Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

KRITIIKKIME EI VAIKUTTANUT OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKIIN (30.11.2021)

Eduskunta hyväksyi tänään 30.11.2021 toisessa käsittelyssä hallituksen esityksen laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (HE 165/2021 vp) sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 12/2021 vp) ja tällöin juuri hallituksen esityksen mukaisena ja ilman lausumia.

Kuten ei hallituksen esitys ei mietintökään puhunut mitään aikuisten perusopetuksesta, vaikka sen sääntelyssä on puutteensa, jotka sivuavat hallituksen esitystä, kuten yhdistyksemme oli tuonut esille lausunnossaan. Ks. uutistani Lausuimme sivistysvaliokunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaista (13.10.2021) [HTML]. Lausuntomme mukaan valiokunnan olisi ollut syytä ehdottaa aikuisten perusopetuksen sääntelyn puutteen korjaamisesta lausumaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi sivistysvaliokunnalle 15.11.2021 päivätyn vastineensa koskien hallituksen esityksestä annettuja lausuntoja. Ministeriö kertoi vastineessaan ottaneensa kantaa lausunnoissa esitettyihin näkökohtiin vain siltä osin kuin ne liittyivät nyt käsiteltävänä olleessa hallituksen esityksessä ehdotettuihin asioihin. Ministeriö ei ottanut yhdistyksemme näkökohtiin kantaa.

Puheenjohtaja Jouni Luukkainen