LAUSUNTOTIIVISTELMÄ VIHKIMISOIKEUDEN MYÖNTÄMISASIASSA ILMESTYI (18.4.2006)

Oikeusministeriö on julkaissut tiivistelmän (Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2006:2) saaduista lausunnoista koskien Vihkimisoikeustyöryhmän mietintöä (Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2005:28). Lausunto pyydettiin 59 yhteisöltä ja viranomaiselta. Lausuntoja saatiin 31.

Useat lausunnonantajat, jotka lausuivat jotakin siitä, voitaisiinko vihkimisoikeus myöntää uskonnottomille katsomusyhteisöille, kannattivat työryhmän ehdotusta, ettei vihkimisoikeutta myönnettäisi näille yhteisöille. Eräät lausunnonantajat kannattivat vihkimisoikeuden myöntämistä tällaisille yhteisöille yhdenvertaisuusperustein. Totuuden Ystävät, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko ja Vaasan maistraatti esittivät maallisen valtion ohjelman mukaisesti, että ainoa laillinen vihkimismuoto olisi siviilivihkiminen. Näin asia on järjestetty ainakin Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Sveitsissä.

Suomen Helluntaikirkko, Finlands Svenska baptistsamfund, Finlands Svenska pingstsamfund ja Vårö frikyrkoförsamling katsoivat, että erillislain säätäminen uskonnollisten yhdyskuntien vihkimisoikeudesta sotii kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien tasa-arvoa vastaan. Se on ongelmallista myös uskonnonvapauslain ja perustuslain näkökulmasta katsottuna.

Koko lakihanke tietysti lisää säätelyä ja byrokratiaa sekä aiheuttaa veronmaksajille ja yhdyskunnille lisäkustannuksia.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ja Suomen Baha’i
-yhdyskunta
pitivät ilmaisua ”kirkollinen vihkiminen” tässä yhteydessä harhaanjohtavana. Kirkko onkin vain kristillinen käsite.

Vaasan maistraatti on huomannut yksilön oikeusturvan tarpeen paremmin kuin muut. Se katsoo, että vihkijän oikeusturva voi vaarantua, kun vihkimisoikeuden peruuttamista on hakenut yhdyskunta. Vihkijälle pitäisikin varata tilaisuus tulla kuulluksi tällaisessa tapauksessa.

Vapaa-ajattelijain liitto ry vetosi katsomusyhteisöjen yhdenvertaisuuteen. Tasa-arvon toteutumisessa liitto otti kollektivistisen kannan katsoen, että "yksilöiden tasa-arvo toteutuu yhdistysten tasapuolisen kohtelun kautta". Tämä on mielikuvituksellista, koska edes liiton sisällä tasa-arvo ei toteudu sen omien jäsenyhdistysten välillä yksilöistä puhumattakaan. Toisia yhdistyksiä suositaan ja toisia sorretaan. Lausunto on ilmaus liiton kollektivistisesta ja autoritaarisesta menettelylinjasta; liitto muistuttaa yhä enemmin kristillistä kirkkoa.

Suomen Humanistiliitto ry (SHL) lausui, että ainoana avioliiton laillistamistapahtumana tulisi olla siviilivihkiminen. Ellei tämä toteudu, pitäisi harkita henkilökohtaisen vihkimisoikeuden myöntämistä, mikä ei riippuisi siitä kuuluuko oikeuden hakija johonkin katsomusyhteisöön vai ei. Vasta kolmantena vaihtoehtona SHL pitää vihkimisoikeuden laajentamista koskemaan muita kuin uskonnollisia katsomusyhteisöjä. SHL:n lausunnossa on otettu huomioon yksilön oikeudet paremmin kuin Vapaa-ajattelijain liiton lausunnossa.

Suomessa on tällä hetkellä 40 uskonnollista yhdyskuntaa, joilla on vihkimisoikeus. Näistä 16 antoi lausunnon.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?