on kesälomaa ja puoli päivää talvilomaa. Talviloma alkaa siten 19.04.2004. Kesälomaa on kertynyt 01.04.2003-31.03.2004 välisenä aikana yhteensä 28 päivää ja talvilomaa kertynyt 7 päivää. 16.04.2004 maksetaan vuosilomapalkkaa 19.04.-31.5.2004 väliseltä ajalta 2320.85€ (35 x 66,31€) ja palkanmaksupäivänä eli 26.04.2004 maksetaan irtisanomisajanpalkkaa 01. - 18.04.2004 väliseltä ajalta 994,75€.

Ystävällisin terveisin

Tauno Lehtonen          		[A]
Varapuheenjohtaja"

Puheenjohtaja Hartikainen kiistää liittohallituksen päätöksen

Puheenjohtaja Hartikainen kertoi, ettei hänelle ollut kerrottu mitään ilmoituksesta. Asia ei ollut 28.3.2004 pidetyn liittohallituksen kokouksen asialistalla. Tauno Lehtonen oli ottanut keskusteluasiana esille liiton työntekijöiden Paula Vasama ja Janne Vainio kesälomien pitämisen. Puhetapa oli Hartikaisen mukaan ollut "jotakin jaarittelua". Vasaman ja Vainionkaan kesäloma-ajoista ei päätetty mitään, koska työntekijät eivät itse oikein vielä tienneet milloin haluaisivat lomansa pitää. Kimmo Sundströmin lomallemääräämisasia oli keskustelua, ei päätösasia.

Hartikainen sanoi, ettei hyväksy pöytäkirjaa eikä allekirjoita sitä, jos pöytäkirjaluonnos on Lehtosen ja A:n ilmoittaman päätöksen mukainen, vaan korjaa pöytäkirjan puheenjohtajan hyväksymään muotoon. Yhdistyslain mukaan puheenjohtaja vastaa pöytäkirjoista.

Lisäksi Hartikainen sanoi olevansa Sundströmin kanssa samaa mieltä tämän saamisista liitolta. Edelleen hän kertoi työntekijäin esimiehenä kieltävänsä taloudenhoitaja / toiminnanjohtaja Paula Vasamaa maksamasta Sundströmille tämän vuosilomapalkkoja.

Sundström reklamoi lomallemääräämisilmoituksesta

Kimmo Sundström reklamoi Vapaa-ajattelijain liiton hallitukselle Lehtosen ja A:n allekirjoittaman ilmoituksen johdosta. Puheenjohtaja Hartikainen sanoi myös allekirjoittavansa liiton puheenjohtajana ilmoituksen.

"Vapaa-ajattelijain liitto ry:n hallitukselle

ILMOITUS				15.4.2004

Viite: Vapaa-ajattelijain liitto ry:n 7.4.2004 päivätty ilmoitus koskien Kimmo Sundströmin vuosilomien pitämistä

Ilmoitus on liiton pj Erkki Hartikaisen, vpj Tauno Lehtosen, VAL:n sopimussihteeri Risto Pieviläisen ja Kimmo Sundströmin 16.1.2004 allekirjoittaman sopimuksen vastainen. Vapaa-ajattelijain liiton hallitus hyväksyi sopimuksen yksimielisesti 25.1.2004.

Sopimuksen mukaan Kimmo Sundströmille maksetaan vuosilomapalkkoja ja lomarahaa vastaavat lomakorvaukset rahana eikä työntekijä pidä kertyneitä vuosilomiaan. Lomakorvausten laskuperusteet on esitetty sopimuksen liitteessä 1. Työnantajalla ei sopimuksen nojalla ole oikeutta määrätä työntekijää pitämään vuosilomiaan.

Kimmo Sundström

Ilmoituksen oikeaksi todeten
Erkki Hartikainen Vapaa-ajattelijain liitto ry
puheenjohtaja"

Puheenjohtaja Hartikaisen liittohallitukselle lähettämässä ilmoituksessa hän kuitenkin toteaa Sundströmin lähettämän ilmoituksen oikeaksi. Kysyttäessä Hartikainen tosin vastasi, että se tarkoittaa samaa kuin että hän olisi ilmoituksen allekirjoittanut.

Lehtonen: Työryhmän ei tarvitse kokoontua

Puheenjohtaja Hartikainen ehdotti, että sopimusluonnoksen alun perin neuvotellut työryhmä Hartikainen, Lehtonen, Pieviläinen ja Sundström kokoontuisi perjantaina 23.4.2004, jos sopimuksen tulkinnasta on erimielisyyttä. Samalla hän kehotti toiminnanjohtaja Paula Vasamaa viipymättä maksamaan Sundströmille tämän myöhässä olevat palkat.

Risto Pieviläinen kertoi soittaneensa Lehtoselle, jolloin Lehtonen ilmoitti, että hänen puolestaan perjantaiksi 23.4.2004 suunniteltua kokoontumista ei tarvita.

Lehtonen ja A olivat laatineet 7.4.2004 päivätyn ilmoituksen koskien työntekijä Kimmo Sundströmin määräämistä pitämään vuosilomiaan vain sillä perusteella, että työnantajalla pääsääntöisesti vuosilomalain mukaan on tämä oikeus. Nyt tämä ilmoitus kuitenkin jää sillensä, työntekijää ei määrätä pitämään vuosilomiaan ja Lehtonen kertoi vielä antavansa ohjeen liiton toimistolle, ettei Kimmo Sundströmille ruveta maksamaan tämän vuosilomapalkkoja.

Kimmo Sundströmin saatavia liitolta maksetaan vanhimmasta saatavasta lukien eli maaliskuun irtisanomisajan palkka maksetaan ensinnä. Maksujen viivästyminen ei johdu kenestäkään ilkeämielisestä henkilöstä vaan liiton maksuvalmiuden puutteesta. Maksuvalmiuden parantamiseksi on ryhdytty toimiin.

16.1.2004 allekirjoitettu sopimus pidetään.

Työtodistus

Kimmo Sundströmin työtodistus 31.5.2004 on jokseenkin samanlainen kuin hänen aiemmin joulukuun 2003 alussa saamansa työtodistus (http://www.ateistit.fi/tiedotteet/kimmon_tyotodistus_2003c.pdf). Sundströmillä ei ollut työntekovelvoitetta, joten hän ei ollut ollut työpaikallaan 23.11.3003 jälkeen. Joulukuun alussa saadussa työtodistuksessa ei ollut päiväystä ja sen olivat allekirjoittaneet puheenjohtaja Erkki Hartikainen ja varapuheenjohtaja Tauno Lehtonen. A ja liiton toinen varsinainen tilintarkastaja Erkki Hohenthal olivat moittineet Tauno Lehtosta joulukuussa siitä, että tämä oli allekirjoittanut Sundströmille kaikin puolin kiitettävän työtodistuksen. Lehtonen kertoi tästä Sundströmille ja sanoi vastanneensa moittijoille, että kaikki työtodistuksessa mainittu on kuitenkin totta.

Sundströmin työtodistuksessa todetaan hänen työtaitonsa ja käytöksensä kiitettäviksi.

Todistus työsuhteen päättymisen syystä

Työvoimaviranomaiset vaativat, että työntekijälle on annettava tällainen todistus. Kimmo Sundströmin työsuhde päättyi, koska hän joutui epäsuosioon ja hänet syrjäytettiin. Varapuheenjohtaja Tauno Lehtonen kertoi hänelle olevansa "sen verran stalinisti, että liitto jää Helsinkiin ja yksilö lähtee Siperiaan". Hän tosin mainitsi, että Sundström lähetetään Siperiaan vain kuvaannollisesti.

Todistuksessa kerrotaan: "Kimmo Sundströmin jouduttua epäsuosioon Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen kokouksessa 23.11.2003 hänen työsuhteensa purettiin äänin 5-4. Kokouksessaan 25.1.2004 liittohallitus päätti muuttaa työsuhteen purkamisen työsuhteen irtisanomiseksi, koska purkaminen oli tapahtunut lainvastaisesti ja purkamisoikeus oli rauennut (Työsopimuslaki 8 luku 2 §, 1 ja 2 momentit). Tämä todettiin työnantajan edustajien, työntekijän sekä työntekijän ammattiliiton edustajan allekirjoittamassa sopimuksessa, jonka Vapaa-ajattelijain liiton hallitus yksimielisesti hyväksyi 25.1.2004."

Sundström oli oman pesän puhdistaja Vapaa-ajattelijain liitossa. Se ei ollut turvallista; hänen kimppuunsa hyökättiin monin tavoin ja työilmapiiriä pilattiin yhdeksän vuoden ajan. Sama jatkui vielä vuosikausia lähtöni jälkeenkin. Jäljelle jääneet työntekijät joutuivat käymään sen takia työterveyshuollossa. Kun työterveyslääkäri kuuli Janne Vainion olevan töissä Vapaa-ajattelijain liitossa, hän kehotti tätä heti vaihtamaan työpaikkaa. Sittemmin Vainiokin sai potkut liitosta, työsuhde päättyi 5.1.2006 ja hänen hoitamiaan tehtäviä annettiin työllisyysvaroin palkatun, uuden työntekijän hoidettaviksi. Pesänpuhdistustoiminta ei ollut myöskään kannattavaa (minulle); menetin vähäiset, joskin kunnialliset palkkatuloni. Sen sijaan valtiolle se oli kannattavaa. Veronkierron tultua julki, valtio sai lisää verotuloja. Suosiota ei tullut; sitä en ollut etsinyt enkä odottanutkaan. Mutta minun oli kuitenkin yksin paljastettava ja lopetettava vilpillinen toiminta liitossa, koska se oli oikein.

ETH valitti tuomiosta hovioikeuteen

ETH:n tapausta on tässä kirjoituksessa käsitelty paljon suppeammin kuin minun tapaustani. ETH valitti saamastaan tuomiosta 1.12.2003 hovioikeuteen, toisin kuin minä.

Lausumapyyntö Helsingin hovioikeudelta

Tammikuussa 2006 Kimmo Sundström sai Helsingin hovioikeudelta 5.1.2006 päivätyn lausumapyynnön. ETH oli valituksessaan vaatinut, että A:lle suoritettavaksi tuomittua oikeudenkäyntikulukorvausta 3.477 euroa, johon Sundströmin tuli osallistua yhteisvastuullisesti 2.500 euron osalta, ja valtion todistelukustannuksia, 77,87 euroa, ei määrättäisi korvattaviksi yhteisvastuullisesti tai että oikeudenkäyntikulujen ja todistelukustannusten korvaukset ainakin jaetaan ETH:n ja Sundströmin välisessä suhteessa. Sundström ei antanut mitään lausumaa hovioikeudelle.

Helsingin hovioikeuden tuomio

Valitusten keskimääräinen käsittelyaika Helsingin hovioikeudessa on 12 kuukautta. ETH:n valituskirjelmä on päivätty 1.12.2003. Hovioikeuden tuomio (Nro 1517, Diaarinro R 04/21) annettiin 24.5.2006 eli käsittely kesti melkein kaksi ja puoli vuotta.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota syyksi luetun rikoksen, rangaistuksen mittaamisen eikä korvattavaksi tuomittujen korvausten määrien osalta.

Yhteisvastuulliseksi tuomittua korvausvelvollisuutta määrättäessä on otettava huomioon kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävä syyllisyys ja muut asiaan liittyvät seikat. Hovioikeus katsoi, että yhteisvastuullisesti maksettavaksi tuomitut kustannukset on jaettava pääluvun mukaisesti eli molemmat vastaavat niistä puoliksi.

ETH velvoitettiin maksamaan A:lle korvausta oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa tämän vaatimat 732,00 euroa.

Asian ratkaisivat hovioikeudessa hovioikeudenneuvokset Mats Wiklund, Pertti Lattunen ja Helena Sunila. Esittelijänä toimi viskaali Kaira Gardemeister. Ratkaisu oli yksimielinen.

Kimmo Sundström
Vapaa-ajattelijain liiton toimiston- ja taloudenhoitaja 1.1.1988-23.11.2003
Vapaa-ajattelijain liiton hallituksen jäsen tai varajäsen 1978-2002


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?